Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Fim24723 Series

Pracownicy służby zdrowia mają szczególne wymagania dotyczące zgodności z przepisami i bezpieczeństwa. Fujitsu FIM24723 serii oferuje instrukcje, które pozwalają im w pełni wykorzystać potencjał ich urządzeń. Instrukcje te są dostępne w formie papierowej lub interaktywnej, a także w postaci kursów wideo i ćwiczeń online. Dzięki tym materiałom użytkownicy służby zdrowia mogą bezpiecznie i skutecznie korzystać z urządzeń Fujitsu FIM24723 serii. Instrukcje te zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, wykorzystania i utrzymania urządzeń, a także istotnych kwestii związanych z zgodnością z przepisami.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Fim24723 Series

Skąd wiedzieć jak magazynować i organizować substancje i mieszaniny chemiczne? Skąd czerpać informacje? Jak się do tego zabrać? Dowiedz się jak zorganizować prace ze środkami chemicznymi.

W ostatniej ankiecie Subskrybentów newslettera, Krystian zapytał: „Jak klasyfikować, jak magazynować, jakie dokumenty poza kartą zapoznania z kartą charakterystyki i bezpiecznym używaniem środka”.

Klasyfikacja produktów chemicznych

Ten punkt można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest klasyfikacja, która spoczywa na producencie substancji lub mieszaniny chemicznej. To on wytwarza dany produkt, on więc odpowiada za jego odpowiednie przebadanie, sklasyfikowanie, oznakowanie i udokumentowanie. Cały ten proces przebiega w oparciu o rozporządzenie CLP [1], które szczegółowo określa obowiązki producenta w tym zakresie.

Drugi aspekt, i najprawdopodobniej o to chodziło autorowi pytania, dotyczy klasyfikacji produktów w konkretnym zakładzie. Jednak słowo „klasyfikacja” należy zamienić raczej na „uporządkowanie” czy też „organizację” tych produktów. Od czego więc zacząć?

Karty charakterystyki

To dokument podstawowy i obowiązkowy dostarczony przez producenta (dostawcę lub upoważnionego przedstawiciela). W dokumencie tym, w sekcji 2: „Identyfikacja zagrożeń” znajdziesz klasyfikację i oznakowanie produktu chemicznego. To właśnie stąd dowiesz się czy produkt jest rakotwórczy, żrący, niebezpieczny dla środowiska itd. Dzięki tej informacji, możesz odpowiednio pogrupować sobie wszystkie produkty chemiczne w zakładzie.

Magazynowanie produktów chemicznych

Właściwe magazynowanie produktów chemicznych to już obowiązek każdego użytkownika. Skąd wiedzieć czy dany produkt może być magazynowany obok innego, czy nie zajdą niebezpieczne reakcje, albo w jakiej temperaturze należy produkt przechowywać?

Myślę, że nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem, jeśli powiem Ci, że te informacje również znajdują się w karcie charakterystyki. Wszystkie te zasady opisane są zawsze w sekcji 7. 2. „Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności”. 

Niektóre informacje w tym zakresie znajdują się również w sekcji „10: Stabilność i reaktywność”,  oraz w jej podsekcjach: 10. 3. „Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji”, 10. 4. „Warunki, których należy unikać”, 10. 5. „Materiały niezgodne”.

Ogólnie zachęcam Cię aby polubić się z kartami charakterystyki. Wiem, że początkowo wyglądają one mało przyjaźnie, ale z czasem nauczysz się po nich poruszać.

Dokumentacja

Czy produkty chemiczne wymagają opracowania jakiejś dokumentacji? Tak.

 • Niezbędna jest lista (wykaz) produktów chemicznych stosowanych w zakładzie. Taka lista powinna zawierać:
 • nazwy produktów,
 • opis ich zagrożeń,
 • miejsce stosowania w zakładzie,
 • inne informacje ważne dla danego zakładu.

Należy pamiętać o tym, żeby ten wykaz aktualizować.

