Podręcznik procedur Ge Jb970 Series

Podręcznik procedur Ge Jb970 Series to instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń z serii JB970 firmy GE. Zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby można było bezpiecznie i skutecznie obsługiwać i konserwować urządzenia. Zawiera on także informacje dotyczące instalacji, wymiany części, konserwacji, przeglądów i napraw. Podręcznik procedur Ge Jb970 Series jest szczegółowo napisany, a jego treść jest łatwa do zrozumienia i stosowania. Zawiera on także wyczerpujące informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska, co pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet serii JB970.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur Ge Jb970 Series

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Manuel de procédures

manuel des procédures

Wszystkie istotne komunikaty o najwyższym priorytecie w sytuacjach awaryjnych są opisane w dodatku 1 "Podręcznik procedur komunikacyjnych" do instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów oraz w dokumentach zawierających instrukcje dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie ruchem.

Les messages de sécurité de première urgence nécessaires sont repris à l'annexe 1 "Manuel de procédures de communication" du livret de procédures pour les conducteurs et dans les documents de directives à l'usage des agents chargés de la gestion de la circulation. zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwo kolejowe opracowują dokumenty dla operatorów (księga formularzy), instrukcje dla personelu odpowiedzialnego za zarządzanie ruchem oraz dodatek 1 do instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów "Podręcznik procedur komunikacyjnych". aux gestionnaires d'infrastructures et aux entreprises ferroviaires pour établir les documents pour les opérateurs (livrets de formulaires), directives pour les agents chargés de la gestion de la circulation et annexe 1 du livret de procédures pour les conducteurs "Manuel de procédures de communication". FR-PL_378615">rozpoznawać odnośne i stosowane dokumenty (podręcznik procedur i instrukcja linii zgodnie z definicją zawartą w TSI "eksploatacja", instrukcja maszynisty, instrukcja postępowania w przypadku awarii itp. ), de déterminer les documents de référence et d'application (manuel des procédures et manuel des lignes, tels que définis dans les STI «Exploitation», manuel du conducteur, manuel de dépannage, etc. ), Standardowy podręcznik procedur operacyjnych jest dokumentem pisanym, który zawiera instrukcje krok po kroku. Un manuel de procédures d'exploitation standard est un document écrit qui répertorie les instructions, étape par étape. Komisja przygotowała podręcznik procedur dla właścicieli praw własności intelektualnej, by pomóc im we wnoszeniu takich wniosków. La Commission a élaboré un manuel destiné aux détenteurs de droits afin de les aider à introduire ce type de demandes. La Commission a élaboré un manuel destiné aux détenteurs de droits afin de les aider à introduire ce type de demandes. FR-PL_1420650">Dla zwiększenia przejrzystości wobec wszystkich zainteresowanych stron właściwy organ, w terminie dziewięciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wydaje podręcznik procedur z zakresu procesu przyznawania pozwoleń dotyczących projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Dans le but d'accroître la transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes concernées, l'autorité compétente publie, dans les neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun. Należy udostępnić podręcznik procedur, aby ułatwić rozumienie procedur podmiotom realizującym projekty i obywatelom chcącym inwestować w energię odnawialną. Il y a lieu de mettre à la disposition des promoteurs de projets et des citoyens qui souhaitent investir dans l'énergie renouvelable un manuel de procédures facilitant la compréhension des procédures. W lipcu 2009 r. EIOD przyjął podręcznik procedur kontrolnych i opublikował najważniejsze elementy tych procedur na swojej stronie internetowej. En juillet 2009, le CEPD a|adopté un manuel de procédure d'enquêtes et publié les éléments essentiels de cette procédure sur son site internet. FR-PL_699998">Polityka EXIM i podręcznik procedur nie zawierają już szczegółowych zasad i przepisów dotyczących SESZ. Les détails des règles et dispositions ne figurent plus ni dans le document de politique d'importation et d'exportation ni dans le manuel de procédures. Minimalne normy bezpieczeństwa, o których mowa w art. 6, jak również podręcznik procedur wymieniony w art. 4, po zatwierdzeniu przez Radę Prezesów nie zostają opublikowane ze względu na ich poufny charakter. Les normes minimales de sécurité visées à l'article 6 ainsi que le manuel de procédures visé à l'article 4, une fois approuvés par le Conseil des gouverneurs, ne sont pas publiés en raison de leur nature confidentielle. FR-PL_420402">Ponadto rząd Indii wydał podręcznik procedur regulujących politykę handlu zagranicznego na lata 2004-2009 ("HOP I 2004-09"); podręcznik ten jest regularnie aktualizowany [6]. Par ailleurs, un manuel de procédures applicables au FTP 2004-2009 a été publié par les pouvoirs publics indiens et fait l'objet de mises à jour régulières [6]. FR-PL_1265049">na podstawie rocznego sprawozdania z działalności Agencji zauważa, że Agencja zaktualizowała swój podręcznik procedur finansowych zgodnie z wykorzystaniem modułów "ABAC Przepływ dokumentów" i "ABAC Aktywa";lit, dans le RAA, que l'Agence a mis à jour son manuel relatif aux procédures financières, conformément aux modules de comptabilité d'exercice ABAC Workflow et ABAC Assets;Podręcznik procedur jest również regularnie uaktualniany. FR-PL_244382">Podręcznik procedur operacyjnych określi szczegółowe przepisy w celu wykonania niniejszej decyzji. net/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/Un+manuel+des+proc%C3%A9dures" rel="nofollow">Un manuel des procédures opérationnelles définit les modalités de mise en œuvre de la présente décision. FR-PL_21769">Podręcznik procedur i minimalne normy bezpieczeństwa związane z SMF są w trakcie zatwierdzania przez Radę Prezesów EBC. net/t%C5%82umaczenie/francuski-polski/Un+manuel+de+proc%C3%A9dures" rel="nofollow">Un manuel de procédures ainsi que les normes minimales de sécurité relatives au SSFM sont en cours d'approbation par le Conseil des gouverneurs de la BCE. FR-PL_327934">2000-2006 Manual of Procedures (Podręcznik procedur dla Funduszu Spójności na lata 2000-2006) (wersja 2006-2009), s. 21. européenne, «Manuel de procédures relatif au Fonds de cohésion 2000-2006» (version 2006-2009) - page 21. FR-PL_971143">Stwierdziła także, iż znaczenie mają nie tylko dokumenty "FT-policy" i Podręcznik procedur, który ustanawia przepisy i procedury w odniesieniu do EOU. Elle a affirmé que les documents de politique d'importation et d'exportation et le manuel de procédures, qui établit les lois et procédures applicables aux unités axées sur l'exportation, n'étaient pas les seuls applicables. FR-PL_330233">W wyniku kontroli wewnętrznej w Komisji podręcznik procedur dla podmiotów zarządzających, które analizują otrzymane programy, zostałwzmocnionywsposób wskazany przez Trybunał, a nawet bardziej rygorystycznie. À la suite d'une supervision interne à la Commission, lemanueldesprocédures à l'attention des gestionnaires qui analysent les programmes reçus a été renforcé dans le sens indiqué parla Cour et même au-delà.

