Podręcznik instalacji i wsparcia Aeg Cdp 4226

Podręcznik instalacji i wsparcia Aeg Cdp 4226 zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji i konfiguracji urządzenia. Książka zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, instalacji i wsparcia sprzętu, oprogramowania, usług i protokołów sieciowych. Książka oferuje praktyczne wskazówki dotyczące instalacji, konfiguracji, wsparcia i optymalizacji Aeg Cdp 4226. Podręcznik zawiera także kompletne informacje o zarządzaniu systemem i wszystkich jego funkcjach. Podręcznik instalacji i wsparcia Aeg Cdp 4226 zapewnia czytelnikom kompleksowe informacje na temat konfiguracji i wsparcia sprzętu, oprogramowania i usług. Jest to przydatna pozycja dla tych, którzy są zainteresowani instalacją, konfiguracją i wsparciem Aeg Cdp 4226.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i wsparcia Aeg Cdp 4226

Zmodyfikowanie tej opcji spowoduje automatyczne uaktualnienie tej strony

Możesz użyć trybu Odzyskiwania systemu macOS, czyli wbudowanego systemu odzyskiwania na Macu do ponownej instalacji macOS. Odzyskiwanie systemu macOS zachowa Twoje pliki i ustawienia podczas ponownej instalacji.

Ważne: Ponowna instalacja systemu macOS wymaga połączenia komputera z Internetem.

Na Macu z układem scalonym Apple lub na Macu z procesorem Intel oraz układem zabezpieczającym Apple T2 możesz użyć Asystenta wymazywania, aby przywrócić ustawienia fabryczne Maca przed jego oddaniem lub sprzedażą. Zobacz: Wymazywanie Maca.

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

Zobacz poniższy poradnik dla AEG CDP 4201 MP3/VCD. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG CDP 4201 MP3/VCD, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG CDP 4201 MP3/VCD. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG CDP 4201 MP3/VCD tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG CDP 4201 MP3/VCD

Strona: 1

59JE˛ZYKPOLSKIOgólne wskazówki związane z bezpiecznąobsługąUrządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią, abyzapobiec groźbie pożaru lub porażeniu prądem. Nie należygo więc używać w pobliżu wody, a więc przykładowo wpobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.Urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przeznac-zeniem.Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do przepiso-wo zamontowanego gniazdka. Proszę zwrócić uwagę na to,żeby podane napięcie zgadzało się z napięciem w gniazdku.W przypadku używania oddzielnych zasilaczy należyzwrócić uwagę na biegunowość i napięcie, baterie muszązostać włożone do urządzenia zgodnie z oznaczonąbiegunowością.Urządzenie należy w taki sposób ustawić, żeby istniejąceotwory wentylacyjne nie zostały przykryte.Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefachowoprzeprowadzone naprawy mogą być groźne w skutkach dlaużytkownika. Przy uszkodzeniu urządzenia, w szczególnościkabla sieciowego, urządzenie nie może być używane dopókinie zostanie naprawione przez osobę z wymaganymi upraw-nieniami. Przewód zasilający należy regularnie sprawdzać,czy nie jest uszkodzony.W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemulecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty. Jeżeliprzewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, topowinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalnymzakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę wcelu uniknięcia zagrożenia.Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane,należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyjąć baterie.Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i majązwracać Państwa uwagę na:Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagęużytkownika na znajdujące się we wnętrzuurządzenia części, które są pod niebezpieczniewysokim napięciem.Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagęużytkownika na znajdujące się w załączonychdokumentach ważne wskazówki związane zobsługą i konserwacją urządzenia.Urządzenia z tym symbolem używają do odczy-tywania dźwięku z płyty kompaktowej „Laseraklasy A“. Wbudowany wyłącznik bezpieczeństwama zapobiec temu, żeby użytkownik w czasie otwieraniakieszeni odtwarzacza płyt kompaktowych został poddanyniebezpiecznemu dla ludzkich oczu oddziaływaniu niewi-docznego światła lasera.Wyłącznika tego nie należy w żadnym wypadkuzmostkować lub też przy nim manipulować, ponieważ grozito niebezpieczeństwem, że użytkownik poddany zostanieoddziaływaniu niebezpiecznego dla ludzkich oczu niewi-Specjalne wskazówki związanez bezpieczną obsługąW tym urządzeniu zastosowanolaser klasy 1.Opis elementów obsługiOdtwarzacz CD (ABB. 1)1 Przycisk CD Stop/off2 I Przycisk BACK (szybki przesuw do tyłu)3 I Przycisk NEXT (szybki przesuw do przodu)4 Przycisk AUDIO/EQ (lewy/prawy kanał/Equalizer)5 / II Przycisk Odtwarzanie CD/ Przerwa6 Przycisk CD ESP/NP/DIR7 Przycisk PROG/PBC8 Przycisk MODE9 OPEN Otwieranie szufladki CD10 VOLUME / Regulator głośności11 PHONES Gniazdo słuchawek12 AV OUT Podłączenie do telewizora13 DC 4, 5V: Podłączenie zasilacza do sieci14 Sensor zdalnego sterowania15 Blokada przycisków HOLD OFF/ON16 CHARGE ON/OFF17 Pojemnik na baterieZdalne sterowanie (ABB. 2)1 Przycisk MUTE (wyciszanie)2 Przycisk P/N (PAL / NTSC)3 / II Przycisk Odtwarzanie CD / Przerwa4 Przycisk CD Stop5 Przyciski cyfrowe 1-106 Przycisk 10 +7 Przycisk TIME8 Przycisk DIGEST9 Przycisk OSD10 Przycisk RETURN11 Przycisk PBC12 Przycisk RESUME13 I Przycisk CD SKIP (przeskok do tyłu)14 Przycisk SLOW15 Przycisk PROG (programowanie CD)05-CDP 4201 NEU4 AEG 59 05. 09. 2005, 12:07:08 Uhr

