Środki ostrożności Haier Hb 21t

Środki ostrożności Haier Hb 21t powinny być stosowane w celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem i zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Urządzenie należy trzymać z dala od deszczu, wilgoci i światła słonecznego. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przewożenia urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia. Urządzenie należy użytkować wyłącznie w zgodzie z przeznaczeniem i należy trzymać go z dala od dzieci i osób o ograniczonej sprawności umysłowej. Przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki z gniazdka należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności Haier Hb 21t

Baza wiedzy karta charakterystyk – środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

 • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
 • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
 • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

Etykiety powinny zawierać odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (artykuł 22 CLP), które doradzają na temat środków zaradczych, aby zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające z zagrożeń powodowanych przez substancje lub mieszaniny. Kompletny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących każdej określonej klasyfikacji jest podawany w tabelach wskazujących elementy etykiet wymagane dla każdej klasy zagrożenia w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybierać zgodnie z artykułem 28 i z częścią 1 załącznika IV do CLP. Przy każdym wyborze należy wziąć również pod uwagę używane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub użycie substancji lub mieszanin. Normalnie nie więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności powinno pojawić się na etykiecie, chyba że wymaga tego charakter i stopień zagrożeń. Aby zapewnić pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności, zapewnimy dalsze wskazówki w odpowiednich akapitach.

Część 2 załącznika IV do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących środki ostrożności, jak powinny się pojawić na etykietach. Na etykiecie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą być podane razem z zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku.

Zmiany w zwrotach wskazujących środki ostrożności

Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

Aby zapewnić spójność między etykietami i kartami charakterystyk, ważne jest, by również zaktualizować karty charakterystyk, gdy zmieniono etykiety!

EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P212 – Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

P230 – Przechowywać produkt zwilżony….

P231 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…

P232 – Chronić przed wilgocią.

P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 – Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

P250 – Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

P264 – Dokładnie umyć … po użyciu.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

P283 – Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P231 + P232 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…. Chronić przed wilgocią.

P301 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P303 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

P304 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P306 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

P308 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315 – Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320 – Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P330 – Wypłukać usta.

P331 – NIE wywoływać wymiotów.

P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

P333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P334 – Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P335 – Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

P336 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P337 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P338 – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P340 – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P342 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P351 – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P352 – Umyć dużą ilością wody/…

P353 – Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P360 – Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P364 – I wyprać przed ponownym użyciem.

P370 – W przypadku pożaru:

P371 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P372 – Zagrożenie wybuchem.

P373 – NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

P375 – Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P376 – Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378 – Użyć… do gaszenia.

P380 – Ewakuować teren.

P381 – W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 – Zebrać wyciek.

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302 + P334 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKモRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P361 + P364 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P371 + P380 + P375 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

P401 – Przechowywać zgodnie z ….

P402 – Przechowywać w suchym miejscu.

P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P420 – Przechowywać oddzielnie.

P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do …

P502 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

P503 – Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/ odzysku/recyklingu

Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących środki ostrożności

Oferowane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki
 • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
 • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
 • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
 • Tworzenie projektu etykiety

Użyteczne informację

 • Oznakowanie CLP w praktyce
 • Elementy etykiety karty charakterystyki
 • Piktogram zagrożeniu
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Składowanie substancji niebezpiecznych - przepisy

 • Drukuj
 • E-mail
 • Komentarze

Spis treści

 • Przepisy dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych
 • 7 kluczowych pytań do oceny zagrożenia przy pracy z chemikaliami
 • Piktogramy GHS - co oznaczają?
 • Zwroty typu P (przeciwdziałanie) oraz typu H (zagrożenia)

Jedną z pochodnych postępu technologicznego w procesach produkcyjnych, jest wzrastająca liczba stosowanych w nich substancji chemicznych. Z każdym rokiem powiększa się baza substancji chemicznych których używa się w przemyśle oraz laboratoriach, w tym również substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Magazynowanie i gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi to zagadnienie bardzo dynamiczne, którego głównym zadaniem jest ochrona pracowników przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej wydajności procesów technologicznych. Często wiąże się to z potrzebą przechowywania substancji chemicznych bezpośrednio w miejscu pracy oraz jego najbliższym otoczeniu. Jak zatem prawidłowo dokonać oceny ryzyka i dobrać środki ochronny stanowiskowej?

