Podręcznik insrukcji Dell W26c

Dell W26c to nowy podręcznik instrukcji firmy Dell, który pomaga użytkownikom w łatwym i szybkim uzyskaniu dostępu do szczegółowych informacji na temat zalet i funkcji produktu. Podręcznik zawiera wyczerpujące informacje na temat konfigurowania i korzystania z produktu Dell W26c. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące wszelkich problemów i pytań, które mogą pojawić się podczas korzystania z produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik insrukcji Dell W26c

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy DELL INSPIRON 2650. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy DELL INSPIRON 2650 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla DELL INSPIRON 2650


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika DELL INSPIRON 2650SYSTEM INFORMATION GUIDE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Dejte pozor, aby se do v tracích ani jiných otvor pocítace nedostaly zádné p edm ty. Pro zamezení riziku úrazu elektrickým proudem nep ipojujte ani neodpojujte kabely a za ízení neopravujte ani nekonfigurujte b hem bou ky. Pocítac ani baterii neskladujte ani neponechávejte v blízkosti zdroj tepla jako jsou radiátory, krby, kamna, elektrické p ímotopy nebo jiná za ízení, ani ji jinak nevystavujte teplotám vyssím nez 60 °C. N které letecké spolecnosti mohou kritickou fázi letu definovat jako veskerou dobu, kdy se letadlo nachází pod letovou hladinou 3 050 m (10 000 stop). [... ] ­ W celu dostosowania siê do wszystkich tych ogranicze, w przypadku, gdy komputer przeno ny firmy Dell wyposa ony jest w modul Dell TrueMobileTM lub inne urzédzenie do komunikacji bezprzewodowej, nale y wyléczy to urzédzenie przed wej ciem na poklad samolotu i stosowa siê do instrukcji personelu dotyczécych postêpowania z takim urzédzeniem. Dodatkowo, korzystanie z dowolnego urzédzenia PED, takiego jak komputer przeno ny, mo e by zabronione podczas pobytu w samolocie w czasie krytycznych etapów lotu, na przyklad startu i lédowania. W przypadku niektórych linii lotniczych dodatkowo jako krytyczny etap lotu okre la siê dowolny moment, gdy pulap samolotu jest ni szy ni 3050 m (10000 stóp). Komputer mo na przepu ci przez skaner rentgenowski, lecz nigdy nie nale y wystawia go na dzialanie wykrywacza metalu. W przypadku zglaszania komputera jako baga u podrêcznego nale y zawsze mie przy sobie naladowany akumulator, w przypadku gdyby pracownik ochrony poprosil o wléczenie komputera. przewo éc wymontowany z komputera dysk twardy, nale y go owiné w material nieprzewodzécy prédu, na przyklad w tkaninê lub papier. Je li dysk jest zglaszany jako baga podrêczny, nale y by przygotowanym do zainstalowania go w komputerze. Nale y chroni komputer, akumulator i dysk twardy przed kontaktem z substancjami takimi jak brud, kurz, ywno, ciecze, przed skrajnymi temperaturami oraz przed wystawianiem na dzialanie wiatla slonecznego. Przy przenoszeniu komputera miêdzy miejscami znacznie ró niécymi siê temperaturé i/lub wilgotno cié, na powierzchni lub wewnétrz komputera mo e nastépi kondensacja pary wodnej. Aby unikné zniszczenia komputera, przed jego wléczeniem nale y odczeka dostateczné ilo czasu, aby skondensowana para mogla siê ulotni przed uruchomieniem komputera. PRZYPOMNIENIE: Przy przenoszeniu komputera z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca cieplejszego wysokiej lub z miejsca o wysokiej temperaturze do miejsca zimniejszego, przed wléczeniem zasilania odczekaj, aby urzédzenie dostosowalo siê do nowej temperatury. Przy odléczaniu kabla nale y ciégné za wtyczkê lub umieszczoné na niej pêtlê, a nie za sam kabel. Przy wyciéganiu wtyczki nale y trzyma jé prostopadle do powierzchni, w której znajduje siê gniazdo, aby unikné skrzywienia wtyków poléczeniowych. Elementy takie jak modul pamiêci powinno siê trzyma za krawêdzie, a nie za styki. Przygotowujéc siê do wyjêcia modulu pamiêci z plyty systemowej lub odléczenia urzédzenia peryferyjnego od komputera, nale y wyléczy komputer, odléczy kabel zasilacza i odczeka 5 sekund przed przystépieniem do dalszych czynno ci, aby unikné potencjalnych uszkodze plyty systemowej. Wy wietlacz nale y czy ci miêkké, czysté szmatké zwil oné rodkiem do czyszczenia okien, niezawierajécym wosku ani substancji ciernych. Rodek czyszczécy nale y nanie na szmatkê, po czym przeciera nié wy wietlacz w jednym kierunku, od góry do dolu. Je eli wy wietlacz jest silnie zabrudzony, na przyklad tluszczem, to zamiast plynu do mycia okien nale y u y alkoholu izopropylowego. W przypadku zamoczenia lub uszkodzenia komputera, nale y postêpowa zgodnie z procedurami opisanymi w punkcie "Rozwiézywanie problemów" w Podrêczniku u ytkownika. ] Komputery firmy Dell sé projektowane, testowane i klasyfikowane pod wzglêdem charakterystyki docelowego rodowiska elektromagnetycznego. Klasa A jest zazwyczaj przeznaczona dla rodowisk biurowych lub przemyslowych., powinien odpowiada komputerowi pod wzglêdem klasyfikacji dla docelowego rodowiska elektromagnetycznego. Uwaga dotyczéca ekranowanych przewodów sygnalowych: Podléczanie urzédze do urzédze firmy Dell powinno siê odbywa wylécznie za pomocé kabli ekranowanych, aby zmniejszy prawdopodobie stwo interferencji z uslugami komunikacji radiowej. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY DELL INSPIRON 2650

