Karta konserwacji i smarowania Canon 3623b002

Karta konserwacji i smarowania Canon 3623b002 to narzędzie, które zapewnia zalecenia dotyczące okresowej konserwacji i smarowania skanerów w celu zapewnienia optymalnego działania. Karta ta jest ważna dla wszystkich skanerów, aby zapewnić długotrwałe działanie i zmniejszyć możliwość usterki. Jest to szczególnie ważne dla skanerów pracujących w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak wysokie temperatury lub wilgotności. Karta ta dostarcza istotnych informacji na temat okresowego czyszczenia i smarowania skanera oraz częstotliwości ich wykonywania. Użycie karty konserwacji i smarowania Canon 3623b002 jest ważne dla zapewnienia optymalnego działania skanera.

Ostatnia aktualizacja: Karta konserwacji i smarowania Canon 3623b002

Karta Obsługa (Maintenance) umożliwia przeprowadzenie konserwacji urządzenia lub zmianę ustawień urządzenia.

Czyszczenie (Cleaning)

Umożliwia czyszczenie głowicy drukującej.
Czyszczenie głowicy drukującej pozwala usunąć wszelkie zanieczyszczenia blokujące dysze głowicy drukującej.
Czyszczenie należy przeprowadzać, gdy wydruki stają się niewyraźne lub przestaje być drukowany jeden z kolorów, nawet jeśli nie brakuje atramentu.

Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning)Umożliwia wykonanie dokładnego czyszczenia.
Dokładne czyszczenie należy przeprowadzać, jeśli dwie próby zwykłego czyszczenia nie rozwiążą problemu z głowicą drukującą.

