Podręcznik operatora i części zamiennych Cisco 9951 Standard

Podręcznik operatora i części zamiennych Cisco 9951 Standard to kompletne, zintegrowane rozwiązanie dla zarządzania pracą w sieci. Pakiet zawiera wszystkie informacje niezbędne do konfiguracji i zarządzania sieciami opartymi na urządzeniach Cisco 9951 Standard. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące zmiany ustawień sieci, monitorowania i diagnostyki, a także informacje na temat części zamiennych oraz kompatybilnych urządzeń i oprogramowania. Podręcznik operatora i części zamiennych Cisco 9951 Standard dostarcza wszystkich potrzebnych informacji, aby zapewnić bezpieczne, wydajne i niezawodne działanie sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik operatora i części zamiennych Cisco 9951 Standard

Kupuj lista części zamiennych na traktorpool. pl w najlepszych cenach od profesjonalnych dealerów maszyn i prywatnych sprzedawców. Atrakcyjne oferty na lista części zamiennych w Twojej okolicy!

Tak orzekł NSA 20 lipca 2011 (II FSK 414/10).

Operator sieci telekomunikacyjnej kupuje części zamienne do stacji bazowych. Są one przyjmowane do magazynu, co potwierdzają odpowiednie księgowania dla celów rachunkowych. Jednak dopiero sprzedaż części zamiennej lub jej złomowanie powoduje zmianę stanu magazynu. Spółka zwróciła się do organów podatkowych z pytaniami:

- czy koszt zakupu części jest kosztem uzyskania przychodów innym niż bezpośrednio związanym z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o CIT?

- w którym momencie wydatek taki powinien być uwzględniany w kosztach podatkowych?

W ocenie spółki wydatki te należy uznać za związane z przychodami w sposób pośredni. Służą utrzymaniu sprawności urządzeń przesyłowych i nie można ich funkcjonalnie przypisać ani do przychodów jednego okresu rozliczeniowego, ani do pojedynczego, konkretnego przychodu ze sprzedaży usług.

Powinny więc być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodu w dacie ujęcia (zaksięgowania) faktury zakupu w ewidencji księgowej spółki, a zatem w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 4d zdanie pierwsze ustawy o CIT.

Organ podatkowy nie zgodził się na taki moment ujęcia wydatków na części w kosztach. Do stanowiska spółki przychylił się natomiast WSA, który uchylił zaskarżoną interpretację.

NSA oddalił skargę kasacyjną organu. Stwierdził, że momentem wyznaczającym poniesienie kosztu jest dzień, na który zaksięgowano fakturę zakupu części zamiennych, niezależnie od daty przyjęcia ich do magazynu.

Stwierdził, że za nieracjonalny, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o CIT i zasady prawidłowej gospodarki, uznać należy pogląd organu, że moment uwzględnienia wydatku należy odwlec w czasie, aż do chwili użycia zakupionej części lub jej zniszczenia.

—Dorota Jaszczak, Jarosław Zamecki Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte

Komentuje:

Jan Godyń, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego (biuro w Katowicach)

Ten spór wpisuje się w szerszą tendencję organów podatkowych, dążących do stosowania rachunkowych zasad rozliczania kosztów na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych. Działania takie nie mają podstaw w obowiązujących przepisach prawa, co potwierdzają kolejne wyroki sądów administracyjnych.

W analizowanej sprawie organ podatkowy zgodził się ze spółką co do kwalifikacji kosztów nabycia części zamiennych jako kosztów innych niż bezpośrednie. Koszty takie powstają w dacie ich poniesienia, rozumianej jako data zaksięgowania kosztu w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury.

W opisanej sytuacji podatnik był zatem w pełni uprawniony do rozpoznania kosztu w momencie zaksięgowania faktury dokumentującej zakup części zamiennych.

Organy podatkowe powszechnie stosują jednak niekorzystną dla podatników wykładnię, zgodnie z którą art. 4d należy interpretować w sposób zrównujący dzień poniesienia kosztu z dniem ujęcia danego wydatku jako kosztu w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Stanowisko takie jest najczęściej uzasadniane przez wskazanie, że przepisy ustawy o CIT odwołują się do ustawy o rachunkowości, nakazując w art. 9 prowadzenie ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ewidencja rachunkowa jest jednak podstawą zapewniającą możliwość ustalenia dochodu w sposób zgodny z przepisami podatkowymi, a nie źródłem praw i obowiązków podatnika, co NSA potwierdził wcześniej, m. in. w wyroku z 18 maja 2010 (II FSK 1440/09), wskazując, że zawarcie w art. 4d ustawy o CIT odwołania do ksiąg rachunkowych „nie może w ocenie NSA stanowić podstawy do możliwości uznania, że przepisy podatkowe odsyłają do zastosowania w sprawie przepisów prawa bilansowego”.

Podsumowując, zasługujący na pełną aprobatę wyrok NSA wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych, którą powinny również zaakceptować organy podatkowe. Aktualna sytuacja, w której organy podatkowe prezentują stanowisko odmienne od ustalonej już wykładni sądowej, rodzi bowiem wśród podatników niepewność co do prawidłowego sposobu rozliczania podatkowego wydatków na zakup m. części zamiennych.