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy DELL INSPIRON 2650.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Przejdź do treści

Węzeł metra
Instrukcja instalacji sprzętu

Zanim zaczniesz
Review następujące dokumenty:
Specyfikacje techniczne i środowiskowe
- https://topics-cdn. pdf
Instrukcja instalacji szyny Dell EMC
- https://downloads. pdf
Instrukcja instalacji ramienia Dell EMC do zarządzania kablami (CMA)
– Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku dostępnym w witrynie pomocy technicznej online firmy Dell EMC (https://www. com/support).

 • Sprawdź, czy dostępne są następujące elementy:
  – serwery węzłowe metro–2
  – Zestaw ramienia do zarządzania kablami–1
 • Sprawdź, czy sprzęt jest w pełni przystosowany do środowiska centrum danych.

Zainstaluj serwery węzłów metropolitalnych

 1. Zainstaluj serwery w stelażu, korzystając z Przewodnika instalacji szyn Dell EMC:
  a. Usuń szyny ślizgowe z pudełek i zainstaluj je w dwóch kolejnych lokalizacjach 1U w docelowej szafie serwerowej.
  b. Usuń węzły serwerowe ze skrzynek i zamontuj je na zainstalowanych szynach ślizgowych.
  UWAGA: Zamontuj serwer z dolnym serwisem Dell Tag (czas letni) w górnej pozycji.
 2. Zainstaluj jedną ramkę LCD na każdym serwerze.
 3. Zachowaj optyczne transceivery 10 GbE SFP do instalacji w następnej sekcji.

Zainstaluj zestaw ramienia do zarządzania kablami

 1. Przymocuj wspornik mocujący CMA do wysuwanych szyn serwera dla każdego serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-1. jpg" sizes="(max-width: 439px) 100vw, 439px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 439w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-1-300x260. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 1" width="439" height="381" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 2. Przymocuj tacę CMA do wysuwanych szyn serwera dla każdego serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-2. jpg" sizes="(max-width: 507px) 100vw, 507px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 507w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-2-300x223. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 2" width="507" height="377" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 3. Przymocuj wstępnie okablowany zestaw ramienia do zarządzania kablami do zespołu wysuwanej szyny serwera w każdym węźle serwera.
  a. Podłącz wewnętrzny zacisk CMA (1) do lewej wewnętrznej szyny ślizgowej. Podłącz zewnętrzny zacisk CMA (2) do lewej zewnętrznej szyny stałej.
  C. Powtórz dla każdego węzła serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-3. jpg 707w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-3-282x300. jpg 282w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 3" width="640" height="682" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 282w"/>D. Przymocuj pętlę kablową i czerwony kabel serwisowy z boku stelaża za pomocą rzepów. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-CAUTION. jpg" alt="DEMwmQjP5VhJYQzVgRzX877m8qFCcH8JBb" width="31" height="26" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>UWAGA: Upewnij się, że pętla kablowa jest bezpiecznie podparta na stelażu i nie ciągnie za kable w ramionach zarządzających.

