Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Ffc09c2cw0

Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Ffc09c2cw0 to dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat użytkowania i konserwacji lodówki Frigidaire Ffc09c2cw0. Zawiera również instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, naprawy usterek i instrukcje dotyczące przechowywania żywności. Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Ffc09c2cw0 zawiera również przydatne informacje na temat dostępnych funkcji i ustawień, takich jak ustawienia temperatury i wilgotności, funkcje chłodzenia i oszczędzania energii oraz usuwania lodu i szronu. Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Ffc09c2cw0 pomoże użytkownikom osiągnąć maksymalną wydajność i trwałość ich lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Ffc09c2cw0

Instrukcja eksploatacji instalacji fotowoltaicznej – dlaczego powinniśmy ją mieć?

Poprzedni rok 2020 kolejny raz odnotował wzrost branży fotowoltaicznej, szczególnie w segmencie mikroinstalacji.
Ilość zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych przekroczyła łącznie na terenie kraju około 321 tysięcy o łącznej mocy aż 2, 15 GW natomiast prawie 399 MWp zostało zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 50 kW.
To ponad trzykrotnie więcej niż w roku 2019. (raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej).

Jak widać fotowoltaika w naszym kraju rozwija się w szybkim tempie, staje się coraz tańsza i ekonomiczniejsza w eksploatacji.
Należy jednak pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna wymaga odpowiedniej eksploatacji, która pozwoli na długą i bezawaryjną pracę oraz zwiększy rentowność inwestycji. 

Jest wiele powodów, dla których powinniśmy być w posiadaniu instrukcji eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, do najważniejszych należy zaliczyć:

 1. wymogi prawne
 2. bezpieczeństwo eksploatacji
 3. warunki ubezpieczenia
 4. spełnienie warunków gwarancji

Instalacja fotowoltaiczna to urządzenie energetyczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych eksploatację urządzeń energetycznych prowadzi się na podstawie instrukcji eksploatacji.

§2. 1) urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii

Instrukcje eksploatacji opracowuje się dla każdego urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych.

Należy w tym miejscu wspomnieć, iż z wymogu opracowania instrukcji eksploatacji urządzenia energetycznego wyłączone są instalacje fotowoltaiczne w domach jednorodzinnych i innych budynkach mieszkalnych. Instalacje te są zdefiniowane są jako urządzenia energetyczne powszechnego użytku. 

Osobą odpowiedzialna za opracowanie instrukcji eksploatacji jest pracodawca.

Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji fotowoltaicznej

W instalacjach elektrycznych, a do nich zaliczamy instalacje systemów fotowoltaicznych, bezpieczeństwo ma podstawowe znaczenie. Instalacje fotowoltaiczne eksploatuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Eksploatacja powinna zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność. Jednak mogą zaistnieć scenariusze zdarzeń lub sytuacje, które wymagają dodatkowych urządzeń zabezpieczających. Na przykład w instalacjach fotowoltaicznych, które nie są regularnie monitorowane lub w których moduły są instalowane na podłożu łatwopalnym, dachu lub izolacji. 

Instalacje fotowoltaiczne są źródłem zagrożeń taki jak: możliwość pojawienia się niebezpiecznych dla człowieka napięć, powstawania łuku elektrycznego oraz ryzyka zagrożenia pożarowego.

Powstanie łuku elektrycznego jest w głównej mierze związane z poważnymi usterkami elementów instalacji fotowoltaicznej, które nie zostaną odpowiednio wcześnie zidentyfikowane i usunięte.

Ograniczenie ryzyka pożarowego obejmuje rozwiązania:

 • pasywne w zakresie stosowania kabli i przewodów, wykonania połączeń, montaży poszczególnych elementów systemu fotowoltaicznego, instalacji odgromowej,
 • aktywne tj. stosowanie wyłączników różnicowoprądowych, monitorowanie stanu izolacji przewodów po stronie prądu stałego, stosowanie zabezpieczeń przed iskrzeniem AFCI i AFDD
 • organizacyjne: profesjonalny montaż, okresowa konserwacja instalacji fotowoltaicznej, pomiary i testy okresowe, system monitorowania

Instrukcja eksploatacji instalacji fotowoltaicznych „spina” i porządkuje kwestie wielu dokumentów związanych z instalacją fotowoltaiczną.

