Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Beko Oim 25503

Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Beko Oim 25503 są przydatnymi narzędziami do wykorzystania w celu wykonania poprawnego montażu i użytkowania tej pralki. Podręcznik użytkownika zawiera informacje o specyfikacjach technicznych produktu, instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i wskazówki dotyczące konserwacji. Instrukcja montażu Beko Oim 25503 zawiera krok po kroku instrukcje dotyczące montażu, instalacji i regulacji pralki. Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu ułatwiają użytkownikom skorzystanie z pralki Beko Oim 25503, a także pomagają zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Beko Oim 25503

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO OIM 22300. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO OIM 22300 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO OIM 22300

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO OIM 22300 ANNEXE 102 (1439 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO OIM 22300

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Wskazówki oraz rady praktyczne Informacje dotycz¹ce ochrony srodowiska2Spis treoeciInstrukcja obs³ugi. 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 21 21 23 27 28 29 30 31 32 34 35 373Czyszczenie i pielêgnacja..4Instrukcja obs³ugi1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 5Urz¹dzenie to odpowiada nastêpuj¹cym Dyrektywom UE: ­ 73/23/EWG z dnia 19. 02. 1973 (Dyrektywa dot. niskiego napiêcia) ­ 89/336/EWG z dnia 03. 05. 1989 (Dyrektywa dot. [... ] · ¯¹dan¹ funkcjê i temperaturê piekarnika mo¿na wybraæ przed lub po ustawieniu funkcji zegara Czas trwania d i Koniec e. · Po zakoñczeniu gotowania nale¿y ustawiæ pokrêt³o funkcji i temperatury w po³o¿eniu WY£¥CZONY.Wy³¹czanie wyoewietlacza czasuWy³¹czaj¹c wyoewietlacz czasu mo¿na zaoszczêdziæ energiê. Przy pomocy funkcji Koniec e nale¿y ustawiæ godzinê, o której potrawa powinna byæ gotowa, tu godz. 14:05.Lampki kontrolne funkcji Czas trwania d i Koniec e s¹ podoewietlone, a na wyoewietlaczu pojawia siê aktualna godzina, tu: 12:05. Piekarnik w³¹czy siê automatycznie w wyznaczonym momencie, tu o godz. Po up³ywie podanego czasu piekarnik wy³¹czy siê, tu o godz. 14:05.20Zastosowania, tabele i radyPieczenieFunkcja piekarnika Termoobieg lub Grzejnik górny/dolny ¡Formy do pieczenia · W przypadku funkcji Grzejnik górny/dolny ¡ nadaj¹ siê formy z ciemnego metalu oraz formy powlekane. · W przypadku funkcji Termoobieg nadaj¹ siê tak¿e jasne formy metalowe. Prowadnice · Pieczenie z zastosowaniem funkcji Grzejnik górny/dolny ¡ mo¿liwe jest zawsze tylko na jednym poziomie. · Z funkcjami Termoobieg mo¿na piec suche wypieki i drobne ciasteczka na 2 blachach jednoczeoenie. prowadnice 1 i 321Wskazówki ogólne · Blachy do pieczenia umieszczaæ oeciêt¹ krawêdzi¹ do przodu! · W razie potrzeby obróciæ pieczeñ (po 1/2 - 2/3 czasu pieczenia). · Du¿e pieczenie i drób polewaæ kilkakrotnie podczas pieczenia powsta³ym sosem. 