Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Electrolux 56dtb

Dokumentacja produktu Electrolux 56dtb zawiera instrukcje dotyczące przygotowania terenu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrą wydajność produktu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących przygotowania terenu. Przede wszystkim, należy zapewnić, aby całe otoczenie produktu było stabilne i bezpieczne. Należy również upewnić się, że powierzchnia, na której produkt będzie używany jest równa i wystarczająco szeroka, aby umożliwić swobodne manewrowanie produktem. Następnie należy upewnić się, że okolica jest czysta i bezpieczna, a wszystkie pozostałe przedmioty są usunięte z pobliża produktu.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Electrolux 56dtb

Odpowiednio opracowana dokumentacja techniczna znacząco przyczynia się do poprawy efektywności pracy maszyny i co najważniejsze, do zwiększenia bezpieczeństwa podczas jej użytkowania. W momencie przystąpienia Polski do Wspólnot Europejskich pojawiły się nowe wymagania wynikające z dyrektyw.

Odpowiedzialność za wprowadzenie zgodnego z dokumentacją wyrobu do obrotu oraz za dysponowanie dokumentacją techniczną spoczywa na wytwórcy. W przypadku, gdy wyrób wprowadza na rynek importer, na nim ciąży obowiązek przekazania dokumentacji technicznej. Importer musi także dostarczyć organom nadzoru rynku egzemplarz deklaracji zgodności WE oraz w ciągu kilku dni udostępnić dokumentację techniczną. Dyrektywę dotyczącą odpowiedzialności wytwórcy za wadliwy produkt 85/374/EWG stosuje się w odniesieniu do wszystkich wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia. Nakłada ona na wytwórcę obowiązek dążenia do tego, aby wyrób został zarówno zaprojektowany, jak i wyprodukowany zgodnie z wszystkimi odpowiednimi dyrektywami nowego podejścia.

Dokumentację techniczną należy przechowywać przez określony czas na terenie podmiotu wprowadzającego wyrób do obrotu. Istotne jest, że większość dyrektyw wymaga przechowywania dokumentacji przez 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego wyrobu lub ostatniej serii, chyba że dyrektywa wyraźnie określa inny termin. Wytwórca na żądanie władz nadzoru musi być w stanie przedłożyć dokumentację techniczną w określonym czasie. Kluczową kwestię stanowi zatem pewność co do tego, że treść dokumentacji istnieje przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Ważne jest, że wytwórca nie ma obowiązku przedkładania dokumentacji technicznej komukolwiek poza władzami nadzoru.

Celem dokumentacji technicznej jest dostarczanie informacji dotyczących projektu, produkcji, instalowania oraz działania wyrobu. Dokumentacja techniczna powinna zawierać wszystkie informacje wykazujące zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami wykorzystywanej dyrektywy. Wymagania dotyczące ogólnej treści przedstawiane są w każdej dyrektywie. Szczegóły związane z wykazaniem zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej dyrektywy mogą być dodatkowo opisane w normach. Zazwyczaj w dokumentacji technicznej należy wskazać, które procedury zastosowano w celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka związanego z wyrobem. Dokumentacja powinna być sporządzona w jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej, z wyjątkiem instrukcji użytkowania oraz Deklaracji Zgodności, które muszą być także dostępne w języku rynku docelowego.

Złożoność i treść dokumentacji technicznej zależą od charakteru wyrobu. Gdy stosuje się więcej dyrektyw, wówczas dokumentacja potwierdzająca zgodność z nimi może być umieszczona w jednym dokumencie. Im więcej dyrektyw ma zastosowanie, tym obszerniejsza staje się dokumentacja. Duża liczba odwołań do norm oraz opisów dotyczących oceny ryzyka przyczynia się do zwiększenia stopnia dokładności.

Wymagania ogólne względem dokumentacji

Dokumentacja techniczna to przede wszystkim czytelna identyfikacja wyrobu oraz jasna definicja jego przeznaczenia. Warto zwrócić uwagę na to, aby dostarczana dokumentacja wskazywała na zastosowane normy oraz zasadnicze wymagania. Dobrze opracowana dokumentacja techniczna zawierać powinna instrukcję użytkowania oraz opis zastosowanej procedury oceny zgodności łącznie z deklaracją zgodności. Kluczową kwestię stanowi także identyfikacja odpowiedzialności za produkt. Projekt wyrobu obejmuje:

 • rysunki projektu (rysunek całościowy, rysunki części, rysunki konstrukcyjne, szkice),
 • kalkulacje,
 • materiały,
 • części standardowe (komponenty),
 • dane technologiczne,
 • analizę ryzyka.
Dane na temat produkcji i instalacji wyrobu powinny obejmować dowody zgodności części standardowych, atesty na materiały, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje pracowników oraz dane dotyczące jakości w procesie produkcji.

Jakakolwiek zmiana w projekcie i produkcji istniejącego produktu musi zostać odzwierciedlona w dokumentacji. W przypadku wyrobów, które koniecznie wymagają obecności jednostki notyfikowanej, należy ją poinformować o każdej, nawet drobnej, zmianie w zatwierdzonym projekcie. Wówczas jednostka wydaje decyzję na temat zgodności. Istotne jest, aby dokumentacja była również aktualizowana, gdy zmieniają się lub pojawiają nowe przepisy bądź normy. Wówczas należy wdrożyć nowe wymagania i odnotować je w dokumentacji technicznej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre dyrektywy wymagają udokumentowania pełnej historii wyrobu.

Dokumentacja w świetle dyrektywy maszynowej

W świetle nowej dyrektywy maszynowej istotnym elementem dokumentacji jest opis ogólny maszyny. Nie mniej istotny pozostaje także jej rysunek zestawieniowy oraz schematy obwodów sterowania. Ważne są opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia zasady działania maszyny. Należy zwrócić uwagę na rysunki szczegółowe wraz z dołączonymi obliczeniami, a także certyfikatami badań itp. Dokumenty te powinny przede wszystkim być dowodem potwierdzającym spełnianie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W dokumentacji maszyny powinna się znaleźć także dokumentacja ryzyka przedstawiająca zastosowaną procedurę oceny. W tej kwestii ważny jest wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny. Zastosowanie musi znaleźć opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka, oraz w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną.

W myśl dyrektywy maszynowej znaczące jest wskazanie na zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, przedstawiające zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami. Nie mniej istotne są wszelkie sprawozdania techniczne podające wyniki wszystkich badań przeprowadzonych albo przez producenta, albo przez jednostkę wybraną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Należy zwrócić również uwagę, aby dokumentacja zawierała egzemplarz instrukcji maszyny. W odpowiednich przypadkach zastosowanie powinna znaleźć deklaracja włączenia wmontowanej maszyny nieukończonej i odpowiednia instrukcja montażu takiej maszyny. W razie konieczności producent lub importer powinien zadbać o egzemplarz deklaracji zgodności WE maszyn lub innych produktów włączonych do maszyny.

Dokumentacja zgodności

Zgodność z wymaganiami norm może następować w poszczególnych etapach rozwoju wyrobu i produkcji i jest oceniana poprzez:

 • analizę projektu,
 • kontrolę wyrobu,
 • pomiaru,
 • badania kontrolne.
 • Weryfikacja należytego oznaczenia wyrobu oraz instrukcji użytkowania jest ogólnie określona w samej dyrektywie. Zagadnienia te niejednokrotnie szczegółowo opisane są w normach dla produktów. Można także skorzystać z wytycznych dotyczących sporządzania instrukcji. Sprawozdanie z badań jest dokumentem potwierdzającym zgodność badanego sprzętu z wymaganiami dokumentu referencyjnego, czyli normy lub innej regulacji. Po sprawozdaniu z badań wykonanych przez stronę trzecią można wystawić świadectwo zgodności.

  Instrukcje użytkowania

  Zgodnie z dyrektywami nowego podejścia producent obowiązany jest dołączyć do wyrobu instrukcję użytkowania w języku miejscowym oraz w języku oryginalnym. Instrukcja użytkowania musi zawierać wszystkie informacje niezbędne do odpowiedniego, bezpiecznego i zdrowego użytkowania wyrobu we wszystkich fazach jego życia. Zazwyczaj instrukcja opracowana jest w formie podręcznika. Przede wszystkim powinna ona zawierać dane techniczne oraz informacje na temat producenta lub dostawcy. Istotne jest przeznaczenie konkretnego typu lub modelu. Kluczową kwestię w instrukcji stanowi także opis zamierzonego zastosowania oraz przewidywanych błędów w stosowaniu. Należy zwrócić uwagę, aby w instrukcji znajdował się także opis pozostałego ryzyka i środków ochrony oraz wykaz sprzętu ochrony osobistej, który należy stosować. Ważne znaczenie mają środki ostrożności i zakazy dotyczące bezpieczeństwa. Do prawidłowo opracowanej instrukcji powinno być dołączone graficzne przedstawienie wyrobu oraz jego najważniejszych części.

  Ważny element dokumentacji stanowi deklaracja zgodności. Powinna zawierać przede wszystkim definicję wyrobu, informacje pozwalające na identyfikację wytwórcy lub upoważnionego przedstawiciela. Oprócz tego istotne jest wskazanie na wymagania prawne, z jakimi wyrób jest zgodny. Powinno także znaleźć się odwołanie do norm oraz informacja dotycząca jednostki notyfikowanej.

  Normy zharmonizowane

  Normy zharmonizowane stanowią specyfikacje techniczne, które dotyczą wyrobu. Opracowane są one na podstawie mandatu wydanego przez Komisję Europejską w celu opracowania zasadniczych wymagań dyrektyw. Jeśli są one stosowane podczas procesu projektowania, konstrukcji i oceny zgodności wyrobu, wówczas pozwalają na domniemanie zgodności z przepisami dyrektywy. Stosowanie norm zharmonizowanych nie jest obowiązkowe. Stanowią one jednak najprostszą drogę do osiągnięcia zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Wymagania zawarte w dyrektywach nie podają rozwiązań technicznych umożliwiających spełnienie wymagań. Pamiętać należy, że normy zharmonizowane są stale rozwijane. Ciągle się zmieniają oraz pojawiają się nowe.

  Można powiedzieć, że wszystkie normy zharmonizowane mają pewne stałe cechy struktury. W pierwszej kolejności w normach tych określa się zakres stosowania oraz ewentualne wyłączenia. Istotne jest również zdefiniowanie używanej terminologii oraz analiza ryzyka, a następnie specyfikacje techniczne. Normy zharmonizowane zawierają także opisy badań, niezbędne do oceny zgodności, także oznaczenie wyrobu oraz treść instrukcji użytkowania.

