Montaż, podłączenie, instalacja Aeg Scb818e8ts

Montaż, podłączenie i instalacja Aeg SCB818E8TS jest procesem niezbędnym do poprawnego funkcjonowania urządzenia. Montaż polega na umieszczeniu urządzenia w odpowiednim miejscu i zamocowaniu go za pomocą śrub lub innych zaczepów. Następnie należy podłączyć urządzenie do zasilania i zainstalować odpowiedni program sterujący. Po zakończeniu montażu, podłączenia i instalacji możesz cieszyć się wszystkimi funkcjami i możliwościami, jakie oferuje Ci Aeg SCB818E8TS.

Ostatnia aktualizacja: Montaż, podłączenie, instalacja Aeg Scb818e8ts

Poznaj swoje urządzenie dzięki instrukcjom obsługi.

Jeśli zapomniałeś gdzie położyłeś instrukcję dołączoną do swojego urządzenia, masz pomoc pod ręką. Wystarczy wprowadzić E-numer (numer typu modelu) swojego urządzenia, a my przeniesiemy Cię do dostępnych publikacji.

więcej

Dzięki rejestracji swoich urządzeń w MyBosch możesz uzyskać dostęp do Asystenta Serwisowego marki Bosch.

Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany w MyBosch, po prostu zaloguj się i wybierz produkt o który Ci chodzi, aby otrzymać wybrane dla Ciebie informacje i pomoc Asystenta Serwisowego marki Bosch – wszystko czego potrzebujesz i nic ponad to.

Masz kłopot ze znalezieniem tabliczki znamionowej i E-numeru (E-nr) urządzenia? Wejdź na poniższy link i wyszukaj tabliczkę znamionową.

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Zaloguj się do istniejącego konta

PL – Instrukcja użytkowania

Dopuszczalny zakres użytkowania

Dozwolone jest zastosowanie grzejnika wyłącz-

nie w celu ogrzewania zamkniętych pomieszczeń

oraz suszenia tekstyliów wypranych w wodzie.

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z prze-

znaczeniem i tym samym niedopuszczalne.

Nieprawidłowe użytkowanie

Grzejnik nie może być wykorzystywany jako miej-

sce do siedzenia bądź jako pomoc do wspinania

się lub wchodzenia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Powierzchnia grzejnika może nagrzewać się do

temperatury 110°C (230°F).

Dotykając

grzejnika,

należy

ostrożność.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo poparzenia podczas

odpowietrzania

spowodowane

wodą!

Chronić dłonie.

Dodatkowe zasilanie elektryczne

Przestrzegać osobnej instrukcji dołączonej do

pręta grzejnego.

Upewnić się, że grzejnik jest zawsze całkowicie

napełniony wodą i odpowietrzony, aby prawi-

dłowo się nagrzewał.

Nie używać jednocześnie centralnego ogrze-

wania ciepłą wodą i pręta grzejnego.

Obieg powrotny musi być otwarty.

Zamknąć głowicę termostatyczną.

Konserwacja

Grzejnik należy odpowietrzać po urucho-

mieniu i w przypadku dłuższych przerw w

użytkowaniu.

Czyszczenie

Używać wyłącznie łagodnych środków czysz-

czących niepowodujących zarysowań.

Reklamacja

Skontaktować się ze specjalistą.

Montaż i naprawy

Aby nie utracić prawa do roszczeń gwaran-

cyjnych, wykonanie montażu i napraw na-

leży zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu

specjaliście.

Utylizacja

Wyeksploatowane grzejniki wraz z akceso-

riami należy przekazać do recyklingu lub od-

powiedniej utylizacji. Przestrzegać przepisów

miejscowych.

PL – Instrukcja montażu

Montaż grzejnika może zostać wykonany

wyłącznie przez specjalistę instalatora.

W przypadku dodatkowego zasilania elektryczne-

go następujące czynności mogą zostać wykonane

wyłącznie przez specjalistę elektryka (w Niem-

czech zgodnie z dyrektywą BVG A3):

Montaż i podłączenie zestawu elektryczne-

go.

Podłączenie pręta grzejnego do zestawu

elektrycznego.

Przed rozpoczęciem montażu/eksploatacji na-

leży dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Po zakończeniu montażu przekazać instrukc-

ję użytkownikowi końcowemu.

Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpiec-

zeństwa umieszczonych w osobnej instrukcji

zachować

do zestawu elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia!

Sprawdzić położenie przewodów zasilających

(prąd, gaz, woda).

gorącą

Podczas wiercenia nie naruszyć przewodów.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Uwzględnić masę grzejnika (patrz strona 6).

W przypadku masy przekraczającej 25 kg

użyć podnośnika lub skorzystać z pomocy

innych osób.

Niebezpieczeństwo powstania szkód oso-

bowych i materialnych!

Sprawdzić nośność podłoża. Uwzględnić

masę napełnionego grzejnika (patrz stro-

na 6) i możliwe obciążenia dodatkowe.

Sprawdzić przydatność elementów mo-

cujących i dostosować je do warunków

montażu.