Czytaj również:

Zobacz serwisy:

PIT i CIT » Koszty » Kiedy potrącić koszt

Co można wrzucić w koszty

1 Odśnieżarka CCR Quick Clear Model nr Numer seryjny i wyższe Model nr Numer seryjny i wyższe Form No Rev A Podręcznik operatora Wprowadzenie Odśnieżarka jest przeznaczona dla użytkowników domowych. Maszyna służy głównie do odśnieżania nawierzchni brukowanych, takich jak podjazdy i chodniki, a także innych nawierzchni komunikacyjnych w obiektach mieszkaniowych i handlowych. Nie należy używać maszyny do usuwania innych materiałów niż śnieg. Opisywany model nie jest przeznaczony do odśnieżania nawierzchni żwirowych. Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na użytkowniku. Odwiedź w kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia. Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny maszyny. Rysunek 1 przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na maszynie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu. Ważne: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR na tabliczce z numerem seryjnym (jeśli występuje), aby zarejestrować swoje urządzenie i uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Zarejestruj produkt pod adresem Rysunek 1 1. Położenie numeru modelu i numeru seryjnego Model nr Numer seryjny g Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (Rysunek 2), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności. Rysunek 2 Symbol ostrzegawczy g W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. Ważne zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a Uwaga podkreśla informacje ogólne, wymagające szczególnej uwagi. Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnej deklaracji zgodności produktu (DOC) dotyczącej tego wyrobu. Ważne: W przypadku eksploatowania tej maszyny na wysokości powyżej 1500 m przez dłuższy czas należy zainstalować zestaw na dużą wysokość n. p. m., aby silnik mógł spełniać Tłumaczenie oryginału (PL) Wydrukowano w Meksyku Wszelkie prawa zastrzeżone * * A

2 wymagania CARB/EPA w zakresie emisji. Zestaw na dużą wysokość n. m. poprawia parametry pracy silnika, zapobiegając jednocześnie powstawaniu nagaru na elektrodach świec zapłonowych, trudnościom z uruchamianiem silnika i zwiększonej emisji zanieczyszczeń. Po zainstalowaniu zestawu na maszynie należy umieścić stosowną naklejkę, obok naklejki z numerem seryjnym. Aby uzyskać zestaw na dużą wysokość n. i naklejki, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Toro. Adres najbliższego przedstawiciela można znaleźć na stronie lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Toro pod numerami podanymi w dokumencie Emission Control Warranty Statement (Gwarancja dotycząca kontroli emisji). W przypadku eksploatacji poniżej wysokości 1500 m należy zdemontować zestaw z silnika i przywrócić oryginalną konfigurację. Silnika przystosowanego do pracy na dużej wysokości n. nie należy używać na niższych wysokościach, gdyż może to doprowadzić do jego przegrzania i uszkodzenia. Jeżeli nie wiadomo, czy dana maszyna została przystosowana do eksploatacji na dużej wysokości n. m., należy poszukać następującej naklejki (Rysunek 3). Rysunek 3 decal Spis treści Wprowadzenie... 1 Bezpieczeństwo... 3 Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze... 4 Montaż Rozkładanie uchwytu Montaż tunelu wyrzutowego Uzupełnianie oleju w silniku Regulacja linki sterującej... 7 Przegląd produktu... 8 Specyfikacje... 8 Osprzęt/akcesoria... 8 Działanie... 8 Before Operation... 8 Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy... 8 Uzupełnianie paliwa... 9 Sprawdzanie poziomu oleju w silniku... 9 Before Operation Bezpieczeństwo w czasie pracy Uruchamianie silnika Załączanie łopatek wirnika... 11 Wyłączanie łopatek wirnika... 11 Zatrzymywanie silnika Regulacja tunelu wyrzutowego i deflektora Odblokowywanie tunelu wyrzutowego Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem After Operation Bezpieczeństwo po skończonej pracy Zapobieganie zamarzaniu po pracy Konserwacja Zalecany harmonogram konserwacji Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji Kontrola i regulacja linki sterującej Kontrola łopatek wirnika Wymiana oleju silnikowego Serwisowanie świecy zapłonowej Wymiana paska napędowego Regulacja sterowania Quick Shoot Przechowywanie Bezpieczeństwo przy przechowywaniu Przechowywanie maszyny

3 Bezpieczeństwo Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN ISO Ogólne zasady bezpieczeństwa Niniejszy produkt może obciąć dłonie lub stopy oraz wyrzucać przedmioty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa. Przed pierwszym uruchomieniem silnika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Każdy użytkownik tego urządzenia musi być zaznajomiony ze sposobem jego obsługi, sposobem szybkiego zatrzymania silnika i musi rozumieć ostrzeżenia. Zanim opuścisz stanowisko operatora z jakiegokolwiek powodu wyłącz silnik. Nie zbliżaj dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny. Zabronione jest użytkowanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń zabezpieczających. Nie zbliżać się do wyrzutnika. Nie zezwalaj osobom postronnym, a w szczególności małym dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszynę. 3

4 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze Tylko model 38563, numer zamówieniowy części Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić decal decal Aby załączyć łopatki wirnika, przyciśnij dźwignię sterującą do uchwytu. 2. Aby wyłączyć łopatki wirnika, zwolnij dźwignię sterującą. Numer zamówieniowy części: Ostrzeżenie przeczytaj Instrukcję obsługi. Niebezpieczeństwo skaleczenia lub utraty kończyn. Uwaga na wirnik przed opuszczeniem maszyny wyłącz silnik i zaczekaj aż śruba śnieżna się zatrzyma. 3. Niebezpieczeństwo wyrzucania przedmiotów dopilnuj, aby osoby postronne nie zbliżały się. 4. Niebezpieczeństwo wybuchu nie przechylaj maszyny. 5. Przełącznik silnika włączony 6. Przełącznik silnika wyłączony 7. Pompka 8. Naciśnij pompkę 3 razy, aby podać paliwo do silnika. 9. Przed sprawdzeniem poziomu oleju w silniku przeczytaj Instrukcję obsługi. Tylko model 38568, numer zamówieniowy części decal Niebezpieczeństwo skaleczenia lub utraty kończyn, wirnik i śruba śnieżna nie wkładaj dłoni do tunelu wyrzutowego; przed przystąpieniem do konserwacji wyjmij kluczyk zapłonu i przeczytaj instrukcję obsługi. 4