Uwaga

  • Funkcja Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) zużywa większą ilość atramentu niż Czyszczenie (Cleaning).
    Częste czyszczenie głowic drukujących szybko doprowadzi do zużycia atramentu w drukarce. W związku z tym czyszczenie należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby.
Grupa atramentu (Ink Group)Po kliknięciu przycisku Czyszczenie (Cleaning) lub Dokładne czyszczenie (Deep Cleaning) pojawia się okno Grupa atramentu (Ink Group). Umożliwia wybór grupy atramentu, dla której ma zostać przeprowadzone czyszczenie głowicy drukującej.
Kliknięcie przycisku Elementy testu początkowego (Initial Check Items) powoduje wyświetlenie elementów, jakie należy sprawdzić przed rozpoczęciem czyszczenia lub dokładnego czyszczenia.
Elementy testu początkowego (Initial Check Items)Upewnij się, że urządzenie jest włączone i otwórz pokrywę urządzenia.
Sprawdź poniższe kwestie dla każdego atramentu. Następnie w razie potrzeby przeprowadź Sprawdzanie dysz (Nozzle Check) lub Czyszczenie (Cleaning). Sprawdź ilość atramentu pozostałą w kasecie. Uwaga: wciśnij kasetę z atramentem do końca, aż usłyszysz kliknięcie. Jeśli na kasecie z atramentem znajduje się pomarańczowa taśma, usuń ją całkowicie.
Pozostawione kawałki taśmy będą blokować ujście atramentu. Upewnij się, że kasety z atramentem znajdują się na właściwych miejscach.
Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)Funkcja wyrównywania głowic drukujących koryguje ustawienie głowic drukujących i poprawia błędy w drukowaniu kolorów i linii.
Wyrównywanie głowicy drukującej należy przeprowadzić niezwłocznie po jej zainstalowaniu.
Okno dialogowe Rozpocznij wyrównanie głowicy drukującej (Start Print Head Alignment)Po kliknięciu przycisku Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) pojawia się okno dialogowe Rozpocznij wyrównanie głowicy drukującej (Start Print Head Alignment).
W tym oknie dialogowym można dopasować położenie nasadki głowicy drukującej oraz wydrukować bieżącą wartość położenia głowicy drukującej. Wyrównaj głowicę drukującą (Align Print Head)Umożliwia wyrównanie głowicy drukującej.
Wydrukuj wartość wyrównania (Print Alignment Value)Kliknięcie tego przycisku pozwala sprawdzić bieżącą wartość położenia głowicy drukującej.
Umożliwia on wydrukowanie bieżącej wartości położenia głowicy drukującej.
Okno dialogowe Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)Aby ręcznie dopasować położenie głowicy drukującej, kliknij w oknie dialogowym Rozpocznij wyrównanie głowicy drukującej (Start Print Head Alignment) przycisk Wyrównaj głowicę drukującą (Align Print Head) i wykonaj czynności podawane w kolejnych komunikatach. Następnie pojawi się okno dialogowe Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment).
W tym oknie dialogowym można sprawdzić wydrukowany wzór i dopasować położenie głowicy drukującej. Okno podgląduMożna w nim zobaczyć wzór drukowany przez funkcję Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) oraz sprawdzić położenie wybranego wzoru.
Ustawienie można też zmieniać, klikając dany wzór bezpośrednio na ekranie. Wybierz numer wzoruPorównaj wydrukowane wzory dopasowania i wpisz w odpowiednim polu numer wzoru, w przypadku którego smugi lub poziome paski są najmniej widoczne. Jeśli nie wiesz, jak przeanalizować wydrukowany wzór, zapoznaj się z częścią Wyrównywanie położenia głowicy drukującej za pomocą komputera. Sprawdzanie dysz (Nozzle Check)Umożliwia drukowanie wzoru testu dysz.
Z tej funkcji należy korzystać, jeśli wydruki stają się niewyraźne lub przestaje być drukowany jeden z kolorów. Wydrukuj wzór testu dysz i sprawdź, czy głowica drukująca działa prawidłowo. Jeśli jeden z kolorów na wydruku jest niewyraźny lub występują niezadrukowane fragmenty, kliknij przycisk Czyszczenie (Cleaning), aby wyczyścić głowicę drukującą.
Aby wyświetlić listę elementów, które należy sprawdzić przed wydrukowaniem wzoru testu dysz, kliknij przycisk Elementy testu początkowego (Initial Check Items).
Drukuj wzór testu (Print Check Pattern)Ta funkcja służy do drukowania wzoru umożliwiającego sprawdzenie, czy któraś z dysz nie jest zatkana. Kliknij przycisk Drukuj wzór testu (Print Check Pattern). Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK. Następnie pojawi się okno dialogowe Sprawdzanie deseniu (Pattern Check). Mapa bitowa po lewej stronie (dobrze)Dysze głowicy drukującej nie są zatkane. Mapa bitowa po prawej stronie (źle)Dysze głowicy drukującej mogą być zatkane. Zakończ (Exit)Umożliwia zamknięcie okna dialogowego Sprawdzanie deseniu (Pattern Check) i powrót do karty Obsługa (Maintenance). Czyszczenie (Cleaning) Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings).
Funkcja ta służy do wskazania kasety FINE, która ma zostać użyta.
Okno dialogowe Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings)Po kliknięciu przycisku Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings) pojawia się okno dialogowe Ustawienia kasety z atramentem (Ink Cartridge Settings).
