Środki ostrożności i informacje o przepisach Frigidaire Flc30c3auc

Kupując i użytkując produkty firmy Frigidaire, należy zawsze przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Oto kilka ważnych wskazówek dotyczących użytkowania lodówki Frigidaire Flc30c3auc:

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności i informacje o przepisach Frigidaire Flc30c3auc

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Każdego dnia firmy transportowe podejmują się przewozu różnych towarów. Szczególne wymogi muszą przy tym spełnić podmioty oferujące transport substancji niebezpiecznych. Czym są substancje niebezpieczne i jak należy je przewozić?

Najprościej mówiąc, za substancje niebezpieczne w transporcie uznaje się te substancje, z którymi styczność oznacza zagrożenie zdrowia czy życia człowieka lub niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Z tego względu przewożenie takich substancji jest regulowane, a podstawowym dokumentem jest międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – w skrócie ADR.

W tekście konwencji znajduje się definicja towarów niebezpiecznych, która brzmi następująco: „Towary niebezpieczne oznaczają materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie ADR jest zabroniony, albo jest dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR”. Zgodnie z treścią ADR, wyróżnia się dziewięć klas towarów niebezpiecznych. Są to:

 • Klasa 1 – materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • Klasa 2 – gazy,
 • Klasa 3 – materiały zapalne ciekłe,
 • Klasa 4. 1-4. 3 – odpowiednio: materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe stałe odczulone; materiały podatne na samozapalenie; materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • Klasa 5. 1-5. 2 – odpowiednio: materiały utleniające, nadtlenki organiczne,
 • Klasa 6. 1-6. 2 – odpowiednio: materiały trujące; materiały zakaźne,
 • Klasa 7 – materiały promieniotwórcze,
 • Klasa 8 – materiały żrące,
 • Klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Umowa ADR przewiduje podklasy dla poszczególnych klas, w których zgrupowane zostały materiały. W dokumencie tym znajdują się też definicje poszczególnych substancji niebezpiecznych. Przykładowo gazem – zgodnie z ADR – jest materiał, który w temperaturze 50 st. C ma prężność par większą niż trzy bary lub jest całkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20 st. C pod ciśnieniem normalnym 101, 3 kPa.

Ciekawostka – aby umowa ADR pozostawała dostosowana do realiów gospodarczych i miała realny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jej treść jest aktualizowana co dwa lata, zawsze w roku nieparzystym. Oznacza to, że ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2021 r., kolejna odbędzie się w 2023 r.

Każda niebezpieczna substancja czy produkt posiada własny, czterocyfrowy numer UN, który pochodzi z Przepisów modelowych ONZ. Przykładowe oznaczenia materiałów to:

 • UN 1090 – aceton,
 • UN 1133 – kleje,
 • UN 1139 – farby ochronne,
 • UN 1202 – olej napędowy do silników diesla,
 • UN 1266 – wyroby perfumeryjne,
 • UN 1863 – paliwo lotnicze,
 • UN 1978 – propan.

Takie oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie to jednak nie wszystko. Aby informować o zagrożeniu, wykorzystuje się także nalepki z piktogramem. Umieszcza się je zarówno na poszczególnych towarach, jak i cysternach czy samochodach, którymi są one przewożone. To informacja dla uczestników ruchu drogowego.

Oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie odbywa się także poprzez zastosowanie znormalizowanej tablicy ADR. To pomarańczowa tablica odblaskowa o wymiarach 40 na 30 cm, która zawiera:

 • numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (HIN) – dwie lub trzy cyfry w górnej części tablicy, przy czym pierwsza cyfra charakteryzuje substancję (czy jest to np. gaz i jakie ma działanie), druga lub druga i trzecia doprecyzowują działanie substancji i jego nasilenie,
 • numer rozpoznawczy materiału (UN) – cztery cyfry w dolnej części tablicy.

Przykład 1: Tablicę zawierającą numery 33/1203 stosuje się do oznaczenia transportu benzyny. Pierwsza cyfra 3 wskazuje na zapalność cieczy (par) i gazów, druga na ciecz łatwo zapalną (temperatura zapłonu niższa od 23 st. C). Z kolei 1203 to oznaczenie UN – benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 st. C).

Przykład 2: Tablicą zawierającą numery 23/1965 oznacza się transport mieszaniny węglowodorów (gazów skroplonych). Cyfra 2 to emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną, a 3 to gaz palny. 1965 to oznaczenie UN – mieszaniny węglowodorów (gazów skroplonych), mieszaniny A, AO, AI, B i C.

