Instrukcja instalacji i uruchomienia Cadet Rm162

Instalacja i uruchomienia Cadet RM162 jest łatwa i szybka. Przede wszystkim należy upewnić się, że jest dostępny zasilacz, który będzie współpracował z urządzeniem. Następnie należy podłączyć zasilacz do urządzenia i zasilacz do źródła zasilania. Kolejnym krokiem jest podłączenie kabla do portu Ethernet urządzenia. Następnie należy włączyć urządzenie i uruchomić program konfiguracyjny, aby skonfigurować ustawienia sieci. Na koniec należy skonfigurować konta użytkowników, aby mieć dostęp do oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i uruchomienia Cadet Rm162

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Kosiarki Cub Cadet

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Kosiarki Cub Cadet.
Mamy 311 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 296 produktów Cub Cadet w kategorii Kosiarki.

 • 1
 • 23456789ceghilprstz

12. 07. 2015 Views

Share Embed Flag

instrukcja instalacji turboTEC plus - Vaillant

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • No tags were found...

vaillant. pl

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  • Page 3 and 4: Informacje dotyczące dokumentacji
  • Page 5 and 6: Opis urządzenia 2Zasady i przepisy
  • Page 7 and 8: Zasady i przepisy dotyczące bezpie
  • Page 9 and 10: Montaż 44. 5 Wymagane minimalne ods
  • Page 11 and 12: Montaż 44. 8 Demontaż obudowy urz
  • Page 13 and 14: Instalacja 55 InstalacjaNiebezpiecz
  • Page 15 and 16: Instalacja 5Uwaga! Straty materialne
  • Page 17 and 18: Instalacja 5- + 7 8 9 L N 3 4 5•
  • Page 19 and 20: Instalacja 5Czujnik temperaturyzasi
  • Page 21 and 22: Uruchamianie 65426. 2 Kontrola ustaw
  • Page 23 and 24: Uruchamianie 6• Naciskać przycis
  • Page 25 and 26: Uruchamianie 66. 3 Kontrola działan
  • Page 27 and 28: Dopasowanie do instalacji grzewczej
  • Page 29 and 30: Dopasowanie do instalacji grzewczej
  • Page 31 and 32: Przegląd i konserwacja 88 Przeglą
  • Page 33 and 34: Przegląd i konserwacja 88. 1 Demo
  • Page 35 and 36: Przegląd i konserwacja 8Usuwanie z
  • Page 37 and 38: Usuwanie zakłóceń 9Wyświetlanyk
  • Page 39 and 40: Usuwanie zakłóceń 9Wyświetlanyk
  • Page 41 and 42: Usuwanie zakłóceń 9Recykling i u
  • Page 43 and 44: ZałącznikZałącznikZałącznik,
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

  1 /2005 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do uruchomienia i konserwacji!

  2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo Informacje wstępne Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Wyjaśnienie zastosowanych symboli Wskazówki, których należy przestrzegać Narzędzia, materiały i środki pomocnicze Usuwanie/utylizacja Opis produktu Dane techniczne Tarcza spiętrzająca Rura palnika Wartości nastaw i przyporządkowanie dysz Dla kotłów stalowych Dla kotłów żeliwnych Płomienica wysuwana Paliwa Praca bez poboru powietrza z pomieszczenia Analogowy automat palnikowy LOA Zakres dostawy Logano GC5/GA5/G25 WS Logano SC5/G225 WS Prace serwisowe przy automacie palnikowym LOA Przebieg programu Usuwanie usterek w pracy automatu palnikowego Uruchamianie palnika Sprawdzenie elektrycznych połączeń wtykowych Sprawdzanie i podłączanie instalacji zasilania olejem Odpowietrzenie przewodu olejowego Włączanie palnika Dokręcanie śrub mocujących drzwiczki kotła Pomiar wartości parametrów i ich ew. korekta Kontrola bezpieczeństwa Protokół uruchomienia Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  3 Spis treści 7 Przegląd i konserwacja palnika Pomiar wartości parametrów i ich ew. korekta Sprawdzanie obudowy palnika i palnika Sprawdzanie poprawności działania silnika palnika i ew. wymiana Wyłączanie palnika Czyszczenie i ew. wymiana filtra pompy olejowej Kontrola wirnika dmuchawy pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń Kontrola elektrody zapłonowej, tarczy spiętrzającej, uszczelki, dyszy i rury palnika Dokręcanie śrub mocujących drzwiczki kotła Sprawdzanie mocowania przyłączy elektrycznych Kontrola bezpieczeństwa Dodatkowe uszczelnienie Protokół przeglądu i konserwacji Wykonanie prac dodatkowych Sprawdzanie prądu czujnika płomienia Sprawdzanie szczelności instalacji odprowadzania spalin Dobór instalacji zasilania olejem Montaż filtra oleju Dobór wielkości przewodów zasilania olejem Sprawdzanie próżni Sprawdzanie szczelności przewodu ssącego Zawór zwrotny Usuwanie usterek w pracy palnika Blokowy schemat funkcyjny Usterki usuwanie przyczyn Indeks Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 3

  4 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo. Informacje wstępne Niniejsza instrukcja uruchomienia i konserwacji zawiera istotne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu, rozruchu, konserwacji iodkłócania palnika olejowego Logatop SE. Instrukcja uruchomienia i konserwacji przeznaczona jest dla pracowników firm instalacyjnych, którzy ze względu na specjalistyczne wykształcenie idoświadczenie dysponują wiedzą w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz instalacji olejowych. Oznaczenie produktu Palnik olejowy Logatop SE będzie nazywany w dalszej części instrukcji jednolicie jako palnik.. 2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Palnik wolno montować wyłącznie w następujących kotłach grzewczych typoszeregu Logano oraz w ich udoskonalonych, kolejnych wersjach: Logano G25 WS Logano G225 WS Logano GC5/GA5 Logano SC5 W pełni zautomatyzowany palnik spełnia wymagania określone w DIN EN 230 i DIN EN 267. Prawidłowość spalania każdego palnika jest sprawdzana fabrycznie, palnik jest również fabrycznie ustawiony na daną moc znamionową kotła, w związku z tym w trakcie rozruchu wystarczy jedynie sprawdzić nastawy palnika i w razie potrzeby zmienić je lub dostosować do lokalnych warunków pracy.. 3 Wyjaśnienie zastosowanych symboli Zastosowano dwa stopnie wskazówek oznaczone odpowiednimi ostrzeżeniami: ZAGROŻENIE! UWAGA! Inne symbole oznaczające zagrożenia i wskazówki praktyczne: ZAGROŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza niebezpieczeństwo, którego źródłem może być dany produkt i które bez podjęcia dostatecznych środków bezpieczeństwa może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci. NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA/ USZKODZENIA INSTALACJI Znak ten ostrzega przed niebezpieczeństwem, które może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała lub szkody materialne. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Instalacja elektryczna pod napięciem. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Informacje przeznaczone dla użytkownika, pozwalające na optymalne wykorzystanie i nastawienie urządzenia, jak również inne użyteczne uwagi. Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom odpowiednich wytycznych europejskich. Zgodność z tymi normami została udokumentowana. Odpowiednia dokumentacja oraz oryginał deklaracji zgodności znajdują się u producenta, deklaracja została zamieszczona również w dokumentacji technicznej kotła grzewczego. 4 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  5 Bezpieczeństwo. 4 Wskazówki, których należy przestrzegać. 5 Narzędzia, materiały i środki pomocnicze ZAGROŻENIE! WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy przestrzegać przepisów i norm krajowych! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Niebezpieczeństwo zaczadzenia. Niedostateczny dopływ powietrza do instalacji grzewczej może powodować uwalnianie się spalin i w związku z tym stwarzać zagrożenie dla życia. Podczas rozruchu instalacji grzewczej otwory na- i wywiewne nie mogą być zamknięte. Przekroje otworów nai wywiewnych muszą odpowiadać parametrom zaprojektowanej instalacji. Jeżeli otwory na- i wywiewne nie spełniają wymagań, eksploatacja instalacji grzewczej jest niedozwolona. Do montażu i konserwacji palnika potrzebne są standardowe narzędzia używane przez instalatorów wykonujących instalacje grzewcze, gazowe i wodne.. 6 Usuwanie/utylizacja Opakowanie należy usunąć zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Zużyty palnik oraz części instalacji, przez które przepływa olej (np. filtry olejowe, przewody doprowadzające olej), należy przekazać do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się utylizacją. ZAGROŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA POŻARU w wyniku zapalenia się materiałów lub cieczy łatwopalnych. Przed rozpoczęciem prac należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu, w którym pracuje palnik, nie znajdowały się żadne materiały lub ciecze łatwopalne. UWAGA! USZKODZENIE PALNIKA jeżeli powietrze do spalania jest zanieczyszczone. Nie dopuszczać do silnego zapylenia. ZAGROŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Instalacja elektryczna pod napięciem. Przed przystąpieniem do prac przy instalacji grzewczej: należy odłączyć instalację grzewczą od napięcia! UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA URZĄDZENIA w wyniku niefachowej naprawy. Nie wolno wykonywać żadnych napraw elementów spełniających funkcje zabezpieczeń. Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 5