10 minut przed up³ywem czasu pieczenia, pozwoli to na wykorzystanie zgromadzonego ciep³a.29Tabela pieczeniaWsun¹æ blachê w pierwsz¹ prowadnicê. Termoobieg ¥ Produkty do pieczenia Temperatura w °C Poziom wsadu 1 poziom 2 poziom Czas pieczenia w minutachWieprzowina 1 kg pieczeni wieprzowej (karkówka, szynka, pieczeñ zwijana), 1 cm wysokooeci Miêso peklowane, 1 cm wysokooeci Pieczeñ rzymska Wo³owina Pieczeñ wo³owa, 1 cm wysokooeci Filet wo³owy, 1 cm wysokooeci Rostbef, 1 cm wysokooeci Cielêcina Pieczeñ cielêca, 1 cm wysokooeci Jagniêcina Udziec jagniêcy (1800 g) 170-180 220-2301) 220-2301) 220-2301) 210-2201) 2 --90 170-180 2 --14-17 150-160 190-2001) 190-2001) 2 2 2 ------18-20 6-8 8-10150-160---14-20150-160 160-1702 2-----10-15 60-70Potrawy do krótkiego pieczenia na blasze Kie³baski "cordon bleu" Kie³baski Sznycel lub kotlet panierowany Zrazy 3 3 3 3 4/1 4/1 4/1 4/1 5-8 12-15 15-20 15-2030Termoobieg ¥ Produkty do pieczenia Temperatura w °C Poziom wsadu 1 poziom 2 poziom Czas pieczenia w minutachRyba Pstr¹gi à 200-250 g 4 filety z pstr¹ga (waga à 200 g) Filet z sandacza panierowany (waga ca³kowita ok. 1 kg) Drób Kurczak 1 kg rolady z indyka, 1 cm wysokooeci Kaczka (2000-2500 g) Gêoe (4500 g)1) Rozgrzaæ piekarnik190-200 170-1803 320-25 20-25190-20025-30150-160 150-160 150-160 150-1602 2 2 2---------55-60 11-15 90-120 150-180Grillowanie powierzchniowe1 3Funkcja piekarnika Grill na podczerwieñ ¸ lub Grill powierzchniowy na podczerwieñ º z maksymalnym ustawieniem temperatury Uwaga: grillowaæ nale¿y tylko przy zamkniêtych drzwiczkach piekarnika. Piekarnik nale¿y rozgrzaæ 5 minut przed rozpoczêciem grillowania: · Do grillowania u¿ywaæ rusztu i blachy uniwersalnej. · Wartooeci czasu grillowania maj¹ charakter orientacyjny. · Do grillowania nadaj¹ siê p³askie kawa³ki miêsa i ryby.31Tabela grillowaniaBlacha Ruszt uniwerTempegrilla salna ratura w °C Poziom wsadu Czas grillowania w minutach 1. strona stronaProdukt do grillowaniaFunkcja4-8 kotlety wieprzoweGrill powierzchn iowy na º podczerwie ñ Grill na ¸ podczerwie ñ275115102-4 kotlety wieprzowe12Grill powierzchn marynowane iowy na º steki wieprzowe podczerwie ñ stek, krwisty Grill na ¸ podczerwie ñ5-74-6Grill powierzchn 4 steki, oerednio iowy na º zgrilowane podczerwie ñ 2 po³ówki kurczaka Grill na ¸ podczerwie ñ Grill powierzchn iowy na º podczerwie ñ Grill powierzchn º iowy na podczerwie ñ6-825015-204 po³ówki kurczaka1-4 udka kurczaka 32Blacha Ruszt uniwerTempegrilla salna ratura w °C Poziom wsaduCzas grillowania w minutach 1. strona strona4-6 udek kurczakaGrill powierzchn º iowy na podczerwie ñ Grill na ¸ podczerwie ñ Grill powierzchn º iowy na podczerwie ñ Grill na ¸ podczerwie ñ Grill powierzchn º iowy na podczerwie ñ Grill powierzchn iowy na º podczerwie ñKie³baski z grilla, do 6 sztuk Kie³baski z grilla, wiêcej ni¿ 6 sztuk zwiniête kie³baski, do 4 sztuk zwiniête kie³baski, do 6 sztuk5-1059Ca³e rybyGrill powierzchn Chleb tostowy º iowy na (bez dodatków) podczerwie ñ1-233Grillowanie turboFunkcja piekarnika Grill wewnêtrzny turbo ¼ Blacha Ruszt Tempeuniwersalna grilla ratura w °C Poziom wsadu 160 1 2 Czas po... grillowania minutach w obróciæ minutach 50-60 25-30PotrawaKurczak (900-1000 g) Faszerowana zwijana pieczeñ wieprzowa (2000 g) Zapiekanka makaronowa Gratynowana zapiekanka ziemniaczana Gnocchi, gratynowane Kalafior z sosem holenderskim16090-954518020020-23180 2001 ---20-23 1534PasteryzacjaFunkcja piekarnika Grzejnik dolny U · Do zagotowywania u¿ywaæ tylko dostêpnych w handlu naczyñ szklanych jednakowej wielkooeci. ] Zawiasy wsun¹æ jednoczeoenie do obu zamocowañ po prawej i lewej stronie u do³u tak daleko, jak to tylko mo¿liwe. Drzwi podnieoeæ do oporu do góry i nastêpnie ca³kowicie otworzyæ. Odchyliæ na powrót do pierwotnej pozycji dYwignie zaciskowe w kolorze mosi¹dzu przy obu zawiasach. Zamkn¹æ drzwi piekarnika.42Przeszklone drzwi piekarnika1 1Drzwi piekarnika s¹ wyposa¿one w dwie szyby szklane przymocowane jedna za drug¹. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO OIM 22300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO OIM 22300.