Strona: 2

6016 Przycisk CD (szybki przesuw do tyłu)17 Przycisk ZOOM18 Przycisk CD (szybki przesuw do przodu)19 Przycisk głośności VOL +20 Przycisk REPEAT (powtarzanie)21 I Przycisk CD SKIP (przeskok do przodu)22 Przycisk L/R (lewy/prawy kanał)23 Przycisk głośności VOL –Zdalne sterowanie do słuchawek (ABB. 3)A. PHONESB. HOLD OFF/ONC. PLAY/PAUSED. VOLUMEE. STOP/OFFF. I BACKG. I NEXTH. ESP/LR/DIRWskazówka: Niektóre przyciski znajdują się zarównow urządzeniu jak i na pilocie zdalnego sterowania. Taksamo oznaczone przyciski mają to samo działanie.Jeśli chcą Państwo korzystać z pilota do słuchawek, proszępostępować w następujący sposób:Proszę połączyć wtyczkę pilota do słuchawek z gniazdkiem(11) w urządzeniu, a następnie włożyć wtyczkę słuchawek(słuchawek miniaturowych) do gniazdka połączeniowego (A).Meldunki w wyświetlaczu (ABB. 4)1 VCD / MP3 / CD Format2 Numer tytułu3 Czas odtwarzania4 Wskaźnik blokady przycisków5 Funkcja ESP6 Wskaźnik wymiany baterii7 RAN - Funkcja RANDOM8 PGM - Funkcja PROGRAMM9 REP - Powtarzanie normalne10 REP ALL - Powtarzanie wszystkiego11 REP DIR - Powtarzanie albumUruchomienie urządzeniaWłożyć baterie (Nie objęte tym zakupem)• Proszę otworzyć pojemnik na baterie (17) z tyłuurządzenia.• Proszę włożyć 2 baterie 1, 5 V typu AA. Proszę zwrócićuwagę na właściwe ułożenie biegunów (patrz spód po-jemnika na baterie lub nadruk na zewnętrznej stronie).• Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas,to proszę wyjąć z niego baterie, aby uniknąć wydosta-nia się elektrolitu.• Symbol baterii w wyświetlaczu sygnalizuje, że bateriepowinny być wymienione. Proszę zawsze wymieniaćbaterie w komplecie, proszę nie wymieniać bateriipojedynczo.Uwaga: Baterie nie należą do zwykłych śmieci. Zużyte ba-terie proszę zwracać w odpowiednich punktach zbiorczychlub w sklepie.Proszę nigdy nie wrzucać baterii do ognia.Baterie do pilota zdalnego sterowaniaW przypadku baterii do pilota zdalnego sterowania chodzi oogniwa litowe o długiej żywotności. Gdyby z upływem czasuzasięg pilota zmalał, proszę postępować w następującysposób:• Proszę otworzyć pojemnik na baterie z boku pilota.• Proszę zastąpić ogniwo baterią tego samego typu.Proszę zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów.• Proszę zamknąć pojemnik na baterie.Używanie zasilaczaMają Państwo także możliwość zasilania urządzeniapoprzez zasilacz z wtyczką.1. Proszę włożyć zasilacz z wtyczką do przepisowozainstalowanego gniazdka ze stykiem uziemiającymna 230 V, 50 Hz.2. Proszę połączyć odtwarzacz CD z zasilaczem wty-kowym, wkładając wtyczkę zasilacza do gniazda DC4, 5 V.3. Używając zasilacza (DC 4, 5V/ 700mA) proszę zwrócićuwagę na właściwe ułożenie biegunów zgodnie znapisami na odtwarzaczu CD.Zasilanie samochodoweDzięki kasecie adaptera i adapterowi zapalniczki odtwarz-acz CD można zainstalować w prawie każdym samochod-zie wykorzystując istniejące radio samochodowe z częściąkasetową.1. Proszę wsunąć adapter zapalniczki w miejsce zapal-niczki samochodowej a wtyczkę znajdującą się nakońcu kabla do gniazdka DC 4, 5 V odtwarzacza CD.2. Proszę wsunąć kasetę adaptera do gniazdka AV-OUT(12) odtwarzacza CD.3. Proszę włączyć radio samochodowe i wsunąć kasetęadaptera do kieszeni kasetowej. Proszę zwracaćuwagę, aby kabel podłączenia kasety adapteraznalazł się dokładnie w rowku prowadzenia kasety.W przeciwnym razie mogłoby dojść do zablokowaniamechanizmu przewijania kasety!Nieliczne radia samochodowe mogą wyrzucać kasetę zarazpo jej włożeniu. W takim wypadku proszę ułożyć kabel05-CDP 4201 NEU4 AEG 60 05. 2005, 12:07:10 Uhr