  6 2 Opis produktu 2 Opis produktu Główne części składowe palnika: Rura palnika (rys., poz. ) Pompa olejowa z zaworem elektromagnetycznym i przewodami olejowymi (rys., poz. 2) Obudowa palnika (rys., poz. 3) Przyłącze do 7-biegunowej wtyczki palnika (rys., poz. 4) Silnik palnika (rys., poz. 5) Automat palnikowy z przyciskiem odkłócającym (rys., poz. 6) Układ zapłonowy (rys., poz. 7) Palnik (rys. ) jest połączony ze sterownikiem przewodem z wtyczką (7-biegunowa wtyczka palnika). Sterowanie i kontrola palnika odbywa się przy użyciu automatu palnikowego, który posiada zatwierdzony wzór konstrukcyjny. Po przesłaniu sygnału o istnieniu zapotrzebowania na ciepło przez system regulacji palnika i obiegu grzewczego palnik załącza się. Po fazie poprzedzającej właściwy zapłon otwierany jest zawór elektromagnetyczny oleju i następuje zapalenie mieszanki paliwowo-powietrznej. Bezpośrednio po zapłonie pojawia się żółty płomień. Zanim upłynie czas bezpieczeństwa, czujnik płomienia musi przekazać sygnał oznaczający, że płomień się pali, w innym przypadku palnik wyłączy się awaryjnie. Rys. Poz. : Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: 2 Palnik Logatop SE Rura palnika Pompa olejowa z zaworem elektromagnetycznym i przewodami olejowymi Obudowa palnika Przyłącze do 7-biegunowej wtyczki palnika Silnik palnika Automat palnikowy z przyciskiem odkłócającym Układ zapłonowy Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  7 Dane techniczne 3 3 Dane techniczne Poniższe dane techniczne zawierają informacje na temat parametrów pracy palnika. 3. Tarcza spiętrzająca Typ palnika SE. 0 2 RLU Ø D wmm Tarcza spiętrzająca Ø d wmm h wmm Liczba n SE. 0 2 S SE. 0 25 SE. 0 28 RLU SE. 0 28 S SE. 0 32 SE. 0 34 S SE SE SE, 5 8 SE, 5 6 SE Rys. 2 Tarcza spiętrzająca Liczba n Tab. Dane techniczne tarcza spiętrzająca 3. 2 Rura palnika Typ palnika Rura palnika Ø D wmm L wmm SE. 0 2 RLU SE. 0 34 S SE. 0 40 SE SE SE, 5 Rys. 3 Rura palnika SE Tab. 2 Dane techniczne rura palnika Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 7

  8 3 Dane techniczne 3. 3 Wartości nastaw i przyporządkowanie dysz Rys. 4 Wymiary elektrody zapłonowej, tarczy spiętrzającej i przysłony dławiącej 3. 4 Dla kotłów stalowych Wartości nastaw, przyporządkowanie dysz Logano SC5 Moc nominalna kw Typ palnika SE. 0 2S SE. 0 34 S Typ dyszy Fluidics 0, 40 gph 45 SF Fluidics 0, 55 gph 45 SF Fluidics 0, 65 gph 45 SF Ciśnienie oleju bar Przepływ oleju kg/h, 9 2, 6 2, 9 Nastawa wstępna przysłony powietrza (ALF) 3, 5 3, 5 3, 5 Ciśnienie statyczne dmuchawy mbar 2, 5 3, 2 2, 6 3, 2 2, 6 3, 2 Ciśnienie w komorze spalania mbar 0 0, 07 0 0, 0 0, 07 Dysponowane ciśnienie podnoszenia Pa Wartość CO 2 bez obudowy palnika% 2, 5 2, 5 2, 5 Wartość CO 2 z obudową palnika% 3, 0 3, 0 3, 0 Wartość CO ppm <50 <50 <50 Współczynnik sadzy Ba < 0, 5 < 0, 5 < 0, 5 Elektroda zapłonowa wymiar H mm, 5 2, 0, 5 2, 0 3, 0 3, 5 Elektroda zapłonowa wymiar V mm 6, 2 6, 2 4, 0 4, 5 Wymiar X mm Wymiar Y mm Wymiar szczeliny przysłony dławiącej Z mm Tab. 3 Wartości nastaw i przyporządkowanie dysz dla kotłów stalowych Zalecenie: należy stosować wyłącznie powyżej podane typy dysz. 8 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  9 Dane techniczne Dla kotłów żeliwnych Wartości nastaw, przyporządkowanie dysz Logano GA5 Logano GC5/G25 WS Moc nominalna kw Typ palnika SE. 0 SE. 0 32 SE RLU 28 RLU Typ dyszy Fluidics 0, 40 gph 45 SF Fluidics 0, 55 gph 45 SF Fluidics 0, 50 gph 45 SF Fluidics 0, 65 gph 45 SF Fluidics 0, 75 gph 45 SF Ciśnienie oleju bar Przepływ oleju kg/h, 9 2, 6 2, 3 2, 9 3, 7 Nastawa wstępna przysłony powietrza (ALF) 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 Ciśnienie statyczne dmuchawy mbar 2, 5 3, 2 2, 6 3, 2 2, 4 3, 2 2, 6 3, 2 2, 6 3, 2 Ciśnienie w komorze spalania mbar 0 0, 5 0 0, 6 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 25 Dysponowane ciśnienie podnoszenia Pa Wartość CO 2 bez obudowy palnika% Patrz rys. 6 Patrz rys. 6 2, 5 2, 5 2, 5 Wartość CO 2 z obudową palnika% Patrz rys. 6 3, 0 3, 0 3, 0 Wartość CO ppm <50 <50 <50 <50 <50 Współczynnik sadzy Ba < 0, 5 < 0, 5 < 0, 5 < 0, 5 < 0, 5 Elektroda zapłonowa wymiar H mm, 5 2, 0, 5 2, 0, 5 2, 0, 5 2, 0 3, 0 3, 5 Elektroda zapłonowa wymiar V mm 6, 2 6, 2 6, 2 6, 2 4, 0 4, 5 Wymiar X mm Wymiar Y mm, Wymiar szczeliny przysłony dławiącej Z mm, 5 2 Tab. 4 Wartości nastaw i przyporządkowanie dysz dla kotłów żeliwnych GA5/GC5 oraz G25 WS Zalecenie: należy stosować wyłącznie powyżej podane typy dysz. Wartości nastaw, przyporządkowanie dysz Logano G225 WS Moc nominalna kw Typ palnika SE SE SE SE Typ dyszy Fluidics, 00 gph 45 SF Danfoss, 25 gph 45 S Fluidics, 50 gph 45 SF Fluidics, 75 gph 45 SF Ciśnienie oleju bar Przepływ oleju kg/h 4, 6 6, 0 7, 2 8, 7 Nastawa wstępna przysłony powietrza (ALF) 3, 0 3, 0 2, 5 2, 0 Ciśnienie statyczne dmuchawy mbar 2, 6 3, 2, 8 3, 3 3, 5 4, 0 4, 5 5, 5 Ciśnienie w komorze spalania mbar 0 0, 40 0 0, 35 0 0, 45 0 0, 70 Dysponowane ciśnienie podnoszenia Pa Wartość CO 2 bez obudowy palnika% 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 Wartość CO 2 z obudową palnika% 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 Wartość CO ppm <50 <50 <50 <50 Współczynnik sadzy Ba < 0, 5 < 0, 5 < 0, 5 < 0, 5 Elektroda zapłonowa wymiar H mm 3, 0 4, 0 3, 0 4, 0 3, 0 4, 0 3, 0 4, 0 Elektroda zapłonowa wymiar V mm 4, 0 5, 0 4, 0 5, 0 4, 0 5, 0 4, 0 5, 0 Wymiar X mm 5, 0 5, 0 5, 0 5, 0 Wymiar Y mm Wymiar szczeliny przysłony dławiącej Z mm Tab. 5 Wartości nastaw i przyporządkowanie dysz dla kotła żeliwnego G225 WS Zalecenie: należy stosować wyłącznie powyżej podane typy dysz. Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 9

