Dokumentacja techniczna Caleffi Thermosetter 116151ac

Dokumentacja techniczna Caleffi Thermosetter 116151ac zawiera szczegółowe informacje dotyczące zastosowania, instalacji i konserwacji produktu. Zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące montażu, ustawiania parametrów i instalacji, które są konieczne do prawidłowego używania produktu. Zawiera także informacje dotyczące wszystkich bezpiecznych procedur i obowiązujących przepisów, które należy przestrzegać podczas instalacji i użytkowania. Dokumentacja techniczna Caleffi Thermosetter 116151ac zawiera także szczegółowe informacje dotyczące konserwacji i naprawy produktu. Zawiera wszystkie potrzebne informacje, które należy przestrzegać, aby zapewnić prawidłowe działanie produktu.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczna Caleffi Thermosetter 116151ac

L. p. Symbol Producent / dystrybutor Typ Opis Dokumentacja1CAL 1161 CALEFFIZaw�r termostatyczny 116 do cyrkulacji CWU z funkcj� dezynfekcji termicznej sterowan� za pomoc� silownika. Zakres nastawy temperatury 35-60�C. Nastawa fabryczna 52�C.  dokumentacja »2CAL 1162Zaw�r termostatyczny 116 do cyrkulacji CWU z funkcj� dezynfekcji termicznej. dokumentacja »3CAL 121Automatyczny regulator przep�ywu AUTOFLOW, seria 121, z wk�adem regulacyjnym z wysokoodpornego polimeru, z zaworem odcinaj�cym, DN=15.. 50, dP= 15-200 kPa, Q=0, 085-11m3/h. htm? symbol=CAL+121">dokumentacja »4CAL 126Automatyczny regulator przep�ywu AUTOFLOW, seria 126, z zaworem odcinaj�cym, dP= 15-200 kPa, DN=15.. 50, Q=0, 085-11m3/h. htm? symbol=CAL+126">dokumentacja »5CAL 127Automatyczny regulator przep�ywu AUTOFLOW seria 127, DN 15.. 50, zakres ci�nienia dP=15-200 kP, zakres przep�ywu Q= 0, 85-11 m3/h. htm? symbol=CAL+127">dokumentacja »6CAL 130Zaw�r r�wnowa��cy z w�k� Venturiego, seria 130, wersja gwintowana, DN 15.. 50. htm? symbol=CAL+130">dokumentacja »7CAL 130 KZaw�r r�wnowa��cy, seria 130, wersja ko�nierzowa, DN 65-300. htm? symbol=CAL+130+K">dokumentacja »8CAL 142Zaw�r odcinaj�cy i wst�pnej regulacji, seria 142, DN 15.. Wsp�pracuje z zaworem CAL 140. htm? symbol=CAL+142">dokumentacja »9CAL 1423Zaw�r r�wnowa��cy, seria 1423 z nastaw� wst�pn�, DN 15.. 20. htm? symbol=CAL+1423">dokumentacja »10CAL 145.. 1Zaw�r r�wnowa��co-regulacyjny niezale�ny od ci�nienia model 145.. 1, DN 32.. 50, zakres ci�nienia dP = 16.. 400 kPa, zakres przep�ywu Q = 0. 087.. 13, 65 m3/h. 1">dokumentacja »11CAL 146Zaw�r r�wnowa��co-regulacyjny niezale�ny od ci�nienia Ekoflux PI seria 146, DN 65.. 150, przy��cza ko�nierzowe, dP max = 400 kPa, zakres przep�ywu Q = 4. 4.. 160 m3/h. htm? symbol=CAL+146">dokumentacja »12CAL 220Zaw�r grzejnikowy termostatyczny k�towy, bez nastawy wst�pnej, seria 220. htm? symbol=CAL+220">dokumentacja »13CAL 221Zaw�r grzejnikowy termostatyczny prosty, bez nastawy wst�pnej, seria 221. htm? symbol=CAL+221">dokumentacja »14CAL 224Zaw�r grzejnikowy termostatyczny k�towy, bez nastawy wst�pnej, seria 224. htm? symbol=CAL+224">dokumentacja »15CAL 225 OLZaw�r grzejnikowy odcinaj�cy trzyosiowy lewy, seria 225. htm? symbol=CAL+225+OL">dokumentacja »16CAL 225 OPZaw�r grzejnikowy odcinaj�cy trzyosiowy prawy, seria 225. htm? symbol=CAL+225+OP">dokumentacja »17CAL 225 TLZaw�r grzejnikowy termostatyczny trzyosiowy lewy, bez nastawy wst�pnej, seria 225. htm? symbol=CAL+225+TL">dokumentacja »18CAL 225 TPZaw�r grzejnikowy termostatyczny trzyosiowy prawy, bez nastawy wst�pnej, seria 225. htm? symbol=CAL+225+TP">dokumentacja »19CAL 230Dynamiczny termostatyczny zaw�r grzejnikowy DYNAMICAL seria 230, zakres przep�ywu od 20 do 120 l/h, wersja k�towa. htm? symbol=CAL+230">dokumentacja »20CAL 230 G�Dynamiczny termostatyczny zaw�r grzejnikowy DYNAMICAL seria 230, zakres przep�ywu od 20 do 90 l/h, wersja k�towa z g�owic� termostatyczn�. htm? symbol=CAL+230+G%A3">dokumentacja »

Instrukcje poszczególnych urządzeń można łatwo pobrać korzystając z wyszukiwarki dokumentacji technicznej

Przejdź do wyszukiwarki

Linki do instrukcji są również dostępne w danych technicznych urządzenia w zakładce "Produkty".