  

Przepisy dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych


W bazie substancji chemicznych ECHA (European Chemical Agency) w chwili pisania tego poradnika zarejestrowanych jest ponad 22 400 różnych substancji, co praktycznie uniemożliwia opracowanie uniwersalnego podejścia do składowania wszystkich substancji chemicznych. Między innymi dlatego, w Europie nie ma ujednoliconych przepisów dotyczących magazynowania niebezpiecznych substancji chemicznych.  W tej sytuacji podstawą do prawidłowego ich składowania mogą być przepisy krajowe, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

§93. 1. Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych. 2. Pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, przemieszczane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości tych materiałów.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

§96. Niedopuszczalność kumulowania zagrożeń; instrukcje składowania, pkt. 2 W magazynach powinny być wywieszone instrukcje określające sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych; z treścią instrukcji należy zapoznać pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - O substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Art. 21., pkt. 1 Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami, rurociągi zawierające substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne lub służące do ich transportowania oraz miejsca, w których są składowane znaczące ilości substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych, powinny być należycie oznakowane, w tym opatrzone znakami ostrzegawczymi.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§7. Przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo należy:
1) wykonywać wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o której mowa w § 6, lub zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
2) utrzymywać na stanowisku pracy ilość materiału niebezpiecznego pożarowo nie większą niż dobo-we zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
4) przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania;

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie

§5. Miejsca, w których substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie są składowane w znaczących ilościach, oznakowuje się piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia nr 1272/2008 lub znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do rozporządzenia, zawierającymi takie same symbole, chyba że odpowiednia informacja o zagrożeniach stwarzanych przez substancje lub mieszaniny jest umieszczona na opakowaniach takich substancji lub mieszanin.

Dodatkowe normy/przepisy dotyczące magazynowania substancji niebezpiecznych:

 • FM Global - honorowane na całym świecie dopuszczenie ubezpieczeniowe w kontekście ochrony ppoż.
 • EU-OSHA (Occupational Safety and Health Administration/Amerykańska Inspekcja Pracy) numer 1910. 106 - Składowanie substancji niebezpiecznych.
 • EN 14470-1 - Ognioodporne szafy magazynowe -- Część 1: Bezpieczne szafy do przechowywania płynów łatwopalnych.
 • EN 14470-2 - Ognioodporne szafy magazynowe -- Część 2: Bezpieczne szafki na butle ze sprężonym gazem

7 kluczowych pytań do oceny zagrożenia przy pracy z chemikaliami

Ocena ryzyka związanego ze stosowaniem i przechowywaniem substancji niebezpiecznymi jest trudna i najlepiej gdyby była przeprowadzona przez osobę specjalnie do tego uprawnioną o wykształceniu chemicznym. Nie oznacza to jednak, że nie możemy samodzielnie dokonać takiej analizy, a fachową wiedzą wepsrzeć się w tylko przypadku bardziej problematycznych substancji. Poniżej znajdziesz 7 kluczowych pytań które pomogą przy planowaniu prawidłowego gospodarowania substancjami w zakładzie pracy.

Jeżeli na każde z pytań jesteś w stanie bez wątpliwości odpowiedziedź TAK, to gratulacje - większość niezbędnej pracy masz już za sobą. W przeciwnym wypadku musisz zadbać o uzupełnienie brakującej wiedzy, zmianę procedur oraz kompletację niezbędnej dokumentacji.

 • Czy wiesz, jakie zagrożenia związane z substancjami niebezpiecznymi mogą wystąpić w miejscu pracy i czy udokumentowałeś ich ryzyko?

 • Piktogramy GHS wskazujące rodzaj zagrożenia - jeśli masz produkty z tymi etykietami, czy etykiety są zrozumiałe?

 • Czy masz listę produktów chemicznych używanych lub przechowywanych w Twojej firmie?

 • Czy korzystasz z kart charakterystyki substancji i umiesz je właściwie interpretować?

 • Czy w Twoim przedsiębiorstwie powstają niebezpieczne substancje?

 • Czy pracownicy są świadomi ryzyka związanego z produktami chemicznymi i czy wiedzą, jak bezpiecznie pracować i jak się chronić?

 • Czy któryś z twoich pracowników miał dolegliwości zdrowotne lub zachorował z powodu narażenia na niebezpieczne substancje obecne lub używane w twoim przedsiębiorstwie?

Niestety brak szczegółowych przepisów dotyczących składowania konkretnych substancji niebezpiecznych nie ułatwia tego zadania. Kluczem do oceny zagrożenia i prawidłowego składowania substancji niebezpiecznych jest karta charakterystyki substancji, zwana również MSDS/SDS (ang. material safety data sheet). Jest to unikalny dokument, sporządzany przez dla każdej substancji z osobna przez jej producenta. MSDS zawiera opis zagrożeń związanych z użytkowaniem substancji, jej podstawowe dane fizykochemiczne oraz wskazówki dotyczące bezpiecznego jej użytkowania i magazynowania. Jeżeli dana substancja stanowi zagrożenie dla otoczenia producent jest zobowiązany umieścić w karcie charakterystyki stosowny piktogram, umożliwiający szybka identyfikację i przyporządkowanie danej substancji do jednej - lub kilku - grup zagrożeń. 

