Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Beko Din28420

Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Beko Din28420 jest ważnym dokumentem, który pomaga użytkownikom w skutecznym wykorzystaniu i obsłudze tego produktu. Instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do zainstalowania, uruchomienia, użytkowania i konserwacji urządzenia. W instrukcji zawarte są informacje o bezpieczeństwie i przestrzeganiu procedur, a także instrukcje dotyczące określonego zastosowania. Instrukcja zawiera również wskazówki dotyczące przechowywania i czyszczenia urządzenia, aby zachować jego najwyższą wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Beko Din28420

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Dotyczy

  • Okapy z funkcją Hob2Hood
  • Płyty gazowe z funkcją Hob2Hood 
  • Płyty indukcyjne z funkcją Hob2Hood 

Rozwiązanie

Hob2Hood jest to zaawansowana, automatyczna funkcja, która umożliwia połączenie płyty grzejnej ze współpracującym z nią okapem kuchennym. Zarówno płyta grzejna, jak i okap są wyposażone w układ komunikacji przesyłający sygnały w podczerwieni. Prędkość wentylatora jest określana automatycznie na podstawie ustawienia trybu oraz temperatury najmocniej rozgrzanego naczynia na płycie grzejnej. Możliwe jest również ręczne sterowanie okapem za pośrednictwem płyty grzejnej.

Jeśli funkcja jest włączona:

  • Należy chronić panel okapu przed bezpośrednim oświetlaniem przez światło słoneczne.
  • Nie należy kierować na panel okapu światła halogenowego.
  • Nie należy zasłaniać panelu sterowania płyty grzejnej.
  • Nie blokować sygnału między płytą grzejną a okapem (np. dłonią lub uchwytem naczynia). Patrz na przykładowy rysunek:

Ważne! Inne urządzenia sterowane zdalnie mogą zakłócać sygnał. Nie należy używać innych urządzeń sterowanych zdalnie podczas korzystania z funkcji płyty grzejnej.


Pełna lista okapów kuchennych i płyt do zabudowy zgodnych z tą funkcja znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładkach produktowych.

Wskazówki dotyczące ustawienia i sterowania za pomocą systemu Hob2Hood znajdziesz w instrukcjach obsługi okapu oraz płyty grzejnej.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie tego produktu. Mamy nadzieję, że

korzystanie z tego urządzenia będzie przyjemne.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są

specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-

wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na

potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub

innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie

przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą

gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-

nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie

innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

• Urządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią,

aby zapobiec groźbie pożaru lub porażeniu prądem. Nie

należy go więc używać w pobliżu wody, a więc przykłado-

wo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.

• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-

nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-

nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest

przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Kabel zasilający nie powinien być poskręcany, przytrza-

śnięty ani nie powinien stykać się ze źródłami ciepła.

• Poprowadzenie kabla zasilającego nie powinno grozić

potknięciem.

• Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykać

mokrymi rękoma.

• Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do przepi-

sowo zamontowanego gniazdka. Proszę zwrócić uwagę

na to, żeby podane napięcie zgadzało się z napięciem w

gniazdku.

• Kabel zasilający musi być zawsze łatwo dostępny.

• Baterie należy zawsze wkładać w odpowiedni sposób.

• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiota-

mi, takimi jak gazety, obrusy, firanki itp.

• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej

ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim

stawiać naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony z

kwiatami.

• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,

takich jak zapalone świeczki.

• Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefa-

chowo przeprowadzone naprawy mogą być groźne w

skutkach dla użytkownika. Przy uszkodzeniu urządzenia, w

szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być

używane dopóki nie zostanie naprawione przez osobę z

wymaganymi uprawnieniami. Przewód zasilający należy

regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu

lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszko-

dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w

specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifiko-

waną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

• Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane,

należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyjąć baterie.

Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają

zwracać Państwa uwagę na:

Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę

użytkownika na znajdujące się we wnętrzu

urządzenia części, które są pod niebezpiecz-

nie wysokim napięciem.

Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę

użytkownika na znajdujące się w załączonych

dokumentach ważne wskazówki związane z

obsługą i konserwacją urządzenia.

Urządzenia z tym symbolem używają do

odczytywania dźwięku z płyty kompaktowej

„Lasera klasy A". Wbudowany wyłącznik

bezpieczeństwa ma zapobiec temu, żeby

użytkownik w czasie otwierania kieszeni od-

twarzacza płyt kompaktowych został poddany

niebezpiecznemu dla ludzkich oczu oddziały-

waniu niewidocznego światła lasera.

Wyłączników bezpieczeństwa nie wolno obchodzić i zmieniać;

w przeciwnym razie występuje ryzyko wystawienia na promień

lasera.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,

kartony, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią Niebezpieczeń-

stwo uduszenia!

• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-

rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-

go doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia

przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem

opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących

używania urządzenia.

Język polski

41

Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Beko Din28420

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Beko Din28420

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, użytkowania i konserwacji Beko Din28420