Dokumentacja techniczna jest to zespół dokumentów zawierający niezbędne dane techniczne, które umożliwiają wykonanie określonego przedmiotu (wyrobu, budowli, instalacji itp. ). Zakres dokumentacji i jej skład jest uzależniony od przeznaczenia.

Dokumentacja techniczna budowlana obejmuje opis techniczny danej budowli, obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów itp. Zawarte są w niej również rysunki orientacyjne i sytuacyjne. Dokumentacja techniczna urządzeń sanitarnych jest podobna do dokumentacji budowlanej.

Ogólnie w budownictwie występują dwa rodzaje dokumentacji:

– prawna,

– techniczna.

Dokumentacja prawna

Do dokumentacji prawnej zaliczamy lokalizację ogólną i lokalizację szczegółową. Lokalizacja ogólna to stwierdzenie potrzeby danej inwestycji na danym terenie, natomiast lokalizacja szczegółowa określa dokładnie, w którym miejscu ma stanąć dany obiekt budowlany, inaczej jest to akt stwierdzający prawa do terenu, na którym ma stanąć obiekt. Do

dokumentacji prawnej zaliczamy również wszystkie uzgodnienia z dostawcami, np. : wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna jest to zespół obliczeń i projektów, na podstawie którego wykonuje się dany budynek, instalację, maszynę, itp. Do dokumentacji technicznej załącza się kosztorys. Dokumentację techniczną budowlaną wykonuje się w dwóch etapach:

– etap pierwszy – założenia techniczno-ekonomiczne,

– etap drugi – projekt techniczny.

Założenia techniczno-ekonomiczne podają ogólną koncepcję rozwiązania bez ustalania szczegółów. W projekcie technicznym rysuje się otwory okienne, drzwiowe, podaje się również wszystkie wymiary. Do projektu technicznego dołącza się obliczenia, z których wynikają wymiary poszczególnych konstrukcji przyjętych w projekcie.

W skład dokumentacji technicznej wchodzą:

– karta tytułowa,

– opis techniczny,

– obliczenia,

– plan orientacyjny,

– plan sytuacyjny,

– rysunki,

– kosztorys,

– zestawienie materiałów.

Karta tytułowa zawiera dane o dokumentacji technicznej, tzn. czego dotyczy, kto

wykonał, nazwę biura projektów lub nazwisko projektanta oraz nazwisko osoby

zatwierdzającej dokumentację.

Opis techniczny podaje w formie opisowej dane dotyczące projektu. Na przykład przy

projekcie instalacji ogrzewania centralnego podaje się, jaki jest rodzaj instalacji, jaki jest

rozdział – górny czy dolny, na podstawie czego zaprojektowano instalację, jaki przyjęto

czynnik grzejny, rodzaj kotła i inne.

Obliczenia stanowią bardzo ważną część dokumentacji technicznej. Błędne obliczenia

bardzo łatwo mogą spowodować katastrofę budowlaną, błędnie obliczony projekt instalacji

ogrzewania centralnego może być przyczyną np. niedogrzewania pomieszczeń. Obliczenia

wykonuje się na podstawie wzorów zawartych w odpowiednich normach.

Plan orientacyjny określa położenie działki, na której ma być budowany projektowany

obiekt. Teren lokalizacji oznacza się na podkładzie mapy lub planu zagospodarowania terenu

czy osiedla w podziałce nie mniejszej niż 1:25000. Orientację północną zaznacza się strzałką,

określającą kierunek północny (rys. 1).

Rys. 1 Rysunek planu orientacyjnego

Plan sytuacyjny określa dokładniej w porównaniu z rysunkiem orientacyjnym położenie (lokalizację) obiektu; na tych rysunkach podaje się kierunek przebiegu sieci i jej rodzaj;uwzględnia się również sieć istniejącą i projektowaną (rys. 2). pl/upload/image/doku2. 2 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rysunki są potrzebne do wykonania danego elementu budynku, instalacji, itp.

W zależności od przeznaczenia projektowanego przedmiotu liczba rysunków oraz ich rodzaj będą różne. W dokumentacji technicznej instalacji przemysłowych i sanitarnych znajdują się rysunki obrazujące rzuty kondygnacji, rozwinięcia instalacji oraz rysunki szczegółowe.

Instalacyjne rysunki szczegółowe obejmują części urządzeń lub urządzenia bardziej skomplikowane, których wykonanie na zasadach rysunków przedstawiających rzuty czy rozwinięcia byłoby niemożliwe; wykonuje się je z zachowaniem odpowiedniej podziałki.

Kosztorys zawiera: zestawienie robót przewidzianych do wykonania, ilości poszczególnych robót, ceny jednostkowe oraz całkowity koszt obiektu.

W zestawieniu materiałów wyszczególnia się wszystkie potrzebne do wykonania robót materiały objęte kosztorysem i projektem. Zestawienie obejmuje materiały zasadnicze i pomocnicze. Ilość materiałów zasadniczych podaje się na podstawie projektu technicznego, natomiast ilość materiałów pomocniczych – na podstawie tabel, normatywów lub orientacyjnie.

Dokumentacja techniczna Caleffi Thermosetter 116151ac

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczna Caleffi Thermosetter 116151ac

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczna Caleffi Thermosetter 116151ac