5 decal Ostrzeżenie przeczytaj Instrukcję obsługi. 10. Podłącz maszynę, aby doprowadzić zasilanie do rozrusznika elektrycznego. 5

6 Montaż 1 Rozkładanie uchwytu Nie są potrzebne żadne części Procedura g Montaż tunelu wyrzutowego Nie są potrzebne żadne części Procedura g

7 3 Uzupełnianie oleju w silniku Nie są potrzebne żadne części Procedura g Regulacja linki sterującej Nie są potrzebne żadne części Procedura Patrz Regulacja linki sterującej (Strona 15). 7

8 Przegląd produktu Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria pochodzące od innych producentów mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. Korzystanie z nich może spowodować utratę gwarancji maszyny. Działanie Before Operation Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy 1. Przycisk deflektora tunelu wyrzutowego Rysunek 7 2. Tunel wyrzutowy 9. Kluczyk 8. Przycisk rozruchu elektrycznego (tylko modele z rozruchem elektrycznym) 3. Korek zbiornika paliwa 10. Dźwignia ssania 4. Dźwignia sterująca 11. Korek spustowy oleju 5. Sterowanie Quick Shoot 12. Korek wlewu oleju/wskaźnik 6. Uchwyt rozrusznika linkowego 7. Pompka Specyfikacje Model Masa Długość 37 kg 13. Deflektor tunelu wyrzutowego Szerokość Wysokość (82 funtów) 122 cm 54 cm 107 cm 39 kg (87 funtów) Osprzęt/akcesoria (48 cali) (21 cali) (42 cali) g Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów akceptowanych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub dystrybutorem lub odwiedź stronę aby uzyskać listę wszystkich zatwierdzonych akcesoriów i osprzętu. Ogólne zasady bezpieczeństwa Tylko modele z rozrusznikiem elektrycznym: Używaj przedłużaczy i gniazd określonych w instrukcji. Sprawdź przewód elektryczny przed podłączeniem go do źródła zasilania. Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go wymienić. Zawsze, kiedy nie uruchamiasz maszyny, odłączaj przewód zasilający. Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, długie spodnie, pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową i ochronniki słuchu. Zwiąż włosy, jeśli są długie, zabezpiecz luźne ubranie, i nie noś luźnej biżuterii. Dokładnie sprawdź obszar, na którym będziesz używać maszyny, i usuń wszystkie wycieraczki, sanki, deski, przewody i inne przedmioty. Jeśli osłona, zabezpieczenie lub naklejka ulegnie uszkodzeniu, stanie się nieczytelna lub zaginie, napraw ją lub wymień przed przystąpieniem do pracy. Dokręć także wszelkie poluzowane mocowania. Bezpieczeństwo związane z paliwem Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Pożar lub wybuch paliwa może poparzyć Ciebie i innych. Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister i/lub maszynę na podłożu, a nie w pojeździe lub na innym przedmiocie. Uzupełniaj paliwo na zewnątrz, kiedy silnik jest zimny. Załóż z powrotem korek paliwa mocując go poprawnie i wytrzyj rozlane paliwo. Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier. 8

9 Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci. Gdy zbiornik jest napełniony paliwem, przechylaj maszynę tylko w sposób podany w instrukcji. Ubranie oblane paliwem należy natychmiast zmienić. Uzupełnianie paliwa Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda klasyfikacji [R+M)/2]). Można stosować paliwo nasycone tlenem, zawierające do 10% etanolu lub 15% MTBE (objętościowo). Nie używaj benzyny z etanolem (takiej jak E15 lub E85) o zawartości etanolu powyżej 10% (objętościowo). Mogą wystąpić problemy z wydajnością i/lub uszkodzenie silnika, które może nie być objęte gwarancją. Nie używaj benzyny zawierającej metanol. Zabrania się przechowywania paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, jeżeli nie został użyty stabilizator paliwa. Zabrania się dodawania oleju do benzyny. Nie nalewać paliwa powyżej dolnego poziomu szyjki zbiornika (Rysunek 8). Rysunek 8 Ważne: W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów, kupuj tylko tyle paliwa, ile zamierzasz zużyć w ciągu 30 dni. Możesz także w każdej sytuacji skorzystać ze środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo w maszynie dodając go zgodnie z zaleceniami dodatku stabilizującego paliwo, aby paliwo dłużej zachowywało świeżość. g Sprawdzanie poziomu oleju w silniku Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub codziennie Rysunek 9 g