Oprócz elementów związanych z narażeniami, instrukcje eksploatacji porządkują kwestie organizacji pracy, określają odpowiedzialność poszczególnych osób związanych z eksploatacją oraz określają terminy przeglądów i pomiarów eksploatacyjnych.

Ochrona ubezpieczeniowa

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej to skuteczne zabezpieczenie finansowe na wypadek zniszczenia instalacji. Jest wiele czynników prowadzących do poważnych uszkodzeń:

 • czynniki zewnętrzne takie jak warunki atmosferyczne, czyli: wyładowania atmosferyczne, huragan, mróz, unoszenie kry, grad, pożar
 • czynniki wewnętrzne, czyli awarie mechanizmów wynikające z wadliwego działania lub niezadziałania osprzętu elektrycznego, w tym inwerterów lub urządzeń bezpieczeństwa, zwarcie, przepięcie, przetężenie, błąd projektowy, błąd eksploatacyjny, brak umiejętności, wada materiałowa lub wadliwe wykonanie
 • Od 1 do 3% instalacji fotowoltaicznych w okresie swoje życia ulega pożarom. W takiej sytuacji należy posiadać wszystkie dokumenty, instrukcje i protokoły z pomiarów eksploatacyjnych, a wymagane przez ubezpieczyciela. W przypadku braków można się spodziewać iż ubezpieczyciel może nie wypłacić pełnego ubezpieczenia.

  Naprawa powstałych uszkodzeń zawsze wiąże się z wysokimi kosztami. Dlatego większość instalacji szczególnie w zakładach przemysłowych jest ubezpieczona. 

  Podstawą wypłaty odszkodowania oprócz zawarcia umowy ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia określają między innymi zapisy o obowiązku utrzymania mienia, które zobowiązują właściciela instalacji fotowoltaicznej do:

 • przestrzegania zaleceń producenta w zakresie jego montażu, warunków eksploatacji, konserwacji, utrzymania i obsługi,
 • utrzymywania instalacji w należytym stanie technicznym, niezwłocznego usuwania uszkodzeń, usterek i awarii mienia (w tym przeprowadzania jego bieżących napraw) oraz do bieżącej konserwacji.
 • W tym zakresie instrukcja eksploatacji reguluje prace eksploatacyjne związane konserwacją, zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego sprzętu technicznego. Ponadto określa zasady remontów, usuwania usterek i awarii oraz prac kontrolno-pomiarowych. Prace kontrolno-pomiarowe są niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych i sprawności instalacji fotowoltaicznej.

  Potwierdzeniem wyżej wykonanych prac są protokoły i zapisy w dziennikach, które są podstawowym dokumentem realizacji postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

  Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji instalacji fotowoltaicznej?

  Instrukcja eksploatacji instalacji fotowoltaicznej to dokument, który zawiera określone procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

  Zakres przedmiotowy instrukcji eksploatacji zawarty jest rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Ponadto instrukcja eksploatacji obejmuje najważniejsze elementy dokumentacji techniczno-ruchowych producenta oraz przepisów i norm.

  Podsumowanie

  Instalacja fotowoltaiczna jest urządzeniem energetycznym, przy którym podczas jego eksploatacji w myśl zapisów prawa [1], musimy posiadać instrukcję eksploatacji.

  Dobrze opracowana instrukcja zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania, organizuje prace obsługi, konserwatorów, serwisantów, identyfikuje zagrożenia i określa zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

  Oprócz aspektów bezpieczeństwa i prac eksploatacyjnych instrukcja eksploatacji instalacji fotowoltaicznej może być pomocna przy postępowaniu odszkodowawczym przed zakładem ubezpieczeniowym, ponieważ instrukcja eksploatacji instalacji fotowoltaicznej organizuje i porządkuje również dokumentację niezbędne w eksploatacji instalacji.

  Literatura

 • Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830)
 • Bezpieczeństwo pożarowe instalacji PV. Wytyczne w zakresie projektowania i wykonania. SBF Polska PV.
 • Ograniczenie ryzyka wystąpienia pożaru w instalacji PV. Fronius.
 • Instrukcje obsługi

  PopularneNowe

  Wpisz tutaj markę i typ

  Bosch Serie 4 WAN20040PL

  instrukcja44 str.