  10 3 Dane techniczne 3. 6 Płomienica wysuwana Kocioł grzewczy Logano SC5 Moc znamionowa wkw Wymiar E wmm Tab. 6 Dane techniczne płomienicy wysuwanej wymiar E Rys. 5 Płomienica wysuwana wymiar E 3. 7 Paliwa Paliwa Wszystkie kraje Palnik Olej opałowy lekki EL wg DIN (lepkość maks. 6, 0 mm 2 /sek. przy 20 C) Uwagi Palnik może być zasilany tylko podanym paliwem. Czyszczenie i konserwacja powinny być wykonywane raz w roku. Należy przy tym sprawdzić prawidłowość działania całej instalacji. Stwierdzone usterki należy bezzwłocznie usunąć. Tab. 7 Paliwa i uwagi 0 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  11 Dane techniczne Praca bez poboru powietrza z pomieszczenia Ustawienie CO 2 w zależności od temperatury powietrza zasilającego Zawartość CO 2 można ustawić w sposób przedstawiony na Rys. 6 lub 7 w zależności od tego, czy powietrze doprowadzane jest bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną czy też przewodem koncentrycznym. Pomiary należy wykonać przy temperaturze wody w kotle ok. 60 C i przynajmniej 20 min. po włączeniu palnika. Doprowadzenie powietrza przez ścianę zewnętrzną Zawartość CO 2 w% Temperatura powietrza zasilającego na końcu kotła w C Rys. 6 Wpływ temperatury powietrza zasilającego na końcu kotła na zawartość CO 2 podczas pracy bez poboru powietrza z pomieszczenia Przykład: przy temperaturze powietrza zasilającego równej +20 C na końcu kotła (powietrze zasysane jest bezpośrednio z zewnątrz) palnik należy nastawić na zawartość CO 2 wynoszącą 3, %. Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  12 3 Dane techniczne Doprowadzanie powietrza i odprowadzanie spalin przewodem koncentrycznym Zawartość CO 2 w% Temperatura powietrza zasilającego na końcu kotła w C Rys. 7 Wpływ temperatury powietrza zasilającego na końcu kotła na zawartość CO 2 podczas pracy bez poboru powietrza z pomieszczenia WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Wszystkie dane odnoszą się do wysokości ustawienia m n. p. m. 9 Analogowy automat palnikowy LOA LOA Zasilanie sieciowe V, AC 230 Częstotliwość sieciowa Hz Zewnętrzny bezpiecznik wstępny (Si), bezwładnościowy A 0 Zapotrzebowanie mocy VA 3 Ciężar g 80 Tab. 8 Dane techniczne LOA 2 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  13 Zakres dostawy 4 4 Zakres dostawy W momencie dostarczenia towaru należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Należy również sprawdzić, czy dostawa jest kompletna. 4. Logano GC5/GA5/G25 WS WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Palnik dostarczany jest wraz z kotłem grzewczym, drzwiczkami kotła, obudową ipokrywą palnika. 2 Logano SC5/G225 WS WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Palnik zapakowany jest razem z drzwiczkami kotła i pokrywą palnika. Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 3