10 Before Operation Bezpieczeństwo w czasie pracy Ogólne zasady bezpieczeństwa Wyłącz silnik przed przystąpieniem do udrażniania maszyny. Zawsze posługuj się patykiem. W czasie użytkowania maszyny stój za uchwytami, z dala od otworu wyrzutnika. Nie zbliżaj twarzy, dłoni, stóp ani innych części ciała ani odzieży do ruchomych lub wirujących części. Nigdy nie kieruj wyrzutnika w stronę ludzi lub miejsc, gdzie może dojść do uszkodzenia mienia. Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu. Uważaj, aby się nie poślizgnąć lub przewrócić, zwłaszcza podczas cofania. Zawsze utrzymuj stabilną pozycję i mocno trzymaj uchwyty. Chodź; nie biegaj. Podczas używania maszyny na pochyłym terenie zachowuj najwyższą ostrożność. Nie używaj maszyny nie mając dobrej widoczności ani odpowiedniego oświetlenia. Podczas cofania maszyny patrz do tyłu i zachowaj ostrożność. W przypadku przerwy w odśnieżaniu wyłącz napęd śruby. Podczas używania maszyny na chodnikach i drogach zachowuj najwyższą ostrożność. Uważaj na ukryte zagrożenia oraz ruch uliczny. Nigdy nie próbuj dokonywać jakichkolwiek regulacji przy uruchomionym silniku, chyba, że takie polecenie podano w instrukcji. Po uderzeniu w inny przedmiot zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i sprawdź maszynę pod kątem uszkodzeń. Przed uruchomieniem maszyny napraw wszelkie uszkodzenia. Jeśli maszyna zaczyna nadmiernie drgać, wyłącz silnik i natychmiast sprawdź przyczynę. Nie wolno uruchamiać silnika wewnątrz pomieszczenia, gdyż spaliny stwarzają zagrożenie. Nie przeciążaj maszyny, usiłując odśnieżać zbyt szybko. Zawsze wyłączaj silnik, kiedy opuszczasz stanowisko operatora, aby odblokować kolektor, wirnik lub tunel wyrzutowy, a także przed naprawą, regulacją lub kontrolą. Uruchamianie silnika Informacja: Zdejmij rękawiczkę, kiedy naciskasz pompkę, aby z jej otworu nie mogło wydostać się powietrze. Ważne: Nie używaj pompki ani ssania, jeśli silnik już pracował i jest gorący. Nadmierna ilość podanego paliwa może zalać silnik i uniemożliwić rozruch. Modele standardowe Rysunek 10 g

11 Modele z rozruchem elektrycznym Rysunek 11 g Informacja: Używaj tylko atestowanych przedłużaczy o średnicy przewodu min. 1, 5 mm, nie dłuższych niż 15 m, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz. OSTRZEŻENIE Przewód elektryczny może ulec uszkodzeniu, powodując porażenie prądem lub pożar. Dokładnie sprawdź przewód elektryczny przed podłączeniem go do źródła zasilania. Jeśli przewód jest uszkodzony, nie używaj go do uruchamiania maszyny. Natychmiast wymień lub napraw uszkodzony przewód. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu, aby uzyskać pomoc. OSTROŻNIE Jeśli zostawisz maszynę podłączoną do źródła zasilania, ktoś może przypadkowo ją uruchomić, powodując obrażenia i szkody (tylko modele z rozruchem elektrycznym). Załączanie łopatek wirnika Aby załączyć łopatki wirnika, przyciśnij dźwignię sterującą do uchwytu (Rysunek 12). Wyłączanie łopatek wirnika Aby wyłączyć łopatki wirnika, zwolnij dźwignię sterującą (Rysunek 13). Rysunek 12 g Rysunek 13 g

12 Zatrzymywanie silnika Aby wyłączyć silnik, przekręć kluczyk zapłonu w lewo w pozycję OFF (Rysunek 14). Rysunek 14 g Regulacja tunelu wyrzutowego i deflektora Aby wyregulować tunel wyrzutowy, naciśnij przycisk sterowania Quick Shoot z prawej strony uchwytu i przesuń je w górę lub w dół na uchwycie. Przesunięcie sterowania w dół uchwytu obraca tunel wyrzutowy w lewo; natomiast przesunięcie sterowania w górę uchwytu obraca tunel wyrzutowy w prawo (Rysunek 15). Rysunek 15 Aby zwiększyć lub zmniejszyć kąt deflektora tunelu wyrzutowego, naciśnij przycisk na deflektorze i przesuń go w górę lub w dół (Rysunek 16). g Rysunek 16 g Przycisk deflektora tunelu wyrzutowego 2. Deflektor tunelu wyrzutowego Odblokowywanie tunelu wyrzutowego Aby odblokować tunel: Zatrzymaj silnik! 12