Podłącz kable zestawu CMA do węzłów serwera

Poniższy obraz etykiety mapy portów przedstawia przypisanie portów dla następujących kroków:

 1. Zainstaluj moduły WAN SFP w dwóch portach WAN w każdym węźle. Włóż jeden moduł 10 GbE SFP do portu oznaczonego WAN1 na mapie portów. Włóż jeden moduł 10 GbE SFP do portu oznaczonego WAN2 na mapie portów. Aby upewnić się, że są one dobrze zatrzaśnięte, pociągnij delikatnie każdy z
  Moduły we/wy SFP. Jeśli SFP jest luźny:
  1. Zwolnij zatrzask sprężynowy.
  2. Wciśnij SFP do końca.
  3. Zamknij zatrzask sprężynowy. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Connect-CMA-1. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Connect-CMA-1-300x74. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — Connect CMA 1" width="640" height="158" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>4. Powtórz dla każdego węzła. png" alt="symbol" width="46" height="44" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>UWAGA: W przypadku lokalnych konfiguracji systemu: a) Zainstaluj moduły SFP WAN w porcie WAN w celu zachowania bezpieczeństwa i/lub potencjalnego użycia w przyszłości, b) Upewnij się, że wtyczki kablowe są na miejscu, aby chronić moduł SFP, gdy nie jest używany.
 2. Podłącz kable LCOM Direct Attach Copper (DAC) do dwóch portów LCOM w każdym węźle. Podłącz czarny kabel oznaczony LCOM1 do portu oznaczonego LCOM1 na mapie portów.
  Powtórz w każdym węźle. Podłącz czarny kabel oznaczony LCOM2 do portu oznaczonego LCOM2 na mapie portów. Sprawdź, czy kable są dobrze osadzone, pociągając lekko za kabel przy każdym połączeniu węzła.
 3. Podłącz kable MGMT Ethernet do dwóch portów MGMT w każdym węźle. Podłącz zielony kabel oznaczony MGMT1 do portu MGMT1, jak pokazano na mapie portów. Powtórz w każdym węźle. Podłącz fioletowy kabel oznaczony MGMT2 do portu MGMT2, jak pokazano na mapie portów. Sprawdź, czy kable są dobrze zatrzaśnięte na każdym połączeniu węzła, pociągając lekko za kabel na każdym połączeniu węzła.
 4. Podłącz kable zasilające AC do zasilaczy w każdym węźle. Podłącz czarny kabel zasilający do zasilacza PSU1/czarnego bloku „Zasilanie AC” na mapie portów. Podłącz szary kabel zasilający do PSU2 / szarego bloku „Zasilanie AC” na mapie portów.
  D. Sprawdź, czy poprowadzenie kabla zasilającego umożliwia swobodne poruszanie się każdego węzła serwera na wysuwanych szynach. jpg"/>UWAGA: Zwiń kabel zasilający i przymocuj go do uchwytu zasilacza za pomocą dołączonego
  Paski na rzepy, jak pokazano na poniższym rysunku. Upewnij się, że pasek podnosi moc
  kabel, aby zapobiec wiązaniu, gdy serwer jest rozszerzany podczas usługi.

Podłącz kable zasilające do nadmiarowych źródeł zasilania sieciowego

Podłącz czarny i szary kabel zasilający do oddzielnych źródeł zasilania. jpg"/>UWAGA: Do utrzymania wysokiej dostępności wymagane są nadmiarowe połączenia zasilania. Upewnij się, że szare i czarne przewody są podłączone do oddzielnych zasilaczy.

 1. Podłącz szare kable zasilające do jednostki dystrybucji zasilania A (PDU).
 2. Podłącz czarne kable zasilające do listwy zasilającej B PDU.

Sprawdź połączenia i zasilanie węzła metra

 1. Sprawdź, czy każdy węzeł otrzymuje zasilanie z OBU stref zasilania. Sprawdź, czy uchwyt zasilacza świeci na ZIELONO dla obu zasilaczy w każdym węźle. jpg"/>UWAGA: Jeśli dioda LED PSU nie świeci, sprawdź połączenia kabla zasilającego. Jeśli dioda LED nie świeci na ZIELONO, zapoznaj się z instrukcją instalacji i serwisu PowerEdge R640 () w celu uzyskania dalszych informacji o stanie diody LED zasilacza. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-PSU-LED. jpg" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 502w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-PSU-LED-300x155. jpg 300w" alt="DEMwmQjP5VhJYQzVgRzX877m8qFCcH8JBb" width="502" height="259" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 2. Włącz oba serwery i sprawdź stan kondycji na przednim lewym panelu. Sprawdź, czy wskaźnik przełącznika zasilania jest ZIELONY (z prawej strony z przodu). Sprawdź, czy nie ma POMARAŃCZOWYCH diod LED stanu zdrowia (lewy przód). plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2. jpg 997w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2-300x70. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2-768x178. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 2" width="640" height="148" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>
 3. Sprawdź, czy dioda LED LINK świeci na ZIELONO dla portów MGMT1 i MGMT2. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-3. jpg" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 402w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-3-300x154. jpg 300w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 3" width="402" height="206" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 4. Sprawdź, czy diody LED LINK świecą na ZIELONO dla portów LCOM1 i LCOM2. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-4. jpg 662w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-4-300x62. jpg 300w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 4" width="640" height="132" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>

