Instalacja Obsługa i konserwacja C2r Colibri 5 Series

Instalacja, obsługa i konserwacja C2r Colibri 5 Series to inteligentny system inteligentnego zarządzania energią elektryczną firmy C2r. System ten jest projektowany z myślą o użytkownikach ze średnimi lub dużymi wymaganiami energetycznymi. System umożliwia monitorowanie, sterowanie i optymalizację zużycia energii w czasie rzeczywistym, co oznacza mniejsze zużycie energii i niższe rachunki za prąd. System można skonfigurować i używać zarówno w domu, jak i w małych i dużych firmach, które mają duże wymagania energetyczne. System jest prosty w instalacji i użyciu, a jego obsługa i konserwacja są łatwe i szybkie. System C2r Colibri 5 Series jest doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących inteligentnego systemu zarządzania energią elektryczną.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja Obsługa i konserwacja C2r Colibri 5 Series

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1. 1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1. 2. ) Nazwa zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1. 4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321203128

1. 5) Adres zamawiającego

1. 5. ) Ulica: 4-go Marca 3

1. ) Miejscowość: Koszalin

1. 3. ) Kod pocztowy: 75-901

1. 4. ) Województwo: zachodniopomorskie

1. ) Kraj: Polska

1. 6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1. 7. ) Numer telefonu: 261 456 815

1. 9. ) Adres poczty elektronicznej: 17wog. przetargi@ron. mil. pl

1. 10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: 17wog. wp. pl

1. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa, konserwacja, serwis urządzeń i instalacji oraz naprawy awaryjne kotłowni na paliwo stałe w kw. zlokalizowanym na terenie administrowanym przez 17 WOG w Koszalinie, GZ Koszalin.

2. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b57fe08-431c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2. ) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375142

2. ) Wersja ogłoszenia: 01

2. ) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2. 8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2. ) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065779/14/P

2. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1. 9 Obsługa, serwis oraz naprawy kotłowni na paliwo stałe. 11. ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2. 14. ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2. 16. ) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www. 17wog. pl

3. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja z Zamawiającym (Platforma Zakupowa): https://portal. smartpzp. pl/17wog.

3. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem https://portal. ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3. 12. ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3. 15. ) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 75-901 Koszalin, ul. 4 Marca 3, tel. 261 456 024, e-mail: 17wog. pl
 w 17 Wojskowym Oddziale Gospodarczym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt: telefon - 261 456 839;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Obsługa, konserwacja, serwis urządzeń
i instalacji oraz naprawy awaryjne kotłowni na paliwo stałe w kompleksie wojskowym zlokalizowanym na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
w Koszalinie, Grupa Zabezpieczenia Koszalin”
(numer postępowania: 20/WOG/U/Infrastr. /22).
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4. ) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4. ) Numer referencyjny: 20/WOG/U/Infrastr. /22

4. ) Rodzaj zamówienia: Usługi

4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4. ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4. 13. ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa, konserwacja, serwis urządzeń i instalacji oraz naprawy awaryjne kotłowni na paliwo stałe w kompleksie wojskowym zlokalizowanym na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, Grupa Zabezpieczenia Koszalin.

4. ) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4. ) Dodatkowy kod CPV:

50720000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania

71314200-4 - Usługi zarządzania energią

4. ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4. ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4. ) Kryteria oceny ofert

4. ) Sposób oceny ofert: Punktowo

4. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4. ) Nazwa kryterium: Cena

4. ) Waga: 60

Kryterium 2

4. ) Rodzaj kryterium:

inne.

4. ) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na naprawy

4. ) Waga: 40

4. ) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5. ) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 1 pkt 5

Art. 1 pkt 7

5. ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5. ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 16 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
3) o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa szczegółowe wymagania w ramach warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże że:
a) dysponuje lub zgodnie z art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
(1) co najmniej 3 osobami posiadającymi wymagane świadectwa kwalifikacyjne upoważniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:
- UPRAWNIENIA EKSPLOATACJI I DOZORU z Grupy G2 (1 osobaz uprawnieniami dozoru, 2 osoby uprawnienia eksploatacji).
Uprawnienia dotyczące urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych do wykonywania kontroli systemu ogrzewania powyżej mocy 50kW
3. Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień odpowiadające wskazanym uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych
w ustawie Prawo budowlane z dnia 22 grudnia 2015 r. (t. z 2020 r. 220),
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawcą nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy: Tak

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5. ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu Wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą - załącznik nr 9 do SWZ.

5. ) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5. ) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

46. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony Formularz oferty ( załącznik nr 1 do SWZ),
2) oświadczenie wymienione w Rozdziale 17 pkt 1 niniejszej SWZ (załącznik nr 3 do SWZ),
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ),
4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 6 do SWZ),
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej,
w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6. ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 17 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6. ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z poszanowaniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego i są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

7. ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8. ) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8. ) Miejsce składania ofert: https://portal. pl/17wog

8. ) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 12:00

8. ) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka. pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka. pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.

Canon IJ Printer Assistant Tool to aplikacja umożliwiająca przeprowadzanie konserwacji drukarki lub zmienianie ustawień drukarki.

Aplikacja IJ Printer Assistant Tool firmy Canon jest również instalowana w przypadku instalowania sterowników MP Drivers.
Aby zainstalować tylko aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool, odwiedź witrynę firmy Canon i pobierz oprogramowanie.

Uwaga

 • Zapoznaj się z częścią „Instalowanie sterowników MP Drivers”, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalowania sterowników MP Drivers.

Jak uruchomić aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool

Aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool można uruchomić w jeden z poniższych sposobów.

 • Kliknij ikonę Obsługa i preferencje (Maintenance and Preferences) na karcie Obsługa (Maintenance) sterownika drukarki.
 • W menu Windows Start kliknij (Wszystkie aplikacje (All apps), Aplikacje (Apps)lub Wszystkie programy (All Programs) ->) Canon Utilities -> IJ Printer Assistant Tool.
 • Tematy pokrewne

 • Czyszczenie głowic drukujących
 • Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
 • Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
 • Czyszczenie wnętrza drukarki
 • Czyszczenie rolek podawania papieru
 • Zarządzanie zasilaniem drukarki
 • Zmniejszanie hałasu drukarki
 • Zmiana trybu pracy drukarki
 • » PEY 18/21/24. Made in Germany

  » PEY 8//4 C 40 45 50 35 55 30 60 Made in Germany WSKAZÓWKI SPECJALNE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne 8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8. Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji _ 8. 3 Jednostki

  Bardziej szczegółowo

  INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJIINSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Konwektory promiennikowe»» CNR 100»» CNR 150»» CNR 200 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: bardzo gorąca powierzchnia urządzenia! Niektóre elementy

  Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 CPojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

  Instrukcja obsługi i instalacjiInstrukcja obsługi i instalacji Ciśnieniowy pojemnościowy ogrzewacz przepływowy SHD 30 S SHD 00 S Montaż, pierwsze uruchomienie i przeglądy tego urządzenia mogą być dokonywane jedynie przez uprawnionego

  Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Pojemnościowe, bezciśnieniowe ogrzewacze wody» sn sl SN SLi» sn 10 sl sn 10 sli» sn 1 sl sn 1 sli 6 27989 6 6 A Typ SN SL SN SLi SN 10 SL SN 10 SLi SN 1 SL SN 1 SLi B a 230

  Wielozadaniowe zasobniki c. w. u. POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY Wielozadaniowe zasobniki c. VTI VTH VTS Niezawodna technologia Współpraca z dowolnym źródłem ciepła 1 lub 2 wężownice Szeroki wybór pojemności Świetne zabezpiecznie antykorozyjne

  Wymiana układu hydraulicznegoInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

  Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

  I INSTALACJI Konwektory ścienne Duo»» CND 75»» CND 100»» CND 150»» CND 200 RYSUNKI 1x 4x 5x60 mm 1x 4x 8x50 mm Strefa 3 Strefa 2 Strefa 1 2 RYSUNKI 3 RYSUNKI 4 Bezpieczeństwo Przed użyciem urządzenia należy

  Instrukcja montażu i obsługiInstrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści... strona Normy/przepisy... 3 Montaż... 4 Połaczenie elektr. /regulator temp. kotła... 5 Widok

  Dane techniczne SIW 8TUInformacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

  Dane techniczne SIW 11TUInformacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/111473669-Wymiennik-cieplej-wody-uzytkowej. html">Wymiennik Ciepłej Wody UżytkowejWymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SWW SWWZ SBW SBWZ Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację

  Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

  Dane techniczne LA 18S-TURDane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.

  Dane techniczne SIW 6TUInformacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/154858877-Epi611-nr-ref-823195. html">EPI611 Nr ref. :823195ON OFF EPI611 Nr ref. :823195 02 04 05 06 07 08 DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzeń mechanicznych:

  Dane techniczne LAK 9IMRDane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min. html">

  Instalacja Obsługa i konserwacja C2r Colibri 5 Series

  Bezpośredni link do pobrania Instalacja Obsługa i konserwacja C2r Colibri 5 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instalacja Obsługa i konserwacja C2r Colibri 5 Series