  Z powodu bardzo dużej liczby maszyn nie jest możliwe opracowanie norm dla maszyny każdego typu. Normy dotyczące bezpieczeństwa maszyn tworzą unikatowy system składający się z trzech różnych typów. Normy zaliczane do typu A stanowią dokumenty podstawowe, które podają jedynie wytyczne dla projektantów w zakresie podejścia do strategii bezpieczeństwa w fazie projektowania maszyny. Normy grupowe przypisane są typowi B. W grupie tej wyróżnia się także typ B1, gdzie określone są wymagania dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa. Normy typu B2 określają wymagania dotyczące urządzeń bezpieczeństwa. Ostatnią kategorię stanowią dokumenty typu C, czyli normy dla wyrobu. Podają one szczegółowe wymagania dla każdego typu maszyny.

  Informacje dotyczące uruchomienia maszyny

  Producent powinien zadbać, aby w dokumentacji były opisane warunki składowania maszyny, a także jej wymiary, masa, środki ciężkości maszyny lub podzespołów oraz zaczepy i uchwyty. Istotne są także wskazówki dotyczące przemieszczania w szczególnych miejscach. W razie konieczności kluczowy element stanowią wymagania dotyczące posadowienia lub zakotwienia oraz tłumienia drgań. Nie mniej ważne pozostają także warunki montażu, przestrzeń potrzebna do użytkowania i konserwacji oraz dopuszczalne warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne itp. ). Dla prawidłowej pracy maszyny muszą zostać uwzględnione warunki zasilania i instrukcje jego podłączenia. Jeśli znajdują zastosowanie, niezbędne są także zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych, jakie użytkownik powinien uwzględnić (specjalne urządzenia zabezpieczające, odległości bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa itp.

  Kluczową kwestię stanowi również właściwy montaż maszyny. Przede wszystkim muszą być zapewnione odpowiednie warunki pracy maszyny, czyli maksymalne nachylenie podłużne i poprzeczne wyrobiska, stopień zagrożenia wybuchem itp.

  Autorzy dokumentacji zadbać muszą także o opis warunków stosowania maszyny, opis techniczny, instrukcje dotyczące jej montażu, osłon i/lub urządzeń zabezpieczających. Ważne są funkcje bezpieczeństwa łącznie z danymi dotyczącymi zagrożeń środowiskowych związanych z eksploatacją maszyny (hałas, drgania, promieniowanie, emisja gazów, par, pyłów, dopuszczalne stężenia gazów toksycznych w spalinach). Niezbędne są dane dotyczące wyposażenia elektrycznego i wykaz narzędzi specjalnych, w które maszyna powinna być wyposażona. Warto sprawdzić, czy dostarczona dokumentacja zawiera informacje potwierdzające możliwość zastosowania maszyny i jej podzespołów w konkretnych warunkach lokalizacyjnych.

  Informacje dotyczące użytkowania maszyny

  Celem zapewnienia obsługi dokumentacja techniczna powinna zawierać opis elementów sterowniczych oraz instrukcję nastawiania i regulacji. Ważne są także rodzaje i środki do zatrzymywania, w tym zatrzymywania awaryjnego, informacje o ryzyku, którego nie można wyeliminować mimo zastosowanych środków bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę, aby dostarczona przez producenta lub importera dokumentacja wskazywała na zagrożenia wynikające z określonych zastosowań maszyny i jej wyposażenia oraz niezbędnych w tych przypadkach środków ochronnych. Osoby odpowiedzialne za opracowanie dokumentacji powinny zadbać o informacje dotyczące niedozwolonego użytkowania. Nie mniej istotne pozostają instrukcje dotyczące rozpoznawania i lokalizacji usterek, naprawy oraz ponownego uruchomienia po dokonanej interwencji.

  Instrukcje dotyczące utrzymania ruchu

  Najbardziej zainteresuje działy utrzymania ruchu część dokumentacji maszyny, która odpowiedzialna jest za opis czynności związanych z konserwacją, przeglądami oraz usuwaniem usterek. Dlatego, nabywając maszynę, należy zwrócić uwagę, na to, aby jej dokumentacja zawierała informacje dotyczące rodzaju, zakresu oraz częstotliwości przeglądów. Istotny pozostaje wykaz części podatnych na zużycie i kryteria ich wymiany. Dokumentacja powinna zawierać rodzaj, zakres i częstotliwość przeglądów. Ważne są także informacje dotyczące prac utrzymania ruchu wymagających określonych uprawnień, wiedzy technicznej lub szczególnych umiejętności. Z pewnością przydatne okażą się rysunki i wykresy umożliwiające personelowi ds. konserwacji racjonalne wykonywanie swoich zadań (w szczególności związanych z wykrywaniem i lokalizacją defektów).

  Powinno się także uwzględnić sposób odłączania zasilania oraz zabezpieczenie stanu wyłączenia łącznie z opisem kolejności poszczególnych operacji. Kluczową kwestię stanowią także informacje dotyczące sytuacji awaryjnych, a także zasad postępowania podczas awarii. Istotne jest, aby był wskazany rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, jaki należy stosować. Ważne jest ostrzeżenie o możliwości emisji lub wycieku substancji szkodliwych, a jeśli jest to możliwe, wskazanie środków zwalczania ich skutków.

  Instrukcja użytkowania według normy EN 62079

  Wytyczne, które można wykorzystać do sporządzania instrukcji, zawarte są w normie EN 62079. Stanowi ona dobry przewodnik, mający na celu pomaganie podczas prac nad instrukcjami dotyczącymi maszyn.

  Na początku norma zwraca uwagę na opis dotyczący odpowiedniej identyfikacji maszyny. W tym zakresie autorzy powinni zadbać o oznaczenie marki i typu oraz wskazanie numeru dostawy, wersji itp. Jeżeli znajduje zastosowanie, powinni określić datę ważności oraz dane dotyczące tego, czy edycja podręcznika odpowiada wersji produktu. W następnej kolejności norma odnosi się do specyfikacji wyrobu, czyli funkcji i zakresu stosowania, bezpiecznego i prawidłowego użytkowania, a także danych odnoszących się do zasilania, wody i innych materiałów. Istotne są dane dotyczące zużycia energii, jak również hałasu, gazu czy odpadów. W ramach przygotowania produktu do użytku dokumentacja powinna opisywać:

 • środki bezpieczeństwa przed instalacją,
 • rozpakowywanie oraz bezpieczne usuwanie opakowania,
 • instalację i montaż,
 • przepakowywanie zapobiegające uszkodzeniom podczas transportu,
 • ograniczenia dotyczące obsługi przez osoby niewykwalifikowane,
 • położenie instrukcji.
 • Ważne są instrukcje dotyczące działania wyrobu, a więc funkcje niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego i zamierzonego stosowania oraz funkcje związane z przewidywalnym błędnym stosowaniem. W ramach konserwacji producent lub importer powinien zadbać o opis środków bezpieczeństwa, konserwacji zapobiegawczej i kontroli niezbędnych dla bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na opis poświęcony regularnemu sprawdzaniu urządzeń ostrzegawczych o czynnościach konserwacyjnych wykonywanych zarówno przez użytkowników, jak i personel techniczny. Prawidłowa sporządzona instrukcja powinna skupiać się także na diagnozowaniu usterek w maszynie oraz wsparciu ze strony producenta bądź serwisu.

  Autor: Damian Żabicki

  • Electrolux EOB68000X - Wyświetla F3

   piekarnik Electrolux EOB6000X- wyświetlał błąd F3. Wyłączenie zasilania i ponowne włączenie spowodowało że wyświetlacz przestał działać. Na chwilę delikatnie cyklicznie podświetla się i gaśnie.Czy F3 w przypadku piekarnika to błąd przegrzania? Elektronika?ps: odpowiem sobie sam:)Wg instrukcji...

   AGD Kuchnie 18 Maj 2016 19:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3195

  • Electrolux EOF5C70X - zalany wyświetlacz przestał działać, jak zdjąć?

   Piekarnik Electrolux EOF5C70X i krótkie pytanie tzn. żonie "się zalał" wyświetlacz, chciałbym zdjąć ten panel i go osuszyć (może będzie żyć? ), na razie nic się nie wyświetla.Odkręciłem dwa wkręty, panel nawet już się rusza... i dalej nie chce ryzykować bo pręży i nie wiem czy po prostu mam na siłę...

   AGD Użytkowy 22 Mar 2022 13:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 228

   Electrolux EWF 8040W - Coś wpadło pod bęben... Jak to wyciągnąć?

   Jest zdaje się jakiś sposób na przesunięcie i wyjęcie tej łopatki plastikowej, Whirpool tak miał i musiałem to robić dość często- przejrzyj instrukcję.

   AGD Początkujący 31 Lip 2012 14:29Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4531

   Electrolux ESF 6162 - nie działa miga czas programu

   Witam!Kilka dni temu moja zmywarka (jak w temacie) przestała działać i po włączeniu i wybraniu programu nie startuje i tylko miga wyświetlacz wskazujący czas do końca programu.Posprawdzałem wszystko, co mogłem, ale nadal lipa.Może ktoś podpowie co oznacza miganie wyświetlacza. Dodam, ze nie...

   18 Paź 2014 08:13Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3462

   Electrolux ESL 65070R za dużo wody w zmywarce - chlapie przy zawiasach

   Witam forumowiczów.Zmywarka jak w temacie chlapie wodą przy zawiasach. Zanim napisałem tego posta to gruntownie przestudiowałem to forum i inne źródła.Sprawa zaczęła się od przepełnionej tacki i drobnymi wyciekami przy drzwiczkach.Osuszyłem tackę od spodu, kupiłem uszczelki (wokół drzwi i dolną),...

   24 Mar 2018 09:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 900

   Electrolux EWP 1064 TEW - nie wiruje

   Wprowadź pralkę w tryb serwisowy i odczytaj zapamiętany kod błędu i podaj go w temacie lub szukaj sam po tej linii przyczyny.Tutaj procedura:W Twoim przypadku pomijasz włącznik.Na temat filtra znajdziesz informacje w instrukcji.

   06 Kwi 2021 12:27Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 507

   Informacje na wyświetlaczu w pralkach Electrolux

   Zastanawiam się nad zakupem pralki Electrolux 13931 ale przypuszczam, że większość pralek Electroluxa ma te same wyświetlacze. Czytałem już instrukcję do tej pralki i z instrukcji wywnioskowałem, że po uruchomieniu programu prania nie są wyświetlane informacje dotyczące ustawionej temperatury i prędkości...

   AGD Co kupić? 30 Lip 2008 21:34Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2939

   Pralka Electrolux EWP 86100W - wirowanie "stop z wodą" brak odpompowan

   Witajcie.Kupiłem pralkę Electrolux EWP 8600w. W programie "pranie ręczne" włączyłem opcję "stop z wodą", która powoduje pominięcie cyklu wirowania. Okazuje się jednak, że pralka w pewnym momencie zaczyna wirować! Po zakończeniu programu pranie jest mokre - z tego wniosek że po ostatnim płukaniu...