Uwzględnić szczególne wymagania, np. dla

budynków użyteczności publicznej (szkół itp. ).

Warunki stosowania

Przestrzegać warunków eksploatacji instalacji

grzewczych zasilanych ciepłą wodą zgodnie

z normą DIN 18380 „Znormalizowane warunki

zlecania i wykonywania robót budowlanych".

Utrzymywać jakość wody zgodnie z VDI 2035

„Unikanie szkód w instalacjach grzewczych za-

silanych ciepłą wodą".

Przestrzegać ograniczeń dotyczących stoso-

wania w pomieszczeniach wilgotnych zgodnie

z normą DIN 55900 „Powłoki grzejników do

ogrzewania pomieszczeń".

Stosować grzejniki wyłącznie w zamkniętych

systemach grzewczych.

Grzejniki magazynować i transportować tylko

w opakowaniu ochronnym.

W przypadku dodatkowego zasilania elek-

trycznego:

Dobrać moc cieplną pręta grzejnego odpo-

wiednio do typu grzejnika (patrz aktualna do-

kumentacja sprzedażowa).

W przypadku montażu w pomieszcze-

niach z urządzeniami kąpielowymi lub

natryskowymi: przestrzegać stref ochronnych

zgodnie z krajowymi normami instalacyj-

nymi (w Niemczech – DIN VDE 0100-701).

Ponadto należy przestrzegać wszelkich prze-

pisów obowiązujących w danym miejscu.

Wskazówka: Montaż produktów w stre-

fie ochronnej 1 nie jest dopuszczony przez

producenta.

Zalecenie zgodnie z normą IEC 60335-2-43:

Aby uniknąć wszelkich zagrożeń dla małych dzie-

ci, grzejnik należy zamontować w taki sposób,

aby najniższa rura poprzeczna znajdowała się co

najmniej 600 mm nad podłogą.

Upewnić się, że po zamknięciu zaworu w prze-

wodzie zasilania woda wypełniająca grzejnik

może rozszerzać się w zakresie zapewnionym

przez naczynie wzbiorcze.

W przypadku montażu zaworu w przewodzie

powrotnym zapewnić możliwość jego uru-

chomienia tylko za pomocą narzędzia, aby

uniknąć zablokowania przepływu przez osoby

niepowołane.

Zwrócić się do producenta.

Opakowanie należy przekazać do recyklingu

lub odpowiedniej utylizacji. Przestrzegać mie-

jscowych przepisów.

Właściwości techniczne

Ciśnienie robocze: maks. 6 barów

Ciśnienie próbne: 1, 3 x ciśnienie robocze

Zasilanie: możliwe z prawej lub z lewej strony

Temperatura zasilania:

woda gorąca do 110°C (230°F)

w przypadku dodatkowego zasilania elek-

trycznego do 80°C (176 F)

Wskazówki dotyczące montażu

Liczba punktów mocowania

W zależności od wymiarów i klasy wymagań

(AK zgodnie z dyrektywą VDI 6036) stosować

dodatkowe elementy mocujące (patrz tabela

na str. 6, wymiar otworu HB).

Liczba punktów mocowania została ustalona

i sprawdzona dla pustaków T14.

Przestrzegać instrukcji montażu zestawu

Zapewnić, aby w zasięgu kabla znajdowało się

sprzętowe gniazdo przyłączeniowe zainstalo-

wane zgodnie z przepisami lub naścienne gni-

azdo wtykowe (230 V, zabezpieczenie 16 A).

Przyłącze elektryczne na ścianie powinno być

swobodnie dostępne i nie może znajdować się na

powierzchni rzutu grzejnika i regulatora.

Niedozwolone

jest

umieszczanie

bezpośrednio pod ściennym gniazdem wty-

kowym.

W przypadku montażu w jednorurowym

systemie grzewczym:

Używać połączenia śrubowego ze zintegrowa-

nym regulowanym przewodem obejściowym.

grzejnika

5

Tutaj znajdziesz wszystkie najważniejsze i najpotrzebniejsze informacje i instrukcje dotyczące montażu zestawów do konwersji, czy też użytkowania rowerów elektrycznych. Jeżeli masz dodatkowe pytania – śmiało możesz się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo, a także odwiedzić nas w naszym salonie stacjonarnym.

Instrukcja montażu zestawu do konwersji

Instrukcja dotycząca samodzielnego montażu zestawu do konwersji energy-bike. pl

Instrukcja użytkowania roweru elektrycznego

Instrukcja dotycząca użytkowania roweru z zestawem do konwersji lub gotowego roweru elektrycznego.

Instrukcja wyświetlacza

Instrukcja dotycząca wyświetlacza KT-LCD3 i KT-LCD5 – menu, ustawienia oraz kody błędów.

Montaż, podłączenie, instalacja Aeg Scb818e8ts

Bezpośredni link do pobrania Montaż, podłączenie, instalacja Aeg Scb818e8ts

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Montaż, podłączenie, instalacja Aeg Scb818e8ts