Instrukcje i informacje o gwarancji Aeg L6feg142p

Gwarancja Aeg L6FEG142P zapewnia pełny zakres usług i wsparcia technicznego, które umożliwiają komfortowe i bezproblemowe korzystanie z urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, w tym instrukcje konserwacji, informacje o zasilaniu i zakresie zastosowania. Gwarancja Aeg L6FEG142P obejmuje naprawy i wymianę części w celu zapewnienia, że urządzenie będzie działać zgodnie z określonymi właściwościami. Zapewnia także wsparcie techniczne w trakcie trwania gwarancji, w razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje i informacje o gwarancji Aeg L6feg142p

Masz pecha i zakupiony produkt jest wadliwy? Sprawdź, jak złożyć reklamację sprzętu AGD. Zapytaliśmy eksperta, co możemy reklamować, co obejmuje gwarancja sprzętu AGD, gdzie reklamować sprzęt i jak zrobić to prawidłowo.

Spis treści

 1. Kiedy mamy prawo do reklamacji sprzętu AGD u sprzedawcy?
 2. Kiedy tracimy prawo do reklamacji sprzętu AGD?
 3. Czy możemy zwrócić niewadliwy towar?
 4. Co daje gwarancja?
 5. Sprawdź, czy nie upłynął termin gwarancji!
 6. Dlaczego sprzęty psują się tuż po gwarancji?
 7. Wszystko o AGD - zobacz GALERIE ZDJĘĆ

Reklamacja sprzętu AGD: gdzie ją złożyć, w jakim terminie i na jakich warunkach możemy reklamować wadliwy sprzęt AGD? Polskie prawo przewiduje czytelne zasady reklamacyjne, które pozwalają zabezpieczyć interesy kupujących. Główna odpowiedzialność za towar spoczywa na jego sprzedawcy. Niekiedy roszczenia można kierować też do wystawcy gwarancji, czyli gwaranta (którym najczęściej jest producent sprzętu AGD). Jednak pamiętajmy, że sprzedawca odpowiada za wadliwy towar zawsze (w ciągu dwóch lat od zakupu). Gwarant tylko wówczas, gdy towar ma wystawioną gwarancję (nie jest to obowiązkowe). Wybór tego, jaką formę i drogę reklamacji przyjmiemy, w przypadku gdy towar ma gwarancję, należy wyłącznie do nas - konsumentów. Sprzedawca nie może nam tego narzucić, w praktyce bardzo często się zdarza, że kiedy zgłaszamy się z reklamacją do sklepu, w którym kupiliśmy sprzęt AGD, jesteśmy odsyłani do producenta, a sprzedawcy twierdzą, że nie odpowiadają za wady towaru. Jest to oczywistą nieprawdą! Warto wiedzieć, że prawo reklamacji przysługuje nam również wtedy, gdy kupujemy towar na odległość, np. przez internet czy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. od akwizytora). Tacy sprzedawcy mają identyczne obowiązki jak tradycyjni handlowcy. Różnice dotyczą jedynie możliwości zwrotu zakupów.

Kiedy mamy prawo do reklamacji sprzętu AGD u sprzedawcy?

Wtedy, gdy nabyty towar konsumpcyjny w chwili wydania jest niezgodny z umową. W praktyce mogą występować cztery rodzaje takiej niezgodności:

 • towar jest wadliwy – przyczyna wady musi jednak tkwić w towarze, a nie być efektem niewłaściwego działania użytkownika (przykłady: zmywarka przecieka z powodu uszczelki źle zamontowanej w fabryce, lodówka psuje się, bo producent zastosował materiały niskiej jakości);
 • towar nie nadaje się do celu, do którego jest zwykle używany (przykład: czajnik nie dogotowuje wody);
 • towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym rzeczy tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela - dotyczy to między innymi zapewnień składanych w reklamie (przykład: pralka reklamowana jako bardzo cicha jest hałaśliwa);
 • towar został źle zamontowany lub uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej w czasie sprzedaży (przykład: lodówka zostaje obita i uszkodzona podczas niefachowego dopasowania jej do zabudowy kuchennej).

