Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi L22hp04u

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi L22hp04u są ważne, aby zapewnić, że telewizor działa prawidłowo i bezpiecznie. Przed użyciem telewizora Hitachi L22hp04u zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące bezpiecznego używania telewizora, takie jak nieprzestrzeganie ostrzeżeń, bezpieczne używanie gniazdek, miejsce instalacji itp. Należy pamiętać, że telewizor jest urządzeniem elektrycznym i może stanowić zagrożenie, jeśli nie jest obsługiwany zgodnie z zaleceniami.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi L22hp04u

Oprogramowanie SecureAnywhere firmy Webroot zapewnia zarówno ochronę antywirusową, jak i wykrywanie szkodliwego oprogramowania i wychwytuje określone rodzaje zagrożeń, najbardziej powszechne w dzisiejszym środowisku internetowym.

HSBC połączył siły z firmą Webroot, by zaoferować klientom bankowości internetowej HSBCnet tę nagradzaną, ulepszoną ochronę bez dodatkowych opłat. Zalecamy zainstalowanie aplikacji SecureAnywhere firmy Webroot na każdym komputerze wykorzystywanym do uzyskiwania dostępu do serwisu HSBCnet.

Najważniejsze korzyści

  • ochrona przed zagrożeniami, które adaptują się i rozwijają, nawet gdy użytkownik nie jest połączony z Internetem
  • platforma w chmurze jest kompatybilna z zabezpieczeniami już zainstalowanymi na komputerze i zapewnia zawsze aktualną ochronę — nie ma potrzeby pobierania uaktualnień
  • instalacja zajmuje kilka sekund, a program nie spowalnia działania komputera

Prosimy odwiedzić centrum pomocy HSBCnet (po zalogowaniu się), aby uzyskać informacje na temat aktywacji tej specjalnej oferty — znajdują się tam Często zadawane pytania, informacje na temat pakietu oprogramowania, wymagania systemowe i dodatkowe materiały, w tym instrukcje użytkownika i prezentacje filmowe.

» PEY 18/21/24. Made in Germany

» PEY 8//4 C 40 45 50 35 55 30 60 Made in Germany WSKAZÓWKI SPECJALNE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne 8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8. Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji _ 8. 3 Jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJIINSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Konwektory promiennikowe»» CNR 100»» CNR 150»» CNR 200 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: bardzo gorąca powierzchnia urządzenia! Niektóre elementy

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 CPojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Instrukcja obsługi i instalacjiInstrukcja obsługi i instalacji Ciśnieniowy pojemnościowy ogrzewacz przepływowy SHD 30 S SHD 00 S Montaż, pierwsze uruchomienie i przeglądy tego urządzenia mogą być dokonywane jedynie przez uprawnionego

Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Pojemnościowe, bezciśnieniowe ogrzewacze wody» sn sl SN SLi» sn 10 sl sn 10 sli» sn 1 sl sn 1 sli 6 27989 6 6 A Typ SN SL SN SLi SN 10 SL SN 10 SLi SN 1 SL SN 1 SLi B a 230

Wielozadaniowe zasobniki c. w. u. POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY Wielozadaniowe zasobniki c. VTI VTH VTS Niezawodna technologia Współpraca z dowolnym źródłem ciepła 1 lub 2 wężownice Szeroki wybór pojemności Świetne zabezpiecznie antykorozyjne

Wymiana układu hydraulicznegoInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

I INSTALACJI Konwektory ścienne Duo»» CND 75»» CND 100»» CND 150»» CND 200 RYSUNKI 1x 4x 5x60 mm 1x 4x 8x50 mm Strefa 3 Strefa 2 Strefa 1 2 RYSUNKI 3 RYSUNKI 4 Bezpieczeństwo Przed użyciem urządzenia należy

Instrukcja montażu i obsługiInstrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści... strona Normy/przepisy... 3 Montaż... 4 Połaczenie elektr. /regulator temp. kotła... 5 Widok

Dane techniczne SIW 8TUInformacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Dane techniczne SIW 11TUInformacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/111473669-Wymiennik-cieplej-wody-uzytkowej. html">Wymiennik Ciepłej Wody UżytkowejWymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SWW SWWZ SBW SBWZ Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Dane techniczne LA 18S-TURDane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.

Dane techniczne SIW 6TUInformacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/154858877-Epi611-nr-ref-823195. html">EPI611 Nr ref. :823195ON OFF EPI611 Nr ref. :823195 02 04 05 06 07 08 DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzeń mechanicznych:

Dane techniczne LAK 9IMRDane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min. html">

Polski

OGÓLNE WSKAZÓWKI

BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE

ELEKTRONARZĘDZI

OSTRZEŻENIE

Należy

dokładnie

zapoznać

ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie

ostrzeżeń

bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem,

pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Ostrzeżenia

i

wskazówki

zachować do wglądu.

Wykorzystywane w treści wskazówek bezpieczeństwa

określenie „elektronarzędzie" odnosi się do narzędzi

zasilanych z sieci elektrycznej (przewodowych) lub z

akumulatora (bezprzewodowych).

1) Bezpieczeństwo na stanowisku pracy

a) Stanowisko

pracy

czystości i odpowiednio oświetlać.