  14 5 Prace serwisowe przy automacie palnikowym LOA 5 Prace serwisowe przy automacie palnikowym LOA Automat palnikowy odpowiedzialny jest za uruchomienie i kontrolę pracy palnika. Płomień palnika monitorowany jest przy użyciu fotokomórki. Automat palnikowy sterowany jest tylko sterownikiem kotła grzewczego. 2 Jeżeli wystąpią usterki w działaniu, można przycisnąć przycisk odkłócający (rys. 8, poz. ) znajdujący się na automacie palnikowym (patrz rozdział 5. 2 Usuwanie usterek w pracy automatu palnikowego). ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA ZAGROŻENIE! Instalacja elektryczna pod napięciem. Nie otwierać automatu palnikowego ani nie dokonywać żadnych jego modyfikacji. Nie wolno uruchamiać urządzeń, które upadły lub zostały uderzone, ponieważ mechanizmy odpowiadające za bezpieczeństwo mogą nie działać sprawnie nawet wtedy, gdy urządzenie nie wykazuje zewnętrznych uszkodzeń. 8 Poz. 2: Automat palnikowy LOA Przycisk odkłócający Zaczep 5. Przebieg programu Legenda: R: Regulator temperatury lub ciśnienia W: Czujnik temperatury lub ciśnienia SB: Ogranicznik zabezpieczający M: Silnik palnika BV: Zawór elektromagnetyczny Z: Transformator zapłonowy FS: Sygnał płomienia t: Faza napowietrzania t3n: Faza następująca po zapłonie TSA: Czas bezpieczeństwa przed rozruchem B: Moment tworzenia się płomienia C: Pozycja robocza. : Odłączenie regulacji przez R Rys. 9 Przebieg programu automatu palnikowego = sygnały sterujące = wymagane sygnały wejściowe 5. 2 Usuwanie usterek w pracy automatu palnikowego Po wyłączeniu awaryjnym przycisk odkłócający na automacie palnikowym świeci się na czerwono. Należy wykonać następujące czynności: Nacisnąć przycisk odkłócający, aby odblokować palnik. 4 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  15 Uruchamianie palnika 6 6 Uruchamianie palnika W tym rozdziale opisano sposób uruchomienia palnika. Prawidłowość działania palnika jest sprawdzona fabrycznie, palnik jest też fabrycznie ustawiony, wzwiązku z tym należy tylko skontrolować ustawione wartości parametrów i dostosować je do warunków pracy instalacji. Wypełnić protokół uruchomienia (patrz rozdział 6. 8 Protokół uruchomienia, strona 23). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Ze względów bezpieczeństwa palnik dostarczany jest w stanie awarii. 6. Sprawdzenie elektrycznych połączeń wtykowych Sprawdzić, czy wszystkie elektryczne połączenia wtykowe zostały poprawnie włożone. 2 Rys. 0 Pompa olejowa Danfoss Poz. : Przewód ssawny Poz. 2: Przewód powrotu 6. 2 Sprawdzanie i podłączanie instalacji zasilania olejem Przed podłączeniem instalacji zasilania olejem do palnika należy sprawdzić, czy wszystkie przewody przewodzące olej oraz filtr oleju są czyste i szczelne. Sprawdzić optycznie przewód olejowy, w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić. Sprawdzić filtr oleju, w razie potrzeby wymienić. Sprawdzić instalację zasilania olejem (patrz rozdział 9 Dobór instalacji zasilania olejem, strona 36). Przyłączyć węże olejowe do filtra oleju. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy uważać, aby nie zamienić przewodu ssawnego z przewodem powrotnym (rys. 0). Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 5

  16 6 Uruchamianie palnika 6. 3 Odpowietrzenie przewodu olejowego Aby zapewnić sprawną pracę palnika, należy skontrolować instalację zasilania olejem (patrz rozdział 9 Dobór instalacji zasilania olejem, strona 36). Należy skontrolować zwłaszcza w przypadku starszych instalacji opór ssania i szczelność. Istnieją dwie możliwości odpowietrzenia przewodu olejowego: przy użyciu pompy ssącej oleju w ten sposób nie zostanie uszkodzona pompa olejowa zamontowana w palniku, która musiała by pracować bez oleju, przy użyciu serwisowego przyrządu kontrolnego palnika (rys. 2, poz. ; wyposażenie dodatkowe), jeżeli olej ma być zasysany przez pompę olejową wbudowaną w palnik. Poniżej opisano odpowietrzenie przewodu olejowego przy użyciu serwisowego przyrządu kontrolnego palnika (rys. ). Zamontować manometr próżniowy (rys., poz. 3) z przezroczystym wężem (rys., poz. 4; wyposażenie dodatkowe), tak jak to przedstawiono na rysunku, między filtrem oleju (rys., poz. 5) a przewodem ssawnym (rys., poz. Odłączyć instalację grzewczą od źródła napięcia. Zdjąć automat palnikowy (rys., poz. 2) z cokołu. Na zwolniony cokół nałożyć serwisowy przyrząd kontrolny palnika (rys. Włączyć instalację grzewczą. Włączyć włącznik sterownika na kotle. Świeci się (czerwona) dioda LED (rys. 2). Włączyć serwisowy przyrząd kontrolny palnika włącznikiem głównym (rys. 4). Świecą się obie diody LED (czerwona i zielona) (rys. 2 i 3). 5 Rys. Filtr oleju, manometr próżniowy i przezroczysty wąż Poz. 2: Automat palnikowy Poz. 3: Manometr próżniowy Poz. 4: Przezroczysty wąż Poz. 5: Filtr oleju USZKODZENIA INSTALACJI UWAGA! jeżeli pompa olejowa jest niesprawna. Pompa olejowa nie może pracować bez oleju dłużej niż 5 minut. Zaglądając przez przezroczysty wąż (rys., poz. 4) lub manometrem próżniowym (rys., poz. 3) należy sprawdzić, czy zasysany olej jest wolny od pęcherzyków powietrza. 2 Odpowietrzanie przewodu olejowego przy użyciu serwisowego przyrządu kontrolnego palnika Poz. : Serwisowy przyrząd kontrolny palnika Poz. 2: Dioda LED (czerwona) Poz. 3: Dioda LED (zielona) Poz. 4: Włącznik główny serwisowego przyrządu kontrolnego palnika 6 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  17 Uruchamianie palnika 6 UWAGA! USZKODZENIA INSTALACJI w wyniku zbyt częstego odkłócania. Trzykrotne, następujące bezpośrednio po sobie naciśnięcie przycisku odkłócającego (w ciągu trzech minut) w sytuacji, gdy palnik nie załącza się, może spowodować uszkodzenie transformatora zapłonowego palnika. System należy odpowietrzać przy użyciu wbudowanej pompy olejowej, a nie ponownie naciskając przycisk odkłócający (rys. 3, poz. ) Włączanie palnika Odłączyć instalację grzewczą od źródła napięcia. Zamknąć zawór odcinający dopływ oleju przy filtrze oleju (rys., poz. 5, strona 6) i zdemontować przezroczysty przewód (rys., poz. 4, strona 6) z manometrem próżniowym (rys., poz. 3, strona 6). Przykręcić przewód ssawny (rys., poz., strona 6) do przyłącza filtra olejowego (rys., poz. 5, strona 6). Otworzyć zawór odcinający dopływ oleju przy filtrze oleju (rys., poz. 3 Przycisk odkłócający i lampka sygnalizacyjna Poz. : Przycisk odkłócający Poz. 2: Automat palnikowy Dostarczany palnik znajduje się w stanie awarii (przycisk odkłócający świeci stale na czerwono). Należy najpierw odkłócić palnik. Nacisnąć przycisk odkłócający (rys. ), palnik przełącza się w tryb rozruchu lub tryb pracy. Sprawdzić szczelność przyłączy i przewodów olejowych. Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 7