13 Odczekaj 10 sekund, aby mieć pewność, że łopatki wirnika zatrzymały się. Do czyszczenia zawsze używaj odpowiedniego narzędzia, nigdy nie wykorzystuj do tego celu dłoni. Rady związane z posługiwaniem się urządzeniem OSTRZEŻENIE Łopaty wirnika mogą wyrzucać kamienie, zabawki i inne przedmioty, powodując poważne obrażenia u operatora lub osób postronnych. Uprzątnij z odśnieżanego obszaru wszystkie przedmioty, które łopatki wirnika mogłyby pochwycić i wyrzucić. Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom przebywać na odśnieżanym obszarze. Odśnieżaj, gdy tylko spadnie śnieg. Aby odśnieżanie było dokładne, trasy przejazdu odśnieżarki powinny nieco się nakładać. W miarę możliwości wyrzucaj śnieg z wiatrem. Jeśli maszyna nie porusza się sama do przodu na śliskich nawierzchniach lub w ciężkim śniegu, popychaj uchwyt, ale pozwól jej pracować własnym tempem. Maszyna może pozostawiać ślady gumy na świeżym betonie szczotkowanym lub zabarwionym na jasny kolor. Przed jej użyciem sprawdź jej zachowanie w niewidocznym miejscu. Takie ślady nie są trwałe. Jeżeli maszyna ma być przechowywana przez okres dłuższy niż 30 dni, zapoznaj się z ważnymi informacjami podanymi w Przechowywanie (Strona 21). Po zakończeniu odśnieżania zostaw maszynę uruchomioną przez kilka minut, aby zapobiec zamarznięciu kolektora i wirnika. Zapobieganie zamarzaniu po pracy Zostaw silnik uruchomiony na kilka minut, aby zapobiec zamarznięciu ruchomych części. Wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają, po czym usuń lód i śnieg z maszyny. Usuń cały śnieg i lód z podstawy tunelu wyrzutowego. Obróć tunel wyrzutowy w lewo i prawo, aby pozbyć się nagromadzonego lodu. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki pociągnij kilka razy za uchwyt rozrusznika linkowego lub podłącz przewód elektryczny do źródła zasilania i maszyny, i naciśnij jeden raz przycisk rozrusznika elektrycznego, aby zapobiec zamarznięciu rozrusznika linkowego i/lub elektrycznego (tylko modele z rozruchem elektrycznym). Kiedy pada śnieg i panuje niska temperatura, niektóre elementy sterowania i ruchome części mogą zamarzać. Nie używaj nadmiernej siły, próbując poruszyć zamarznięte elementy sterowania. W razie problemów z poruszeniem dowolnego elementu sterowania lub części, uruchom silnik i zostaw uruchomiony na kilka minut. After Operation Bezpieczeństwo po skończonej pracy Ogólne zasady bezpieczeństwa Nigdy nie przechowuj maszyny z paliwem w zbiorniku w budynku, gdzie występują otwarte źródła zapłonu, takie jak podgrzewacze c. w. u., wolnostojące grzejniki, suszarki do ubrań itp. Przed przechowywaniem maszyny w jakimkolwiek pomieszczeniu zaczekaj, aż silnik ostygnie. 13

14 Konserwacja Zalecany harmonogram konserwacji Częstotliwość serwisowania Po pierwszej godzinie Po pierwszych 2 godzinach Przed każdym użyciem lub codziennie Co rok Co rok lub przed składowaniem Procedura konserwacji Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą. Sprawdź i w razie potrzeby dokręć luźne mocowania. Wymień olej silnikowy. Sprawdź poziom oleju i w razie potrzeby uzupełnij. Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą. Sprawdź łopatki wirnika i w razie potrzeby zleć wymianę łopatek i zgarniacza przedstawicielowi autoryzowanego serwisu. Serwisuj i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową. Zleć przedstawicielowi autoryzowanego serwisu kontrolę i ewentualną wymianę paska napędowego. Przygotuj maszynę do przechowywania. Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych w maszynie należy zapoznać się z następującymi zasadami bezpieczeństwa: Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Przed przystąpieniem do regulacji, obsługi technicznej, czyszczenia lub przed przechowywaniem maszyny odczekaj aż ostygnie. Zawsze zakładaj okulary ochronne lub osłonę oczu przed przystąpieniem do regulacji lub naprawy maszyny, aby chronić oczy przed przedmiotami, które mogą być przez nią wyrzucane. Często regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich mocowań, aby zapewnić bezpieczną eksploatację maszyny. Nie zmieniaj ustawień regulatora silnika. Kupuj tylko oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Toro. Kontrola i regulacja linki sterującej Kontrola linki sterującej Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszej godzinie Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą. Co rok Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj linkę sterującą. Przesuń dźwignię sterującą do tyłu w stronę uchwytu, aby usunąć luz linki sterującej (Rysunek 17). 14

15 2. Przesuń mocowanie-z odpowiednio w wyższy lub niższy otwór na łączniku regulacyjnym, aby uzyskać szczelinę o szerokości od 2-3 mm między dźwignią sterującą i uchwytem (Rysunek 18). Informacja: Przesunięcie mocowania Z wyżej zmniejsza, a przesunięcie go niżej zwiększa szczelinę między dźwignią sterującą i uchwytem. Zaczep sprężynę na łączniku regulacyjnym i nasuń na niego osłonę. Sprawdź regulacje; patrz Kontrola linki sterującej (Strona 14). Rysunek Dźwignia sterująca 2. Szczelina 2-3 mm Informacja: Upewnij się, że między dźwignią i uchwytem jest szczelina 2-3 mm (Rysunek 17). Ważne: Linka sterująca musi mieć pewien luz przy zwalnianiu dźwigni sterującej, aby łopatki wirnika mogły się prawidłowo zatrzymać. g Informacja: Po dłuższym użytkowaniu pasek napędowy może ulec zużyciu i poluzowaniu. Jeśli pasek napędowy ślizga się (bez przerwy piszczy) przy dużym obciążeniu, odłącz sprężynę od łącznika regulacyjnego i przesuń górny koniec sprężyny w otwór znajdujący się dalej od osi przegubu w dźwigni (Rysunek 19). Następnie zaczep sprężynę na łączniku regulacyjnym i wyreguluj linkę sterującą. Regulacja linki sterującej 1. Przesuń w górę osłonę sprężyny i odczep sprężynę od łącznika regulacyjnego (Rysunek 18). Rysunek 19 g Górny koniec sprężyny 3. Oś przegubu 2. Włóż górny koniec sprężyny do tego otworu 4. Wyjmij górny koniec sprężyny z tego otworu Rysunek Łącznik regulacyjny 3. Osłona sprężyny 2. Mocowanie Z 4. Tutaj odczep sprężynę. g Informacja: Możesz pociągnąć w górę łącznik regulacyjny i linkę, aby ułatwić odczepianie sprężyny. Informacja: Przy mokrej pogodzie pasek może się ślizgać (piszczeć); aby wysuszyć układ napędowy, uruchom wirnik i pozwól mu pracować bez obciążenia przez 30 sekund. Kontrola łopatek wirnika Okres pomiędzy przeglądami: Co rok Sprawdź łopatki wirnika i w razie potrzeby 15