Kiedy tracimy prawo do reklamacji sprzętu AGD?

Nie możemy powoływać się na niezgodność towaru z umową, jeśli w chwili zawarcia umowy wiedzieliśmy lub, oceniając rozsądnie, powinniśmy byli o niej wiedzieć (przykład: konsumenta zapewniono, że zamrażarka jest wyjątkowo cicha. Przed zakupem zauważył jednak w sklepie, że urządzenie hałasuje. Reklamacja wniesiona z tego tytułu będzie niezasadna).

Prawo do reklamacji sprzętu AGD stracimy również, jeżeli jej nie wniesiemy przed upływem dwóch lat od dnia, w którym wydano nam towar (przykład: zmywarkę klient zakupił w kwietniu 2015 r. Popsuła się w czerwcu 2017 r. i wtedy konsument zawiadomił sprzedawcę). Kolejnym powodem nieuznania reklamacji będzie zbyt późne zgłoszenie zauważonej wady. Trzeba to zrobić przed upływem dwóch miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o niezgodności towaru z umową (przykład: przeciek układu chłodzenia lodówki konsument dostrzegł w maju. Ze względu na wyjazd wakacyjny reklamację wniósł jednak dopiero we wrześniu).

Czego możemy żądać od sprzedawcy? Jeśli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać:

 • naprawy towaru albo
 • wymiany towaru na nowy - identyczny i wolny od wad.
 • Najważniejsze obowiązki sprzedawcy dotyczące reklamacji sprzętu AGD

 • rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od zgłoszenia jej przez konsumenta;
 • pokrycie wszelkich kosztów związanych z zasadną reklamacją (w tym kosztów transportu towaru do sklepu i z powrotem).
 • Sformułowanie konkretnego żądania jest zadaniem i uprawnieniem konsumenta. Sprzedawca jednak może to żądanie rozpatrzyć z uwzględnieniem różnych okoliczności, wliczając do nich – jak postanowiono w przepisach konsumenckich – „nadmierność kosztów”, „niemożliwość” czy „niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia”. Niektórzy woleliby w takiej sytuacji po prostu oddać zakupiony przedmiot i dostać z powrotem zapłaconą kwotę. Potoczne określenie „zwrot gotówki” jest równoznaczne z fachowym terminem „odstąpienie od umowy”. Zgodnie z przepisami konsument może od umowy odstąpić, gdy:

 • naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów (przykład: sprzedawca nie ma już identycznego towaru w asortymencie, a stwierdzona wada wyklucza naprawę);
 • naprawa albo wymiana naraziłaby go na znaczne niedogodności (przykład: jest pora letnia, naprawa lodówki trwałaby dwa miesiące, a konsument ma małe dzieci, którym musi zapewnić higienę posiłków);
 • sprzedawca nie zdoła (skutecznie) uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie (przykład: pomimo naprawy towaru identyczna wada się powtarza – niezgodność z umową nie jest więc skutecznie wyeliminowana).
 • W takich sytuacjach konsument może żądać też obniżenia ceny towaru.

  Czy możemy zwrócić niewadliwy towar?

  Co może zrobić konsument, gdy zmieni zdanie co do zakupu już po dokonaniu transakcji? To zależy od jej miejsca i sposobu. Jednak pamiętajmy, że zwrot dotyczy towaru zgodnego z umową, reklamacja sprzętu AGD natomiast jest spowodowana jakimś rodzajem niezgodności. Jeżeli konsument dokonał zakupu w sklepie stacjonarnym (w lokalu przedsiębiorcy) - nie ma prawa do zwrotu. Oczywiście sprzedawca może wykazać się dobrą wolą i zwrot przyjąć. Uprawnienie do zwrotu przysługuje jednak, gdy sprzedawca w momencie zawierania umowy sprzedaży zobowiąże się przyjąć oddany towar (wskazane jest wówczas uzyskanie takiego zobowiązania na piśmie). Jeśli zakupu dokonano poza lokalem przedsiębiorcy (na przykład od akwizytora we własnym domu) – towar można zwrócić w ciągu 10 dni od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