Strona: 3

61podłączeniowy kasety w rowku prowadzenia po przeciwnejstronie i powtórnie wsunąć kasetę, tym razem drugą stroną.Jeśli radio samochodowe ponownie wyrzuci kasetę, oznac-za to, że nie jest ono przystosowane do kasety adaptera.Obsługa ogólnaAUDIO/ Przełączanie ustawień głośników:MONO L, MONO R, STEREO (tylkow trybie VCD).EQ (4): Do dyspozycji są różne rodzaje brz-mienia dźwięku (CLASSIC, DISCO,POP, JAZZ).CHARGEON/OFF (16): Włącza funkcję ładowania przypodłączonym zewnętrznym zasilaczu.Ostrzeżenie! Proszę pamiętaćo tym, by w pojemniku na baterienie znajdowały się zwykłe baterie.Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!Proszę używać tylko odpowiednichakumulatorków!Wskazówka: proszę użyćzałączonej wkładki do ładowania, byuzyskać styk z akumulatorem.HOLD (15): Blokuje działanie wszystkichprzycisków urządzenia, jako zabez-pieczenie przed niezamierzonymwciśnięciem jakiegoś klawisza. Poprzesunięciu przełącznika w prawo wwyświetlaczu pojawia się „HOLD“.VOLUME (10): Służy do ustawienia głośności (19/23na pilocie). W trybie VCD daje sięregulować tylko poprzez pilota zdal-nego sterowania lub przez telewizor.AV OUT (12): Dopołączeniaztelewizoremposiadającymgniazdowejściowewideo.Czarnąwtyczkęproszęwłożyćdogniaz-dkawodtwarzaczuCD, żółtąwtyczkędogniazdkawejściowego wideo, czerwonąwtyczkędowejściaprawegogłośnika(R), abiałąwtyczkędowejścialewegogłośnika(L)telewizora.DC 4, 5V (13): Do podłączenia zasilacza.PHONES (11): Do podłączenia słuchawek lubsłuchawek miniaturowych.OPEN (9): Do otwierania szufladki CD.Zdalne sterowanie na podczerwieńDo bezprzewodowej obsługi z odległości do 5 metrów.Jeśli zasięg maleje, baterie muszą być wymienione. Przyobsłudze proszę zwrócić uwagę na wolną przestrzeńmiędzy pilotem zdalnego sterowania a odbiornikiem podc-zerwieni w urządzeniu.WyłączanieUrządzenie wyłączają Państwo wciskając przycisk STOP (1) (4 na pilocie zdalnego sterowania) 1 raz, wzgl.przy pracującym urządzeniu 2 razy, lub nie obsługują goPaństwo około 10 sekund.Opis przycisków CD / II Odtwarzanie/Pause (5/3): Mogą Państwo przerwać na krótkoodtwarzanie. Ponowne wciśnięcieklawisza powoduje kontynuowanieodtwarzania od tego samego miejs-ca STOP/OFF (1/4): Płyta CD zostaje zatrzymana.Ponowne wciśnięcie wyłączaurządzenie.I BACK (2)/I NEXT (3): Przy pomocy tych przycisków mogąPaństwo przejść do następnegowzgl. poprzedniego tytułu.Jeśli przytrzymają Państwo tenklawisz wciśnięty, włącza się szybkiprzesuw.ESP/NP/DIR (6): ESP w trybie CD:Wyłącza / włącza funkcjęprzeciwwstrząsową przy włożonejpłycie Audio CD (pamięć 40 +/- 5sek. ). W razie zakłóceń informacjemuzyczne CD czytane są bezzakłóceń z pamięci przejściowej.Błędy odczytu korygowane są powczytaniu w pamięci przejściowej.W przypadku aktywnej funkcjiprzeciwwstrząsowej w wyświetlaczupojawia się wskaźnik w postaci belki,która powoli się wypełnia. Proszęponownie wcisnąć przycisk ESP, bywyłączyć tą funkcję.Funkcja DIR tylko w trybie MP3:Przy włożonej płycie MP3 CDprzycisk ten, jako przycisk wybiera-nia, służy do zmiany katalogówzałożonych na CD.Funkcja N/P tylko w trybie VCD:Przełączanie systemu sygnałuwyjściowego wideo “NTSC” lub“PAL”.MODE (8): Przyciskiem MODE mogą Państwowybierać następujące funkcje:wcisnąć 1 x =“REP”: Stale powtarzany jestaktualny tytuł.05-CDP 4201 NEU4 AEG 61 05. 2005, 12:07:12 Uhr

Strona: 4

62wcisnąć 2 x =“REP ALL”: Stale powtarzana jestaktualna płyta CD.wcisnąć 3 x =“RAN”: Wszystkie tytuły odtwarzanesą jeden po drugim w przypadkowejkolejności.wcisnąć 4 x =Wszystkie funkcje zostająwyłączone. Kontynuowany jestnormalny tryb odtwarzania.Funkcje w trybie odtwarzania MP3CD:“REP DIR”: Stale odtwarzany jestaktualnie wybrany katalog (album).cała płyta CD.wcisnąć 5 x =Opis przycisków CD na pilocie zdalnegosterowaniaMUTE (1): Służy do szybkiego wyłączeniagłośności. Dla skasowania tej funkcjiponownie wcisnąć przycisk MUTE.P/N (2): Przełączanie systemu sygnałuwyjściowego wideo “NTSC” lub “PAL”.TIME (7): Przyciskiem TIME mogą Państwowpisać początek odtwarzania odokreślonego czasu. Po wciśnięciutego przycisku na ekranie pojawiasię GOTO --:--. Proszę wpisaćodpowiedni numer. Dwie pierwszecyfry stanowią minuty, następnecyfry oznaczają sekundy. Cyfrę “0”wybiorą Państwo przyciskiem “10”.DIGEST (8): Jeśli wciśnięty zostanie tenprzycisk, odtwarzacz dzieli aktualnieodtwarzany plik VCD na 9 częścirównej wielkości i pokazuje obrazyjednocześnie na ekranie. Może topotrwać kilka minut, w zależnościod wielkości pliku. Klawiszami cy-frowymi 1-9 mogą Państwo przejśćdo pożądanego fragmentu, którynastępnie zostaje uaktywniony. Jeśliteraz wcisną Państwo przycisk, tourządzenie rozpoczyna odtwarzanieod wybranego miejsca w trybiepełnego obrazu.OSD (9): Widzą Państwo typ CD, funkcje, np.SINGLE REMAIN, numer tytułu ipozostający czas odtwarzania CD.Proszę wcisnąć przycisk do 5 razy iwybrać różne ustawienia.RETURN (10): Po wciśnięciu tego przyciskuodtwarzanie CD zostaje zatrzymane.Pokazuje się menu główne. Funkcjata może być wykorzystana tylkowtedy, gdy włożona CD to Video 2. 0CD, zaś tryb PBC jest aktywny (ON)(tylko w trybie VCD).PBC (11): Włącza i wyłącza PBC (tylko w trybieVCD).RESUME (12): Po wciśnięciu przycisku StopNastępnie po wciśnięciu przyciskuRESUME odtwarzanie kontynuowa-ne jest od miejsca, w którym zostałoprzerwane (tylko w trybie VCD).SLOW (14): Przełącza na zwolnione tempopodczas odtwarzania Video CD. Pokażdym wciśnięciu przycisku SLOWzmienia się prędkość: 1/2x, 1/4x,1/8x i 1/16 x. Jeśli chcą Państwowrócić do normalnego odtwarzania,proszę wcisnąć przycisk / II (tylkoZOOM (17): By powiększyć jakiś fragmentobrazu, proszę wcisnąć przyciskZOOM podczas odtwarzania. Przypomocy tego przycisku dany obrazmożna oglądać w dwóch różnychwielkościach. Używając przyciskówkursora I I / mogą Państwo jeszcze dokładniejwybrać fragment obrazu. Byprzełączyć urządzenie na normalneodtwarzanie, proszę wcisnąćprzycisk ZOOM, aż pojawi się“RESTORE” (tylko w trybie VCD).REPEAT (20): patrz obydwie tabele.R/L (22): Przełączanie ustawień głośników:05-CDP 4201 NEU4 AEG 62 05. 2005, 12:07:13 Uhr