16 zleć wymianę łopatek i zgarniacza przedstawicielowi autoryzowanego serwisu. Przed każdym odśnieżaniem sprawdzaj zużycie łopatek wirnika. Kiedy krawędź łopatki wirnika zużyje się do otworu wskazującego zużycie, zleć wymianę łopatek wirnika i zgarniacza przedstawicielowi autoryzowanego serwisu (Rysunek 20). Rysunek 21 g Po spuszczeniu zużytego oleju ustaw maszynę w pozycji roboczej. Załóż korek spustowy oleju i mocno go dokręć. 6. Wyczyść obszar wokół wlewu / wskaźnika poziomu oleju. 7. Odkręć wskaźnik poziomu i wyjmij go (Rysunek 22). Rysunek 20 g Otwór wskazujący zużycie jest nienaruszony; nie trzeba wymieniać łopatek wirnika. Otwór wskazujący zużycie jest odsłonięty; wymień łopatki wirnika i zgarniacz. Wymiana oleju silnikowego Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 2 godzinach Co rok W miarę możliwości uruchom silnik na kilka minut przed wymianą oleju, aby go rozgrzać. Rozgrzany olej łatwiej wypływa i zawiera więcej zanieczyszczeń. Specyfikacja oleju silnikowego Ilość oleju silnikowego 0, 60 litra* Lepkość oleju Patrz Rysunek 23. Klasa serwisowa API SJ lub wyższa * Po spuszczeniu oleju w skrzyni korbowej zostaje pewna ilość szczątkowa. Nie napełniaj skrzyni korbowej olejem w ilości równej jej pojemności. Napełniaj skrzynię korbową olejem zgodnie z poniższym opisem. 1. Spuść paliwo ze zbiornika do atestowanego kanistra lub zostaw silnik uruchomiony, aż się zatrzyma. Ustaw maszynę na równym podłożu. Umieść pojemnik na zużyty olej pod korkiem spustowym; wyjmij korek i przechyl maszynę do tyłu, aby spuścić zużyty olej do pojemnika (Rysunek 21). Prętowy wskaźnik poziomu Rysunek 22 g Ostrożnie wlej przez szyjkę wlewu oleju około ¾ pojemności skrzyni korbowej oleju. Informacja: Możesz przechylić maszynę nieco do przodu (uchwyt w górę), aby ułatwić dolewanie oleju. Pamiętaj, aby przed sprawdzeniem poziomu oleju ustawić maszynę w pozycji roboczej. Ważne: Nie przechylaj maszyny całkowicie do przodu, ponieważ może z niej wyciec paliwo. Wykorzystaj Rysunek 23, aby wybrać najlepszą lepkość oleju dla spodziewanego zakresu temperatur na zewnątrz. 16

17 2. Obróć tunel wyrzutowy, aby był skierowany do przodu. Zdemontuj tunel wyrzutowy, uchwyt i uszczelkę tunelu, odkręcając 3 duże i jedną małą śrubę (Rysunek 24). Rysunek 23 g Odczekaj 3 minuty na ustabilizowanie się poziomu oleju w silniku. Wytrzyj wskaźnik poziomu czystą szmatką. 11. Ustawiwszy maszynę w położeniu roboczym wsuń wskaźnik poziomu do szyjki wlewu oleju, ale nie wkręcaj go, następnie wyjmij wskaźnik poziomu. 12. Odczytaj poziomu oleju na wskaźniku. Jeżeli poziom oleju na wskaźniku poziomu jest zbyt niski, ostrożnie dolewaj olej niewielkimi porcjami przez szyjkę wlewu, odczekaj 3 minuty i powtarzaj czynności od 10 do 12 do czasu, gdy poziom oleju na wskaźniku osiągnie prawidłowy poziom. Jeśli poziom oleju jest zbyt wysoki, spuść jego nadmiar, aby uzyskać prawidłowy poziom na wskaźniku. Ważne: Jeśli poziom oleju w skrzyni korbowej jest zbyt niski lub zbyt wysoki, uruchomienie silnika może spowodować jego uszkodzenie. 13. Zamocuj pewnie wskaźnik poziomu w szyjce wlewu oleju. 14. Wytrzyj cały rozlany olej. 15. Przekaż zużyty olej do recyklingu. Serwisowanie świecy zapłonowej Okres pomiędzy przeglądami: Co rok Serwisuj i w razie potrzeby wymień świecę zapłonową. Używaj świec NGK BPR6ES, Champion RN9YC lub podobnych. Wyłącz silnik i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Rysunek Korek zbiornika paliwa 4. Mała śruba 2. Duże śruby (3) 5. Uszczelka tunelu 3. Tunel wyrzutowy g Odkręć 4 śruby mocujące osłonę (Rysunek 25). Rysunek Śruba (4) 3. Świeca zapłonowa 2. Osłona 4. Kabel świecy zapłonowej g