  Microlife NC 100

  instrukcja131 str. pl/candy/rapido-ro-1484dxh51-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

  instrukcja124 str. pl/ultimate-speed/ulgd-38-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ultimate Speed ULGD 3. 8 A1

  instrukcja59 str. pl/haier/i-pro-series-7-hwd80-b14979/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Haier I-Pro Series 7 HWD80-B14979

  instrukcja200 str. pl/bosch/silence-plus-spv40e10eu/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Silence Plus SPV40E10EU

  instrukcja46 str. pl/silvercrest/semm-1470-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  SilverCrest SEMM 1470 A1

  instrukcja246 str. pl/philips/lattego-3200-series-ep3246/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Philips LatteGo 3200 series EP3246

  instrukcja290 str. pl/ultimate-speed/ulg-38-b1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ultimate Speed ULG 3. 8 B1

  instrukcja60 str. pl/silvercrest/sbb-850-e1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  SilverCrest SBB 850 E1

  instrukcja122 str. pl/contour/plus/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Contour +

  instrukcja141 str. pl/delonghi/magnifica-s-ecam-22110sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

  DeLonghi Magnifica S ECAM 22. SB

  instrukcja30 str. pl/bosch/serie-6-wll2018gpl/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Serie 6 WLL2018GPL

  instrukcja44 str. pl/ariston-thermo/velis-evo/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ariston Thermo Velis Evo

  instrukcja24 str. pl/mastercook/ge-3419-zsb-dynamic/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Mastercook GE 3419 ZSB Dynamic

  instrukcja44 str. pl/sanitas/sft-75/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Sanitas SFT 75

  instrukcja52 str. pl/ultimate-speed/ulg-17-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ultimate Speed ULG 17 A1

  instrukcja113 str. pl/candy/cst-26le1-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Candy CST 26LE/1-S

  instrukcja124 str. pl/auriol/ian-321304/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Auriol IAN 321304

  instrukcja263 str. pl/casio/fx-991ex/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Casio FX-991EX

  instrukcja48 str. pl/ikea/medelstor/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ikea MEDELSTOR

  instrukcja52 str. pl/panasonic/sc-pm250/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Panasonic SC-PM250

  instrukcja100 str. pl/citroen/c4-picasso-2007/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Citroën C4 Picasso (2007)

  instrukcja256 str. pl/xiaomi/mi-robot-vacuum-mop-p/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

  instrukcja225 str. pl/bosch/maxx-7-varioperfect/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Maxx 7 VarioPerfect

  instrukcja48 str. pl/ikea/pax/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ikea PAX

  instrukcja44 str. pl/indesit/i5gmh5ag-w-u/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Indesit I5GMH5AG(W) U

  instrukcja84 str. pl/bosch/c3/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch C3

  instrukcja37 str. pl/bosch/tassimo-vivy-tas1202/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Tassimo Vivy TAS1202

  instrukcja128 str. pl/indesit/iwsc-51052-c-eco-pl/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Indesit IWSC 51052 C ECO PL

  instrukcja24 str. pl/hasbro/monopoly-junior/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Hasbro Monopoly junior

  instrukcja4 str. pl/electrolux/perfectcare-800-te1120/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Electrolux PerfectCare 800 TE1120

  instrukcja76 str. pl/panasonic/cz-taw1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Panasonic CZ-TAW1

  instrukcja100 str. pl/siemens/eq6-plus-s100-te651209rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Siemens EQ. 6 Plus S100 TE651209RW

  instrukcja188 str. pl/beko/wmb-50811-f/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Beko WMB 50811 F

  instrukcja48 str. pl/delonghi/caffe-corso-esam-2800sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

  DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800. SB

  instrukcja22 str. pl/whirlpool/6th-sense/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Whirlpool 6th Sense

  instrukcja164 str. pl/peugeot/3008-2010/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Peugeot 3008 (2010)

  instrukcja325 str. pl/silvercrest/ssj-300-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  SilverCrest SSJ 300 A1

  instrukcja156 str. pl/xiaomi/redmi-note-11/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Xiaomi Redmi Note 11

  instrukcja57 str. pl/chicco/next2me/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Chicco Next2Me

  instrukcja76 str. pl/peugeot/508-2011/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Peugeot 508 (2011)

  instrukcja371 str. pl/siemens/eq-5-te503201rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Siemens EQ. 5 TE503201RW

  instrukcja134 str. pl/citroen/c5-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Citroën C5 (2015)

  instrukcja366 str. pl/ultimate-speed/ulgd-50-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ultimate Speed ULGD 5. 0 A1

  instrukcja54 str. pl/peugeot/308-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Peugeot 308 (2015)

  instrukcja416 str. pl/citroen/c4-picasso-2009/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Citroën C4 Picasso (2009)

  instrukcja338 str. pl/citroen/c4-2006/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Citroën C4 (2006)

  instrukcja218 str. pl/irobot/roomba-i7/instrukcja" data-v-86e76962="">

  iRobot Roomba i7

  instrukcja20 str. pl/bosch/c7/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch C7

  instrukcja254 str. pl/bosch/serie-4-smv45kx01e/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Serie 4 SMV45KX01E

  instrukcja54 str.

  „Prawdziwi twardziele nie czytają instrukcji”. Czy ego musi przesłaniać zdrowy rozsądek? Czym właściwie jest instrukcja użytkowania? Co ją odróżnia od DTR? Czy jest tym samym co instrukcja obsługi? Jakie są obowiązujące wymagania wobec tego dokumentu? Jakie zmiany zakłada projekt rozporządzenia mającego zastąpić Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE?

  Po co właściwie instrukcja

  Po pierwsze jest to wymóg prawny. Instrukcja obsługi to jeden z dwóch dokumentów, które, w obszarze europejskiego wspólnego rynku, producent jest zobowiązany do dostarczenia razem z maszyną. Pierwszym jest Deklaracja Zgodności Wspólnoty Europejskiej, stanowiąca niejako paszport maszyny na rynek Unii Europejskiej. Drugim jest właśnie instrukcja obsługi.

  Instrukcja stanowi dla użytkownika właściwie jedyne źródło wiedzy o maszynie. Nabiera to szczególnego znaczenia w sytuacjach, gdy użytkownik maszyny nie ma bezpośredniego kontaktu z jej wytwórcą.

  Instrukcja użytkowania, DTR czy instrukcja obsługi?

  Termin Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wywodzi się z uchwały Prezydium Rządu nr 757 z dnia 30. 10. 1954r. Nakazywała ona producentom i importerom urządzeń technicznych dostarczanie razem z nimi dokumentacji „w celu właściwej obsługi i eksploatacji”. W przepisie znajduje się zalecenie odnośnie informacji, jakie ten dokument powinien zawierać.

  Zakres informacji wymagany w DTR wg rozporządzenia z 1954r.

  Obecnie wymagania dotyczące instrukcji, które powinny być dołączane do maszyn można znaleźć w dwóch przepisach:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (wprowadzające do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy z późniejszymi zmianami (wprowadzającą do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Narzędziową – obecnie numer 2009/104/WE).

  Polskie tłumaczenie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE używa terminu instrukcja obsługi na przełożenie angielskiego zwrotu instruction manual. Rozporządzenie (poz. 1), które wdraża tę dyrektywę do polskiego systemu prawnego określa dokumentację, która ma być dołączana do maszyny jako instrukcje.

  Maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, par. 58, ust. 1

  Z kolei Rozporządzenie dotyczące minimalnych wymagań BHP (poz. 2) pojawia się zwrot użytkowania maszyn.

  Pracodawca powinien zapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcji dotyczących użytkowania maszyn, zwanych dalej „instrukcjami”.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, par. 30, ust. 1

  Gdyby brać te różnice literalnie możnaby stwierdzić, że instrukcja obsługi to instrukcja maszyny podlegającej dyrektywie maszynowej, natomiast instrukcja użytkowania to instrukcja maszyny, a właściwie sprzętu roboczego, podlegającego pod rozporządzenie o wymaganiach minimalnych BHP.

  Na pewno zaś określenie DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) powinno zniknąć ze współczesnego języka technicznego.

  Co powinna zawierać instrukcji obsługi
  (wg 2006/42/WE)

  Najbardziej konkretna w kwestii zawartości instrukcji dołączanej do maszyny jest Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. W Załączniku 1, w punkcie 1. 7. 4. 2 wymienia wprost minimalny zakres informacji, jaki musi zawierać dokument.

  Wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE instrukcja obsługi powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

  a) firmę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela,
  b) określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego,
  c) deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis,
  d) ogólny opis maszyny,
  e) rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania,
  f) opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy,
  g) opis zamierzonego zastosowania maszyny,
  h) ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce,
  i) instrukcje montażu, instalacji i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakim maszyna ma być zamontowana,
  j) instrukcje dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań,
  k) instrukcje dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów,
  l) informacje dotyczące ryzyka resztkowego istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych,
  m) instrukcje w sprawie środków ochronnych jakie musi podjąć użytkownik, we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej,
  n) zasadnicze własności narzędzi, które można stosować w maszynie,
  o) warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy możliwych do przewidzenia awarii,
  p) instrukcje mające na celu zapewnienie, że transport, przenoszenie i przechowywanie mogą być przeprowadzane bezpiecznie, z podaniem masy maszyny i jej różnych części, jeżeli są one zazwyczaj transportowane osobno,
  q) metodę działania w stosowaną w razie wypadku lub awarii; jeżeli występuje prawdopodobieństwo zablokowania, metodę działania stosowaną w celu przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia,
  r) opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik oraz zapobiegawcze środki konserwacji, jakich należy przestrzegać,
  s) instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności,
  t) specyfikacje części zamiennych jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów,
  u) informacje na temat emisji hałasu,
  v) informacje dotyczące promieniowania emitowanego na operatora i osoby narażone, gdy maszyna może emitować promieniowanie niejonizujące, które może zagrozić osobom, w szczególności posiadającym wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne.

  Co po zmianie Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE?

  Projekt rozporządzenia, mającego zastąpić dyrektywę 2006/42/WE, w większości zachowuje wymagania dotyczące instrukcji obsługi. Wprowadza też kilka zmian:

  • Brak obowiązkowej wersji papierowej instrukcji. Przepis zezwala na dostarczenie instrukcji w wersji cyfrowej. Na produkcie lub w dokumentach towarzyszących w takim przypadku musi być umieszczona informacja na temat dostępu do takiej instrukcji. Papierowa forma instrukcji ma być dostępna na żądanie.
  • W przypadku, gdy maszyna może emitować substancje niebezpieczne i nie jest z nią dostarczane urządzenie służące do ich dezaktywacji w treści instrukcji musi pojawić się informacja o wymaganej zdolności tego urządzenia do ich wychwytywania lub filtrowania. Dodatkowo, dla substancji niebezpiecznych pochodzących z maszyny, trzeba będzie podać jedną z następujących charakterystyk:
   • natężenie przepływu substancji,
   • stężenie substancji wokół maszyny
   • skuteczność urządzenia wychwytującego lub filtrującego oraz warunki, których należy przestrzegać, aby utrzymać jego skuteczność w czasie.

  Co powinna zawierać instrukcja użytkowania
  (wg 2009/104/WE)

  Dyrektywa Narzędziowa ma zastosowanie do sprzętu roboczego, który nie podlega dyrektywom nowego podejścia oraz do maszyn wprowadzonych do obrotu przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (01. 05. 2004). Dokument jest zaliczany do tak zwanych dyrektyw socjalnych i jest skierowany do użytkowników urządzeń. Jest to znacząca różnica w stosunku do dyrektywy maszynowej, która jest skierowana do producentów lub importerów maszyny.

  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań nakazuje, aby pracodawca zapewnił pracownikom dostęp do pisemnej instrukcji użytkowania maszyn.

  Rozporządzenie podaje wymagania dotyczące treści instrukcji użytkowania. Mają to być informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

  1. warunków użytkowania maszyn,
  2. występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych,
  3. praktyki użytkowania maszyn.

  Wyszczególniona powyżej zawartość stanowi niezbędne minimum. Jeśli jest taka potrzeba, treść instrukcji powinna być rozszerzona o zagadnienia mające wpływ na bezpieczne użytkowanie urządzenia.


  Potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu instrukcji maszyny?

  Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Ffc09c2cw0

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Ffc09c2cw0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i eksploatacji Frigidaire Ffc09c2cw0