Strona: 5

63Odtwarzanie płyt CD1. Przyciskiem OPEN proszę otworzyć szufladkę CD.2. Proszę włożyć płytę CD etykietką do góry w tensposób na stożek centrujący, by zaskoczyła. Proszęzamknąć szufladkę CD.3. Proszę wcisnąć przycisk Odtwarzanie/ Przerwa / II (5) na urządzeniu, by je włączyć. Wwyświetlaczu pojawia się “”rEAd” (odczyt). CDodtwarzana jest od pierwszego tytułu. W wyświetlaczupokazywana jest aktualna piosenka i dotychczasowadługość odtwarzania.4. By wyjąć CD, proszę wcisnąć przycisk STOP,otworzyć pokrywkę płyty klawiszem OPEN i unieśćostrożnie dysk. Pokrywka płyty powinna być stalezamknięta.Wskazówka: Jeśli dysk włożony został niewłaściwą stroną,w wyświetlaczu pojawia się “BAdisc”. Jeśli dysk nie zostałwłożony w ogóle, pojawia się meldunek “NO DISC”.Odtwarzanie muzyki w formacie MP3Mają Państwo możliwość odtwarzania na tym urządzeniuutworów muzycznych w formacie MP3. Poza tymurządzenie to obsługuje będące w powszechnymużyciu płyty kompaktowe typu: CD, CD-RW, CD-R. Wwyświetlaczu pojawia się zawsze aktywna funkcja ESP(pamięć 100 Sek. ), patrz punkt “ESP/NP/DIR”.Zaprogramowane odtwarzaniePozwala na zaprogramowanie tytułów w dowolnejkolejności. Patrz ustęp “PROGRAM” w podanych niżejtabelach.Urządzenie zatrzymuje się automatycznie po odtwor-zeniu wszystkich zaprogramowanych tytułów. Jeżeliwcisną Państwo jeden raz przycisk Stop, odtwarzaniezostaje zatrzymane, a program skasowany. Tak samo pozakończeniu odtwarzania, jak i po ok. 10 sekundach, jaktylko urządzenie się wyłączy.Mają Państwo możliwość połączenia zaprogramowanychtytułów z funkcją REPEAT. Po zaprogramowaniu i urucho-mieniu urządzenia proszę wcisnąć przycisk REPEAT do 3razy, a funkcje mogą być zastosowane zgodnie z opisem wustępie “REPEAT”.Przegląd funkcji1. Funkcje VCD• Proszę włączyć telewizor.• Proszę przestawić telewizor na tryb AV.• Proszę włączyć urządzenie i włożyć płytę Video CD,zgodnie z przedstawionym już opisem.• Proszę wcisnąć przycisk / II Odtwarzanie/ Przerwa.• Na ekranie swego telewizora widzą Państwo teledysk,podczas gdy dźwięk słyszany jest przez odtwarzaczCD.Obsługa Funkcje VCDProszęwcisnąć (/ II)1. Urządzenie zostaje włączone inastępuje przeszukanie dysku.2. Przerwa podczas odtwarzania.3. Ponownie rozpoczyna się odtwarza-nie.wcisnąćSTOP ()Odtwarzanie zostaje zatrzymane.(I (2/13))Przeskok do poprzedniego tytułu.(I (3/21))Przy pomocy tego przycisku mogą Państwoprzejść do następnego tytułu lub do jeszc-ze jednego dalej, itd.Przytrzymać(I / (2/16))Przytrzymując ten klawisz wciśnięty włączasię szybki przesuw (do tyłu).(I / (3/18))się szybki przesuw (do przodu).MODEPrzełączanie - wybieranie funkcji powtarza-nia zwykłego, powtarzania wszystkiego lubfunkcji RANDOM.wcisnąć NPPrzełączanie na system sygnałuwcisnąć PBC(PlaybackControl)wcisnąć1 raz:PBC włączone, meldunek na ekraniewcisnąć2 razy:PBC wyłączone.AUDIO/EQFunkcja AUDIO: wybór między ustawienia-mi kanał lewy, kanał prawy i stereo.REPEAT wcisnąć 1 raz =“REPEAT 1”: Stale powtarzany jestwcisnąć 2 razy =“REPEAT ALL”: Stale powtarzana jestwcisnąć 3 razy =“REPEAT CANCEL” Wszystkie funkcjezostają wyłączone. Kontynuowany jest05-CDP 4201 NEU4 AEG 63 05. 2005, 12:07:14 Uhr

