Lista części Instrukcja obsługi Abb Irbt 2005

Lista części Instrukcja obsługi Abb Irbt 2005 to dokument przeznaczony dla techników, którzy zajmują się naprawą i konserwacją robotów Abb Irbt 2005. Lista części zawiera wszystkie niezbędne informacje i części, które są potrzebne do naprawy i utrzymania urządzeń. Lista części obejmuje szczegółowe informacje dotyczące potrzebnych materiałów, części i akcesoriów, jak również wytycznych dotyczących instalacji, konserwacji i naprawy urządzenia. Lista części jest szczególnie przydatna dla techników, którzy pracują z robotem Abb Irbt 2005, ponieważ zapewnia im wyczerpującą listę części potrzebnych do naprawy i utrzymania urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Lista części Instrukcja obsługi Abb Irbt 2005

Operating Instruction - 700 ULTRA | 12 mm pH/Redox (ORP) sensor

Bez względu na to, czy chowasz swoje urządzenie na sezon, czy też musisz wymienić jego część, poszukaj instrukcji tego urządzenia lub silnika, aby uzyskać odpowiednie informacje.

Postępuj w sposób opisany w poniższym przewodniku, aby znaleźć właściwy dla swojego urządzenia format numeru modelu. Potrzebujesz pomocy w określeniu numeru modelu? Pobierz nasz arkusz z informacjami dotyczącymi numeracji systemu lub przejdź do naszego narzędzia do wyszukiwania numerów modeli.

Silnik:
XXXXXX-XXXX (model o 6-cyfrowym numerze)
0XXXXX-XXXX (model o 5-cyfrowym numerze)*


*Na początku numerów modeli silników, które składają się z 5 cyfr, wstawiona będzie cyfra 0.

Produkt:
XXXXXX-XX (wszystkie produkty)
0XXXX-X (zastosowania morskie)**

**Produkty do zastosowań morskich mają krótszy numer modelu.

Wpisz numery modelu-wersji produktu. Będzie on miał format XXXXXX-XX.

Wpisz numer modelu-typu swojego silnika. Będzie on miał format XXXXXX-XXXX. Jeżeli numer modelu składa się tylko z 5 cyfr, wpisz 0 + numer 5-cyfrowy oraz numer typu.


Każdy mały silnik wyprodukowany przez firmę Briggs & Stratton i oznaczony jej logo jest w stanie obsługiwać różnego rodzaju sprzęt. Najpopularniejszym silnikiem jest silnik do kosiarki, który każdego roku wymaga przeprowadzenia konserwacji, a czasami naprawy. Ten sentyment znajduje odzwierciedlenie w małych silnikach, które są stosowane w naszych odśnieżarkach, myjkach ciśnieniowych oraz generatorach przenośnych i rezerwowych. Aby dowiedzieć się więcej, należy wybrać typ produktu i podać numer modelu, skorzystać z bardzo przydatnego narzędzia do wyszukiwania numerów modeli lub porozmawiać z lokalnym dealerem produktów firmy Briggs & Stratton.

http://obrazki. elektroda. pl/5644459000_1330896922_thumb. jpghttp://obrazki. pl/5644459000_1330896922. html

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia
Robotics products
M2004
Identyfikator dokumentu: 3HAC 027098-001

Polski

(C) Copyright 2007 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja: A

Informacje znajdujące się w tej instrukcji mogą ulec zmianom bez wcześniejszego
powiadomienia i nie mogą być interpretowane jako zobowiązania firmy ABB. Firma ABB nie
bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy znajdujące się w tej instrukcji.
Jeśli w treści instrukcji nie napisano inaczej, żadne informacje podane w niej nie mogą być
interpretowane jako gwarancja lub rękojmia ze strony ABB za straty, szkody w mieniu,
obrażenia ciała, ani za przydatność do określonego celu itp.