Ta funkcja umożliwia wskazanie najodpowiedniejszej do danego celu kasety FINE spośród zainstalowanych w urządzeniu.
Jeśli jedna z kaset FINE zostanie wyczerpana, a nie można niezwłocznie wymienić jej na nową, wskaż inną kasetę FINE, w której znajduje się jeszcze atrament, i kontynuuj drukowanie. Kaseta z atramentem (Ink Cartridge)Wybiera kasetę FINE, która ma być użyta do drukowania. Tylko kolor (Color Only)Umożliwia użycie tylko kasety FINE z kolorowym atramentem. Tylko czarny (Black Only)Umożliwia użycie tylko kasety FINE z czarnym atramentem. Czarny i kolorowy (Both Black and Color)Umożliwia używanie zainstalowanych w urządzeniu kaset FINE zarówno z czarnym, jak i z kolorowym atramentem. 0/PL/PPG/common/i_important. gif" alt=""/>WażneW przypadku wybrania na karcie Główny (Main) dla opcji Typ nośnika (Media Type) innego ustawienia niż Papier zwykły (Plain Paper) lub Koperta (Envelope), funkcja Tylko czarny (Black Only) jest wyłączona, ponieważ urządzenie drukuje dokumenty przy użyciu kasety FINE z kolorowym atramentem. Nie należy wyjmować kasety FINE, która nie jest używana. Drukowanie jest niemożliwe, jeśli została wyjęta chociaż jedna kaseta FINE.
Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning)Umożliwia czyszczenie płyty dolnej urządzenia.
Przed rozpoczęciem drukowania dwustronnego należy wykonać Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning), aby zapobiec powstawaniu smug na tylnej stronie arkusza papieru.
Czyszczenie przy użyciu płyty dolnej (Bottom Plate Cleaning) należy również przeprowadzać, jeśli na wydrukowanej stronie pojawiają się smugi atramentu spowodowane przez coś innego niż dane drukowania. 0/PL/PPG/screens/cln_4. gif" alt=""/> Czyszczenie rolek (Roller Cleaning)Umożliwia czyszczenie rolek podawania papieru.
Problemy z podawaniem papieru może wystąpić, jeśli pył z papieru osiądzie w drukarce na rolkach podawania papieru. W takim przypadku należy wyczyścić rolki podawania papieru w celu poprawy jakości wydruków. 0/PL/PPG/screens/off. gif" alt=""/> Wyłączanie (Power Off)Umożliwia wyłączanie drukarki za pomocą sterownika urządzenia.
Funkcja ta służy do wyłączania urządzenia, gdy użytkownik nie może nacisnąć przycisku WŁ. (przycisk zasilania) na drukarce, ponieważ urządzenie znajduje się poza jego zasięgiem.
Po kliknięciu tego przycisku należy nacisnąć przycisk WŁ. (przycisk zasilania) na drukarce, aby ponownie włączyć urządzenie. Po użyciu tej funkcji nie można włączyć drukarki z poziomu sterownika drukarki. 0/PL/PPG/screens/onoff. gif" alt=""/> Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Ustawienia automatycznego wł. /wył. (Auto Power Settings).
Służy ono do wprowadzania ustawień automatycznego sterowania zasilaniem urządzenia. Z funkcji tej należy skorzystać, aby zmienić ustawienia automatycznego włączania/wyłączania. Jeśli urządzenie jest wyłączone lub komunikacja między urządzeniem a komputerem jest przerwana, komputer może nie być w stanie zebrać informacji o stanie urządzenia. Spowoduje to wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
W takim wypadku kliknij przycisk OK, aby wyświetlić ostatnie ustawienia określone dla komputera.
Okno dialogowe Ustawienia automatycznego wł. (Auto Power Settings)Po kliknięciu przycisku Automatyczne włączanie/wyłączanie (Auto Power) pojawia się okno dialogowe Ustawienia automatycznego wł. (Auto Power Settings).
W tym oknie dialogowym można zarządzać zasilaniem urządzenia z poziomu sterownika drukarki. Autom. wł. (Auto Power On)Umożliwia wybór ustawienia automatycznego włączania.
Ustawienie Wyłączone (Disable) zapobiega automatycznemu włączaniu urządzenia po rozpoczęciu przesyłania do niego danych wydruku.
Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk OK, aby zmienić ustawienia urządzenia.
Ustawienie Włączone (Enable) powoduje automatyczne włączanie urządzenia po rozpoczęciu przesyłania do niego danych wydruku. wył. (Auto Power Off)Umożliwia wybór ustawienia automatycznego wyłączania.
W przypadku bezczynności sterownika drukarki lub urządzenia przez określony czas nastąpi wyłączenie urządzenia. 0/PL/PPG/screens/silent. gif" alt=""/> Ustawienia ciche (Quiet Settings)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Ustawienia ciche (Quiet Settings).
W oknie dialogowym Ustawienia ciche (Quiet Settings) można włączać ustawienie, które zmniejsza hałas towarzyszący pracy urządzenia. Ten tryb przydaje się, gdy dźwięki towarzyszące pracy urządzenia mogą przeszkadzać, np. podczas drukowania w nocy. Z funkcji tej należy korzystać, gdy zachodzi potrzeba zmiany ustawienia trybu cichego.
Okno dialogowe Ustawienia ciche (Quiet Settings)Po kliknięciu przycisku Ustawienia ciche (Quiet Settings) pojawia się okno dialogowe Ustawienia ciche (Quiet Settings).