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 57 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Instrukcja obsługi

Dla użytkowników z Europy

html

ModelWydanieWidokPobieranie pliku (Rozmiar pliku)
KDC-BT73DAB
KDC-BT53U
KDC-5057SD
02Otwórz instrukcjęPolish(pl). zip (1, 2 MB)

PDF

OpisNazwa plikuPobieranie plikuRozmiar pliku (KB)

Sposób zapisywania

Zapisywanie na komputerze

 1. Kliknij na hyperlink "Polish(pl). zip" wymieniony powyżej.
 2. Rozpakuj pobrany plik.
 3. Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do folderu Moje dokumenty itp.
 4. Otwórz skopiowany folder.
 5. Otwarcie pliku "index. html" spowoduje wyświetlenie instrukcji.
 6. Otwieranie instrukcji stanie się wygodne po utworzeniu skrótu dla pliku "index. html" w dostępnym miejscu.

 • W zależności od przeglądarki, której używasz, może zostać wyświetlony komunikat informujący o zablokowaniu skryptu. W takim przypadku, zezwól na wykonanie skryptu.


Zapisywanie w smartphonie Android

 • Podłącz swój smartphon do komputera.
 • Uruchom zapisywanie na swoim smartphonie.
 • Utwórz folder [MójDokument].
 • Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do nowo utworzonego folderu. com/edition/im362/common/images/copy_android. png"/>

 • Otwórz przeglądarkę w swoim smartphonie i wprowadź następujący adres.
 • file://sdcard/MójDokument/Polish(pl)/index. html
  Wprowadź nazwę folderu utworzonego w Kroku 5 dla MójDokument.
  Wprowadź nazwę języka skopiowanego folderu Polish(pl).

  Podręcznik Certyfikacji i Bieżącego Nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Mechaników Lotniczych
   plik do pobrania 1. 53 Mb

  Szkolenie na typ statku powietrznego. Procedura zatwierdzania szkoleń na typ statku powietrznego w organizacji nie posiadającej Certyfikatu Part-147 - dokumenty:

  Szkolenie na typ statku powietrznego
   plik do pobrania 749. 50 Kb

  Certyfikacja i Bieżący Nadzór Organizacji Part-147 – Podręcznik

   plik do pobrania 2. 31 Mb

  Podręcznik Certyfikacji i Bieżącego Nadzoru Organizacji Part-147

  plik do pobrania 19. 50 Kb

  Licencjonowanie Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców – Podręcznik
  plik do pobrania47. 6 MB

  Podręcznik procedur Ge Jb970 Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur Ge Jb970 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur Ge Jb970 Series