   11 Maj 2011 20:31Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 7992

   Electrolux ewt-832 - po włączeniu pobiera wodę, grzeje ale silnik nie kręci

   Witam. Mam kłopot. Otóż pralka ELECTROLUX ewt-832 wczoraj przestała obracać bęben. Po ustawieniu programu na D - 40 stopni, 400 obrotów, wirowanie, pralka włącza się, blokuje klapę, nabiera wodę a następnie załącza grzałkę. Słychać jak szumi ogrzewana woda ale oprócz tego cisza. Bęben nie obraca się,...

   14 Lut 2012 09:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 6451

   ESF 65710 Electrolux - Zmywarka pobiera i wypuszcza wodę. Komunikat o błędzie.

   Zmywarka ElectroluxModel: ESF 65710 WPNC: 911915296Zmywarka działał bez problemów przez kilka lat. Nagle pojawił się problem. Zmywarka pobiera wodę i od razu wypuszcza. Mycie w ogóle nie rusza. Nawet chyba jest tak, że już wypuszcza wodę w trakcie jej pobierania. Całość kończy się komunikatem...

   02 Gru 2015 21:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2193

   Electrolux EHH6340FSK - Płyta indukcyjna podłączenie

   Aby nie otwierać nowego tematy zapytam tutaj:Nurtuję mnie następujący problem związany z Funkcją Zarządzaniaenergii w electroluxie. W domu mam instalacje 1 fazową 8kW (B40 przedlicznikowy). Płyta electroluxa będzie podłącza pod jedna fazę. W instrukcji jest napisane:4. 11 Funkcja Zarządzanieenergią•...

   18 Maj 2017 08:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 19233

   Electrolux - EDI96150W potrzebny schemat podłączenia płytki

   Wiem! Myślałem, że to jest instrukcja serwisowa i pisałeś o wtyczce i kabelku, a nie o złączu wielopinowym. Musisz poszukać w sieci instrukcji serwisowej (Service Manual EDI96150) może nawet tu jest na Elektrodzie. Z którego to roku produkcja? To może być też: Electrolux, Arthur Martin, REX, AEG...

   05 Maj 2020 14:05Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 546

   Jaką płytę indukcyjną wybrać: Electrolux LIR60430 czy Amica PIE6543PHTSU 2. 0?

   To kup coś z 5 letnią gwarancją np. w Ikei, tam będzie to Whirlpool lub Electrolux wykonany dla Ikei. Po instrukcji obsługi można się zorientować kto jest producentem, bo np. schematy podłączenia lub niektóre charakterystyczne elementy w instrukcji są identyczne dla tych producentów, więc można sobie...

   14 Lis 2022 20:00Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 342

   Zmywarka Electrolux ESL 499

   witam,Mam problem ze Zmywarką Electrolux ESL 499. Nie mogę odnaleźć instrukcji.Czy ktoś może poratować instrukcją obsługi??pozdrawiam

   AGD Szukam 19 Maj 2008 16:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 8228

   electrolux enb32433 - jak zmienic orientacje drzwi

   Elloto moj pierwszy poscik na tym forum..Za sprawom tego forum stalem sie posiadaczem lodoweczki electrolux enb32433.Lodowka jak lodowka poprzednia ariston padla po kilku latach.Problem jest ze zmiana sposobu otwierania drzwi lewo / prawo.W instrukcji lakoniczny zapis o odkreceniu...

   01 Maj 2010 13:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2357

   Pralka ELECTROLUX W455H

   Mam gorącą prośbę - poszukuję instrukcji do pralki Electrolux W455H ze schematem połączeń poszczególnych sensorów oraz z tabelą kodów błędów. Instrukcja może być w języku angielskim. Z góry dziękuję za pomocMod. ROBSON33Regulamin 3. 1. 13. (10. 9, 15)Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających...

   04 Wrz 2011 17:24Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1296

   Nowa Pralka Electrolux EWP 106300 W-ciagle wypompowuje wode

   Witam,dzisiaj zakupilem pralke Electrolux EWP 106400 W-zastosowalem sie do instrukcji, podlaczylem, usunalem wszystkie blokady, wypoziomowalem.Postanowilem urchomic ja na pierwsze pranie tak jak w instrukcji -bez wsadu.Pralka jednak nie chce zaczac prac, nie pobiera wody, blokada drzwi dziala....

   25 Wrz 2011 15:24Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4973

   Woda w bębnie w nowej pralce ELECTROLUX EWW 1697 MDW

   dzisiaj ok. 16 dojechała do mnie zamówiona w Media Expert pralko-suszarka firmy Electrolux o modelu EWW 1697 MDW. Z braku czasu zabrałam się za rozpakowywanie dopiero przed chwilą.Po rozpakowaniu i otworzeniu drzwiczek poczułam dziwny smród, tak jakby grzyba, zgnilizny. Ku mojemu zdziwieniu...

   24 Cze 2014 00:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2952

   Pralka Electrolux EWT0862TDW - Wyskakujący błąd na panelu

   Witam. Wczoraj zakupiłem pralkę Electrolux EWT 1062TDW. Przed załączeniem zdjąłem wszystkie blokady transportowe tzn 3 według instrukcji. Po włączeniu do zasilania wybrałem tryb który był zalecany według instrukcji do pierwsze użytku aby wypłukać nieczystości z bębna. I mój problem polega na tym że wyskakuje...

   08 Lut 2015 17:37Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4560

   Electrolux vs Siemens. Porównanie marek. Opinie.

   na moje nieszczęście posiadam zmywarkę firmy electrolux i tej firmy nie polecę nikomu nawet największemu wrogowi. zmywarka nie domywa naczyń tj na naczyniach zostaje jedzenie a na szklankach biały osad, nawet półmiska po sałatce nie domywa.Na początku też mi nie domywała zmywarka Bosch, ale po...

   22 Lip 2020 07:35Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 55809

   Electrolux ESF47020 XR - Błąd i30 - brak wycieków pod zmywarką

   Cześć,wczoraj pojawił się problem ze zmywarką Electrolux model ESF47020XR, po włączeniu zapalił się bład i30 i zmywarka przestała funkcjonować. Wiem, że jest to błąd dotyczący ewentualnego wycieku. Po otwarciu było jeszcze widać wodę w środku, jednak ta została wypompowana, mimo to słychać cały czas...

   02 Paź 2017 13:03Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1422

   Zmywarka Electrolux ESL76211L0 - świeci się kontrolka jak przy działaniu

   Masz instrukcję? W każdej instrukcji pod koniec są rozpisane podstawowe kody błędów, w Twoim wypadku ilość błyśnięć. Przez wujka google też można:arrow: Poprawiłem TONI_2003

   13 Paź 2018 23:44Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2124

   Piekarnik Electrolux E0A5751Z0Z - błąd F105

   W środku komory piekarnika zapewne widać taki wystający metalowy element przy okolicy górnej grzałki to będzie właśnie ten czujnik, umiejscowienie różne od modelu, a że nie mam instrukcji do tego modelu to dokładniej nie mogę powiedzieć. W każdym razie po zdjęciu górnej obudowy będziesz miał do niego...

   15 Paź 2020 07:20Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2865

   Electrolux COC8H31Z - jak ten zawias przywrócić do pierwotnej postaci

   Witajcie,Chciałam wczoraj wyczyścić szyby w piekarniku Electrolux COC8H31Z (z serii SteamCrisp). Zgodnie z instrukcją zdemontowałam drzwi piekarnika, niestety po wyczyszczeniu, przy próbie założenia drzwi z powrotem, zawiasy "schowały się" blokując się z pozycji zamkniętej (jak na zdjęciu). Nie możemy...

   23 Sty 2022 18:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 882

   Electrolux ESL 4131 - błąd i63

   Zmywarka Electrolux ESL 4131, działała kilka lat bez problemu. W pewnym momencie zmywarka "zawiesiła się" z informacja na wyświetlaczu błąd i63. Nie działają żadne przyciski. Wyłączenie zasilania z gniazdka nic nie daje, po zamknięciu brak jakiejkolwiek reakcji. W instrukcji są podane różne...

   24 Lis 2022 22:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 108

   Pralka Electrolux EW6S326SPI - błąd E20, filtr pompy odpływowej

   Podczas prania pojawił się dziś błąd E20, czyli zapchany filtr/pompa. Lekko przechyliłem pralkę, powoli pranie się skończyło. Powoli, bo przez dłuższą chwilę przewidywany czas do zakończenia prania nie zmniejszał się. Po głośnej pracy pompy słychać było, że jest spory opór.Po zakończonym praniu...

   AGD Pralki, Suszarki 19 Gru 2022 08:45Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 339

   Zmywarka Electrolux wt 38 Alarm C8

   Witam wszystkich forumowiczówOd kilku dni borykałem się z Alarmem A1 co oznacza brak wody znalazłem przyczynę problem polegał w elektrozaworze. Zmywarka zaczęła chodzić po trzech próbach wyskoczył Alarm C8 co oznacza według instrukcji serwisowej C 8 Podczas płukania zbiornik nie zostaje pusty,Czy...

   03 Lut 2011 18:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4000

   Pralka Zanussi FL503CN - szukam instrukcji obsługi

   Kochanieńka, siedemnastoletni sprzęt, to już dinozaur.Instrukcja obsługi w dokumentacji nie istnieje.Ale być może ktoś posiada w wersji papierowej i wrzuci zrzuty ekranu.Wsparcie techniczne Electrolux powinno Ci pomóc:Wersji pralki Zanussi FL503CN modelu podporządkowane są trzy rodzaje...

   02 Paź 2011 18:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4075

   Electrolux ESF4510LOX - Błąd i20 - czasem działa, czasem nie.

   Jak masz ułożony wąż odpływowy? Miałem ten sam problem (i20 oraz iF0), problem był z wężem, który został umieszczony niezgodnie z zaleceniami.Wąż od zmywarki ma być poprowadzony w taki sposób, aby nie tworzył się syfon, a jednocześnie najwyższy punkt węża może być najwyżej metr nad podłogą.Wąż w...

   14 Wrz 2015 10:03Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2070

   Electrolux EWW1697MDW - Włacza się ale szybko przełacza się na 0 minut

   Udało mi się znaleźć instrukcję serwisową. Może komuś pomoże, a dziś spróbuję wdrożyć kroki w niej opisane do diagnozy praleczki.Edit:Sprawdziłem grzałkę z tyłu pralki. Między wyjściami grzałki, a masą nie ma zwarcia. Pomiędzy wyjściami grzałki: 28Ω. Poniżej wyciąg z instrukcji dot. błędu E66...