Piktogramy GHS

System GHS (Globally Harmonized System) został pracowany jako standaryzacja wielu systemów klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych stosowanych na całym świecie, a rozporządzenie CLP (ang. classification, labelling and packaging) jest jego europejskim wdrożeniem. Według GHS, substancje dzielimy na 9 podgrup, w oparciu o ich właściwości fizyko-chemiczne oraz rodzaj zagrożeń jakie niesie za sobą ich stosowanie. Każda grupa substancji posiada jeszcze wewnętrzny, bardziej szczegółowy podział i tak na przykład, gazy utleniające dodatkowo dzielą są na: Gazy utleniające, kategoria zagrożenia 1, Substancje ciekłe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3 oraz Substancje stałe utleniające, kategorie zagrożeń 1, 2, 3. Przyjrzyjmy się zatem podziałowi i piktogramom wg GHS:

 • Materiał wybuchowy - zagrożenie fizyczne

  Może spowodować lub intensyfikować pożar lub wybuch. Nie ogrzewać. Stosować odzież ochronną. W przypadku kontaktu z odzieżą i ze skórą spłukać wodą.

 • Materiał łatwopalny - zagrożenie fizyczne

  Łatwopalne lub skrajnie łatwopalne gazy, aerozole, ciecze i pary. Nie ogrzewać i nie rozpylać nad otwartym ogniem. Używać nieiskrzących narzędzi, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

 • Materiał utleniający - zagrożenie fizyczne

  Może spowodować lub intensyfikować pożar lub wybuch.

 • Gaz pod ciśnieniem - zagrożenie fizyczne

  Ogrzanie może spowodować wybuch, oparzenia lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy.

 • Substancja żrąca - zagrożenie fizyczne

  Może powodować korozję metali, poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Przechowywać w oryginalnym pojemniku.

 • Substancja toksyczna - zagrożenie dla zdrowia

  Połknięcie, dostanie się przez drogi oddechowe lub kontakt ze skórą może działać szkodliwie lub spowodować śmierć. Obchodzić się ze szczególną ostrożnością. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami. Przechowywać pod zamknięciem.

 • Zagrożenie zdrowia/środowiska - zagrożenie dla zdrowia

  Może powodować reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienie oczu; działa szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych; szkodliwy dla środowiska. Unikać kontaktu ze skórą i z oczami oraz uwolnienia do środowiska.

 • Poważne zagrożenie zdrowia - zagrożenie dla zdrowia

  Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki, powodować nowotwory, alergie lub objawy astmy, uszkadzać narządy. Przed użyciem zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa. Unikać wdychania pyłów lub oparów. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

 • Materiał niebezpieczny dla stworzeń wodnych - zagrożenie dla środowiska 

  Działa toksycznie na organizmy wodne. Unikać uwolnienia do środowiska. Zebrać wyciek.

Dodatkowo powyższe 9 podgrup dzielimy na trzy zbiory: zagrożenia fizyczne, zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia dla środowiska. Jeżeli dana substancja jest niebezpieczna to musi posiadać na opakowaniu oraz w karcie charakterystyki, stosowane piktogramy wskazujące na rodzaj zagrożenia. Ponadto w karcie charakterystyki substancji powinny znaleźć się zwroty wskazujące zagrożenia oraz zwroty wskazujące rodzaj przeciwdziałania, i tak:

Zwroty H - wskazujące zagrożenia

To oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę. Zwroty wskazujące zagrożenia są zakodowane przy użyciu kodu, który składa się z:

 • Litery „H”
 • Cyfry określającej rodzaj zagrożenia: „2” – zagrożenie fizyczne, „3” – zagrożenie dla zdrowia, „4” – zagrożenie dla środowiska,
 • Dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia.

Pełną listę zwrotów wskazujących środki ostrożności znajdziesz tutaj.

Zwroty P - wskazujące przeciwdziałanie

Informują o środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, wynikających z interakcji z niebezpiecznym produktem. Zwroty wskazujące przeciwdziałanie są zakodowane przy użyciu kodu, który składa się z:

 • Litery „P”
 • Cyfry określającej środek ostrożności: „1” – ogólne, „2” – zapobieganie, „3” – reagowanie, „4” – przechowywanie, „5” – usuwanie,
 • Dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia. org/wiki/Zwroty_wskazuj%C4%85ce_%C5%9Brodki_ostro%C5%BCno%C5%9Bci" target="_self">tutaj.

  Skoro potrafimy już interpretować informacje zawarte w karcie charakterystyki, takie jak rodzaj piktogramu GHS oraz zwroty P i H, to możemy przejść do wyboru rozwiązania które pozwoli nam na bezpieczne magazynowanie substancji chemicznych. Niżej przyjrzymy się jak dobrać szafę lub pojemnik do składowania substancji niebezpiecznych.  

Środki ostrożności Haier Hb 21t

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności Haier Hb 21t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności Haier Hb 21t