  18 6 Uruchamianie palnika Jeżeli palnik nie załącza się: Nacisnąć przycisk odkłócający (rys. 3, poz., strona 7). Jeżeli palnik nie załącza się po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku odkłócającego, przyczynę usterki należy ustalić przy użyciu blokowego schematu funkcyjnego (patrz rozdział 0. Blokowy schemat funkcyjny, strona 40). 5 Dokręcanie śrub mocujących drzwiczki kotła Aby nie dopuścić do dostania się tzw. fałszywego powietrza do komory spalania, po rozgrzaniu się palnika należy dobrze dociągnąć śruby mocujące drzwiczki kotła odpowiednimi narzędziami. Dokręcić śruby mocujące drzwiczki kotła. 6 Pomiar wartości parametrów i ich ew. korekta Pomiary przeprowadza się w rurze odprowadzającej spaliny (rys. 5, strona 9) lub w króćcu instalacji powietrzno-spalinowej (rys. 4) Rys. 4 Króciec przyłączeniowy instalacji powietrznospalinowej Poz. : Odpływ skroplin Poz. 5: Koncentryczny króciec przyłączeniowy instalacji przewodzącej powietrze i spaliny Otwór pomiarowy powietrze zasilające Otwór pomiarowy spaliny Wąż doprowadzający powietrze do spalania 8 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  19 Uruchamianie palnika 6 Otwór pomiarowy (złączka; rys. 5, poz. 2) powinien być umieszczony w odległości A (ok. 2 średnica D rury odprowadzającej spaliny) od króćca spalinowego (rys. 5). Jeżeli instalacja odprowadzania spalin jest przyłączona kolankiem bezpośrednio za kotłem grzewczym, pomiaru należy dokonać przed kolankiem. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby rura odprowadzająca spaliny była szczelna pomiędzy króćcem spalinowym a miejscem pomiaru, ponieważ nadmiar powietrza może zafałszować wyniki pomiaru. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Zaleca się stosowanie pierścienia uszczelniającego rurę odprowadzającą spaliny (rys. ) Zmierzone wartości Zanurzyć sondę pomiarową (rys. 3) do centrum (środek rury odprowadzającej spaliny) strumienia spalin (najwyższa temperatura). Zmierzyć wartości parametrów i zapisać w protokole uruchomienia (patrz rozdział 6. 5 Zmierzone wartości Poz. : Pierścień uszczelniający rurę odprowadzającą spaliny Poz. 2: Otwór pomiarowy (złączka) Poz. 3: Sonda pomiarowa Temperatura wody w kotle wpływa w widoczny sposób na temperaturę spalin. Dlatego pomiary należy wykonać przy temperaturze wody w kotle ok. 60 C i przynajmniej 5min. W przypadku pracy bez poboru powietrza z pomieszczenia palnik powinien pracować przez co najmniej 20 minut. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Zalecamy sprawdzić ustawienia fabryczne i pozostawić je bez zmian, jeżeli są zgodne z danymi technicznymi Obliczanie strat kominowych (qa) q A = (t A t L) (0, 5/CO 2 + 0, 007) w% t A = temperatura spalin brutto w C t L = temperatura powietrza w C CO 2 = dwutlenek węgla w% Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 9

  20 6 Uruchamianie palnika Korekta nastaw w przypadku odchyleń od danych technicznych W przypadku odchyleń od podanych danych technicznych (patrz rozdział 3 Dane techniczne, strona 7) konieczne jest wykonanie następujących czynności: Korekta ustawienia zawartości CO 2 Pomiar zawartości CO (tlenku węgla) Pomiar ciągu kominowego (ciśnienia podnoszenia) Wykonanie testu sadzy Korekta ustawienia zawartości CO 2 Nieznaczne przestawienie śruby regulującej ciśnienie (rys. 6, poz. ) powoduje zmianę ciśnienia pompy olejowej i tym samym zmianę zawartości CO 2. Wkręcić manometr ciśnienia oleju w odpowiednie przyłącze pompy olejowej (oznaczenie P). 6 Nastawienie ciśnienia pompa olejowa Danfoss Zwiększanie ciśnienia: Obrót w prawo = zwiększenie zawartości CO 2 Zmniejszanie ciśnienia: Obrót w lewo = zmniejszenie zawartości CO 2 Jeżeli przewidziana zawartość CO 2 nie zostanie osiągnięta w granicach ciśnienia oleju, to należy sprawdzić szczelność instalacji spalinowej (patrz rozdział 8. 2 Sprawdzanie szczelności instalacji odprowadzania spalin, strona 34). Pomiar zawartości CO (tlenku węgla) Zawartość CO (zawartość tlenku węgla) musi być mniejsza niż 50 ppm (CO < 50 ppm). W przypadku odchyleń od podanej wartości usunąć usterkę (patrz rozdział 0 Usuwanie usterek w pracy palnika, strona 40). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli podczas pierwszego uruchomienia zmierzone wartości CO są zbyt wysokie, może to wynikać z uwalniania się gazów powstających z organicznych środków wiążących (np. z izolacji drzwiczek). Z tego względu pomiar CO należy wykonać najwcześniej po minutach od włączenia palnika. 20 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  21 Uruchamianie palnika 6 Ustawianie ilości powietrza Jeżeli sama zmiana ciśnienia oleju jest niewystarczająca do ustawienia zawartości CO 2 (ciśnienie oleju poza zakresem nastaw), konieczne jest dodatkowo dostosowanie ilości powietrza przy użyciu przysłony powietrza i/lub tarczy spiętrzającej (nadciśnienie).. Nastawienie przysłony powietrza Poluzować śrubę przysłony powietrza. Skala Ilość powietrza Zawartość CO 2 0 maksymalna minimalna 6 minimalna maksymalna Tab. 9 Ustawianie ilości powietrza Obracając przysłonę zasysanego powietrza, zmienić ilość powietrza. Ponownie zamocować przysłonę powietrza. Należy pamiętać o tym, że przestawienie przysłony powietrza w kierunku mniejszych wartości na skali powoduje zwiększenie ilości powietrza (zwiększa się statyczne ciśnienie dmuchawy, zawartość CO 2 spada). 2. Nastawienie tarczy spiętrzającej Pozycję tarczy spiętrzającej w stosunku do ujścia rury palnika definiuje wymiar Y (patrz rys. 4 Wymiary elektrody zapłonowej, tarczy spiętrzającej i przysłony dławiącej, strona 8). Można ją ustawić przy użyciu długiej śruby (rys. 2): Poluzować zacisk obsady dyszy (wkręt bez łba rys. 7 Sprawdzanie ustawienia przysłony powietrza Poz. : Przysłona powietrza (ALF) Poz. 2: Śruba do ustawienia przysłony powietrza Obrót w prawo (strzałka). Zmniejsza się wymiar Y, zmniejsza się ilość powietrza, wzrasta zawartość CO 2, wzrasta ciśnienie statyczne dmuchawy. Obrót w lewo (strzałka). Zwiększa się wymiar Y, zwiększa się ilość powietrza, spada zawartość CO 2, spada ciśnienie statyczne dmuchawy. 2 Zamocować zacisk obsady dyszy. Wszystkie wartości nastaw (zawartość CO 2, statyczne ciśnienie dmuchawy, zawartość CO, współczynnik sadzy) muszą mieścić się w przewidzianych granicach. 8 Ustawianie tarczy spiętrzającej Poz. : Wkręt Poz. 2: Długa śruba Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 2