   20 Cze 2017 20:47Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 4137

   Electrolux AEG L62642VI- podsumowanie poprawek - E51 Triak zasilania silnika, zw

   Ponieważ na tym forum są już inne posty dotyczące maszyn, które używają tej samej głównej płytki, co ta, pomyślałem, że opiszę tę naprawę, którą zrobiłem wczoraj, na wypadek, gdyby inni uznali ją za przydatną.Miałem problem na mojej pralce AEG L62642VI. Wyświetlacz pokazał E51. Wygląda na to, że...

   02 Kwi 2022 18:37Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 975

   zmywarka Electrolux ESL-499

   info z instrukcji obsługi:Alarm A - zmywarka nie pobiera wody. Załączam instrukcję obsługi do modelu ESL499.Załącznik usunąłem. Plik jest dostępny na stronie producenta.

   AGD Zmywarki 17 Lis 2005 21:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 10191

   Pralka electrolux ewf 1045 tryb serwisowy

   Termometr elektroniczny, w instrukcji podana dokładność +/- 0. 2 stopnia. Moja mam ma starego polara i ręką czuję wyraźnie ze na 40 stopniach pranie jest cieplejsze, dlatego postanowiłem sprawdzić termometrem. Inna sprawa ze polar może znowu przegrzewać pranie ale termometr- jeśli wierzyć instrukcji-...

   27 Sie 2007 21:17Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 12798

   Zmywarka Electrolux ESF 6124

   Witam serdecznie... kupilem zmywarke w Danii z zapasow magazynowych. Jest to model jak w tytule.. W kartonie nie bylo jednak zadnych papierow z wyjatkiem ofoliowanej zmywarki.. Szukam instrukcji w necie ale bez rezultatu wogole jakby nie bylo takiego modelu:/ moze ktos posiada instrukcje od tej maszynki...

   14 Gru 2007 05:56Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2993

   Pralka Electrolux EWT 1326 - Uwaga EF:1

   Od jakiegoś czasu po zakończeniu prania pokazuje się taki komunikat na wyświetlaczu: Uwaga EF:1 Patrz instrukcja. W instrukcji napisali żeby wezwać serwis, nie wiem czy to konieczne. Proszę o pomoc. 20 Gru 2007 15:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3745

   Nowa lodówka Electrolux 36003W8- buczy, gwiżdże

   a instrukcja obsługi od czego? tam jest napisane że dopuszczalne jest dochodzenie odgłosów pracy międzyinnymi takiej formy - przepraszam ale instrukcja jest integralną częścią warunków gwarancji. Prawdopodobnie te dźwięki po pewnym czasie zanikną. 24 Sie 2008 18:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8926

   Electrolux ESL 4131 - bład i20

   Witam. Mam problem ze zmywarką Electrolux ESL 4131. Zmywarka pewnego dnia przestała pracować. Jeden program się zakończył i następnego dnia po włączeniu zmywarki i wybraniu programu nie chciała już się włączyć. Po zamknięciu drzwiczek nie słychać charakterystycznego odgłosu pompy, po czym po kilku minutach...

   11 Mar 2009 22:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 21845

   Electrolux ERB 36301X8 oraz kuchenki Amica 608GE3 - opinie

   Jeżeli ma to być lodówka do otwartej na pokój dzienny kuchni to NIE POLECAM. Jest bardzo głośna. W serwisie powiedzieli że one tak mają i nie jest to podstawą do reklamacji ponieważ o odgłosach jest napisane w instrukcji obługi. Sprawdziłem. Rzeczywiście!!!. Przed kupnem przeczytajcie sami instrukcję....

   02 Lut 2010 21:02Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5185

   AEG OKO_FAVORIT 573 - poszukuję instrukcji

   polecam skorzystać z tej strony i nie używać modelu tylko numeru PNC zaczynającego się od 911 xxx xxx xxRegulamin 15Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu.jeśli nie uda Ci się znaleźć daj mi znać to poszukam u siebie w pracy(tworze dokumentacje...

   22 Cze 2010 18:20Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 5405

   Pralka Electrolux EWF 1455 - nie załącza prania

   Pozwolę sobie podłączyć się do tematu, mam identyczny problem z tą pralką. Czy ktoś mógłby podzielić się informacją w jaki sposób wejść w tryb serwisowy? Albo może podzielić się instrukcją serwisową? W necie trudno to znaleźć. Wiem, że to wielkie tajemnice firm serwisowych, strzeżone pilnie niczym przepis...

   27 Sie 2017 21:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8283

   Pralka Electrolux EWT-106511W, najpierw E10 a teraz nie zamyka dopływu wody

   WitamW dniu dzisiejszym. tzn 23. 05. 2012 dostarczono mi pralkę zakupioną w RTV EURO AGD. Po zainstalowaniu pralki zgodnie z załączoną instrukcjąuruchomiłem pierwsze pranie - Bawełna 40stopni, minimalny poziomzabrudzeń. Wyglądało na to, że wszystko ruszyło sprawnie i pralkaprzez ponad 15 minut...

   28 Lis 2014 12:33Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7988

   jaki piekarnik (electrolux)

   Upatrzyłem sobie 2 piekarniki Electroluxa:1. EOB3311AOX2. EOB33100XPrzy czym na temat tego drugiego trochę opinii jest to na temat tego pierwszego jeszcze nic. Po analizie instrukcji i porównaniach (na rosyjskiej stronie electroluxa są obydwa, na polskiej tylko ten 1):Ten 1...

   05 Lip 2012 19:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4325

   Inne - porównaj pralkę parową AEG L98699FL oraz Electrolux EWF1408WDL

   Zdecydowałam się na zakup pralki parowej, wybrałam dwa modele z wyższej półki: AEG L98699FL oraz Electrolux EWF1408WDL. Wiem, że to w zasadzie jedna i dobra firma, czytałam dane techniczne i instrukcje obsługi / naprawdę bardzo dużo można się z nich dowiedzieć o pracy samej pralki /. Szperam...

   20 Lis 2012 15:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2412

   Electrolux EWT1066ODW - Pralka Electrolux EWT1066ODW nie zatrzymuje wody

   Niestety, nie mam aktualnie instrukcji pod ręką (koniecznie sprawdzę jak tylko wrócę do domu). Logika podpowiada, że to rozwiązanie się sprawdzi. Mam jednak trzy małe wątpliwości:1. Pralka działała z tak poprowadzonym wężem odpływowym od jej kupna i było ok. Przez przypadek?2. Nowa pralka zastąpiła...

   27 Mar 2013 22:04Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8280

   ELECTROLUX ERB 3445 - Nie chłodząca lodówka Electrolux

   Dzięki za nic nie wnoszącego posta:) Pewnie cię teraz zadziwię, ale zdarza się tak (serio! ) że nie każdy jest ekspertem w dziedzinie AGD i może mieć zerowe pojęcie o tym, dlatego o największe głupoty pyta na forum, bo boi się coś skopać. Ja np. zajmuję się informatyką i jak ktoś nie wie, co to jest...

   12 Kwi 2013 23:40Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7485

   Electrolux EN4000AOX - Głośna praca, dziwne dźwięki (nagranie)

   Dziś dostałem odpowiedź z Electroluxa:W odpowiedzi na Pana mail w sprawie chłodziarko-zamrażarki model EN400AOX informujemy, że Electrolux Poland podejmuje decyzje na podstawie ekspertyzy z autoryzowanego serwisu. Podczas wizyty technik nie stwierdził wady produktu. W trakcie pracy słyszalna była...

   01 Kwi 2014 20:12Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4860

   Electrolux EWS 12410w - Jak wyciągnąć pompę odpływową?

   Co jakiś czas na etapie wirowania pralka pokazuje błąd E20.Otwieram klapę, wyciągam wężyk, spuszczam wodę i odkręcam miejsce gdzie znajduje się pompa. Tak jak na rysunku w instrukcji:No więc mam korek który odkręcam i nie wychodzi cała pompa jak na instrukcji, tylko sam korek a zanim...

   20 Paź 2014 00:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4338

   Electrolux EWS10470W - Pralka Electrolux EWS10470W błąd E66

   Rozumiem że błąd ten pojawił się po wymianie grzałki. Jeżeli zsunęła się, to może być coś nie tak właśnie tam, ale jeśli grzałka jest w porządku, to jest to jakiś błąd systemowy, którego można szukać w instrukcji, w internecie lub można serwisować. :)

   17 Paź 2016 15:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 11151

   jaką pralkę? Bosch Serie 6 WLK20260PL czy Electrolux EWF1276EDW

   Mam podobny dylemat jednak zdecydowałem się na Elektroluxa. Jedna rzecz mnie zdziwiła. przeglądałem różne modele elektroluxa od tych za 1000 zł do 1500 zł. oczywiście im droższy tym bardziej "energooszczędny". Znalazłem jeden haczyk no może hak. W specyfikacjach wykazują że pomiędzy pralką za 1000 zł...

   08 Kwi 2015 15:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3357

   [Sprzedam] Kuchnia elektryczna Electrolux EKC601501W z płytą ceramiczną

   Witam, mam do sprzedania kuchnię elektryczną firmy Electrolux EKC601501W w kolorze białym. Kuchnia jest w stanie bdb, nie jest poobijana, porysowana itp. Dołączam także dowód zakupu i instrukcję obsługi.Sprzedaję z powodu remontu kuchni i zakupu sprzętów do zabudowy.Odbiór tylko osobisty możliwy...

   AGD Bazar 03 Kwi 2016 18:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1143

   Pralka Electrolux EWT 1015 - Nie kończy programu/cyklu prania

   Witam.Przesyłam ci instrukcje serwisową do pralek electrolux. Powinna ci pomóc w djagnozie.Wszystkie electroluksy są prawie takie same.

   03 Wrz 2016 08:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2139

   Electrolux EDH97980W - Jak sprawdzić wydajność układu pompy ciepła?

   Test analityczny:1975g prania suchego, raczej bawełna, waga przed wrzuceniem do pralki.Suszenie kondensacyjne z grzałką, suszarka AEG Electrolux LAVATHERM 88840 - dla odniesienia.3682 g mokrego po wirowaniu 12002561 g po suszeniu1121 g wody wysuszonoczas 1:10zużycie prądu 1, 7 kWh1, 51...

   08 Lis 2018 21:32Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5526

   Płyta indukcyjna Electrolux EHI6540FHK podłączenie do 400V

   Elektryka Dla Każdego 17 Maj 2017 13:35Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 9033

   Electrolux ERN 29801 - Dziwne odgłosy dźwiękowe jakby buczenie/wiercenie

   jestem posiadaczem lodówki Electrolux ERN 29801 od ponad pięciu lat i do niedawna nie miałem z nią żadnych problemów... aż wróciłem z urlopu w lipcu i moja lodówka obudziła mnie w nocy wydając dziwne dźwięki przypominające wiercenie/buczenie - ciężko to opisać, udało mi się nagrać kawałek na...