Wybierz ją, aby zredukować poziom hałasu podczas pracy urządzenia, np. w nocy.
Używanie tej funkcji może spowolnić tempo druku. Nie używaj trybu cichego (Do not use quiet mode)Tę opcję należy wybrać, aby przywrócić zwykły poziom hałasu generowanego podczas pracy urządzenia. Zawsze używaj trybu cichego (Always use quiet mode)To ustawienie powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującego urządzenia. Używaj trybu cichego przez określoną liczbę godzin (Use quiet mode during specified hours)To ustawienie powoduje zmniejszenie poziomu hałasu pracującego urządzenia w wybranym okresie.
Ustaw opcje Godzina rozpoczęcia (Start time) i Godzina zakończenia (End time), aby określić czas korzystania z trybu cichego. Jeśli w obu polach ustawiony jest taki sam czas, tryb cichy nie będzie działał. Tryb cichy można włączać za pomocą panelu operacyjnego urządzenia, sterownika drukarki oraz programu ScanGear (sterownik skanera).
Niezależnie od sposobu włączania trybu cichego, jest on stosowany podczas korzystania z panelu operacyjnego urządzenia lub w trakcie drukowania i skanowania za pomocą komputera. W przypadku podania przedziału czasu dla opcji Używaj trybu cichego przez określoną liczbę godzin (Use quiet mode during specified hours), tryb cichy nie jest stosowany do operacji wykonywanych bezpośrednio za pomocą urządzenia (kopiowanie, druk bezpośredni itd. ). 0/PL/PPG/screens/special. gif" alt=""/> Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
Z funkcji tej należy korzystać w celu zmiany ustawień drukarki. Jeśli drukarka jest wyłączona lub komunikacja dwukierunkowa jest nieaktywna, komputer może nie być w stanie zebrać informacji o stanie drukarki. Powoduje to wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
Okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)Po kliknięciu przycisku Ustawienia niestandardowe (Custom Settings) pojawia się okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).
W razie potrzeby włączaj różne tryby działania urządzenia. Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually)Dla funkcji Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) na karcie Obsługa (Maintenance) zazwyczaj jest ustawione automatyczne wyrównywanie głowic drukujących, ale można zmienić to ustawienie na wyrównywanie ręczne.
Jeśli jakość wydruku jest niezadowalająca nawet po automatycznym wyrównaniu głowicy drukującej, należy przeprowadzić ręczne wyrównywanie głowicy.
Aby wykonać ręczne wyrównywanie głowic, należy zaznaczyć to pole wyboru.
Aby wykonać automatyczne wyrównywanie głowic, należy odznaczyć to pole wyboru. Obróć o 90 stopni w lewo, gdy orientacja jest [Pozioma] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape])Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) można w sekcji Orientacja (Orientation) wybrać kierunek obracania dla ustawienia Pozioma (Landscape).
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje obrócenie drukowanego dokumentu o 90 stopni w lewo.
Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje obrócenie drukowanego dokumentu o 90 stopni w lewo. Czas oczekiwania na wyschnięcie atramentu (Ink Drying Wait Time)Urządzenie może wstrzymać pracę przed wydrukowaniem kolejnej strony. Przesunięcie suwaka w prawo zwiększa czas oczekiwania, a przesunięcie w lewo — zmniejsza.
Jeśli papier ulegnie zabrudzeniu spowodowanemu wysunięciem kolejnej strony przed wyschnięciem tuszu, należy zwiększyć czas schnięcia tuszu.
Zmniejszenie czasu oczekiwania pozwala przyspieszyć drukowanie. Wyświetl historię drukowania (View Print History)Za pomocą tej funkcji można włączać Podgląd Canon IJ XPS i wyświetlać historię drukowania. Z tej funkcji można korzystać tylko w przypadku sterownika drukarki XPS. Wyświetl stan drukarki (View Printer Status)Umożliwia włączanie Monitora stanu Canon IJ.
Należy z niego korzystać w celu sprawdzania stanu drukarki i postępów w realizacji zadania drukowania. W przypadku stosowania sterownika drukarki XPS narzędzie „Monitor stanuCanon IJ” jest zastępowane narzędziem „Monitor stanu Canon IJ XPS”. Informacje (About)Umożliwia otwarcie Okno dialogowe Informacje (About).
Można w nim sprawdzić wersję sterownika drukarki oraz informacje o prawach autorskich.
Ponadto możliwy jest w nim wybór języka interfejsu.
Okno dialogowe Informacje (About)Po kliknięciu przycisku Informacje (About) pojawia się okno dialogowe Informacje (About).
W tym oknie dialogowym wyświetlane są: wersja sterownika drukarki i lista jego modułów oraz informacje o prawach autorskich do niego. Można też wybrać język interfejsu oraz język napisów wyświetlanych w oknie dialogowym ustawień. ModułyLista modułów sterownika drukarki. Język (Language)Umożliwia wybór języka używanego w okno ustawień sterownika drukarki. Jeśli w systemie brakuje czcionki niezbędnej do wyświetlania napisów w wybranym języku, widoczne znaki mogą być zniekształcone.