  22 6 Uruchamianie palnika Pomiar ciągu kominowego (ciśnienia podnoszenia) Jeżeli ciąg kominowy jest za duży, należy zastosować regulator ciągu kominowego. USZKODZENIA INSTALACJI UWAGA! w wyniku zawilgocenia komina. Aby nie dopuścić do zawilgocenia komina, należy go zaprojektować zgodnie z normą EN W przypadku wystąpienia wątpliwości należy zwrócić się do kominiarza. Jeżeli do ustawienia właściwego ciągu kominowego konieczne jest zamontowanie regulatora ciągu, należy wbudować go w szybie kominowym, a nie w rurze odprowadzającej spaliny. W ten sposób hałas nie będzie przenoszony do pomieszczenia kotłowni. Wykonanie testu sadzy Współczynnik sadzy musi być < 0, 5 (RZ < 0, 5). 7 Kontrola bezpieczeństwa Przy działającym palniku wyjąć czujnik płomienia za uchwyt (rys. 9, poz. 3). Zasłonić czujnik płomienia (rys. Po ponownym rozruchu powinno nastąpić wyłączenie awaryjne. 2 3 Po wyłączeniu awaryjnym ponownie włożyć czujnik płomienia. Odczekać ok. 30 sekund i odblokować automat palnikowy przyciskiem odkłócającym (rys. Konieczne czynności (patrz rozdział 6. 4 Włączanie palnika, strona 7). 9 Sprawdzenie prawidłowości działania czujnika płomienia Poz. : Czujnik płomienia Poz. 2: Przycisk odkłócający Poz. 3: Wbudowany czujnik płomienia 22 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  23 Uruchamianie palnika Protokół uruchomienia Protokół uruchomienia należy wypełniać w trakcie uruchomienia. Należy zaznaczyć wykonane czynności i starannie wypełnić protokół. Prace przy rozruchu instalacji Uwagi lub zmierzone wartości. Sprawdzenie elektrycznych połączeń wtykowych strona 5 2. Sprawdzanie i podłączanie instalacji zasilania olejem strona 5 3. Odpowietrzenie przewodu olejowego strona 6 4. Uruchamianie palnika strona 5 5. Dokręcanie śrub mocujących drzwiczki kotła strona 8 6. Pomiar wartości parametrów i ich ew. korekta strona 8 a) Temperatura spalin brutto strona 8 C b) Temperatura powietrza strona 8 C c) Temperatura spalin netto (temp. spalin brutto temperatura powietrza) strona 8 C d) Pomiar zawartości dwutlenku węgla CO 2 strona 8% e) Pomiar zawartości tlenku węgla CO strona 8 ppm f) Pomiar ciągu kominowego (ciśnienia podnoszenia) strona 22 mbar 7. Obliczanie strat kominowych (qa) strona 9% 8. Wykonanie testu sadzy strona 22 Ba 9. Kontrola bezpieczeństwa strona Udzielenie wskazówek użytkownikowi, przekazanie dokumentacji technicznej. Potwierdzenie wykonania prawidłowego rozruchu Pieczątka firmowa/podpis/data Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/

  24 7 Przegląd i konserwacja palnika 7 Przegląd i konserwacja palnika W tym rozdziale opisano, jak należy przeprowadzać przeglądy i konserwację palnika. Wypełnić protokół przeglądu i konserwacji (patrz rozdział 7. 2 Protokół przeglądu i konserwacji, strona 32). Na początku przeglądu lub konserwacji należy zmierzyć wartości parametrów podczas pracy urządzenia. Do przeprowadzenia poniżej opisanych prac przeglądowych lub konserwacyjnych trzeba wyłączyć instalację grzewczą. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Części zamienne można zamówić, korzystając z katalogu części zamiennych firmy Buderus. 7. korekta Zmierzyć wartości parametrów zgodnie z punktem protokołu konserwacji (patrz rozdział 6. korekta, strona 8). Zapisać zmierzone wartości (patrz rozdział 7. 2 Sprawdzanie obudowy palnika i palnika Sprawdzić, czy obudowa palnika i palnik nie są zabrudzone lub uszkodzone. Zwrócić uwagę na kurz, korozję, uszkodzenia przewodów olejowych lub elektrycznych, jak również na uszkodzenia obudowy lub osłon. 3 Sprawdzanie poprawności działania silnika palnika i ew. wymiana Sprawdzić sprawność działania silnika palnika ipoziomu hałasu podczas pracy. Głośna praca wskazuje na uszkodzenie łożyska. Wymienić silnik palnika. 24 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  25 Przegląd i konserwacja palnika Wyłączanie palnika Zamknąć zawór odcinający dopływ oleju przed filtrem oleju. Zdjąć obudowę palnika. Wyjąć wtyczkę palnika. 5 Czyszczenie i ew. wymiana filtra pompy olejowej 7. 5. Pompa olejowa Danfoss Odkręcić śrubę imbusową w górnej części urządzenia (rys. 20, poz. Wyjąć do góry filtr pompy olejowej (rys. Sprawdzić, czy uszczelka nie jest uszkodzona i ew. wymienić ją. Oczyścić filtr pompy olejowej (rys. ) benzyną ekstrakcyjną, w razie potrzeby wymienić i ponownie zamontować w pompie. 2 P - + P V Rys. 20 Sprawdzanie filtra pompy olejowej pompa olejowa Danfoss Poz. : Filtr pompy olejowej Poz. 2: Śruba imbusowa Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/

  26 7 Przegląd i konserwacja palnika 7. 6 Kontrola wirnika dmuchawy pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń Kontrola wirnika dmuchawy wymaga następujących czynności: Demontaż tłumika dźwięków ssania Odkręcić opaskę zaciskową (rys. ) na wężu doprowadzającym powietrze do spalania (w przypadku pracy bez poboru powietrza z pomieszczenia zainstalowania). Odłączyć wąż doprowadzający powietrze do spalania. Odkręcić śruby mocujące (rys. 2, strzałki) i wyjąć tłumik dźwięków ssania (rys. Demontaż pokrywy wirnika dmuchawy Odkręcić sześć śrub mocujących (rys. 22, strzałki) i zdemontować pokrywę wirnika dmuchawy (rys. 22, poz. 2 Demontaż tłumika dźwięków ssania 7. W przypadku lekkiego zanieczyszczenia Wyczyścić wirnik dmuchawy pędzlem W przypadku silnego zanieczyszczenia Odkręcić wirnik dmuchawy (rys. 23, poz. ) kluczem imbusowym (rys. 2) i zdjąć z wału. Czyścić ogólnie dostępnymi środkami czyszczącymi (środki do mycia naczyń). Ponownie zamontować wirnik dmuchawy (rys. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Rys. 22 Demontaż pokrywy wirnika dmuchawy Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, aby śruba wirnika dmuchawy została włożona na spłaszczenie wału. Zwrócić uwagę na swobodę ruchu wirnika dmuchawy! Odległość pomiędzy tylną ścianką wirnika dmuchawy a kołnierzem silnika powinna wynosić 0, 5 mm. 2 Ponownie zamocować pokrywę wirnika dmuchawy (rys. ) i tłumik dźwięków ssania (rys. UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA Palnik może pracować tylko iwyłącznie z zamontowanym tłumikiem dźwięków ssania. 23 Kontrola i ew. czyszczenie wirnika dmuchawy 26 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  27 Przegląd i konserwacja palnika Kontrola elektrody zapłonowej, tarczy spiętrzającej, uszczelki, dyszy i rury palnika Poluzować opaskę zaciskową (rys. 2, poz., strona 26) i odłączyć wąż ssący. Odkręcić obie śruby mocowania bagnetowego (rys. 24). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Demontaż palnika można sobie ułatwić, wykręcając śruby mocowania bagnetowego o 5-6 obrotów. Wyjąć palnik. Ustawić palnik w pozycji serwisowej (rys. 25) Sprawdzanie elektrody zapłonowej i jej ew. wymiana Rys. 24 Poluzowanie śrub mocowania bagnetowego Na elektrodach zapłonowych nie powinno być osadów (rys. 26, poz. Należy bezwzględnie zachowywać podane wymiary, w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić elektrodę zapłonową (patrz rozdział 3. 3 Wartości nastaw i przyporządkowanie dysz, strona 8). Do wymiany elektrody zapłonowej konieczne są następujące czynności: Odkręcić śrubę (rys. ) między elektrodami zapłonowymi. Odłączyć przewody zapłonowe (rys. 29, poz. 2, strona 29). Wymontować elektrody zapłonowe (rys. 25 Ustawianie palnika w pozycji serwisowej UWAGA! USZKODZENIA INSTALACJI spowodowane niesprawnym kablem zapłonowym. Należy pamiętać, aby do wyciągania i mocowania kabli zapłonowych nie używać obcęgów. 2 3 Rys. 26 Wymiana elektrod zapłonowych Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/