  Gdy zakupu dokonano w sklepie internetowym lub w inny sposób na odległość - termin 10-dniowy liczy się od wydania rzeczy. Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa musi na piśmie poinformować konsumenta o prawie zwrotu. Gdyby tego nie zrobił, 10-dniowy termin liczyłby się dopiero od dnia, w którym konsument dowiedział się o swoim uprawnieniu (nie może to jednak łącznie trwać dłużej niż trzy miesiące). W sprzedaży na odległość prawo zwrotu w takiej sytuacji trwa trzy miesiące od daty wydania rzeczy.

  Co daje gwarancja?

  Treść gwarancji może być w zasadzie dowolna. Oświadczenie gwaranta musi być jednak konkretne – powinno dokładnie określać jego obowiązki. Prawo nie ogranicza terminu ochrony. Spotyka się gwarancje półroczne, ale także dożywotnie. W dokumencie gwarancyjnym muszą się znaleźć podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towarkonsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Reklamacja wadliwego towaru: podstawa prawna:

 • ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU nr 141, poz. 1176 z późn. zm. ) - tak zwana ustawa konsumencka
 • ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271 z późn. )
 • Sprawdź, czy nie upłynął termin gwarancji!

 • 2 lata – tyle wynosi termin odpowiedzialności sprzedawcy za towar i liczy się go od dnia jego wydania. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru (w wypadku naprawy już nie). Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednak nie poniżej jednego roku.
 • Dwa miesiące – kupujący traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • Sześć miesięcy – w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili jego wydania. Oznacza to, że na kupującym nie spoczywa ciężar udowodnienia, że przyczyna niezgodności tkwiła w towarze.
 • 14 dni – jeśli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie reklamacyjne, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 • Dlaczego sprzęty psują się tuż po gwarancji?

  Nie jest nowością, że sprzęt AGD i RTV coraz częściej psuje się po gwarancji. Powodem słabej jakości niektórych sprzętów są oczywiście producenci. Stosują oni celowe zabiegi postarzania sprzętu, poprzez używanie części i elementów, które sprawiają, że czas ich działania jest dokładnie wyliczony i pokrywa się oczywiście z końcem gwarancji.

  Piotr Koluch z fundacji Pro-Test w rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem w programie Dzień Dobry TVN wyjaśnił, dlaczego teraz coraz częściej po gwarancji psują nam się sprzęty. Ekspert zauważył, że: dawniej sprzęty były technologicznie prostsze. Były mniej awaryjne, ale np. zużywały więcej energii. Okazuje się, że nie zawsze sprzęty, które działają długo, są lepsze. Często mają one inne znacznie poważniejsze wady, ale nie zmienia to faktu, że dostępny na rynku sprzęt coraz częściej psuje się po gwarancji. Co więcej, producenci zmuszają konsumenta do zakupu nowego modelu poprzez drogie części do naprawy. Często okazuje się, że cena naprawy lodówki czy pralki jest równowartością połowy kwoty, którą wydamy na zakup nowego sprzętu, co zniechęca nas do naprawy. W końcu jaką mamy pewność, że usterka się nie powtórzy?

  Mniejsza trwałość sprzętu przekłada się na niższą cenę. Producenci konkurują ze sobą, a ich produkty stają się coraz tańsze, a co za tym idzie, stale obniża się ich jakość. Zamiast części metalowych stosują plastikowe, a te z kolei zastępują tańszymi i słabszymi odpowiednikami. Nic więc dziwnego, że sprzęty tak szybko się psują.

  Ekspert przyznał również, że produkty byłyby bardziej trwałe, gdyby producenci odpowiadali za ich utylizację. Jeśli firmy, które produkują sprzęt, odpowiadałyby również za jego utylizację, znacznie poprawiłaby się jakość dostepnego na rynku sprzętu AGD i RTV. Urządzenia byłyby zdecydowanie lepsze i działałyby dłużej.