   03 Sie 2017 10:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5253

   Suszarka Electrolux EDH13386GW - - Jak przetestowac przed zakupem

   mam możlliwość nabyć w w dobrej cenie suszarkę z drugiej ręki, chcę ją jednak najpierw sprawdzić programem testowym. Nie mogę sie na necie dokopać do instrukcji serwisowej po polsku ani po angielsku, ktoś pomoże? Proszę o namiar na instrukcję albo poradę jak ją sprawdzić,Dzięki z góry za...

   25 Lut 2018 11:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 339

   Piekarnik Electrolux EOC69400X - Błąd F1

   Mam problem z piekarnikiem Electrolux EOC69400X - ciągle wyświetla się błąd F1.Jakiś tydzień temu przestał działać - w ogóle nie można go było włączyć. Po przeczytaniu kilku tematów (przede wszystkim [url=]Link tego z identycznym modelem) rozebrałem go i wyczyściłem styki taśm między modułami wyświetlacza,...

   20 Paź 2018 09:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4002

   Pralko-suszarka Electrolux EWW1486HDW - błąd ED8

   Informacja dla przyszłych serwisantów-amatorów z tym samym problemem - udało mi się znaleźć instrukcję serwisową do analogicznego modelu pralko-suszarki AEG L87695WD (EWD10931). Są tam wymienione kody błędów uwzględniające obwody suszarki, oraz informacja o podstawowej diagnostyce silnika wentylatora...

   19 Sty 2019 22:26Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1938

   Suszarka Electrolux EDP12074PDW - Zbyt wysoka temperatura suszenia

   Posiadam suszarkę firmy Electrolux EDP12074PDW (Prod. 916 096 942 01 Ser. 63233656) od 3 lat (jest po okresie gwarancyjnym).Ostatnio zauważyłem, że niezależnie od wybranego programu jak i włączonej lub wyłączonej opcji 'Delikatne' (opcja ta według instrukcji ma suszyszyć w niższej temperaturze),...

   15 Maj 2019 06:59Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2700

   Zmywarka Electrolux ESL65070R - Wyłącza się podczas pracy

   W instrukcji nie doszukałem się co robić w tym wypadku. Czy znajdę gdzieś instrukcje jak taki reset zrobić?

   03 Maj 2019 13:55Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 708

   Electrolux EWT11064IRW - kłopotliwe wyjęcie filtra

   Str 19 instrukcji

   18 Cze 2019 11:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7941

   Electrolux EDH3498RDL - mocno zabrudzony skraplacz

   Mam suszarkę Electrolux EDH3684PDE od ponad roku. Również skraplacz mocno się zabrudził i ani szczoteczka ani odkurzacz tego nie ruszają (już nie wspomnę że brud też jest w głębi skraplacza). Jednak ku mojemu zaskoczeniu (w przeciwieństwie do starszych modeli) skraplacz jest tak zabudowany, że nie da...

   23 Lis 2020 15:20Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 8562

   Podłączenie indukcji Electrolux EIV63440BW SLIM-FIT

   Instrukcja w rękę.Znajdziesz tam wszystkie informacje.Również i taką kto ma owe urządzenie do instalacji przyłączyć.Zastosuj się do instrukcji.

   01 Kwi 2020 10:31Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7809

   Electrolux Ergorapido ZB11ER - Sam się włącza po włożeniu w,, matkę''''

   Po 6 mc szczęśliwego użytkowania tego odkurzacza dopadła mnie taka sama usterka. Odkurzacz baza (mały działa bezproblemowo natomiast do włożeniu w matkę działa 2s i się wyłącza. W moim przypadku zadziałała "blokada przed spaleniem silnika" - nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. W matce...

   AGD Drobny sprzęt 09 Kwi 2020 20:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1188

   Kuchenka mikrofalowa Electrolux EVK8E00X - niewłaściwe działanie

   Problem jest dość banalny a mianowicie mikrofala nie robi popcornu.Sprzęt za blisko 2300 a nie nadaje się do użytku.Problem zgłoszony do serwisu Electrolux.Serwisant sprawdził sprzęt wstawiając szklankę z wodą i stwierdził, że mikrofalówka jest sprawna.Pokazałem mu jednak że popcornu...

   04 Mar 2022 23:13Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1446

   Electrolux EWS11256EDU - nie reaguje na przycisk Start

   Grzałka sprawdzona - OKPompa sprawdzona -OKW tryb serwisowy nie mogę wejść tak jak pisał Robo-technical to nie jest instrukcja do tej pralki. Do swojej nie mogę znaleźć instrukcji.Na próbę odłączyłem grzałkę lecz nic się nie zmienio.

   28 Mar 2021 13:15Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 675

   AEG Electrolux L16850 - pralko-suszarka pierze, ale nie suszy

   To co podałeś w linku to czujnik temperatury grzałki pralki więc nie bierzesz go pod uwagę. Jak sama nazwa wskazuje Twoje urządzenie to pralkosuszarka więc Ty bierz pod uwagę czujniki związane z procesem suszenia. Musisz przemierzyć ich rezystancję i sprawdzić w ten sposób ich sprawność i podobnie z...

   17 Lip 2022 23:15Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 1581

   Electrolux ESL46010 - Nie grzeje wody

   Zobacz tu jest instrukcja serwisowa ze schematami::arrow: B to grzałka, wymień przekaźnik do którego idą ścieżki z pinów "B"Nie wprowadzaj w błąd Kolego.

   23 Gru 2021 23:13Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 387

   Ekspres Electrolux EBC54524 - po nagrzewaniu: ALARM!

   Od kilku miesięcy wydłużył się czas nagrzewania - zaraz po włączeniu ekspresu.A teraz zamiast przejść do normalnej pracy, to po nagrzewaniu pojawia się komunikat: ALARMWyczyściłem go solidnie (zgodnie z zaleceniami w instrukcji) a mimo to nadal po nagrzewaniu swieci się alarm. 24 Mar 2022 19:30Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 321

   Electrolux 553CME - Poszukuje cewki zapłonowej/iskrownika?

   Napisałem, że bliźniaki dwujajowe, silnik jest ten sam, tylko plastiki się różnią... Tak czy tak silnik to Briggs & Stratton Quantum 50 o mocy 5, 0 KM / 3, 7 kW. W sumie jak otworzyłem jakieś dokumenty, okazało się że producentem tej kosiarki pod nazwą Electrolux Poland (Husqvarna) jest... Partner (takowy...

   Inne Silniki Spalinowe 17 Lip 2022 12:19Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 285

   Dlaczego w pralkach Electrolux brak czegoś typu "check-engine"? :)

   Dzień dobry. Nie daje mi spokoju pewne pytanie:)W pralce Electrolux EWG147540W zorientowałem się, że coś nie gra przez przypadek. Zauważyłem (ale "cudem", naprawdę przez przypadek), że nie podgrzała wody (a wybrany program 90 stopni) i po chyba nastu minutach ją wypuściła, i przeszła do płukania:)...

   03 Paź 2022 20:41Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 171

   Electrolux ESL 43020 - blokuje się i nie rozpoczyna pracy

   Raz w roku przez jakiś przypadek i może za szybkie otworzenie drzwi albo przez zanieczyszczony zbytnio filtr, pojawiała się na tacy ociekowej woda i pompa starała się ją usunąć - podniesiony styropianowy pływak zawsze działał zabezpieczając podłogę przed zalaniem.Wystarczyło usunąć wodę, wysuszyć...

   08 Lut 2023 15:04Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 105

   Płyta ceramiczna Electrolux MCE5616, 1 WS- poszerzane pola grzewcze

   Mam problem, a właściwie moja mama:) z płytą ceramiczną. Niedawno dostała ją gdzieś po okazyjnej cenie i teraz ma problem jak wyłączyć poszerzane pola grzewcze, żeby grzały tylko mniejsze koła (ten taki owal i poszerzone koło na obrazku)W innych płytach steruje się nimi z płyty, ale...

   22 Lut 2006 20:35Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 7084

   Zmywarka d zabudowy ELECTROLUX ESL 4120

   zakupiłem przed paroma dniami w Media zmywarkę do zabudowy ELECTROLUX ESL 4120. Chciałbym poznać opinie osób korzystających z tego sprzętu lub osób, które mają na jej temat coś do powiedzenia.Pytanie może wydawać się głupie, ale ja póki co zakupiłem tę zmywarkę i stoi sobie nierozpakowana nawet,...

   25 Lut 2008 14:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7024

   pralka electrolux ewf12470w kod błędu EHO

   Pralka electrolux EWF 12470W- kod błędu EHO. Na wyświetlaczu pojawia się błąd EHO (może powinno być E40 ale nie jest) w instrukcji obsługi ani słowa o tym. Pralka zatrzymuje się na 2-3 minuty np. w czasie płukania wyświetla EHO a potem rusza normalnie. Czy ktoś może coś wie na ten temat?? A wogóle to...

   02 Lip 2012 16:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 18222

   Pralka Electrolux EW1247W - obudowa filtra

   Mam uszkodzoną obudowę filtra do pralki Electrolux EW1247W w miejscu, gdzie wchodzi grzałka. Oznaczenie tego elementu to 117. 4. 1197. Czy ktoś z Szanownych Kolegów może wie gdzie ten element można kupić?Pozdrawiam.Załączam foto tego elementu.Proszę przeczytać instrukcję...Ogłoszenie:...

   28 Wrz 2007 22:49Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2341

   AEG Electrolux 47280 - wyciek wody?

   Od około 2 miesięcy posiadam pralkę toploader AEG Electrolux 47280. Początkowo, po kilku praniach z pralki wyciekała niewielka ilość wody, ale od kilkunastu prań już tego nie widać. Czy to normalny objaw? Wg. instrukcji mogło się tak dziać, gdy np wsypano za dużo proszku/płynu, źle podłączone węże itp....

   17 Lis 2007 10:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3347

   Pralka Electrolux EWF10470W - spalona grzałka, a gwarancja

   Myślę że zachowanie serwisanta w tym przypadku to zwykła granda. Należy wysłać maila do electroluxa. Adres jest w karcie gwarancyjnej i opisać zdarzenie.W pralce tak zaawansowanej technicznie użytkownik nie ma możliwości uszkodzić grzałkę (chyba że ją ręcznie pokiereszuje), zaś żadna instrukcja obsługi...

   25 Sty 2008 21:02Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 10233

   Piekarnik Electrolux EOC6697 błąd F1

   mam problem z domowym piekarnikiem Electrolux EOC6697.Do tej pory piekarnik działał w miarę OK, ale dziś wieczorem zachciało mi się wykonać pyriolizę (oczyszczanie przez wysoką temperaturę). Po około pół godzinie od rozpoczęcia procesu (mającego trwać 2h 15 - 3h 15 w zależności od intensywności...