Instrukcja ta nie może być powielana ani kopiowana, w całości ani w częściach, bez pisemnej
zgody firmy ABB, a jej zawartość nie może być udostępniana osobom trzecim lub
wykorzystywana do jakichkolwiek nieuprawnionych celów. Naruszanie powyższych przepisów
będzie ścigane sądownie.
Dodatkowe kopie tej instrukcji można uzyskać od firmy ABB w obowiązującej w danej chwili
cenie.

(C) Copyright 2006 ABB Wszelkie prawa zastrzeżone.
ABB Robotics
SE-721 68 Västeras
Szwecja

Firma ABB nie bierze odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, spowodowane
korzystaniem z tej instrukcji i opisanych w niej produktów.

Spis treści

Omówienie podręcznika.................................................................. 5
1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia

7

1. 1 Zatrzymywanie systemu............................................................... 7
1. 2 Gaszenie pożarów.................................................................... 9
1. 3 Całkowite wyłączanie zasilania sterownika............................................... 10
1. 4 Uwalnianie osób uwięzionych przez ramię robota.......................................... 12
1. 5 Awaryjne zwalnianie ramienia robota................................................... 13
1. 6 Powrót do pracy po zatrzymaniu awaryjnym.............................................. 21

3HAC 027098-001 Wersja: A

3

(C) Copyright 2007 ABB.

Spis treści

4

Omówienie podręcznika

Omówienie podręcznika
Informacje o tej instrukcji
Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące sytuacji awaryjnych związanych z systemem
robota.
W celu przystąpienia do jakichkolwiek prac z systemem robota, użytkownik musi korzystać
z odpowiedniej instrukcji produktu, obsługi, aplikacji lub referencji.
Ten podręcznik należy zawsze przechowywać wraz z systemem robota!
Musi on zawsze znajdować się w zasięgu ręki operatora, inżyniera serwisowego lub dowolnej
osoby korzystającej z systemu robota.
Dokumenty referencyjne
Nazwa dokumentu

Numer dokumentu

Product manual - IRC5

3HAC021313-001

Instrukcja obsługi Wprowadzenie, IRC5 i RobotStudio Online

3HAC027097-001

Instrukcja obsługi IRC5 z panelem FlexPendant

3HAC16590-1

Instrukcja obsługi Rozwiązywanie problemów

3HAC020738-001

Zmiany
Opis

-

Wydanie pierwsze.

Zmiana

5

Omówienie podręcznika

6

1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia
1. 1. Zatrzymywanie systemu

1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa w sytuacjach
zagrożenia
1. Zatrzymywanie systemu
Omówienie
W następujących przypadkach należy natychmiast wcisnąć jeden z przycisków
zatrzymywania awaryjnego:
o

Podczas pracy robota w jego obszarze roboczym znajdzie się ktoś z pracowników.

Praca robota spowoduje obrażenia ciała pracowników lub uszkodzenie sprzętu
mechanicznego.

Przycisk zatrzymania awaryjnego na panelu FlexPendant

xx0300000449

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Ciąg dalszy na następnej stronie
A

Ciąg dalszy
Przycisk zatrzymania awaryjnego na sterowniku

xx0600003423

Przycisk zatrzymania awaryjnego, Single Cabinet Controller

xx0600003424

Przycisk zatrzymania awaryjnego, Dual Cabinet Controller

Inne urządzenia zatrzymywania awaryjnego
Projektant zakładu może umieścić dodatkowe urządzenia zatrzymywania awaryjnego w
łatwo dostępnych miejscach. W celu uzyskania informacji na temat ich położenia, należy
przeczytać dokumentację zakładu lub gniazda roboczego.

8

1. 2. Gaszenie pożarów

W przypadku pożaru systemu robota (manipulatora lub sterownika) należy użyć gaśnicy
ŚNIEGOWEJ (CO2)!