  Nawiąż połączenia z lokalnymi klientami

  W przypadku poniższych połączeń poprowadź wszystkie kable przez zespół CMA z boku szafy. Zamocuj kable zarówno w CMA, jak i z boku szafki za pomocą rzepów. jpg"/>UWAGA: Wszystkie połączenia węzłów muszą być kierowane przez zestaw CMA, aby zachować wysoką dostępność podczas operacji usługi. Zapewnij odpowiednią długość, aby utrzymać ruchy ramion i zdrowie kabla.

  1. Podłącz dostarczone przez klienta kable światłowodowe z sieci SAN typu front-end i back-end do odpowiednich portów węzłów metra na obu dyrektorach. jpg"/>UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia lub zanieczyszczenia, nie dotykaj końców jakiegokolwiek kabla światłowodowego. jpg"/>UWAGA: Użyj nadmiarowych fizycznych łączy Fibre Channel, aby połączyć każdy host z dyrektorami węzła metropolitalnego, a każdego dyrektora węzła metropolitalnego z pamięcią masową zaplecza. Aby zapobiec niedostępności danych, upewnij się, że każdy host w magazynie view ma ścieżki do obu katalogów w klastrze i że konfiguracja wielościeżkowa rozdziela ścieżki równomiernie między katalogami A i B. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links. jpg 1002w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links-300x112. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links-768x287. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — fizyczne łącza Fibre Channel" width="696" height="261" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>UWAGA: Połączenia światłowodowe na HBA2 są odwrócone w porównaniu z HBA1.
  2. Podłącz port „CUST” węzła metra do sieci IP klienta na obu dyrektorach:

  Nawiąż połączenia z klientami metra

  UWAGA: Ta sekcja dotyczy wyłącznie konfiguracji systemu „metro” z dwoma klastrami. Pomiń tę sekcję w przypadku „lokalnych” konfiguracji systemu.
  W przypadku poniższych połączeń poprowadź wszystkie kable przez zespół CMA z boku szafy. jpg"/>UWAGA: Wszystkie połączenia węzłów muszą przechodzić przez CMA (ramię mechaniczne), aby utrzymać HA podczas operacji serwisowych.

  1. Połącz połączenia IP sieci WAN między klastrami. Upewnij się, że każdy węzeł lub dyrektor ma dwie niezależne ścieżki do każdego węzła lub dyrektora w innym klastrze. Węzeł Metro obsługuje tylko połączenia światłowodowe IP WAN. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2. jpg 994w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2-300x104. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2-768x267. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — połączenia klientów 2" width="640" height="223" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>

   Następne kroki

   • Aby skonfigurować węzeł metro, przejdź do pulpitu SolVe lub SolVe Online, a następnie postępuj zgodnie ze ścieżką Procedury administracyjne VPLEX → Konfiguracja → Skonfiguruj węzeł metro.
   • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług, konserwacji i rozwiązywania problemów, pobierz pulpit SolVe ze strony SupportZone lub przejdź do SolVe Online (https://solveonline. com/solve/home).

   Szybki lokalizator zasobów

   Aby uzyskać dostęp do dodatkowej dokumentacji i filmów dotyczących węzła metra, zeskanuj kod QRL firmy Dell EMC za pomocą smartfona.

   https://www. com/Storage/Metro_node

   Dell P/N: 6Y7M8 wer. A00
   2020 - 12
   Copyright © 2020 Dell Inc. lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Dokumenty / Zasoby

   Referencje

Zobacz poniższy poradnik dla Dell Inspiron15. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Dell Inspiron15, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Dell Inspiron15. Upewnij się, że opisujesz trudności z Dell Inspiron15 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Dell Inspiron15

Marka:
Dell
Produkt:
Laptopy
Model/nazwa:
Inspiron15
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski

Powiązane produkty Dell Inspiron15

Podręcznik insrukcji Dell W26c

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik insrukcji Dell W26c

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik insrukcji Dell W26c