  Wszystko o AGD - zobacz GALERIE ZDJĘĆ

  Autor: Thinkstockphotos. com

  Zazwyczaj odkładamy na jutro czyszczenie piekarnika. Albo po tym ostatnim pieczeniu. W efekcie zabrudzeń przybywa, w mieszkaniu po każdym pieczeniu coraz więcej dymu. Okazuje się, że wystarczy prosty sposób, bez agresywnej chemii, by nasz piekarnik lśnił. Para wodna wytworzona parownicą lub lub przy pomocy... miski z wodą wstawionej do piekarnika ustawionego na wysoką temperatuę z termoobiegiem. Uwaga na gorący piekarnik i parę wodną - dobrze jest chwilę odczekać, zanim zaczniemy czyścić!

  Autor: agencjafree/living4media

  Pomysłem na tę kuchnię jest ostry kontrast kolorystyczny - bieli i czerwieni. Fronty szafek mają ognisty kolor i tworzą spójny obraz z lodówką.

  Autor: mat. prasowe Sharp

  SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA. Pralka wyposażona jest w trzynaście programów prania: Szybki 30°/15’, Codzienny 60°/60’, Koszule 60°, Mix 30°, Odzież sportowa 30°, Pranie ręczne/Delikatne 30°, AllergySmart, Bawełna 90°, Wstępne + Bawełna 90°, Bawełna 60°, Eco 20°, Syntetyki 40°, Wełna. Dodatkowo: Wirowanie i Płukanie.

  Sprzęty kuchenne pomagają w zdrowym odżywianiu

  „Nasza Strona Internetowa korzysta z plików cookie dla celów optymalizacyjnych (dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika) a także dla celów analitycznych i marketingowych (wyświetlania Użytkownikowi reklam dostosowanych do jego preferencji). Korzystając z naszej Strony Internetowej (jednocześnie zezwalając w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej na obsługę plików cookie), wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez naszą Stronę Internetową. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie oraz możliwości zmiany ich ustawień przeczytaj. ”
  POLITYKA COOKIES.

  Rozumiem

  Jeśli szukasz solidnego wykonawcy na

  Drukujemy ekonomicznie i szybko
  dostarczamy na czas, z certyfikatem FSC.

  Znalazłeś solidnego producenta i dostawcę instrukcji.

  Jako producent instrukcji, gwarancji oraz etykiet posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z działami zaopatrzenia i marketingu. Nasi Klienci to m. in. : producenci mebli, urządzeń, maszyn, producenci i dystrybutorzy kosmetyków, farmaceutyków, materiałów budowlanych i wielu innych.

  Klienci, którzy zlecają nam druk instrukcji doceniają nasze doświadczenie, kompleksowość usług: od projektu po dostawę oraz elastyczność i szybkość działania.

  Papier

  jak najbardziej ekonomiczny

  Druk

  wysokiej jakości, czarno-biały lub kolorowy

  Magazyn

  magazynujemy i wydajemy na wywołanie

  Elastyczność

  w sytuacjach awaryjnych działamy z dnia na dzień

  Druk instrukcji - przede wszystkim ekonomicznie, dobrze i szybko. Takie mamy priorytety, a takie opcje:

  • Dowolny format, także np. długiej, składanej harmonijki, klejonej książeczki, broszury zeszytowej
  • Papier najczęściej niepowlekany, offsetowy lub eko
  • Dowolna ilość stron
  • Druk 1-kolorowy, kolorowy cmyk lub Pantone
  • Także krótkie lub ekspresowe serie
  • Możliwa jest personalizacja, druk kodów, numerów, serii
  • Dowolne konfekcjonowanie i magazynowanie na życzenie

  Koniecznie zerknij na te modele

  Dowiedz się więcej

  Dlaczego nasze torby papierowe XXL nazywamy chodzącymi bilbordami? Wyobraź sobie, że jesteś na targach lub konferencji. Katalogi i próbki swoich produktów pakujesz w torby o bokach wielkości: 53 x 33…

  Read More

  Instrukcje i informacje o gwarancji Aeg L6feg142p

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje i informacje o gwarancji Aeg L6feg142p

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje i informacje o gwarancji Aeg L6feg142p