9

1. 3. Całkowite wyłączanie zasilania sterownika

1. Całkowite wyłączanie zasilania sterownika
Sterownik posiada po jednym wyłączniku zasilania na każdym z modułów. Aby upewnić się,
że do sterownika NIE jest podłączone zasilanie, wszystkie wyłączniki zasilania modułów
muszą być wyłączone.
Zakład lub gniazdo robocze może posiadać dodatkowe wyposażenie, które także należy
odłączyć od zasilania. W celu uzyskania informacji na temat położenia wyłączników
zasilania, należy przeczytać dokumentację zakładu lub gniazda roboczego.
Całkowite wyłączanie zasilania sterownika
Działanie

Informacje

1. Wyłącz wyłącznik główny modułu Control
Module.

Jeśli system korzysta ze sterownika Single
Cabinet Controller, wymagany jest tylko
krok 1.

2. Wyłącz główne zasilanie wszystkich
podłączonych modułów Drive Modules i
pozostałych modułów, takich jak szafki
spawania punktowego itp.

Patrz ilustracja Wyłącznik główny,
sterownik z dodatkowymi szafkami na
stronie 11.

Wyłącznik główny, Single Cabinet Controller

xx0600003428

10

Wyłącznik główny, sterownik z dodatkowymi szafkami
Należy pamiętać, że każdy podłączony moduł Drive Module lub inny, taki jak szafka
spawania punktowego, posiada własny wyłącznik główny. W innych rodzajach szafek
wyłącznik zasilania znajduje się często w lewej górnej części przodu szafki.

xx0600003429

Wyłącznik główny, Control Module (Dual Cabinet Controller)

B

Wyłącznik główny, Drive Module (Dual Cabinet Controller)

11

1. 4. Uwalnianie osób uwięzionych przez ramię robota

1. Uwalnianie osób uwięzionych przez ramię robota
Jeśli ramię robota uwięziło człowieka, należy upewnić się, że próby jego oswobodzenia nie
zwiększą ryzyka odniesienia obrażeń ciała.
Zwolnienie hamulców robota umożliwi jego ręczne przesuwanie, ale tylko niewielkie roboty
można przesunąć samemu. Przesuwanie większych robotów może wymagać użycia osprzętu
do podnoszenia lub podobnego urządzenia. Przed zwolnieniem hamulców należy upewnić
się, że potrzebny sprzęt jest dostępny!
PRZESTROGA!
Przed zwolnieniem hamulców należy upewnić się, że ciężar ramienia nie zwiększy nacisku
na uwięzionej osobie, pogarszając jej stan!
Sposób uwalniania uwięzionych osób
Ta procedura opisuje sposób uwalniania osób uwięzionych przez ramię robota.
Informacje/ilustracja

1. Naciśnij dowolny przycisk zatrzymania
awaryjnego.
2. Upewnij się, że uwięziona osoba nie
zostanie ranna wskutek czynności
mających na celu jej uwolnienie.
3. Przesuń robota w taki sposób, aby
wyswobodzić uwięzioną osobę.

Aby zwolnić hamulce robota, postępuj
zgodnie z instrukcjami na następnej
stronie, Awaryjne zwalnianie ramienia
robota na stronie 13.

4. Udziel pomocy uwięzionej osobie i upewnij
się, że otrzyma opiekę lekarską.

12

5. Upewnij się, że w gnieździe roboczym nie
ma więcej osób, aby nie doszło do spowodowania obrażeń u kolejnej.

1. 5. Awaryjne zwalnianie ramienia robota

1. Awaryjne zwalnianie ramienia robota
W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość ręcznego zwolnienia osi robota poprzez
wciśnięcie przycisków zwalniania hamulców robota.
Ramię robota można przesuwać ręcznie tylko w przypadku mniejszych modeli robotów.
Większe modele mogą wymagać użycia osprzętu do podnoszenia lub podobnego urządzenia.
Poważniejsze obrażenia ciała
Zwalnianie ramienia robota
Ta procedura opisuje sposób zwalniania ramienia robota.
Urządzenie zwalniające hamulce przedstawiono poniżej. W zależności od modelu robota,
urządzenie może znajdować się w innym miejscu patrz opisy poniżej.
Jeśli robot nie jest podłączony do sterownika lub jeśli zasilanie sterownika jest wyłączone,
konieczne jest podłączenie zewnętrznego źródła zasilania do złącza w podstawie robota.
Patrz źźZasilanie zewnętrzne urządzenia zwalniającego hamulce na stronie 17.
Działanie
1. Wewnętrzne urządzenie zwalniające hamulce
posiada sześć przycisków sterujących hamulcami
osi. Przyciski te są ponumerowane zgodnie z
numerami osi.