  28 7 Przegląd i konserwacja palnika Sprawdzanie elektrody zapłonowej i jej ew. wymiana Jeżeli tarcza spiętrzająca jest mocno zabrudzona, należy ją wyczyścić lub wymienić. Należy zwrócić przy tym uwagę na oznakowanie tarczy spiętrzającej (patrz rozdział 3 Dane techniczne, strona 7). Odkręcić wkręt bez łba (rys. 27, poz. 2) i zdemontować tarczę spiętrzającą (rys. Wyjąć do góry tarczę spiętrzającą (rys. ) Wymiana dyszy Rys. 27 Demontaż tarczy spiętrzającej WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Zaleca się wymianę dyszy w ramach prac konserwacyjnych. Informacja o właściwym typie dyszy znajduje się w danych technicznych (patrz rozdział 3 Dane techniczne, strona 7). Odkręcić dyszę (rys. 28, poz. ) dwoma kluczami SW 6 i SW 9. 28 Demontaż dyszy 28 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  29 Przegląd i konserwacja palnika 7 Zamontować nową dyszę. Ponownie włożyć tarczę spiętrzającą (rys. ) i przymocować wkrętem bez łba (rys. 2, strona 28 i rys. 3, strona 27). Prawidłowo zamocować przewody zapłonowe (rys. UWAGA! USZKODZENIA INSTALACJI Montując tarczę spiętrzającą, należy pamiętać o tym, że otwór (rys. ) w tarczy spiętrzającej musi się zbiegać z czujnikiem płomienia. Zwrócić uwagę na prawidłowe zamontowanie podkładki dystansowej (rys. 3) i sprawdzić wymiar x zgodnie z rozdział 3. 3 Wartości nastaw i przyporządkowanie dysz, strona 8. 29 Montaż tarczy spiętrzającej Poz. : Tarcza spiętrzająca Poz. 2: Przewody zapłonowe Poz. 3: Podkładka dystansowa Sprawdzanie rury palnika i jej ew. wymiana Otworzyć drzwiczki kotła. Skontrolować optycznie rurę palnika. Wyczyścić rurę palnika, w razie potrzeby wymienić. Wymiana rury palnika Odkręcić obie śruby mocujące (rys. 30, poz. Wyjąć starą rurę palnika. Zamontować nową rurę palnika (rys. 4) i o-ring (rys. Wielkość rury palnika podana jest w jej oznakowaniu lub w danych technicznych (patrz rozdział 3 Dane techniczne, strona 7) Montaż palnika Nałożyć palnik na obie śruby znajdujące się wkołnierzu palnika (rys. Wsunąć tarczę spiętrzającą do rury palnika. Dokręcić w lewo do oporu i dociągnąć śruby mocujące (rys. 4 2 Rys. 30 Wymiana rury palnika i kontrola uszczelki Poz. : Pierścień samouszczelniający (o-ring) Poz. 2: Śruby mocujące Poz. 3: Śruby w kołnierzu palnika Poz. 4: Rura palnika 3 2 Rys. 3 Tarcza spiętrzająca Poz. : Otwór na czujnik płomienia Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/

  30 7 Przegląd i konserwacja palnika 7. 8 Dokręcanie śrub mocujących drzwiczki kotła Zamknąć drzwiczki kotła i dobrze dokręcić śruby mocujące. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Po ponownym włączeniu i rozgrzaniu palnika należy jeszcze raz dociągnąć śruby mocujące. 9 Sprawdzanie mocowania przyłączy elektrycznych Ponownie wykonać połączenia elektryczne. Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza elektryczne są poprawne. 0 Kontrola bezpieczeństwa Uruchomić palnik (patrz rozdział 6. Przy działającym palniku wyjąć czujnik płomienia za uchwyt (rys. 32, poz. Wyczyścić czujnik płomienia miękką ściereczką. Po wyłączeniu awaryjnym ponownie włożyć czujnik płomienia. Sprawdzić, czy płomień jest widoczny przez uchwyt czujnika płomienia, w razie potrzeby wyczyścić palnik. 32 Sprawdzanie prawidłowości działania czujnika płomienia Poz. 3: Wbudowany czujnik płomienia Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  31 Przegląd i konserwacja palnika 7 7. Dodatkowe uszczelnienie Palnik olejowy Logatop SE RLU przeznaczony do pracy bez poboru powietrza z pomieszczenia zainstalowania różni się od wersji standardowej Logatop SE trzema dodatkowymi uszczelkami, które spełniają zwiększone wymagania w stosunku do szczelności: Płaska uszczelka od strony kołnierza palnika (rys. 33, poz. 3) 3 Uszczelka od strony tłumika dźwięku (rys. ) Dno obudowy z okrągłym sznurem uszczelniającym (rys. 2) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli konieczna będzie wymiana palnika, w zamówieniu należy podać typ RLU (= praca bez poboru powietrza z pomieszczenia zainstalowania). 33 Dodatkowe uszczelnienie palnika Logatop SE RLU Poz. : Uszczelka tłumika dźwięku Poz. 2: Okrągły sznur uszczelniający Poz. 3: Uszczelka płaska Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005 3

  32 7 Przegląd i konserwacja palnika 7. 2 Protokół przeglądu i konserwacji Protokół przeglądu i konserwacji stanowi zestawienie prac przeglądowych i konserwacyjnych, które należy wykonać. Protokół należy wypełniać podczas przeglądu i konserwacji. Należy zaznaczyć wykonane prace przeglądowe lub konserwacyjne, podpisać je i opatrzyć datą. Prace przeglądowe i konserwacyjne przed po przed po. korekta strona 24 a) Temperatura spalin brutto strona 24 C C C C b) Temperatura powietrza strona 24 C C C C c) Temperatura spalin netto (temp. spalin brutto temperatura strona 24 C C C C powietrza) d) Pomiar zawartości dwutlenku węgla CO 2 strona 24%%%% e) Pomiar zawartości tlenku węgla CO strona 24 ppm ppm ppm ppm f) Pomiar ciągu kominowego strona 22 mbar mbar mbar mbar g) Obliczenie strat kominowych (qa) strona 9%%%% h) Test sadzy strona 22 Ba Ba Ba Ba 2. Sprawdzanie obudowy palnika i palnika strona Sprawdzanie poprawności działania silnika palnika i ew. wymiana strona Wyłączanie palnika strona Czyszczenie i ew. wymiana filtra pompy olejowej strona Kontrola wirnika dmuchawy pod kątem zanieczyszczeń i uszkodzeń 7. Kontrola elektrody zapłonowej, tarczy spiętrzającej, uszczelki, dyszy i rury palnika strona 26 strona Dokręcanie śrub mocujących drzwiczki kotła strona Sprawdzanie mocowania przyłączy elektrycznych strona Włączanie palnika strona 7. Dokręcenie śrub mocujących drzwiczki kotła strona Pomiar wartości parametrów i ich ew. korekta lub nastawienie strona 24 palnika 3. Kontrola bezpieczeństwa strona Potwierdzenie prawidłowego wykonania konserwacji Pieczątka firmowa/ podpis/data Pieczątka firmowa/ podpis/data 32 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  33 Przegląd i konserwacja palnika 7 przed po przed po przed po przed po przed po C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C%%%%%%%%%% ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar mbar%%%%%%%%%% Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Pieczątka firmowa/ podpis/data Pieczątka firmowa/ podpis/data Pieczątka firmowa/ podpis/data Pieczątka firmowa/ podpis/data Pieczątka firmowa/ podpis/data Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/