Strona: 6

64PROGRAM Proszę wcisnąć najpierw (), a następniePROG. Na ekranie pojawia się “PROG” i“TRK”. Proszę wybrać kolejność przyciska-mi I / I (przycisk 2 = +10, przycisk3 =+1) lub przyciskami / (16/18).Proszę wybrać kolejność bezpośrednioprzy pomocy przycisków cyfrowych (5).W przypadku numeru dwucyfrowegonajpierw przycisk +10, a następnie liczbęjednocyfrową. Programowanie jest już zapi-sane w pamięci. Proszę wcisnąć ( / II).SLOW Proszę wybierać między prędkościami1/2, 1/4, 1/8, 1/16.RESUME Kontynuacja od tego samego miejsca pofunkcji stop (patrz punkt RESUME).DIGEST Pokaz obrazu w małym formacie(patrz punkt DIGEST)..ZOOM Dla powiększenia fragmentu obrazu(patrz punkt ZOOM)R/L Przełączanie – wybieranie międzykanałami audio.2. Funkcje CD, MP 3ObsługaFunkcjeCD MP33. Ponownie rozpoczyna się odtwarzanie.przejść do następnego tytułu lub do jeszczejednego dalej, itd.MODE przyurządzeniu:REPEAT napilocie:Przełączanie – wybieranie funkcjipowtarzania zwykłego, powtarzania DIR(tylko MP3), powtarzania wszystkiego.Funkcja RANDOM tylko przyciskiem przyurządzeniu.ESP/DIRWłącza lubwyłącza funkcjęprzeciwwstrząsową(Anti-Schock).Przeskok donastępnego indeksu/katalogu (DIREC-TORY).Funkcja EQ: Przyciskami I / Iproszę wybierać między ustawieniamiSTAND, CLASS; DISCO; JAZZ; POP.PROG. Proszę wybrać kolejność przyciska-3 =+1). Proszę wcisnąć ponownie PROG.Wskaźnik w wyświetlaczu przechodzi dopozycji w pamięci P-02 itd.Lub też proszę wybrać kolejność używającbezpośrednio przycisków cyfrowych (5).Proszę zapisywać w pamięci przyciskiemPROG. Proszę wcisnąć ( / II) (tylko przyurządzeniu).Funkcje specjalnePłyty MP3 – CD: Na tym urządzeniu mogą Państwoodtwarzać płyty MP3 CD. Na tych płytach może byćzapisanych do 200 tytułów w zagęszczonym formacie.Urządzenie to rozpoznaje automatycznie MP3 CD. Takwięc jakość dźwięku pozostaje zachowana. Celemodtwarzania tych dysków proszę postępować zgodnie zopisem w rozdziale Odtwarzanie CD. Zaprogramowaniatytułów mogą Państwo dokonać tak, jak to już zostałoopisane w rozdziale “Zaprogramowane odtwarzanie”.VCD: Urządzenie to dysponuje podłączeniem wideodo Video CD. Odtwarzane mogą być dyski CD, VCD,CD-R i MP3. Niniejszy sprzęt rozpoznaje automatycznierodzaj CD. Proszę podłączyć urządzenie do telewizoraprzy pomocy załączonego kabla wideo. Proszę wcisnąćprzycisk OSD (na pilocie zdalnego sterowania). Naekranie telewizyjnym pojawia się menu (Jeśli uzyskajątu Państwo tylko czarno-biały obraz, proszę wcisnąćprzycisk N/P, ewentualnie przy otworzonej szufladce naCD).05-CDP 4201 NEU4 AEG 64 05. 2005, 12:07:15 Uhr

Strona: 7

65Usuwanie zakłóceńPamiętaj:Istnieje wiele metod wypalania i kompresji oraz różnic wjakości fabrycznych i wypalanych płyt CD.Ponadto w przemyśle fonograficznym nie ma ogólnieobowiązujących standardów (zabezpieczenia przedkopiowaniem).Z tego względu mogą bardzo rzadko wystąpić problemyprzy odtwarzaniu płyt CD i płyt CD z nagraniami MP3. Nieoznacza to wadliwego działania urządzenia.Zakłócenie Przyczyna RozwiązanieVCD nie daje sięodtworzyć.VCD nie jestwłożona wogóle lub włożonaniewłaściwie.Proszę sięupewnić, że dyskwłożony jest napi-sami do góry.VCD przeskakujepodczas odtwarza-nia.sprawdzić dyskpod względempozostawionychodcisków palców,zabrudzeń lubporysowania.Proszę oczyścićgo miękkąściereczką,zaczynając odśrodka.Brak kolorów. Źle ustawionysystem barw.Proszę wcisnąćprzycisk P/N (2) iwybrać właściwąnormę kolorów.Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normybezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymaganiadyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromag-netycznej.Zastrzega się prawo do zmian technicznych!WARUNKI GWARANCJIPrzyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc oddaty zakupu. W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwaćw terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu zkartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodze-nia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałówlub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniającwadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniająccałe urządzenie na nowe.Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony wkomplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważnąkartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwościw oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dlazabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie brakukompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzeniasprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosireklamujący.Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności prze-widzianych w instrukcji obsługi, do wykonania którychzobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i nawłasny koszt.Gwarancja nie obejmuje:• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeńsprzętu i wywołanych nimi wad,• uszkodzeń powstałych w wyniku działania siłzewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne,zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,• nieprawidłowego ustawienia wartości napięciaelektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazdazasilania,• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,akumulatorów,• uszkodzeń wyrobu powstałych w wynikuniewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jegoużytkowania, przechowywania, konserwacji, samowol-nego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmiankonstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lubosoby niepowołane,• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, oile są one zgodne z podanymi przez producenta,• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistot-ny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży,nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek,nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustaleniamiejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jestnieważna.Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe poupływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lubcałe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz zkońcem gwarancji na to urządzenie.Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowaniasą wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Rosz-czenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględnianeprzez tą gwarancję.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza,nie ogranicza aninie zawiesza uprawnień kupującego wynikających zniezgodności towaru z umową.Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują naterenie Rzeczpospolitej Polskiej.05-CDP 4201 NEU4 AEG 65 05. 2005, 12:07:17 Uhr

Strona: 8

66Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektrycznynie należy do śmieci domowych.Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzianychdo zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawaćsprzęt elektryczny, którego już nie będą Państwo używać.Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnychnastępstw niewłaściwego usuwania odpadów, mającychwpływ na środowisko i zdrowie ludzi.Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,do recyklingu i do innych form wykorzystania staregosprzętu elektrycznego i elektronicznego.Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo wswoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.W wielu krajach UE usuwanie starego sprzętu elektryczne-go i elektronicznego do śmieci domowych i/lub resztkowychjest zakazane od 13. 8. 2005.W Niemczech od 23. 3. 2006.05-CDP 4201 NEU4 AEG 66 05. 2005, 12:07:18 Uhr

Zobacz poniższy poradnik dla AEG CDP 4202 MP3. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG CDP 4202 MP3, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG CDP 4202 MP3. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG CDP 4202 MP3 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG CDP 4202 MP3