   17 Mar 2008 22:28Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3722

   Zmywarka Electrolux ESL 499 - alarm H

   Nie wiem więc co dokładnie oznacza alarm H a co za tym idzie co robić, gdzie szukać błędu.Przeczyściłem filtry ale pewnie tylko to najłatwiej dostępne.Może ktoś poratuje złotą poradę na okoliczność błędu H.

   19 Maj 2008 21:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4533

   Pralka Electrolux EWT10620W - głośna praca

   Mam pralkę electrolux 10620W i wszystko chodził fajnie do póki nie włączy sie wirowanie. Gdy się ono włącza to przypomina start samolotu, a pralka zaczyna wędrować po całej łazience. Odgłos wirowania jest tak silny ze nie da sie wysiedzieć w pokoju obok łazienki, a do tego wszystko drży.Co to może...

   25 Cze 2008 18:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 11320

   zmywarka electrolux esi 46010 - ponowny brak soli

   mam pytanie: na ile powinna mniej wiecej starczac sol wsypana do zmywarki? zmywarke electrolux mam od ponad roku - najpierw uzywalam tabletek, nastepnie przerzucilam sie na proszek i nablyszczacz. wtedy tez zaczelam uzywac soli. ustawilam twardosc wody zarowno mechanicznie, jak i panelem sterowania...

   22 Wrz 2008 14:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 8698

   ELECTROLUX EW 1066 F błąd E21

   Moja pralka ELECTROLUX EW 1067 F ( nie jak w temacie 1066, ale to chyba prawie to samo) przestała dzisiaj działać.Po praniu nie wypompowała wody. Żona wyczyściła filtr, był zabrudzony, ale nie pomogło. Woda cały czas jest w bębnie. Odkręciłem filtr, za filtrem było sporo brudu (chyba proszek...

   04 Sty 2010 11:01Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 11507

   Electrolux Rapido ZB 403 - ładowanie odkurzacza ręcznego

   Posiadam odkurzacz ręczny Electrolux Rapido model ZB 403. W Instrukcji Producent podaje że przed pierwszym razem ładować odkurzacz przez 16 godzin, OK ładowałem tyle. Pełny cykl ładowania baterii przed pierwszym użyciem trwa 16-20 godzin. Jedyna wada może tego odkurzacza jest taka, że czas pracy...

   23 Cze 2019 10:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8670

   Wymiana żarówki w zmywarce Electrolux 66030X

   Przepaliła mi się żarówka w zmywarce Electrolux 66030X. Problem może kuriozalny, ale w instrukcji nie ma żadnej informacji dotyczącej sposobu wymiany żarówki. Nawet nie wiem, jakiego rodzaju żarówkę muszę wymienić. Jeżeli ktoś z szanownego grona forumowiczów zna temat i podzieli się wiedzą będę...

   11 Gru 2015 12:38Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 14710

   electrolux EWF 810 zapala się dioda -trzy mrugnięcia

   Proszę o pomoc - mam problem z pralką electrolux EWF 810:pobiera wodę (nie kręci się bęben w trakcie) po chwili wylewa tą wodę wyłącza się i zapala się dioda -trzy mrugnięcia. Dziwne, bo w instrukcji obsługi nie ma takiego alarmu.Podczas próby czy bęben w ogóle się kręci na odrębnym programie tylko...

   22 Lut 2010 11:40Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2790

   Electrolux EWTS 10120W - długi czas prania

   od paru tygodni posiadam nową pralkę Electroluxa. Wydaje mi się, że pierze za długo, wtedy kiedy nie powinna (przy włączonym "praniu krótkim"). Czy ktoś z Państwa orientuje się ile czasu pralka pierze odpowiednio do danego programu?Przykładowo, przy włączonym programie do bawełny (bez prania...

   14 Gru 2009 09:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3573

   Zmywarka Electrolux WT 60E- nie podgrzewa wody do wyparzania

   Poszukuję instrukcji serwisowej dla zmywarki firmy Electrolux WT 60E, lub podpowiedzi dotyczącej przyczyny nie podgrzewania wody dla wyparzania naczyń po myciu.Proszę o info lub kontakt e-mailowy.futek2

   17 Lut 2010 08:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1236

   Zmywarka Electrolux ESF 2420 - dziwne zachowanie

   Witam wszystkich forumowiczów!Tym razem ja również potrzebuję pomocy.W czym tkwi mój problem?Otóż od niedawna posiadam zmywarkę kompaktową Electrolux ESF 2420. Zgodnie z instrukcją obsługi (takową posiadam), uruchomienie odpowiedniego programu mycia polega na jego wyborze (wskaźnik programu pulsuje)...

   25 Cze 2010 17:20Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4294

   Electrolux ESF-222 - Potrzebny schemat płytki

   Witam serdecznie.Posiadam zmywarkę Electrolux ESF-222.Przyznam się, że kupiłem ją na tzw lyrach tzn na wystawkach, cena była kusząca a jak to zawsze bywa sprzedawcy tam prawdy nie mówią tyle tylko, że sprzęt nie sprawdzony i puścili za niską kaskę ok 40zł.Po podłączeniu światełka świeciły...

   30 Maj 2010 00:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4811

   Pralka Electrolux EWS1045 - zabrudzony filtr wody

   Ciąg dalszy zmagań z pralką.Na podstawie instrukcji serwisowej do innej pralki electrolux dostępnej na forum doszedłem do tego jak wejść w tryb serwisowy. Niestety dalej nie wiem jak sprawdzić np. kod błędu. Przekręcając programatorem mogę nalać wody do pralki, odpompować wodę, włączyć wirowanie itp....

   02 Mar 2011 23:13Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 8117

   Zmywarka Electrolux ESF2420 - problem ze startem

   Witajcie. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.Zmywarka Electrolux ESF2420 jako pierwszy punkt dowolnego programu uruchamia wypompowanie wody. W moim sprzęcie ten krok powtarza się trzy razy, a następnie zgłaszany jest błąd "problem z odpływem wody" (według instrukcji: "wskaźnik zakończenia programu...

   12 Sie 2010 08:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2652

   Płyta indukcyjna Electrolux EHD 60020 P - błąd E08

   bardzo proszę o pomoc w diagnozie problemu. Naczytałam się niemiłych opinii o serwisie Electrolux i mam nadzieję, że może uda się go uniknąć.Co się stało:po wstawieniu na 1 pole garnka i ustawieniu na najwyższą moc- booster poszły bezpieczniki. Po ponownym włączeniu płyty, 2 pola w płycie...

   03 Paź 2011 13:12Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 12100

   Pralka Electrolux EWTS 13620 W - błąd EFO

   Posiadam pralkę Electrolux EWTS 13620 W, na koniec prania już jak nie ma wody wyskakuje błąd EFO, miga przycisk start/pauza i wydaje dźwięk. Wyczyściłem filtr, myślałem że już wszystko ok ale podczas kolejnego prania jest dokładnie tak samo. W instrukcji jest napisane że to włącza się ochrona...

   06 Lis 2010 17:58Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 46549

   Lodówka Electrolux ENB 3850 - awaria czujnika temperatury

   Może któryś z kolegów wie gdzie jest umieszczony termistor odpowiedzialny za temperaturę w komorze chłodziarki i jak się do niego dostać, w lodówce Electrolux ENB 3850.Dodatkowo chciałbym wiedzieć jaką wartość ma ten element. Może ktoś ma jakiś schemat lub instrukcję serwisową do tej...

   AGD chłodnictwo 05 Sty 2011 01:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 8366

   Lodówka Electrolux ERE3000 - błąd w pomiarze temperatury

   Mam problem z lodówką Electrolux ERE3000 - na panelu sterującym pojawił się symbol kwadracika w instrukcji opisywany jest jako "błąd w pomiarze temperatury".W okresie zimowym lodówka cały czas działała jednakże była eksploatowana w miejscu gdzie temp. otoczenia spadła do ok. zera...

   18 Mar 2011 00:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1506

   Pranie z niezdjętą blokadą transportową - Electrolux EWT136640

   Witam, kupiłem pralkę Electrolux, nie wczytałem się w instrukcję, że trzeba zdjąć zabezpieczenia z tyłu pralki (jakieś dwie śrubki, jeden korek przykręcony śrubą). Włączyłem pranie, ale w trakcie strasznie wirowała skakała po całej łazience. Gdy zakończyła prać zdjąłem zabezpieczenia z tyłu pralki,...

   02 Lip 2011 16:57Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 13006

   [Sprzedam] Panej sterowania od pralki Electrolux

   Mam do sprzedania w nienaruszonym stanie (zero rys) panel od pralki Electrolux model... (nie znam bo nie mam już instrukcji). Panel był ostrożnie wyjęty z obudowy i położony w bezpieczne i suche miejsce. Płytka była z demontażu pralki w której urwał się bęben (jedna śruba) więc elektronika jest nie naruszona.Kontakt:...

   31 Sie 2011 12:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1523

   zmywarka Electrolux Favorit 44010 - 6 sygnałów

   Mam zmywarkę Electrolux Favorit 44010 - ostatnio przerywa mycie i sygnalizuje błąd (6 sygnałów dźwiękowych + 6 mignięć diodą przy symbolu końca mycia).Nie ma opisu takiego kodu w instrukcji, wujek google też milczy na ten temat.Co oznacza ten błąd?

   21 Gru 2011 00:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4715

   Płyta ceramiczna ELECTROLUX wyświetla L

   Włączona jest blokada zabezpieczenia przed dziećmi.Model chyba źle spisany.tu instrukcja:pozdrawiam serdecznie

   13 Sty 2012 18:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 27874

   mastercook czy electrolux

   ma pytanie o pralkę ELECTROLUX EWB 105205W Time Saver. Podczas wirowania pralka lata po całej łazience. Nie wiem co zrobić? w instrukcji piszą, że musi się dotrzeć, jest niewypoziomowana albo nie usunięto wszystkich osłon. Mieliście taki problem? Pozdrawiam

   17 Kwi 2012 07:03Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3060

   Electrolux EWT 13931W błąd ef 2

   Witam mam pralkę Electrolux 13931W już 5 lat ostatnio w trakcie prania pralka zatrzymała się i na wyświetlaczu pojawił się napis błąd ef 2 sprawdź instrukcje obsługi, oczywiście sprawdziłem i jest tam tylko inny kod ef 1 i nic po za tym, więc proszę o pomoc co ten kod oznacza, po zakręceniu wody głównym...

   07 Maj 2012 15:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3187

   Electrolux 68070 - ilość płukań - odpowiedź serwisu z Polski oraz Włoch dziwna

   Otóż ostanio wmieniałem korespondencję z serwisem Electroluxa. Kupiłem model zmywarki 68070 z uwagi na tzw. płukanie ekstra... poniżej moje zapytanie i odpowiedź zarówno z serwsiu w Polsce oraz we Włoszech, proszę również o opowiedzi czy w Waszych urządzeniach też mają miejsce takie sytuacje:Proszę...