IRB 140, IRB 1400, IRB 1410 oraz
IRB 340 posiadają jeden przycisk
dla wszystkich sześciu osi,
podczas gdy pozostałe modele
posiadają oddzielne przyciski dla
każdej z nich.

Przed zwolnieniem hamulców
upewnij się, że ramię robota
zabezpieczone jest przez osprzęt
do podnoszenia lub podobny
Podczas zwalniania hamulców osie mogą poruszać sprzęt!
się bardzo szybko, a czasem nieoczekiwanie!
Należy upewnić się, że w pobliżu ramienia robota
nie ma ludzi!

3. Zwolnij hamulec określonej osi robota, naciskając i
przytrzymując odpowiedni przycisk na
wewnętrznym panelu zwalniania hamulców.
Hamulec zostanie włączony ponownie po
zwolnieniu przycisku.

13

2.

Urządzenie zwalniania hamulców
Niniejsza ilustracja przedstawia schemat urządzenia zwalniającego hamulce, znajdującego
się w podstawie lub korpusie robota. W zależności od modelu robota, położenie urządzenia
może nieco się różnić. Zasada osobnego przycisku dla każdej z osi jest jednak taka sama.
Należy pamiętać, że modele IRB 140, IRB 1400, IRB 1410 i IRB 340 posiadają jeden
przycisk do zwalniania hamulców wszystkich osi jednocześnie.
Urządzenie zwalniania hamulców chronione jest zaciskiem lub płytą.

xx0400001255

Urządzenie zwalniania hamulców, duże roboty
W następujących dużych modelach robotów urządzenie zwalniające hamulce znajduje się w
korpusie robota:
IRB 6600/6650

IRB 6620

IRB 6650S

IRB 660

IRB 6400RF

IRB 7600

Poniższa ilustracja przedstawia model IRB 6600 z urządzeniem zwalniającym hamulce w
korpusie, w pobliżu silnika osi 2. W przypadku modeli IRB 6650S i IRB 660 umiejscowienie
urządzenia jest takie samo.

xx0300000044

14

W robotach IRB 6620 urządzenie zwalniające hamulce znajduje się w korpusie, po prawej
stronie silnika osi 2.

xx0600002936

xx0600003465

Urządzenie zwalniania hamulców, średnie roboty
W następujących średnich modelach robotów urządzenie zwalniające hamulce znajduje się
w podstawie robota:
IRB 1600

IRB 2400

IRB 260

IRB 4400/4450S

15

W robotach IRB 6400RF urządzenie zwalniające hamulce znajduje w pobliżu silnika osi 3.

Ciąg dalszy

Urządzenie zwalniania hamulców, IRB 1600

Urządzenie zwalniające hamulce, małe roboty z jednym przyciskiem zwalniania hamulców
W następujących małych modelach robotów urządzenie zwalniające hamulce znajduje się w
tylnej części podstawy robota (należy pamiętać, że jest to jeden przycisk zwalniający
hamulce wszystkich sześciu osi):
IRB 140

IRB 1400

IRB 1410

xx0200000069

Przycisk zwalniania hamulców, IRB 140

W robotach IRB 340 przycisk zwalniający hamulce znajduje się w podstawie robota, blisko
jej środka.