Strona: 1

36JE˛ZYKPOLSKIOgólne wskazówki związane zbezpieczną obsługąUrządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią,aby zapobiec groźbie pożaru lub porażeniu prądem.Nie należy go więc używać w pobliżu wody, a więcprzykładowo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgo-conej piwnicy.Urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przez-naczeniem.Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie doprzepisowo zamontowanego gniazdka. Proszę zwrócićuwagę na to, żeby podane napięcie zgadzało się znapięciem w gniazdku.W przypadku używania oddzielnych zasilaczy należyzwrócić uwagę na biegunowość i napięcie, bate-rie muszą zostać włożone do urządzenia zgodnie zoznaczoną biegunowością.Urządzenie należy w taki sposób ustawić, żebyistniejące otwory wentylacyjne nie zostały przykryte.Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Nie-fachowo przeprowadzone naprawy mogą być groźne wskutkach dla użytkownika. Przy uszkodzeniu urządzenia,w szczególności kabla sieciowego, urządzenie niemoże być używane dopóki nie zostanie naprawioneprzez osobę z wymaganymi uprawnieniami. Przewódzasilający należy regularnie sprawdzać, czy nie jestuszkodzony.W razie awarii proszę nie naprawiać urządzeniasamemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanegospecjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalnyulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymienionyu wytwórcy lub w specjalnym zakładzie naprawczymalbo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięciazagrożenia.Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czasużywane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lubwyjąć baterie.Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu imają zwracać Państwa uwagę na:Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagęużytkownika na znajdujące się we wnętrzuurządzenia części, które są pod niebezpiecz-nie wysokim napięciem.Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagęużytkownika na znajdujące się w załączonychdokumentach ważne wskazówki związane zobsługą i konserwacją urządzenia.Urządzenia z tym symbolem używają doodczytywania dźwięku z płyty kompaktowej„Lasera klasy A“. Wbudowany wyłącznikbezpieczeństwa ma zapobiec temu, żebyużytkownik w czasie otwierania kieszeni odtwarzaczapłyt kompaktowych został poddany niebezpiecznemudla ludzkich oczu oddziaływaniu niewidocznego światłalasera.Wyłącznika tego nie należy w żadnym wypadkuzmostkować lub też przy nim manipulować, ponieważgrozi to niebezpieczeństwem, że użytkownik poddanyzostanie oddziaływaniu niebezpiecznego dla ludzkichoczu niewidocznego światła lasera.Opis elementów obsługi1 Otwieranie szufladki CD2 Przycisk I PREV (szybki przesuw do tyłu)3 Przycisk I NEXT (szybki przesuw do przodu)4 Przycisk STOP/Wyłącznik5 Przycisk / II PLAY/PAUSE Odtwarzanie/Przerwa6 Przycisk MODE7 Przycisk PROG (programowanie CD)8 Przycisk ESP/ALBUM9 Wyświetlacz LCD10 Blokada przycisków HOLD OFF/ON11 OPEN Otwieranie szufladki CD12 DC 4, 5V Podłączenie zasilacza do sieci13 Gniazdko LINE OUT14 BASS BOOST ON/OFF Włącznik/Wyłącznik15 VOLUME / Regulator głośności16 PHONES Gniazdo słuchawek17 CHARGE ON/OFF Włącznik/Wyłącznik18 Pojemnik na baterieSłuchawek - Zdalne sterowanieA Gniazdo słuchawekB / II Odtwarzanie/PrzerwaC Stop/WyłącznikD I (szybki przesuw do tyłu)E I (szybki przesuw do przodu)F Regulator głośnościG Blokada przycisków HOLDWskazówka: Niektóre przyciski znajdują sięzarówno w urządzeniu jak i na pilocie zdalnegosterowania. Tak samo oznaczone przyciski mają tosamo działanie.Jeśli chcą Państwo korzystać z pilota do słuchawek,proszę postępować w następujący sposób:• Proszę połączyć wtyczkę pilota do słuchawek zgniazdkiem (16) w urządzeniu, a następnie włożyćwtyczkę słuchawek (słuchawek miniaturowych) dogniazdka połączeniowego (A).• Przy pomocy klipsa przymocuj pilota, np. do klapymarynarki itp.Użytkowanie urządzeniaZabezpieczenie transportowe do kieszenina płyty CD• Jeżeli przesuną Państwo przycisk OPEN (11) wprawo otworzy się kieszeń CD (1).• Przed uruchomieniem proszę usunąć zabezpiecze-nie transportowe odtwarzacza płyt kompaktowych,o ile zostało założone.Zasilanie z Baterii (nie objęte dostawą)• Proszę otworzyć kieszeń na baterie (18) znajdującąsię po wewnętrznej stronie urządzenia.• Proszę umieścić w środku dwie baterie 1, 5 V, typAA. Proszę pamiętać o prawidłowej polarności(patrz spód kieszeni na baterie).• Zamknij pojemnik na baterie.• Symbol baterii w wyświetlaczu sygnalizuje, żebaterie powinny być wymienione. Proszę zaws-ze wymieniać baterie w komplecie, proszę niewymieniać baterii pojedynczo.5.... -05-CDP 4202 MP3 AEG 36 06. 09. 2004, 12:47:56 Uhr

