Dane dotyczące usług podstawowych 3m Digital Projector Sx55

3M Digital Projector Sx55 to wysoce wydajny i wielofunkcyjny projektor zaprojektowany z myślą o profesjonalnej jakości obrazu i dźwięku. Projektor posiada duży ekran o przekątnej 55 cali, wyświetlający dość wyraźny obraz w rozdzielczości HD. Posiada także wbudowany głośnik i wiele trybów pracy, w tym tryb interaktywny i tryb gier, które pozwalają użytkownikowi na korzystanie z projektora do rozrywki i edukacji. Projektor ma także wbudowany moduł Wi-Fi, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i łatwo połączyć się z siecią bezprzewodową i uzyskać dostęp do dodatkowych aplikacji i treści.

Ostatnia aktualizacja: Dane dotyczące usług podstawowych 3m Digital Projector Sx55

Duże pomieszczenie centrum danych z niebieską nakładką chłodzącą

Utrzymaj odpowiednią temperaturę, łączność i ochronę.

Informacje dotyczące rozwiązań 3M dla centrów danych


Rozwiązania dla centrów danych i serwerowniProdukty dla centrów danych i serwerowniPotrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniego produktu dla centrum danych?

Masz pytania lub chcesz coś dodać? Potrzebujesz pomocy? Wyślij nam wiadomość za pośrednictwem tego formularza. Podaj jak najwięcej informacji, abyśmy mogli szybko udzielić dokładnej odpowiedzi.

  • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Rozwiązania 3M dla centrów danych – wyróżniony produktAnalizy przypadków dotyczące centrum danych

Dowiedz się, w jaki sposób inne centra danych odnoszą sukcesy dzięki rozwiązaniom 3M.

Nowa technologia chłodzenia centrum danych obejmująca płyny techniczne 3M™ Novec™, której pionierem jest Allied Control, zapewnia radykalną poprawę efektywności energetycznej i zrównoważony rozwój.Każdego dnia rząd USA przetwarza około 75 milionów transakcji, realizując płatności podatków i dodatkowe świadczenia ponad 200 milionów Amerykanów. Wszelkie przestoje, nawet na kilka minut, mogą mieć poważne i długofalowe konsekwencje. Dlatego właśnie do ochrony nowego supernowoczesnego centrum biznesowego wybrano środek gaśniczy 3M™ Novec™ 1230.Gama serwerów PowerEdge™ firmy Dell wykorzystuje przewód płaski z podwójnymi żyłami o przekroju okrągłym 3M™ Twin Axial Cable Assembly do optymalizowania przepływu powietrza w celu lepszego chłodzenia i utrzymania wysokich parametrów oraz mocy obliczeniowej wymaganej w środowiskach HPC.Suiren, superkomputer opracowany przez PEZY Computing i ExaScaler Inc., jest chłodzony systemem jednofazowego chłodzenia zanurzeniowego ESLC-8 Submersion Cooling, przy wykorzystaniu płynu specjalistycznego 3M™ Fluorinert™ do elementów elektronicznych jako nośnika ciepła.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Ogłoszenie nr 504799-N-2020 z dnia 2020-01-21 r.

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych NieNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w%)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

NieJeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny01581798500000, ul.ul. Grójecka186,02-390Warszawa, woj.mazowieckie, państwoPolska, tel.022 572 62 54, 022 572 62 51, , e-mailzamowienia@nfz. gov. pl, , faks022 572 63 05.Adres strony internetowej (URL): https://nfz. ezamawiajacy. plAdres profilu nabywcy:https://nfz. plAdres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznegoI. 3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tymw przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):I. 4) KOMUNIKACJA:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Takhttps://nfz. pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Takhttps://nfz. pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:Elektronicznie

Takadreshttps://nfz. plDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:NieInny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:NieAdres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

NieNieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisu dotyczącego Produktów Podstawowych Platformy AFDNumer referencyjny: BAG. 261. 1. 43. 2019Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II. 2) Rodzaj zamówienia: UsługiII. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowychZamówienie podzielone jest na części:NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są "Usługi serwisu dotyczącego Produktów Podstawowych Platformy AFD". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji.

II. 5) Główny kod CPV: 72. 00. 00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Dodatkowe kody CPV:

II. 6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):Wartość bez VAT:303252, 00Waluta:pln(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II. 7)Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:NieOkreślenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 1 pkt 6 lub w art. 6 pkt 3 ustawy Pzp:II. 8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:miesiącach: 12 lub dniach:lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II. 9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUIII. 1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówOkreślenie warunków:Informacje dodatkoweIII. 2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna III. 3) Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziałuw postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:o Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usługi serwisowej dotyczącej głównych elementów produktów podstawowych Platformy AFD, wymienionych w tabeli 1 w załączniku nr 1 do Specyfikacji. Każda świadczona usługa musi być o wartości przekraczającej 200 000 zł brutto.W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:NieInformacje dodatkowe:III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III. 2. 1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy PzpIII. 2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 5 ustawy PzpNieZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJIOświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTakOświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcjiNieIII. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III. 5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 1 USTAWY PZPIII. 5. 1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III. 2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PKT 2 USTAWY PZPIII. 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. 3) - III. 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu na platformie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. SEKCJA IV: PROCEDURAIV. 1) OPIS IV. 1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczonyIV. 2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:NieInformacja na temat wadium

IV. 3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

NieNależy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV. 4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:NieIV. ) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:NieDopuszcza się złożenie oferty wariantowejZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV. 6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:IV. 7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:Umowa ramowa będzie zawarta:Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV. 8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV. 1) Kryteria oceny ofert: IV. 2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100, 00

IV. 3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)TakIV. 3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV. 3. 1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniemMinimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacjiPrzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

IV. 2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnegoOpis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:Wstępny harmonogram postępowania:Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

IV. 3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnegoElementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:IV. 4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

IV. 5) ZMIANA UMOWYPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:TakNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji.IV. 6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 6. 1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV. 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-30, godzina: 10:00,Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):NieWskazać powody:Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>polskiIV. 3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)IV. 4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:NieIV. 5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Dane dotyczące usług podstawowych 3m Digital Projector Sx55

Bezpośredni link do pobrania Dane dotyczące usług podstawowych 3m Digital Projector Sx55

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane dotyczące usług podstawowych 3m Digital Projector Sx55