  34 8 Wykonanie prac dodatkowych 8 Wykonanie prac dodatkowych W tym rozdziale opisano sposób pomiaru prądu czujnika płomienia oraz sposób kontroli szczelności instalacji spalinowej. 8. Sprawdzanie prądu czujnika płomienia Poziom prądu czujnika płomienia sygnalizuje czerwona, żółta i zielona dioda LED na serwisowym przyrządzie kontrolnym palnika (rys. 34). Jeżeli zaświeci się żółta lub czerwona dioda LED na serwisowym przyrządzie kontrolnym palnika, należy wymontować czujnik płomienia i wyczyścić go miękką ściereczką. 34 Sprawdzanie prądu czujnika płomienia Poz. : Serwisowy przyrząd kontrolny palnika 8. 2 Sprawdzanie szczelności instalacji odprowadzania spalin Nieszczelność bloku kotła lub instalacji odprowadzającej spaliny może być przyczyną błędnych pomiarów zawartości CO 2. Ponieważ w rurze odprowadzającej spaliny znajduje się dodatkowo domieszane powietrze, zmierzona zawartość CO 2 jest mniejsza niż rzeczywista zawartość we właściwych gazach spalinowych. Jeżeli wystąpią zakłócenia w pracy lub wyniki spalania będą niezadowalające, należy sprawdzić prawidłowość pomiaru zawartości CO 2 w sposób opisany poniżej. 34 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  35 Wykonanie prac dodatkowych Obliczanie punktu zwrotnego Palnik pracuje zasadniczo z nadmiarem powietrza. Kiedy ilość spalanego oleju przekracza maksymalną ilość oleju, który można spalić całkowicie, emisja CO wyraźnie wzrasta. Ten wzrost można zaobserwować w palniku od zawartości CO 2 wynoszącej 4%. Wartość ta określana jest mianem punktu zwrotnego. Należy wykonać następujące czynności: Zwiększyć ciśnienie oleju, aż zmierzone wartości CO będą wynosić 00ppm 200ppm. Odczytać wartość stężenia CO 2 (punkt zwrotny przy wpływie tzw. fałszywego powietrza). Jeżeli tak obliczony punkt zwrotny, przy wpływie fałszywego powietrza, jest niższy niż 3, 5% (odchylenie > 0, 5%), oznacza to, że pomiędzy palnikiem a punktem pomiaru występuje nieszczelność. Zlikwidować nieszczelność. Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/

  36 9 Dobór instalacji zasilania olejem 9 Dobór instalacji zasilania olejem Instalacja zasilania olejem składa się ze zbiornika i systemu przewodów. Należy ją zaprojektować tak, aby minimalna temperatura oleju w palniku nie spadała poniżej +5 C. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Nie należy stosować dodatków uszlachetniających do oleju z polepszaczami spalania, ponieważ nie powodują one poprawy parametrów spalania tego palnika. Parametry instalacji zasilania olejem Zalecana średnica nominalna przewodów olejowych Maks. statyczna wysokość ssania Maks. ciśnienie na zasilaniu Maks. ciśnienie na powrocie Maks. opór ssania (próżnia) Tab. 0 Dane instalacji zasilania olejem Dane DN H = 3, 50 m 2 bar bar 0, 4 bar 9. Montaż filtra oleju Zamontować filtr oleju przed palnikiem. Aby zapobiec zatykaniu się dyszy, zalecamy stosowanie filtrów z porowatego tworzywa spiekanego (SiKu). Wielkość dyszy gph Dokładność filtracji w µm 0, 40 0, 60 maksymalnie 40 > 0, 6 maksymalnie 75 Tab. Zalecane dokładności filtracji filtra oleju USZKODZENIA INSTALACJI jeżeli dysza jest zatkana. UWAGA! Dla dysz o wielkości mniejszej niż 0, 6 gph nie należy stosować filtrów filcowych. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Odpowiednie filtry oleju można zamówić jako wyposażenie dodatkowe w firmie Buderus. 36 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/2005

  37 Dobór instalacji zasilania olejem Dobór wielkości przewodów zasilania olejem Palnik można przyłączyć do systemu jedno- lub dwuprzewodowego. W systemie jednoprzewodowym przewód ssący oraz przewód powrotny przyłączone są do jednego filtra oleju opałowego z doprowadzeniem powrotnym. Od filtra oleju opałowego z doprowadzeniem powrotnym poprowadzony jest jeden przewód do zbiornika oleju (patrz rys. 35 oraz rys. 36) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA W systemach jednoprzewodowych zaleca się wbudowanie filtra oleju z funkcją automatycznego odpowietrzania Do długości przewodu olejowego wlicza się wszystkie poziome i pionowe odcinki proste oraz kolanka i armaturę. Podane w tabeli (tab. 2) maksymalne długości przewodów ssących w metrach zostały dobrane wzależności od wysokości ssania i średnicy rury w świetle. Podczas projektowania uwzględniono pojedyncze opory zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego i 4 kolanek, przy lepkości oleju ok. 6 cst. W przypadku dodatkowych oporów armatury i kolanek należy odpowiednio zredukować długość przewodów. Przewody olejowe należy poprowadzić z największą starannością. Przewód zasilający olejem należy doprowadzić do palnika na taką odległość, aby węże przyłączeniowe można było zamocować w odciążeniu naciągu. Przewody olejowe muszą być wykonane z odpowiedniego materiału. W przypadku przewodów z miedzi należy używać wyłącznie metalowych pierścieniowych złączek zaciskowych z tulejką oporową. Możliwe długości przewodów przy średnicy wewnętrznej DN przewodu ssącego lub przewodu powrotu Zbiornik oleju nad pompą olejową Zbiornik oleju pod pompą olejową System jednoprzewodowy DN 6 L do 00 m DN 6 L do 30 m H do 3 m Tab. 2 Orientacyjne wartości długości L przewodów olejowych System dwuprzewodowy DN 8 L do 50 m DN 0 L do 35 m H do 3 m Rys. 35 System dwuprzewodowy (w tym przypadku zbiornik oleju pod pompą olejową) Legenda do rys. 35 i rys. 36: Poz. : Palnik Poz. 2: Zawór zwrotny Poz. 3: Filtr oleju z zaworem odcinającym Poz. 4: Zawór ssący Poz. 5: Zbiornik oleju opałowego Poz. 6: Armatura zbiornika z zaworem szybkozamykającym Poz. 7: Przewód ssący Poz. 8: Przewód powrotu Rys. 36 System jednoprzewodowy (w tym przypadku zbiornik oleju nad pompą olejową) 7 Instrukcja uruchomienia i konserwacji Palnik olejowy Logatop SE Wydanie 2/

Instrukcja instalacji i uruchomienia Cadet Rm162

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i uruchomienia Cadet Rm162

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i uruchomienia Cadet Rm162