Pobieranie sterowników, oprogramowania i instrukcji obsługi

Aby uzyskać dostęp do zasobów wymienionych powyżej (i nie tylko), w tym do aplikacji, oprogramowania układowego, sekcji często zadawanych pytań i kodów błędów, wyszukaj swój produkt poniżej lub wybierz jedną z naszych popularnych grup produktów.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

W celu uzyskania wsparcia możesz również przejrzeć nasze strony dotyczące pomocy technicznej dla firm.

Oprogramowanie EOS Webcam Utility firmy Canon

Używaj swojego aparatu Canon jako wysokiej jakości kamery internetowej – wystarczy, że zainstalujesz nasze oprogramowanie EOS Webcam Utility.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury naprawlub

Usługi specjalistyczne gwarantujące perfekcyjną pracę aparatu

Tworząc swoje najwspanialsze wizualne historie, polegasz na aparatach i obiektywach firmy Canon. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym fotografem czy entuzjastą-amatorem i jak bardzo dbasz o swój sprzęt, kurz, zabrudzenia i oznaki zużycia są nieuniknione. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do pogorszenia jakości obrazu i sposobu funkcjonowania urządzenia. Aby temu zapobiec, warto regularne przeprowadzać czynności konserwacyjne.

Wieloelementowe usługi serwisowe – od czyszczenia matrycy po pełne serwisowanie (z regulacją autofokusa) i dopasowanie ostrości – pomagają utrzymać najwyższą wydajność urządzeń.

Karta konserwacji i smarowania Canon 3623b002

Bezpośredni link do pobrania Karta konserwacji i smarowania Canon 3623b002

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta konserwacji i smarowania Canon 3623b002