Prawidłowe oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie jest kluczowe. W razie kolizji czy wypadku z udziałem takiego pojazdu służby (np. straż pożarna) otrzymują dzięki oznakowaniu niezbędne informacje. W rezultacie mogą one zastosować przewidziane na daną okoliczność procedury.

Aby ograniczyć różne ryzyka, które są charakterystyczne dla transportu towarów i substancji niebezpiecznych, umowa ADR dokładnie precyzuje m. in. :

 • wymagania dotyczące konstrukcji i badań opakowań (w tym naczyń ciśnieniowych, pojemników aerozolowych, dużych pojemników) dedykowanych do przewozu określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • zasady dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem,
 • wymagania odnośnie do szkolenia załóg, które dokonują transportu substancji niebezpiecznych,
 • ograniczenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele drogowe,
 • wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów, którymi będą transportowane substancje niebezpieczne.

Powyższe środki ostrożności to jednak nie wszystko – nie bez znaczenia jest też doświadczenie kierowcy pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne. Dodatkowo od 2003 r. każda firma w Polsce oferująca przewóz towarów niebezpiecznych ma obowiązek zatrudniać tzw. doradcę ADR.

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych precyzuje, jakie wymagania musi spełnić kierowca, który realizuje transport niebezpiecznych substancji – musi on posiadać zaświadczenie ADR. Aby otrzymać ten dokument, kierowca musi:

 • ukończyć 21 lat. Wyjątkiem są kierowcy pojazdów należących do Sił Zbrojnych RP – oni też nie płacą za wydanie zaświadczenia. Jednocześnie otrzymane przez nich zaświadczenie pozwala na transport niebezpiecznych substancji wyłącznie pojazdami należącymi do wojska,
 • posiadać prawo jazdy kategorii B lub C – przewóz w cysternach,
 • ukończyć odpowiedni kurs ADR – początkowy (gdy ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy) lub doskonalący (gdy ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR). Lista firm, które mogą prowadzić takie kursy, jest dostępna na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego (TDT),
 • zdać egzamin, którym kończy się kurs ADR zarówno początkowy, jak i doskonalący, z wynikiem pozytywnym.

Egzamin obejmuje pytania z zakresu przepisów krajowych i umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego substancji niebezpiecznych.

Zaświadczenie ADR wydawane jest na okres pięciu lat. Termin ten liczy się od dnia zdania przez kierowcę egzaminu. Ważność tego dokumentu przedłuża się na okres kolejnych pięciu lat. Wydanie zaświadczenia ADR jest uzależnione od wniesienia opłaty w wysokości 50, 50 zł na konto wskazane przez urząd marszałkowski.

Transport niebezpiecznych substancji może odbywać się nie tylko środkami transportu drogowego. Z tego względu umowy analogiczne do

ADR funkcjonują w przypadku przewozu substancji niebezpiecznych:

 • Koleją – Regulamin międzynarodowy przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID).
 • Śródlądowymi drogami wodnymi – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).
 • Drogą morską – Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG).

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (tzw. doradca ADR) to osoba, która znajduje zatrudnienie w firmach oferujących nadanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Do obowiązków doradcy ADR należy m. :

 • podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie zagrożeniom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych – może on m. doradzać kadrze zarządzającej firmą w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności firmy w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Dostęp do tego dokumentu mają: kierownictwo firmy, władze lokalne, władze poszczególnych krajów,
 • szkolenie pracowników przedsiębiorstwa i wprowadzanie środków, których celem jest przeciwdziałanie wypadkom.

Jak zostać doradcą ADR? Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać świadectwo doradcy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. O taki dokument może ubiegać się osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i bezpieczeństwu powszechnemu.
 • ukończyła kurs doradcy,
 • zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną, która działa przy Dyrektorze TDT – przy czym nie później niż w terminie 12 miesięcy od ukończenia kursu.

Ile kosztuje kurs na doradcę ADR? Wydatek, z jakim muszą się liczyć osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, to 2000 zł.

Świadectwo doradcy ADR wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Dyrektora TDT. Dokument jest ważny przez okres pięciu lat, a jego ważność może zostać przedłużona. Warunkiem przedłużenia jest jednak, aby doradca ADR spełnił wymogi – np. aby w okresie ostatnich pięciu lat nie naruszył przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Kalkulator OC/AC

Zielony listek – co warto wiedzieć?

Ustawodawcy od lat próbują wprowadzić przepisy mające na celu zmniejszenie kolizji, których uczestnikami są młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Zakres tych regulacji dotyczyłby m. in....

Pierwszeństwo łamane – jak uniknąć kolizji?