 • Dla produktów chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, należy opracować instrukcje BHP i opisać w nich zasady bezpiecznej pracy z tym produktem.
 • Produkty chemiczne, które są niebezpieczne podlegają wymaganiom dla prac szczególnie niebezpiecznych, a więc należy prowadzić też dokumentację wymaganą dla tych prac [2].
 • Prace z produktami szkodliwymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia należy koniecznie uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego.
 • Przeszkolenie pracownika

  Pamiętaj o tym, że nie ma obowiązku zapoznawania pracowników z treścią całych kart charakterystyki. Jest obowiązek zapoznawania pracowników z właściwościami substancji i mieszanin chemicznych, zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny podczas pracy z nimi oraz sposobami postępowania w sytuacjach awaryjnych. Zapoznanie pracownika z powyższymi tematami to element instruktażu stanowiskowego prowadzonego przez osoby kierujące pracownikami.

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Produkty chemiczne to zadanie dla BHP czy OŚ?
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
 • Cele oceny ryzyka zawodowego 
 • Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

  Co to jest instrukcja BHP?

  Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

  Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

  Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

  1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
  2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
  3. Instrukcje BHP dotyczące:
   • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
   • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
   • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
   • udzielania pierwszej pomocy.

  Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

  Rodzaje instrukcji BHP

  W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Od 1 lipca podwyżki. Wiemy, ile zarobi lekarz, pielęgniarka, opiekun i ratownik

  Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia24 maja 2022 23:53

  1 lipca zaczną obowiązywać nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, 25 maja dokument będzie czytany na Komisji Zdrowia

  Nowa lista płac w ochronie zdrowia. AdobeStock
  • Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
  • 17 maja druk trafił do Sejmu i będzie procedowany w pierwszej kolejności przez Komisję Zdrowia na posiedzeniu 25 maja
  • Proponowane przepisy gwarantują medykom systematyczny wzrost pensji. Chodzi o najniższe dopuszczalne wynagrodzenie. Nowa siatka płac ma wejść w życie 1 lipca
  • Podwyżki obejmą m. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów czy pracowników niemedycznych
  • W zależności od grupy zawodowej wyniosą od 17 do 41 proc. Najwyższe otrzymają pielęgniarki ze średnim wykształceniem, bez specjalizacji
  • Resort zdrowia przeniósł bowiem pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem do grupy z wyższym współczynnikiem
  • Najniższe podwyżki wpłyną na konta pracowników działalności podstawowej - sanitariuszy czy salowych 

  Od 1 lipca podwyżki w ochronie zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy

  Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o nowych najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Nowela, przypomnijmy, zakłada m. podwyżki minimalnych pensji dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów, opiekunów medycznych, ale też pracowników personelu pomocniczego - salowych czy sekretarek medycznych. 

  To efekt porozumienia Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego podpisanego w ubiegłym roku z ministrem zdrowia w sprawie podwyżki płac od 1 lipca 2022 roku.

  Minister Zdrowia Adam Niedzielski podziękował wczoraj Radzie Ministrów za przyjęcie projektu w zaproponowanym przez resort kształcie.

  - To przełomowa ustawa dla polskich medyków, która gwarantuje systematyczny wzrost pensji. Uwzględniamy w niej istotną rolę pielęgniarek - napisał na Twitterze.

  Najwięcej na podwyżkach zyskają pielęgniarki

  Projekt ustawy, przypomnijmy, wzbudza od wielu miesięcy emocje w środowisku. Skrytykowała go m. Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy czy Porozumienie Rezydentów, a także samorządy. Zdaniem tych ostatnich zaburzy relację w siatce płac w szpitalach.

  Jak wyliczyło Ministerstwo Zdrowia, podwyżki wyniosą w zależności od grupy od 17 do 41 procent, a jedną z najważniejszych zmian, która znalazła się w projekcie, jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. W praktyce oznaczać to będzie podwyżkę minimalnej pensji o ponad 41 proc., czyli o 1 550 zł. 

  Średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrosnąć ma od lipca o 30 proc. Podwyżki, jak oszacował resort, będą kosztować budżet państwa ponad 7 mld zł. 