Strona: 2

37• Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższyczas, to proszę wyjąć z niego baterie, aby uniknąćwydostania się elektrolitu.Uwaga: Baterie nie należą do zwykłych śmieci. Zużytebaterie proszę zwracać w odpowiednich punktachzbiorczych lub w sklepie.Proszę nigdy nie wrzucać baterii do ognia.Używanie zasilaczaMają Państwo także możliwość zasilania urządzeniapoprzez zasilacz z wtyczką.1. Proszę włożyć zasilacz z wtyczką do przepisowozainstalowanego gniazdka ze stykiem uziemiającymna 230 V, 50 Hz.2. Proszę połączyć odtwarzacz CD z zasilaczemwtykowym, wkładając wtyczkę zasilacza do gniazdaDC 4, 5 V (12).3. Używając zasilacza (DC 4, 5V/ 600mA) proszęzwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunówzgodnie z napisami na odtwarzaczu CD.Obsługa ogólnaHOLD ON/OFF(10/G): Blokuje działanie wszystkichprzycisków urządzenia, jako zabez-pieczenie przed niezamierzonymwciśnięciem jakiegoś klawisza.Po przesunięciu przełącznika(10) w prawo w wyświetlaczu (9)pojawia się „HOLD“. Przełącznik(G) służy wyłącznie do blokowaniaprzycisków pilota. Funkcja pilotaHOLD nie jest wyświetlana nawyświetlaczu.OPEN (11): Do otwierania szufladki CD.Gniazdko 4, 5 V(12): Przeznaczone jest do podłączeniaprzystawki sieciowej.LINE-OUT (13): Do podłączenia np. do wieżystereofonicznej.BASS-BOOST (14): Służy do odtwarzania wzmoc-nionych niskich tonów. Pozycjeprzełącznika mają następująceznaczenie:ON = Włączone,OFF = Wyłączone.VOLUME (15/F): Służy do ustawienia głośności.PHONES (16/A): Do podłączenia słuchawek lubsłuchawek miniaturowych.CHARGEON/OFF (17): Przełącznik ten znajduje się powewnętrznej stronie urządzenia.Włącza funkcję ładowania przypodłączonym zewnętrznymzasilaczu (ON). Proszę pamiętać otym, by w pojemniku na baterie nieznajdowały się zwykłe baterie. Ist-nieje niebezpieczeństwo wybuchu!Proszę używać tylko odpowiednichakumulatorków!WyłączanieUrządzenie wyłączą Państwo 1x naciskając przycisk STOP (4) (C na pilocie zdalnego sterowania), ewent.w przypadku uruchomionego urządzenia 2x, ewent.nie obsługując urządzenia ok. 30 sekund od momentunaciśnięcia przycisku STOP.Odtwarzanie CD1. Jeżeli przesuną Państwo przycisk OPEN (11) wprawo otworzy się kieszeń CD.2. Umieścić CD w kieszeni wkładając etykietką dogóry i otworem na „uwypuklenie”, aż zostanieodpowiednio osadzone. Zamknąć kieszeń CD.3. Proszę wcisnąć przycisk / II PLAY/PAUSE (5)(B na pilocie zdalnego sterowania), by włączyćurządzenie i rozpocząć odtwarzanie CD. Nawyświetlaczu wyświetlana jest najpierw funkcja ESP(pamięć 60-sekundowa), następnie “Cd”, “ESP” imigający wskaźnik “MP3”, a następnie przez chwilęliczba utworów i całkowity czas nagrań. Odtwarza-nie CD rozpocznie się od pierwszego utworu. Nawyświetlaczu pojawi się aktualny utwór oraz minionyczas odtwarzania.4. Aby wyjąć CD należy nacisnąć przycisk STOP (4/C), otworzyć przy pomocy przycisku OPEN pokrywęCD i unieść ostrożnie CD.Proszę zawsze zamykać pokrywę.Wskazówka: Jeśli dysk włożony został niewłaściwąstroną, w wyświetlaczu pojawia się “Cd MP 3”. Jeślidysk nie został włożony w ogóle, pojawia się meldu-nek “NO DISC”.Odtwarzanie muzyki w formacie MP3Mają Państwo możliwość odtwarzania na tymurządzeniu utworów muzycznych w formacie MP3.Poza tym urządzenie to obsługuje będące w pows-zechnym użyciu płyty kompaktowe typu: CD, CD-RW,CD-R. W wyświetlaczu pojawia się zawsze aktywnafunkcja ESP (pamięć 60 Sek. ), patrz punkt “ESP”.Opis przycisków CD / II PLAY/PAUSE(5/B): Mogą Państwo przerwać na krótkoodtwarzanie. Ponowne wciśnięcieklawisza powoduje kontynuowa-nie odtwarzania od tego samegomiejsca.I PREV (2/D): Przy aktywnej płycie CD:Naciśnięcie 1x =Aktualny utwór odtwarzany jest odpoczątku.Naciśnięcie 2x =Przeskakuje do poprzedniegotytułuNaciśnięcie 3x =Odtwarza utwór poprzedzający itd.Po wciśnięciu przycisku rozpoc-zyna się proces przeszukiwaniaskali odbiornika (Dźwięk zostajewyciszony).5.... -05-CDP 4202 MP3 AEG 37 06. 2004, 12:47:58 Uhr