Nieporządek

lub

stanowiska pracy może być przyczyną wypadków.

b) Elektronarzędzi

miejscach zagrożonych wybuchem, na przykład

w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.

Pracujące elektronarzędzie wytwarza iskry, które

mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

c) Dzieci

oraz

pozostawać

z

elektronarzędzia.

Dekoncentracja może być przyczyną utraty kontroli

nad elektronarzędziem.

2) Bezpieczeństwo elektryczne

a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do

gniazda sieciowego.

Wtyczki nie wolno w jakikolwiek sposób

modyfi kować.

Elektronarzędzia

nie powinny być użytkowane z wtyczkami

przejściowymi.

Użytkowanie

niemodyfi kowanych

korzystanie z odpowiednich gniazd sieciowych

zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

b) Należy

unikać

jakichkolwiek uziemionych elementów, takich

jak rury, grzejniki, kuchenki lub chłodziarki.

Ryzyko porażenia prądem wzrasta, gdy ciało jest

uziemione.

c) Elektronarzędzi nie wolno narażać na działanie

deszczu lub wilgoci.

Obecność

wody

zwiększa ryzyko porażenia prądem.

d) Przewodu zasilającego nie wolno używać w

sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Przewodu zasilającego nie wolno używać do

przenoszenia bądź ciągnięcia elektronarzędzia,

ani do odłączania go od zasilania.

Przewód

zasilający

kontaktem ze źródłami ciepła, olejem, ostrymi

krawędziami lub poruszającymi się częściami.

Uszkodzony lub zapętlony przewód zasilający

e) W przypadku użytkowania elektronarzędzia

na wolnym powietrzu należy korzystać z

przedłużaczy do tego celu przeznaczonych.

Używanie przedłużaczy przeznaczonych do pracy

na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia

prądem.

(Tłumaczenie oryginalnych instrukcji)

się

ze

wszystkimi

wskazówek

bezpieczeństwa

należy

utrzymywać

nieodpowiednie

oświetlenie

nie

użytkować

osoby

postronne

dala

od

pracującego

posiadające

uziemienie

wtyczek

kontaktu

powierzchniami

wewnątrz

elektronarzędzia

chronić

f) Jeżeli

wykonywana w miejscu o dużej wilgotności,

zasilania

różnicowoprądowym.

Korzystanie z wyłącznika różnicowoprądowego

3) Bezpieczeństwo osobiste

a) Podczas użytkowania elektronarzędzia należy

zachowywać ostrożność, koncentrować się na

wykonywanej pracy i postępować zgodnie z

zasadami zdrowego rozsądku.

Elektronarzędzia nie powinny być użytkowane

przez osoby zmęczone lub znajdujące się pod

wpływem substancji odurzających, alkoholu

bądź lekarstw.

Chwila

elektronarzędzia może być przyczyną poważnych

obrażeń.

w

Należy zawsze nosić okulary ochronne.

Stosowane

warunków – wyposażenie ochronne, takie jak maska

przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub

słuchawki ochronne, zmniejsza ryzyko odniesienia

c) Należy

uruchomienie.

elektronarzędzia do gniazda zasilania i/lub

powinny

zestawu

podniesieniem lub przeniesieniem go, należy

upewnić się, że wyłącznik znajduje się w

położeniu wyłączenia.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy przenosić

elektronarzędzi, trzymając palec na wyłączniku,

ani podłączać do zasilania elektronarzędzi, których

wyłącznik znajduje się w położeniu włączenia.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć

wszystkie klucze regulacyjne.

Pozostawienie klucza regulacyjnego połączonego

z częścią obrotową elektronarzędzia może być

przyczyną obrażeń.

e) Nie sięgać elektronarzędziem zbyt daleko.

Należy zawsze pamiętać o stabilnej postawie i

zachowaniu równowagi.

Zapewnia

elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić

luźnej odzieży ani biżuterii. Chronić włosy,

odzież i rękawice przed kontaktem z ruchomymi

częściami urządzenia.

Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać

pochwycone i wciągnięte przez ruchome części

narzędzia.

g) Jeżeli elektronarzędzie wyposażone jest w

złącze

gromadzenia

o

właściwym

użytkowaniu takiego urządzenia.

Korzystanie z urządzeń do odprowadzania i

przed

gromadzenia pyłu zmniejsza zagrożenia związane z

obecnością pyłu.

4) Obsługa i konserwacja elektronarzędzi

a) Nie używać elektronarzędzia ze zbyt dużą

siłą. Należy wykorzystywać elektronarzędzie

odpowiednie dla wykonywanej pracy.

Elektronarzędzie

określonej pracy wypełni swoje zadanie lepiej i w

sposób bardziej bezpieczny, jeżeli praca będzie

wykonywana z zalecaną prędkością.

68

praca

elektronarzędziem

zawsze

korzystać

zabezpieczonego

nieuwagi

podczas

używać

wyposażenia

odpowiednio

uniemożliwić

Przed

akumulatorowego,

to

lepsze

panowanie

dla

urządzenia

do

pyłów,

podłączeniu

przeznaczone

musi

być

źródła

wyłącznikiem

użytkowania

ochronnego.

panujących

przypadkowe

podłączeniem

a

także

nad

odprowadzania

pamiętać

poprawnym

wykonania

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi L22hp04u

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi L22hp04u

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Hitachi L22hp04u