   13 Cze 2012 20:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2321

   Pralka electrolux EWF-805, zatrzymuje sie przy płukaniu. E21.

   a mam pytanko, bo tamten mój post poleciał do góry.A czy wystarczyłoby może wykonanie kroków z instrukcji na stronie 38 i 39?Tam z przodu pralki jest taka klapka, i w instrukcji jest napisane, ze można tamtędy wyciągnąć i oczyścić pompę.Jeżeli to by mogło pomoc to podjadę do znajomej i jej...

   22 Cze 2012 16:33Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 8430

   Odkurzacz piorący Electrolux Praxio Z6020/6035 (PL)

   Instrukcja obsługi odkurzacza piorącego Electrolux Praxio Z6020 i Z6035 w języku polskim.

   AGD Instrukcje Obsługi 04 Lip 2012 20:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 5692

   Odkurzacz piorący Electrolux Praxio Z6020/6035 (GB)

   Instrukcja obsługi odkurzacza piorącego Electrolux Praxio Z6020 i Z6035 w języku angielskim.

   04 Lip 2012 20:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1582

   Electrolux ENA34511X, ENA38511X

   Instrukcja obsługi Electrolux ENA34511X, ENA38511X

   10 Lip 2012 15:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1077

   Electrolux ewf 10741 - Dokumentacja i schemat

   Poszukuję instrukcji serwisowej lub schematu do pralki Electrolux EWF 107410W.Bardzo byłbym wdzięczny za udostępnienie takiego dokumentu lub namiarów w www.

   27 Wrz 2012 11:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1746

   Electrolux ENB 35405S8 - brak możliwości zmiany temperatury

   Posiadam lodówkę Electrolux ENB 35405S8.Ostatnim czasem na cały dzień (od 8 do 17) nie było prądu (odłączony był, robili coś na zewnątrz). Po włączeniu, lodówka stanęła na temperaturze +14 stp w chłodziarce i -18 w zamrażalniku. To drugie nam odpowiada, jednak chłodziarka ma te 10stp za dużo. Znalazłem...

   16 Lis 2012 22:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1314

   Pralka Electrolux EWB 105405 W - Brak sygnału dźwiękowego po skończeniu prania.

   Pralka Electrolux EWB 105405 W. Dlaczego pralka przestała dawać sygnał dźwiękowy po skończeniu prania? W instrukcji piszą, że trzeba włączyć jednocześnie 2 przyciski (pranie wstępne i dodatkowe płukanie), aby włączyć sygnał dźwiękowy. Jednak to nic nie daje. Gdy naciskam różne przyciski dźwięk jest,...

   12 Gru 2012 02:08Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3582

   Electrolux W455H - Jednorazowe pranie bez coin

   Witam. Posiadam pralkę electrolux w455h. Jest to pralka przemysłowa z dołączonym modułem coin. Sprawa jest taka, że wcześniej posiadałem podobną pralkę (bodajże pare numerów niżej) i pan z serwisu nauczył mnie, że wystarczyło odpiąć bezpiecznik COIN po czym dwa razy wcisnąć start, aby pralkę odpalić...

   Urządzenia przemysłowe 03 Lut 2013 23:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2472

   ELECTROLUX ESL 6124 - Nie wypuszcza wody

   Posiadam zmywarkę ELECTROLUX model ESL 6124.Problem polega, że zmywarka nie wypuszcza wody po myciu zasadniczym lub płukaniu, natomiast przed myciem, kiedy program startuje "stara" woda jest odprowadzana bez problemu.kod błędu:Wskaźnik trwającego programu pulsuje.- 2 x sygnał akustyczny-...

   24 Lut 2013 18:43Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3396

   Electrolux ESF65049 - Nie odpompowuje wody

   posiadam pechową zmywarkę Electrolux ESF65049 (DIVA1, EDW750). Niestety zmywarka od początku nie wypompowuje wody. Sprawdzona została już pompka drenowa, wymieniona na nową oraz elektronika, również wymieniona. Zmywarka bardzo buczy (pompka drenowa) i wyświetla błąd i20, czyli pompki właśnie....

   02 Kwi 2013 18:22Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2319

   EWT1326 Electrolux - Nie odpompowuje wody, burczy po wlaczeniu.

   W tym modelu znajduje się [url=]odkręcany filtr z przodu pralkicoś się pomyliło z wyrobami Brandta itp.Jak oczyścić filtr opisane jest w instrukcji obsługi.By się dostać do pompki odkręcamy lewy bok (ta sama strona co klapka filtra stojąc przodem do frontu pralki).BTW: Autor pewnie wyjechał na...

   04 Maj 2013 15:07Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4275

   Electrolux EWT 10410W - Rozpoczyna program, nie kończy, nie odprowadza wody.

   Witam, mam problem ze swoja pralką Electrolux EWT 10410W:cry:. Wczoraj pralka pokazała podczas wirowania komunikat E20 ( w instrukcji opisany jako"Przyczyny" filtr na odpływie wody jest zatkany, wąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty, wąż odpływowy jest za wysoko (patrz rozdział“Instalacja”),....

   13 Sty 2014 10:26Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7077

   Electrolux EWT 1016 - Nie dzieła wyświetla Err

   Poszukuje jakiejś instrukcji serwisowej do pralki electrolux ewt 1016 badź informacji na temat bledu err.Pralka nie uruchamia się.Po włączeniu mignie 3 razy napis Err i potem migają kreseczki.Gdzie szukać problemu?

   29 Wrz 2013 13:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1785

   AEG Electrolux Lavatherm 59850 - Bardzo długi cykl prania/para w całej łazience

   Mam suszarkę do bielizny jak w temacie (AEG Electrolux Lavatherm T59850).Suszarka w pewnym momencie zaczęła bardzo długo suszyć (czas wydłużył się 2-3 razy) i woda zamiast skroplić się do pojemnika na wodę zostaje wyparowana na zewnątrz suszarki i skrapla się na kafelkach.Sprężarka nagrzewa...

   08 Lis 2013 10:03Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2160

   Electrolux ESL66020, 911D93-2T - Nie suszy

   Mam problem jak w temacie, naczynia po zakończeniu cyklu są zimne i mokre. Woda podczas zmywania jest podgrzewana. Wezwaliśmy fachowca, który twierdzi że winny _może_ być programator i żeby kontaktować się z serwisem Electrolux i że naprawa może nie być opłacalna. Poszperałem trochę po forum, z tego...

   17 Maj 2014 09:56Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2655

   [Sprzedam] Pralka Electrolux EWT10120W IDEALNA

   Sprzedam pralke jak w tytule Electrolux ewt10120w używana 3 lata stan idealny w 100% sprawna bez wad i uszkodzeń, dodatkowo karta gwarancyjna oraz instrukcja w języku polskim Cena 300 zł do negocjacjiKontakt telefoniczny 725072885 lub mailowy onyks8(at)o2. pl

   11 Mar 2014 07:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1119

   Pralka Electrolux EWS 126540 W błąd E66

   Mam pralkę Electrolux EWS 126540 W, mam problem mianowicie nie moge włączyć żadnego programu, nie da się włączyć pralki, wyskakuje błąd E66 którego niema opisanego w instrukcji obsługi pralki. Czy ktoś może wie co oznacza ten błąd, z góry dziekuje za odpowiedz.

   12 Cze 2014 18:14Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 6069

   Electrolux ENB35409X8 - Nie działa chłodziarka. Zamrażarka pracuje normalnie.

   proszę o pomoc w temacie niedziałającej chłodziarki w lodówce Electrolux, model ENB35409X8. Lodówka po prawie 7 latach eksploatacji przestałą chłodzić, temperatura ustawiona +6 rzeczywista powyżej 16 stopni (brak alarmu o podwyższonej temperaturze). Temperatura w zamrażalniku -19 (ustawiona...

   07 Wrz 2015 21:19Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 10461

   Suszarka AEG Electrolux T88840 - Błąd E51 w pracy, testy E51, E54, E32, ECA.

   Udało mi się tanio kupić suszarkę AEG Electrolux T88800. Tanio, dlatego, że była uszkodzona i serwis poległ. Diagnoza serwisu - uszkodzona elektronika, naprawa nieopłacalna i właściciel nie chciał naprawiać.Wczoraj miałem założyć wątek z prośbą o pomoc i prośba o serwisówkę, ale udało się naprawić...

   19 Lis 2014 22:23Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 13611

   Electrolux ESL6365ro - nie wyłącza się

   Mam problem ze zmywarką Electrolux ESL6365ro.Kilka razy już stało się tak, że zmywarka nie wyłącza się. Przeważnie włączam ją na noc np. koło 23, rano o 6 cały czas zmywa -trzeba ją otworzyć i wyłączyć przyciskiem on/off. Wg instrukcji długość programu wynosi około 3 godzin. Dzieje się tak...

   06 Lut 2015 08:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3453

   Electrolux ESL 64052 - potrzebna serwisówka

   Jak w temacie, poszukuję instrukcji serwisowej do zmywarki Electrolux ESL 64052.Z góry dziękuję za pomoc.

   20 Lip 2015 00:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1158

   Electrolux ESF 43011 - Po przyciśnięciu start zmywarka nie uruchamia się

   Zmywarka electrolux intuition ESF 43011Witam mam problem po włączeniu zmywarki miga dioda nad przyciskiem start a po chwili lampka kontrolna czerwona(w instrukcji numer 4) zmywarka nie uruchamia się. Nadmieniam że wcześniej wysadziło mi dwa razy korki, proszę o radę co zrobić żeby zaczęła działać.

   31 Paź 2015 22:48Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1281

   Zmywarka Electrolux esf 63021 - Nie pobiera wody

   Witam, czy wie ktoś jak odblokować w zmywarce Electrolux esf 63021 blokadę antyzalaniową? Kontrolki które migają z jednakową częstotliwością według instrukcji wskazują na taką blokadę. Czy jest możliwość wyłączenia tego ręcznie czy konieczna jest interwencja serwisanta?

   12 Lis 2015 11:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2274

   Electrolux EWS11254EEU - Jak zrobić reset modułu?

   Posiadam pralkę Electrolux EWS11254EEU, która podczas prania przestała działać (prawdopodobnie z powodu przeciążenia). Nie wyświetla się żaden błąd na ekranie.Identycznie wyglądającą usterkę miałem podczas okresu gwarancyjnego - przyjechał serwisant nacisnął kilka klawiszy i pralka zaczęła...

   10 Lip 2017 19:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 10785

   Pralka Electrolux EW932S - nie grzeje wody, programator się zatrzymuje

   Witam wszystkichMam problem(y) z pralką Electrolux EW932S.Objaw podstawowy: programator się zatrzymuje1. Test na programie B z ust. temp. 60st. Programator się ruszył ale zatrzymał pomiędzy pozycjami B i C.Woda na pewno się nie nagrzała do 60st co wskazywałoby na problem z grzałką lub termostatem...