Strona: 3

38I NEXT (3/E): Przy pomocy tego przycisku mogąPaństwo przejść do następnegolub jeszcze wcześniejszego tytułu. STOP (4/C): CD zostaje zatrzymane. Ponownenaciśnięcie przycisku wyłączaurządzenie.ESP/ALBUM (8): ESP w trybie CD:Elektroniczna 60- sekundowapamięć zabezpieczająca CD przedwstrząsami. W razie zakłóceń infor-macje muzyczne CD czytane są bezzakłóceń z pamięci przejściowej.Błędy odczytu korygowane są powczytaniu w pamięci przejściowej.Po każdorazowym włączeniuurządzenia na wyświetlaczu pojawiasię informacja, że funkcja anti-schock jest aktywna, a pamięćzaładowana. W celu dezaktywacjifunkcji proszę nacisnąć przyciskESP.Funkcja ALBUM tylko w trybieMP3:Przy włożonej płycie MP3CD przycisk ten, jako przyciskwybierania, służy do zmiany kata-logów założonych na CD.MODE (6): Przy pomocy przycisku MODEmogą Państwo wybieraćnastępujące funkcje:„ “: aktualnie odtwarzane na-granie będzie stale powtarzane.„ ALL“: aktualnie odtwarzaneCD będzie stale powtarzane.„INTRO“: W wyświetlaczu pojawiasię słowo „INTRO“ (podczas odt-warzania). Potem wcisnąć przyciskII PLAY/PAUSE (5/B). Każdy zutworów odtwarzany jest po 10sekund.Naciśnięcie 4x =W wyświetlaczu miga słowo„SHUFF“ (podczas odtwarza-nia). Po wciśnięciu przycisku IIPLAY/PAUSE wszystkie tytułyodtwarzane są jeden po drugim wprzypadkowej kolejności.Naciśnięcie 5 x=dezaktywacja wszystkich funkcji.Kontynuacja zwykłego trybuodtwarzania.PROG (7): Patrz punkt “Odtwarzanie zapro-gramowane”.Funkcje w trybie odtwarzania MP3 CD:wcisnąć 1 x =: „ “: Patrz punkt „MODE“.wcisnąć 2 x =: „ ALBUM“: Stale odtwarzanyjest aktualnie wybrany katalog(album).wcisnąć 3 x =: „ ALL“: Patrz punkt „MODE“.wcisnąć 4 x =: „INTRO“ Patrz punkt „MODE“.wcisnąć 5 x =: „SHUFF“ Patrz punkt „MODE“.wcisnąć 6 x =: Wszystkie funkcje zostająwyłączone. Kontynuowany jestnormalny tryb odtwarzania.Odtwarzanie zaprogramowane1. Proszę nacisnąć przycisk STOP (4/C).2. Proszę nacisnąć przycisk PROG (7).3. Na wyświetlaczu pojawi się informacja PROG oraz,, Cd 00“ (numer utworu). Poniżej widać numerpozycji pamięci P-01.4. W trybie MP3 z lewej strony wyświetlany jest numerfoldera a z prawej numer utworu. Poniżej widaćnumer pozycji pamięci P-01.5. Przyciskami I / I PREV/NEXT (2/3 D/E)proszę wybrać pożądany tytuł i wcisnąć ponownieprzycisk PROG.6. W trybie MP3 pożądany folder można wybrać do-piero po ponownym naciśnięciu, a następnie możnawybrać numer utworu.7. Wskaźnik na wyświetlaczu pokaże numer zapisu wpamięci 02.8. Przy pomocy przycisku I / I PREV/NEXTproszę wybrać następny utwór i ponownie nacisnąćprzycisk PROG. Proszę powtarzać tę czynność domomentu wybrania wszystkich utworów. Proszęnacisnąć przycisk / II PLAY/PAUSE (5/B).Uruchomione zostaje odtwarzanie. Przy pomocytego przycisku mogą Państwo również na krótkoprzerwać odtwarzanie programu.9. Jeżeli nacisną Państwo jeden raz przycisk STOP,odtwarzanie zostaje zatrzymane, program zostaniejednak zachowany.10. W celu ponownego odtworzenia programu proszęnacisnąć najpierw jeden raz przycisk PROG anastępnie przycisk / II PLAY/PAUSE.11. Aby wykasować program proszę 2-krotnie nacisnąćprzycisk STOP (Urządzenie wyłącza się).Po odtworzeniu wszystkich zaprogramowanychutworów urządzenie samoczynnie się zatrzyma. Za-programowana kolejność utworów zostanie w pamięcidopóki CD nie zostanie wyjęte z kieszeni ewent.urządzenie nie zostanie wyłączone.Mają Państwo możliwość kombinacji zaprogramowa-nych utworów z funkcją MODE. Po zaprogramowaniu iwłączeniu urządzenia proszę do 4x nacisnąć przyciskMODE, a funkcje „ “, „ ALL“ i „INTRO“ będąmogły być wykorzystane jak opisano w punkcie„MODE”.5.... -05-CDP 4202 MP3 AEG 38 06. 2004, 12:47:59 Uhr

Strona: 4

39MP3-CDUrządzenie to jest przystosowane również do odt-warzania MP3 CD. Na tego rodzaju CD może być zapi-sane do 200 utworów. Państwa urządzenie automaty-cznie rozpoznaje MP3 CD (w wyświetlaczu pojawia sięsłowo MP3). Przy odtwarzaniu tego rodzaju CD proszępostępować jak opisano w punkcie CD. Programo-wania tytułów mogą Państwo dokonać zgodnie zopisem przedstawionym już w rozdziale „Odtwarzanieprogramowane”.Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normybezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymaganiadyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektro-magnetycznej.Zastrzega się prawo do zmian technicznych!WARUNKI GWARANCJIPrzyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt liczącod daty zakupu. W tym okresie będziemy bezpłatnieusuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadli-wego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupuwszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu naskutek wady materiałów lub wadliwego wykonania,naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśliuznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie nanowe.Sprzęt do naprawy powinien być dostarczonyw komplecie wraz z dowodem zakupu oraz zważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miaręmożliwości w oryginalnym opakowaniu lub innymodpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem.W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego,ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i zmiejsca zakupu ponosi reklamujący.Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewid-zianych w instrukcji obsługi, do wykonania którychzobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i nawłasny koszt.Gwarancja nie obejmuje:• mechanicznych, termicznych, chemicznychuszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,• uszkodzeń powstałych w wyniku działania siłzewnętrznych takich jak wyładowania atmosfe-ryczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeńlosowych,• nieprawidłowego ustawienia wartości napięciaelektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniaz-da zasilania,• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek,baterii, akumulatorów,• uszkodzeń wyrobu powstałych w wynikuniewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jegoużytkowania, przechowywania, konserwacji, samo-wolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeró-bek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przezużytkownika lub osoby niepowołane,• roszczeń z tytułu parametrów technicznychwyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przezproducenta,• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mająnieistotny wpływ na wartość lub działanie tegourządzenia.Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, datysprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ześladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia,bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży orazdołączonego dowodu zakupu jest nieważna.Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe poupływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na częścilub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się,wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszko-dowania są wykluczone chyba, że prawo przewidujeinaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę niesą uwzględniane przez tą gwarancję.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny niewyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieńkupującego wynikających z niezgodności towaru zumową.Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują naterenie Rzeczpospolitej Polskiej.5.... -05-CDP 4202 MP3 AEG 39 06. 2004, 12:48:01 Uhr

Marka:
AEG
Produkt:
Odtwarzacze CD
Model/nazwa:
CDP 4202 MP3
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Portugalski, Polski, Rosyjski, Norweski, Słowacki, Węgierski

Powiązane produkty AEG CDP 4202 MP3

Podręcznik instalacji i wsparcia Aeg Cdp 4226

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i wsparcia Aeg Cdp 4226

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i wsparcia Aeg Cdp 4226