Skrzyżowania, na których obowiązuje pierwszeństwo łamane sprawiają kierowcom dużo trudności, a brak znajomości przepisów często skutkuje wypadkiem. Nadużywanie lub nieużywanie...

Kto może zamontować małe tablice rejestracyjne?

Tablica rejestracyjna z ciągiem literowo-cyfrowym pozwala na identyfikację pojazdu mechanicznego. W Polsce jej standardowe wymiary wynoszą 520x114 mm. Kierowcy mogą jednak zdecydować się na...

Previous Next

Previous Next

Zwroty wskazujące środki ostrożności, zwroty P (od ang.  P-statements, czyli precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Wprowadzone zostały przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

Zwroty P zastąpiły wcześniejsze zwroty S (zwroty bezpieczeństwa), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

 • litery „P”
 • cyfry określającej środek ostrożności
  • „1” – ogólne
  • „2” – zapobieganie
  • „3” – reagowanie
  • „4” – przechowywanie
  • „5” – usuwanie
 • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne[edytuj | edytuj kod]

P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102Chronić przed dziećmi. P103Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie[edytuj | edytuj kod]

P201Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P220Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. P221Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. [zwrot usunięty w 2016 r. ][1]P222Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem. P223Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. P230Przechowywać produkt zwilżony…. P231Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…P232Chronić przed wilgocią. P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P234Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P235Przechowywać w chłodnym miejscu. P240Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu. P242Używać nieiskrzących narzędzi. P243Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P244Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczemP250Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…. P251Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P263Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. P264Dokładnie umyć … po użyciu. P270Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska. )P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P282Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu. P283Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie. P284[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P231 + P232Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić przed wilgocią. P235 + P410Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie[edytuj | edytuj kod]

P301W przypadku połknięcia:P302W przypadku dostania się na skórę:P303W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):P304W przypadku dostania się do dróg oddechowych:P305W przypadku dostania się do oczu:P306W przypadku dostania się na odzież:P307W przypadku narażenia:P308W przypadku narażenia lub styczności:P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P311Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P314W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P315Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P320Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P321Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P330Wypłukać usta. P331NIE wywoływać wymiotów. P332W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:P333W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:P334Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P335Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóryP336Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. P337W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P340Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P342W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. P352Umyć dużą ilością wody/…P353Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P360Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P361Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. P362Zdjąć zanieczyszczoną odzież. P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P370W przypadku pożaru:P371W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:P372Zagrożenie wybuchemP373NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. P375Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległościP376Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciekP377W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. P378Użyć … do gaszenia…. P380Ewakuować teren. P381W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. P390Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. P391Zebrać wyciek. P301 + P310W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P301 + P312W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P301 + P330 + P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302 + P334W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P302 + P352W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/…P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304 + P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P304 + P341W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P306 + P360W przypadku dostania się na odzież: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P307 + P311W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…P308 + P313W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P332 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P333 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 + P313W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P342 + P311W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P370 + P376W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek. P370 + P378W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia…. P370 + P380 + P375W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. P371 + P380 + P375W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. 93_przechowywanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie[edytuj | edytuj kod]P401Przechowywać zgodnie z …. P402Przechowywać w suchym miejscu. P403Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P404Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P405Przechowywać pod zamknięciem. P406Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej. P407Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami. P410Chronić przed światłem słonecznym. P411Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). P413Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/ … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P420Przechowywać oddzielnie. P422Przechowywać pod... P402 + P404Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P403 + P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403 + P235Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P410 + P403Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P410 + P412Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). 93_usuwanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie[edytuj | edytuj kod]P501Zawartość/pojemnik usuwać do…. P502Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG), s. 43 [dostęp 2021-04-22].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie. Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (Zwroty H oraz EUH) oraz wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności (Zwroty P). Brzmienie zwrotów uwzględnia poprawki wprowadzone 2 ATP, 4 ATP i 8 ATP, ekos. pl [dostęp 2021-04-22].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [dostęp 2021-04-22].
 • [dostęp 2021-04-22].

Ta sekcja opisuje �rodki ostro�no�ci, które nale�y zawsze zachowa� podczas u�ywania urz�dzenia.

Tematy pokrewne

�rodowiska, w których urz�dzenie mo�e by� u�ywane
Pod��czanie wtyczek i kabli zasilaj�cych
Obs�uga urz�dzenia g�ównego
Obs�uga wn�trza urz�dzenia
Obs�uga materia�ów eksploatacyjnych
Inne �rodki ostro�no�ci

Środki ostrożności i informacje o przepisach Frigidaire Flc30c3auc

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności i informacje o przepisach Frigidaire Flc30c3auc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności i informacje o przepisach Frigidaire Flc30c3auc