   29 Gru 2015 22:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2133

   electrolux eea 110 - głowica zaparzająca - odkrecanie i czyszczenie

   Chce odkamienic ekspres do kawy Electrolux eea 110. W instrukcji jest napisane aby zdemontować w tym celu głowicę zaparzająca. I tutaj pojawił się problem ponieważ nie mogę jej odkręcić - nie chce nawet drgnąć. Może ktoś ma pomysł jak ja odkręcić - może posmarować jakimś preparatem jak np. WD40 czy czymś...

   16 Lut 2016 00:44Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2394

   Płyta gazowa Electrolux EGH6343BOR - jak podłączyć do prądu?

   Kupiłem płytę gazową Electrolux EGH6343BOR.Płyta musi mieć podłączenie do prądu, aby działała zapalarka gazu.Ku mojemu zdziwieniu płyta na końcu kabla sieciowego nie ma wtyczki, a jedynie trzy przewody.W instrukcji napisane jest w punkcie 8. 6: "Urządzenie jest dostarczane z przewodem zasilającym....

   18 Lut 2016 10:35Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6390

   ELECTROLUX ESL 46050 Nowy robi zwarcie

   Posiadam zmywarkę ELECTROLUX ESL 46050 która była kupiona jakieś 3 lata temu i od tego czasu nie była używana. Wczoraj próbowałem ją uruchomić- wyciągnąłem styropiany zabezpieczające z komory mycia, wsypałem sól, nalałem nabłyszczacz i po włożeniu wtyczki do gniazdka wywaliło mi bezpieczniki....

   27 Maj 2016 08:27Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1068

   Szafa mroźmicza Electrolux C14FE2F-nie utrzymuje tej temperatury tylko zaczyna

   Zakupiłem używaną szafę mroźniczą Electrolux model C14FE2F (PNC 9VTX 726 548 14). Szafa w momencie zaprogramowania na -18°C schładza do -18°C natomiast nie utrzymuje tej temperatury tylko zaczyna ją podnosić i nie schładza ponownie. Ktoś spotkał się z takim przypadkiem?Niestety nie jestem...

   26 Cze 2016 12:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3987

   Zmywarka Electrolux ESL 4200LO - Jak przygotować na zimę (w pom bez ogrzewania)

   "Arcus 1977" oraz "peter falk"; dziękuję Wam obu za informacje.A swoją drogą zastanawiam się jak to jest możliwe, że producent sprzedaje zmywarki, których wg Was nie można przygotować do przechowywania w warunkach zimowych.Dostałem też za pośrednictwem forum informację, bym zastosował się do tego,...

   30 Cze 2016 19:35Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1296

   Electrolux EWT135510W - Posypał się wyświetlacz

   Prawdopodobnie padł modułMam pytanie czy ma ktoś instrukcję z kodami błędów do pralek Electrolux, wiem że był już taki post na elektrodzie ale nie potrafię go namierzyć.Będę bardzo wdzięczny za pomoc i linkZ góry dziękuję

   16 Lut 2018 13:13Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2559

   Electrolux EHD68200P - uszkodzony moduł mocy (? )

   bądź naprawić.Ciekawe jak:? : Mnie nie udało się to trwale nigdy:(, a grzebię w electroluxach w 95% przypadków.Może Kolega Piotr Zimny powie, jak naprawić takie uszkodzenie, zamiast piep.. po raz kolejny zupełnie od rzeczy na forum, przeważnie cytując urywki z instrukcji serwisowych?Widać:...

   21 Paź 2016 23:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 921

   Electrolux - Indukcja EHI 6540 FHK+Piekarnik EMB 8383 POX-podłączenie pod siłę

   Cześć Wszystkim:)Prosiłbym o potwierdzenie, czy taki zestaw jak w tytule (piekarnik + płyta induckyjna) mogę spokojnie podłączyć pod siłę, t. j. użyć jednej fazy na piekarnik i dwóch na płytę indukcyjną. Niestety nie dysponuję tabliczką znamionową obu sprzetów (dopiero kupione), a sam Electrolux...

   17 Lis 2016 09:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1698

   Electrolux EW506S-opisy programatora

   Wymień taki pierścień i będziesz wiedział co i jak.a instrukcja obsługi jest [url=]na Elektrodzie

   24 Lut 2017 12:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1617

   Zmywarka Electrolux ESL46010 - nie pobiera wody

   Posiadam zmywarkę Electrolux ESL46010.Przy próbie włączenia pojawił się błąd i10 czyli zmywarka nie pobiera wody.Zgodnie z instrukcją sprawdziłem filtry, czy wąż się nie zagiął - wszystko ok. Odkręciłem wąż dopływowy Aquastop i było na filtrze kilka paprochów rdzy z rur, zostały usunięte.Po...

   07 Maj 2017 17:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 9069

   Płyta indukcyjna Electrolux EHH6240ISK - nie wykrywa 2 garnków

   Jak masz podłączoną płytę w tej chwili???Jeśli jest ok, to sprawdziłbym czy po akcji kolegi nadal posiadasz 3 fazy w domu. ( jedna mogła wyskoczyć za rozdzielnią)Instrukcja użytkownika:

   25 Cze 2017 16:44Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 7020

   Lodówka Electrolux ENF2440AOW - Zamrażarka działa, lodówka nie

   posiadam lodówkę marki Electrolux ENF2440AOW, PNC 925 993 055-02.Od 3 dni lodówka dostała szału (gwarancja oczywiście już się skończyła)...Zamrażarka chłodzi, a lodówka nic.Próbowałam grzebać w instrukcji, przestawiać suwak z max na min i pokrętło od 1 do 7.Od prądu wyłączałam, sprawdzałam...

   09 Wrz 2017 06:22Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 5880

   Pralka Electrolux EWT 135410 W - czy odpływ może być niżej od zalecanego w instr

   Pralka ładowana od góry - pralka Electrolux EWT 135410 W - czy odpływ od pralki może być podłączony do odpływu umywalki (średnica rury 32 mm, 40 cm od podłogi) niżej od zalecanego w instrukcji (70-100cm). Odpływ umywalki jest przystosowany do podłączenia węża pralki. Obawiam się, że mogę uszkodzić...

   30 Lis 2017 19:59Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1245

   Lodówka Electrolux EN13455MX - brak możliwości ustawienia temperatury

   Mam problem z lodówką Electrolux EN13455MX. Do wczoraj było OK. Natomiast wczoraj żona umyła lodówkę i przestawiła temperaturę z 4 stopni na 7. Teraz nie można zmienić temperatury na programatorze. Cały czas jest 7 stopni a przytrzymywanie przycisków 4 stopnie czy 2 stopnie nie zmienia ustawienia. Co...

   22 Kwi 2018 09:10

   Pralka Electrolux EWS 1266 - reset urządzenia - jak zrobić?

   reset urządzenia - jak zrobić? Nie podałeś pełnego modelu, ale prawdopodobnie tak: Instrukcja obsługi, punkt 10. 10"Anulowanie programu w trakcie jego trwania1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk włącz/wyłącz, aby anulować program i wyłączyć urządzenie.2. Aby włączyć urządzenie,...

   28 Maj 2018 12:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7161

   Zmywarka Electrolux ESL67040R - Nie włącza się

   Chciałem dzisiaj nastawić zmywanie naczyń i okazało się, że zmywarka nie reaguje na naciśnięcie przycisku włącznika. Jeszcze kilka dni temu działała poprawnie, bez żadnych błędów. Po włączeniu wystarczyło wybrać program i zamknąć drzwi, żeby cykl zmywania się rozpoczął.Zmywarka to ElectroluxMod....

   29 Maj 2018 23:05Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2565

   Pralka Electrolux EWS14971W - blokada urządzenia.

   Strona 7

   18 Cze 2018 08:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3123

   co to za rezystor? moduł elektroniczny suszarki Electrolux

   Gdyby był podany model suszarki, to można czasem znaleźć instrukcję serwisową a określenie "suszarka Electrolux" jest zbyt ogólnikowe.

   Początkujący Naprawy 18 Lip 2018 10:32Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1152

   Electrolux EEB4231POX - dużo pary w piekarniku

   Mój nowy piekarnik Electrolux w trakcie pieczenia wydziela bardzo dużą ilość pary, która wydostaje się kłębami podczas otwierania drzwiczek piekarnika. W poprzednim piekarniku Amica nic takiego nie miało miejsca. Czy to jest normalne? Będę wdzięczna za podpowiedź.Być może pieczone były potrawy o...

   15 Sie 2018 21:47Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2304

   AEG L9FEC49S czy ELECTROLUX EW8F248BP

   Szanowni Koledzy,Przez ponad 20 lat intensywnie używaliśmy pralkę elektroluksa, która w tym roku złapała zadyszkę, i nawet miałem pokusić się o naprawę, jednak dowództwo naszej 4-osobowej jednostki zdecydowało, że chce mieć nową, która nie będzie pożółkła, a w dodatku bez ryzyka, że czas i pieniądze...

   21 Paź 2018 20:01Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 8742

   Electrolux EWT1266EDW - jak usunąć blokadę rodzicielską w pralce?

   Mam problem z pralką Electrolux EWT1266EDW. Po włączeniu (przekręceniu pokrętła na dowolną pozycję, nie można zmienić, wybrać rodzaju prania) słychać dźwięk włączenia, przy dotykaniu przycisków słychać piknięcia, ale na tym wszystko się kończy. Nie świecą żadne diody, prania nie da się...

   24 Lis 2018 12:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 10731

   Zmywarka Electrolux ESL4200LO - po czyszczeniu hydrostatu błąd i40

   Zmywarka Electrolux ESL4200LOTYP: GHE423DA2PNC 911 079 008 00Moja zmywarka po 4 latach użytkowania zaczęła wylewać wodę do tacki podczas zmywania. Włączyło się zabezpieczenie - wypompowywanie wody + sygnał dźwiękowy, wyłączenie możliwe jedynie po wyjęciu przewodu z kontaktu.Po lekturze...

   04 Gru 2018 18:24Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 19023

   Electrolux EWT 10620w - Błąd E51 - zatrzymuje się pralka przy praniu na 90°C

   Włączyłem diagnostykę. Praktycznie na każdym kroku diagnostyki mam błąd E69.Nawet na spuszczaniu wody.Mam jakąś instrukcje diagnostyki i błędów do Electrolux i tam ten błąd oznacza "Przerwanie elementu grzejnego pralki (rozwarcie bezpiecznika termicznego). " Ale pralka grzeje wodę, więc nie bardzo...

   09 Lut 2019 23:54Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 978

  Wybierz punkt serwisowy

  Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Electrolux 56dtb

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Electrolux 56dtb

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Electrolux 56dtb