  Projekt ma także zobowiązać pracodawcę, aby wskazał w umowie o pracę informację o grupie zawodowej, do której pracownik powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy. Chodzi o to, aby uniknąć sytuacji z ubiegłego roku, kiedy część pracodawców przesuwała pracowników z jednej grupy do drugiej, niżej wynagradzanej.

  Jakie podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników i farmaceutów od 1 lipca?

  Przykładowy wzrost gwarantowanych najniższych wynagrodzeń zasadniczych wyniesie:

 • lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł;
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł;
 • mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
 • lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł;
 • lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł;
 • mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł;
 • pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł;
 • fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł;
 • opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł;
 • pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł.
 • Jak przypomina Centrum Informacyjne Rządu, w konsekwencji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wzrosną także naliczane od nich pochodne. Faktyczne wzrosty wynagrodzeń będą zatem jeszcze wyższe. pl/Finanse-i-zarzadzanie/Tylko-polowa-ratownikow-medycznych-otrzyma-podwyzki-Dymon-moze-zrobic-sie-goraco, 231717, 1. pl/i/17/34/61/173461_r0_300. jpg" alt="Tylko połowa ratowników medycznych otrzyma podwyżki. Dymon: może zrobić się gorąco" title="Ratownicy medyczni oczekują wyższego współczynnika w nowej tabeli płac. pl/Polityka-zdrowotna/Szpital-od-zaraz-zatrudni-140-pielegniarek-Problem-kadrowy-gigantyczny, 232402, 14. pl/i/17/46/32/174632_r0_300. jpg" alt="Szpital od zaraz zatrudni 140 pielęgniarek. Problem kadrowy gigantyczny" title="Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zatrudnia 1 600 pielęgniarek i położnych. Od ręki może przyjąć kolejnych 140 Fot. mat. UMW"/>

  Nowa siatka płac w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022

  Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia mają obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Ustawa określa jedynie najniższe pensje, co oznacza, że w rzeczywistości zarobki mogą być wyższe, natomiast nie mogą być niższe niż te określone w dokumencie. 

  Po 1 lipca nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia przekroczy 8200 zł brutto. Natomiast najniższa będzie na poziomie 3 680, 64 zł brutto. Na najwyższe zarobki mogą liczyć medycy ze specjalizacją, natomiast najmniej zarabiają salowe i sanitariusze. 

  Nowa tabela płac od 1 lipca 2022 roku

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1, 45, wynagrodzenie 8 210, 67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1, 29, wynagrodzenie 7 304, 66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1, 19, wynagrodzenie 6 738, 41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0, 95, wynagrodzenie 5 379, 40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1, 02, wynagrodzenie 5 775, 78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0, 94, wynagrodzenie 5 322, 78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik 0, 86, wynagrodzenie 4 869, 78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662, 53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik 0, 78, wynagrodzenie 4 416, 77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0, 65, wynagrodzenie 3 680, 64 zł brutto.
 • Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.Dowiedz się więcej na temat:

  PARTNER SERWISU

 • Jaki jest prawidłowy puls? Mierzenie tętna pomoże wykryć migotanie przedsionków

 • Produkcja leku zakończona. W aptekach tylko do wyczerpania zapasów

  Zmiany w rejestracji do przychodni, poradni i szpitala wejdą jeszcze w tym roku

  Producenci leków: nie opłaca się nam wytwarzać leków refundowanych. "Branża sobie poradzi, co z pacjentami? "

  Afera ws. Wyniki prac trafią do NFZ

  Andrusiewicz zapewnia, że ustawa o jakości wróci do Sejmu. "Potknięcia zawsze mogą się zdarzyć"

  Przychodnia ukarana za leczenie amantadyną. Sąd poparł decyzję RPP

  Endokrynologia: wpływ witaminy D3 na krytycznie chorych. Pierwsze badanie kliniczne w Opolu

  Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Fim24723 Series

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Fim24723 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Fujitsu Fim24723 Series