18 5. Odkręć korek zbiornika paliwa. Zdejmij osłonę (Rysunek 25). Załóż korek zbiornika paliwa. 8. Odłącz kabel od świecy zapłonowej. Wyczyść obszar wokół świecy zapłonowej. Wyjmij świecę zapłonową z głowicy cylindra. Ważne: Wymień, jeśli świeca jest pęknięta lub zanieczyszczona. Nie czyść elektrod, ponieważ drobne zanieczyszczenia, które dostaną się do cylindra, mogą uszkodzić silnik. Ustaw przerwę na świecy na 0, 76 mm w sposób widoczny na Rysunek Odkręć korek zbiornika paliwa. Zamocuj osłonę za pomocą śrub odkręconych w kroku 4. Informacja: Upewnij się, że górna i dolna osłona dopasowały się w bocznych rowkach. 16. 17. Załóż uszczelkę tunelu, tunel wyrzutowy i uchwyt tunelu na maszynie za pomocą śrub odkręconych w kroku 3. Informacja: Mała śruba przechodzi przez mały otwór w uszczelce tunelu z przodu otworu tunelu wyrzutowego. Wymiana paska napędowego Jeśli pasek napędowy zużyje się, nasiąknie olejem, będzie nadmiernie spękany lub pomarszczony lub ulegnie innemu uszkodzeniu, wymień pasek. Zdejmij pokrywę paska napędowego w tym celu odkręć 3 śruby pokazane na Rysunek 28. Rysunek 26 g Izolator elektrody środkowej 2. Elektroda boczna 3. Przerwa (nie w skali) 12. Wkręć świecę zapłonową i dokręć ją momentem N m. Podłącz kabel do świecy zapłonowej. Informacja: Dopilnuj, aby rura odpowietrznika została poprowadzona nad kablem świecy zapłonowej, jak pokazuje Rysunek 27. Rysunek 28 g Pokrywa paska napędowego 6. Pasek napędu 2. Śruba (3) 7. Wał wirnika 3. Śruba koła pasowego wirnika 8. Sprężyna hamulca (tutaj odczep od ramienia koła pasowego luźnego) 4. Podkładka wygięta 9. Koło pasowe luźne 5. Koło pasowe wirnika 10. Koło pasowe silnika Rysunek Rura odpowietrznika 2. Śruba spustowa gaźnika g Odczep sprężynę hamulca z ramienia koła pasowego luźnego, aby zwolnić napięcie paska (Rysunek 28). Odkręć śrubę i zdejmij podkładkę zakrzywioną, które mocują koło pasowe wirnika (Rysunek 28). 18

19 4. Zdejmij koło pasowe wirnika i pasek napędowy (Rysunek 28). Zamontuj nowy pasek napędowy, prowadząc go w sposób przedstawiony na Rysunek 29. Rysunek 30 g Sprężyna hamulca (tutaj zamocuj na ramieniu koła pasowego luźnego) Rysunek Koło pasowe silnika 2. Koło pasowe luźne 4. Koło pasowe wirnika g Maksymalny luz 13 mm 1. Poluzuj 2 zaciski linki sterującej Quick Shoot (Rysunek 31). Informacja: Poprowadź nowy pasek napędowy najpierw wokół koła pasowego silnika, następnie przez koło pasowe luźne i wreszcie wokół luźnego koła pasowego wirnika, znajdującego się tuż nad wałem wirnika (Rysunek 28) 6. Zamontuj koło pasowe wirnika na wale wirnika (Rysunek 28). Załóż podkładkę wykrzywioną i przykręć śrubę koła pasowego wirnika. Przykręć je dokładnie (Rysunek 28). Informacja: Wklęsła strona podkładki wykrzywionej powinna być skierowana na zewnątrz koła pasowego. Załóż sprężynę hamulca na ramię koła pasowego luźnego (Rysunek 29). Zainstaluj pokrywę paska napędowego za pomocą śrub odkręconych w kroku Zaciski linek Rysunek Ustaw sterowanie Quick Shoot między 2 strzałkami umieszczonymi po prawej stronie górnego uchwytu (Rysunek 32). g Informacja: Upewnij się, że pasek napędowy jest odpowiednio wyregulowany i działa poprawnie, patrz Kontrola linki sterującej (Strona 14) i Regulacja linki sterującej (Strona 15). Regulacja sterowania Quick Shoot Jeśli linka Quick Shoot (Rysunek 30) ma ponad 13 mm luzu lub tunel wyrzutowy nie obraca się w lewo i w prawo o jednakowy kąt, należy wyregulować linki sterujące Quick Shoot. Strzałki Rysunek 32 g Obróć tunel wyrzutowy w taki sposób, aby był skierowany bezpośrednio do przodu, a strzałka z tyłu tunelu zrównała się ze strzałką na osłonie (Rysunek 33). 19

20 Rysunek 35 g Górna osłona linki Informacja: Nie napinaj linek zbyt mocno. Jeśli linki zostaną zbyt mocno napięte, obsługa Quick Shoot będzie utrudniona. Rysunek 33 g Przytrzymaj tunel wyrzutowy skierowany do przodu, ciągnij dolną osłonę linki w dół, aż zlikwidujesz luz linki, po czym dokręć mocno śrubę na dolnym zacisku linki (Rysunek 34). Rysunek 34 g Dolna osłona linki 5. Ciągnij górną osłonę linki do przodu, aż zlikwidujesz luz linki, po czym dokręć mocno śrubę na górnym zacisku linki (Rysunek 35). 20