xx0600003437

Przycisk zwalniania hamulców, IRB 340

16

źźZasilanie zewnętrzne urządzenia zwalniającego hamulce
Jeśli zasilanie sterownika jest wyłączone, w celu skorzystania z przycisków zwalniania
hamulców konieczne jest podłączenie zewnętrznego źródła zasilania.
Nieprawidłowe połączenia, takie jak zasilanie na nieodpowiednim styku, mogą spowodować
jednoczesne zwolnienie wszystkich hamulców!
Złącze R1. MP, duże roboty
W przypadku dużych robotów złącze R1. MP znajduje się w podstawie.
Zasilanie 0 V na styku 12 i 24 V na styku 11.
Model robota
IRB 6600/6650
IRB 6620
IRB 6650S
IRB 660
xx0300000565

xx0600003461

17

o
Ilustracja

Złącze R1. MP, IRB 4400
Zasilanie 0 V na styku B14 i 24 V na styku B16.
Złącza znajdują się w tylnej części podstawy robota.
IRB 4400

xx0300000200

18

Złącze R1. MP, IRB 1400, IRB 1410, IRB 1600, IRB 2400, IRB 260
Zasilanie 0 V na styku C10 i 24 V na styku B8.
IRB 1400
IRB 1410
IRB 1600
IRB 2400
xx0400001302

Złącze XP1, IRB 140
Zasilanie 0 V na styku B14 i 24 V na styku B16.

xx020000071

A: 24 V na styku B16
B: 0 V na styku B14

19

Złącza znajdują się na końcu kabla zasilającego i sygnałowego (podłączonego do robota).

Złącze R1. MP, IRB 140
Podłącz napięcie 0 V do styku 13 i 24 V do styku 15 (jeśli do robota nie są podłączone kable
zasilające i sygnałowe).
xx0200000072

A: 0 V na styku 13
B: 24 V na styku 15

Złącze R1. MP, IRB 340
Podłącz 0 V do styku 13 i 24 V do styku 15.
IRB 340

2

1
4
1

xx0600003463

0 V na styku 13
24 V na styku 15

20

1. 6. Powrót do pracy po zatrzymaniu awaryjnym

1. Powrót do pracy po zatrzymaniu awaryjnym
Powrót do pracy po zatrzymaniu awaryjnym jest prostą, choć ważną procedurą. Procedura ta
zapewnia, że system robota nie zostanie przywrócony do pracy, jeśli utrzymuje się stan
zagrożenia.
Ponowne ustawianie zapadek przycisków zatrzymania awaryjnego
Wszystkie przyciski zatrzymania awaryjnego posiadają zapadki, które należy zwolnić w celu
wyłączenia stanu zatrzymania awaryjnego urządzenia.
W wielu przypadkach czynność tę wykonuje się, przekręcając przycisk zgodnie z
oznaczeniami, ale istnieją także urządzenia, w których w celu zwolnienia zapadki należy
wyciągnąć przycisk.
Ponowne ustawianie automatycznych urządzeń zatrzymywania awaryjnego
Wszystkie automatyczne urządzenia zatrzymywania awaryjnego także posiadają funkcję
blokowania, którą należy zwolnić. W celu uzyskania informacji na temat konfiguracji
systemu robota, należy przeczytać dokumentację zakładu lub gniazda roboczego.
Powrót do pracy po zatrzymaniu awaryjnym
1. Upewnij się, że zagrożenie będące powodem awaryjnego zatrzymania systemu już nie
występuje. Zlokalizuj i ustaw ponownie urządzenie lub urządzenia odpowiedzialne za włączenie
zatrzymania awaryjnego.

21

3. Naciśnij przycisk Silniki wł., aby powrócić do pracy ze stanu zatrzymania awaryjnego.

Przycisk Silniki wł.
Przycisk Silniki wł. znajduje się na sterowniku. W Dual Controller przycisk Silniki wł.
znajduje się na Control Module. Jeśli Twój system robota korzysta z innego rodzaju szafki
sterującej, przycisk Silniki wł. może wyglądać inaczej, niż przedstawiono na poniższej
ilustracji.

xx0600003430

Przycisk Silniki wł.

22

3HAC 027098-001 Wersja: A

Lista części Instrukcja obsługi Abb Irbt 2005

Bezpośredni link do pobrania Lista części Instrukcja obsługi Abb Irbt 2005

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Lista części Instrukcja obsługi Abb Irbt 2005