21 Przechowywanie Bezpieczeństwo przy przechowywaniu Zanim opuścisz stanowisko operatora, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają. Opary paliwa są łatwopalne, wybuchowe i niebezpieczne w razie wdychania. Przechowując produkt w miejscu, gdzie występuje otwarty płomień, może dojść do zapłonu oparów paliwa i wybuchu. Nie przechowuj maszyny w domu (mieszkaniu), piwnicy, ani innych miejscach, gdzie mogą występować źródła zapłonu, takie jak podgrzewacze c. u., wolnostojące grzejniki, suszarki do ubrań, piece i podobne urządzenia. Nie przechylaj maszyny do przodu ani do tyłu z paliwem w zbiorniku, ponieważ paliwo może z niej wyciec. Nie przechowuj maszyny z uchwytem opuszczonym na podłoże, gdyż może to spowodować to napłynięcie oleju do cylindra silnika i wyciek na podłoże, a silnik może się nie uruchomić i nie móc pracować. Kiedy silnik będzie jeszcze ciepły, wymień olej silnikowy. Patrz Wymiana oleju silnikowego (Strona 16). Wyjmij świecę zapłonową, patrz Serwisowanie świecy zapłonowej (Strona 17). Wlej 10 ml (2 łyżeczki) oleju do otworu po świecy zapłonowej. Wkręć świecę zapłonową ręką, po czym dokręć ją momentem N m. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki pociągnij powoli za uchwyt rozrusznika linkowego, aby rozprowadzić olej wewnątrz cylindra. Wyczyść maszynę. Pomaluj miejsca, w których odprysnął lakier, lakierem dostępnym u przedstawiciela autoryzowanego serwisu. Przed malowaniem przeszlifuj te miejsca papierem ściernym i zagruntuj środkiem antykorozyjnym, aby zabezpieczyć elementy metalowe przed korozją. Dokręć wszelkie poluzowane mocowania. Napraw lub wymień wszystkie uszkodzone części. Przykryj maszynę i przechowaj ją w czystym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Przechowywanie maszyny 1. Przy ostatnim tankowaniu w sezonie dodaj stabilizator paliwa, aby je odświeżyć, zgodnie z zaleceniami producenta stabilizatora paliwa. Ważne: Nie należy przechowywać paliwa dłużej niż sugeruje to producent stabilizatora do paliwa. Uruchom silnik na 10 minut, aby rozprowadzić wzbogacone paliwo w układzie paliwowym. Wyłącz silnik, zaczekaj, aż ostygnie i spuść paliwo ze zbiornika lub zostaw silnik uruchomiony, aż się zatrzyma. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia. Włącz ssanie lub zalej układ paliwowy silnika, uruchom go po raz trzeci i próbuj tak długo, aż nie będzie go można uruchomić. Spuść paliwo z gaźnika przez śrubę spustową do atestowanego kanistra na benzynę. Odpowiednio usuń niewykorzystane paliwo. Oddaj je do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami lub wykorzystaj w samochodzie. 21

22 Notatki:

23 Jak Toro wykorzystuje dane osobowe użytkownika Polityka ochrony prywatności EOG i Wielka Brytania Firma Toro ( Toro) szanuje prywatność użytkownika. Przy nabyciu produktów możemy zbierać pewne dane osobowe użytkownika, bezpośrednio od niego lub od lokalnego podmiotu lub dealera Toro. Toro wykorzystuje te informacje w celu zrealizowania zobowiązań umownych, np. zarejestrowania gwarancji, realizacji zgłoszenia gwarancyjnego lub kontaktu z użytkownikiem w przypadku akcji serwisowej produktów oraz w uzasadnionych celach biznesowych, np. do badania poziomu zadowolenia klientów, poprawy naszych produktów lub przekazywania informacji o produkcie, którymi użytkownik może być zainteresowany. Firma Toro może udostępniać te dane swoim oddziałom, sprzedawcom i innym partnerom biznesowym w związku z tymi działaniami. Możemy również ujawniać dane osobowe, jeżeli wymagają tego przepisy lub w związku ze sprzedażą, nabyciem lub połączeniem podmiotów. Nigdy nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnej innej firmie w celach marketingowych. Przechowywanie danych osobowych użytkownika Firma Toro przechowuje dane osobowe użytkownika dopóki mają znaczenie dla powyższych celów i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowe informacje o obowiązujących okresach przechowywania można uzyskać pod adresem legal@toro. com. Zobowiązanie bezpieczeństwa firmy Toro Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju, którego przepisy o ochronie danych mogą być mniej surowe niż przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika. W przypadku przekazania informacji użytkownika poza jego kraj zamieszania podejmiemy prawnie wymagane kroki, aby zapewnić odpowiednią ochronę informacji użytkownika oraz dopilnować ich bezpiecznego przetwarzania. Dostęp i poprawianie Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem legal@toro. Jeżeli masz wątpliwości dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi przez firmę Toro prosimy o bezpośrednie zgłaszanie ich do nas. Zwracamy uwagę na fakt, że mieszkańcy Unii Europejskiej mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Rev C

24

Podręcznik operatora i części zamiennych Cisco 9951 Standard

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik operatora i części zamiennych Cisco 9951 Standard

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik operatora i części zamiennych Cisco 9951 Standard