Zobacz poniższy poradnik dla Beko OIM 22100 X. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Beko OIM 22100 X, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Beko OIM 22100 X. Upewnij się, że opisujesz trudności z Beko OIM 22100 X tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Beko OIM 22100 X

Marka:
Beko
Produkt:
Piekarniki
Model/nazwa:
OIM 22100 X
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski

Powiązane produkty Beko OIM 22100 X

Kliknij poniższą literę, aby zobaczyć pełną listę marek zaczynających się od tej litery.

 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

B

Beko Air Conditioner BK 2600 and BK 3500

Marka: Beko

Produkt: Air Conditioner

Rozmiar: 960. 65 KB

Strony: ~

Pliki do pobrania: 0

Beko Air Conditioner BK 5200

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 29 MB

Beko Air Conditioner LG-BKE 4450 D, LG-BKE 5455 D, LG-BKE 4500 D, LG-BKE 5505 D, LG-BKE 4600 D, LG-BKE 5605 D, LG-BKE 4700 D, LG-BKE 4800 D

Marka: Beko

Rozmiar: 702. 74 KB

Beko Air Conditioner LG-BKE 6450 D, LG-BKE 6500 D, LG-BKE 6600 D, LG-BKE 6700 D, LG-BKE 6800 D

Marka: Beko

Rozmiar: 1, 006. 42 KB

Beko Air Conditioner LG-BKE 7500 D, LG-BKE 7600 D, LG-BKE7650 D, LG-BKE 7700 D, LG-BKE 7800 D

Marka: Beko

Rozmiar: 3. 03 MB

Beko Air Conditioner LG-BKE 7500D, LG-BKE 7600D, LG-BKE 7650 D, LG-BKE 7700 D, LG-BKE 7800 D

Marka: Beko

Beko Air Conditioner LG-BKE 7800 D

Marka: Beko

Beko Air Conditioner LG-BKE 9300 D

Marka: Beko

Rozmiar: 2. 83 MB

Beko Appliance Trim Kit RDM 6106

Marka: Beko

Produkt: Appliance Trim Kit

Rozmiar: 5. 89 MB

Beko Appliance Trim Kit Refrigerator

Marka: Beko

Rozmiar: 678. 26 KB

Beko Beverage Dispenser CBI 7700 HCA

Marka: Beko

Produkt: Beverage Dispenser

Rozmiar: 4. 50 MB

Beko Beverage Dispenser GNE 134620 X

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 05 MB

Beko Beverage Dispenser GNE 60520 DX

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 45 MB

Beko Blender BKK2152

Marka: Beko

Produkt: Blender

Rozmiar: 492. 44 KB

Beko Blender BKK2184

Marka: Beko

Rozmiar: 716. 13 KB

Beko Clothes Dryer dc 1560

Marka: Beko

Produkt: Clothes Dryer

Rozmiar: 874. 83 KB

Beko Clothes Dryer DC 7100

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 43 MB

Beko Clothes Dryer DC 7110

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 37 MB

Beko Clothes Dryer DCU 8330 GX

Marka: Beko

Rozmiar: 2. 63 MB

Beko Clothes Dryer DCY 7202 XW3

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 85 MB

Beko Clothes Dryer DPU 8340 X

Marka: Beko

Rozmiar: 5. 66 MB

Beko Clothes Dryer DPU 8360 W

Marka: Beko

Rozmiar: 2. 93 MB

Beko Clothes Dryer DPY 7504 XB1

Marka: Beko

Rozmiar: 3. 46 MB

Beko Clothes Dryer DPY 8506 GXB1

Marka: Beko

Rozmiar: 2. 64 MB

Beko Clothes Dryer DRVS 73 S

Marka: Beko

Rozmiar: 909. 10 KB

Beko Clothes Dryer DRVS 73S

Marka: Beko

Rozmiar: 692. 84 KB

Beko Clothes Dryer DRVT 61 W

Marka: Beko

Rozmiar: 572. 59 KB

Beko Clothes Dryer DV 1160

Marka: Beko

Rozmiar: 3. 44 MB

Beko Clothes Dryer DV 2570 x

Marka: Beko

Rozmiar: 3. 60 MB

Beko Clothes Dryer DV 6110

Marka: Beko

Rozmiar: 2. 39 MB

Beko Clothes Dryer DV 7220 X

Marka: Beko

Beko Clothes Dryer OIF 22300

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 25 MB

Beko Coffeemaker bkk2113

Marka: Beko

Produkt: Coffeemaker

Rozmiar: 1. 19 MB

Beko Cooktop 6330 E

Marka: Beko

Produkt: Cooktop

Rozmiar: 856. 50 KB

Beko Cooktop BK 6340 Y

Marka: Beko

Rozmiar: 801. 81 KB

Beko Cooktop BK 6340 YDG

Marka: Beko

Rozmiar: 762. 95 KB

Beko Cooktop CSM 67300 G

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 38 MB

Beko Cooktop DG581

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 98 MB

Beko Cooktop HDMC 32400 T

Marka: Beko

Rozmiar: 912. 34 KB

Beko Cooktop HIC 74400

Marka: Beko

Rozmiar: 3. 70 MB

Beko Cooktop HII 63500 T

Marka: Beko

Rozmiar: 4. 48 MB

Beko Cooktop HII 64400 T

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 08 MB

Beko Cooktop HIZE 64101

Marka: Beko

Rozmiar: 594. com/beko-cooktop-qhmw6422. html">Beko Cooktop QHMW6422

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 07 MB

Beko Cordless Sander WME 7267 S

Marka: Beko

Produkt: Cordless Sander

Rozmiar: 949. com/beko-cordless-saw-wm-7335-w. html">Beko Cordless Saw WM 7335 W

Marka: Beko

Produkt: Cordless Saw

Rozmiar: 910. 47 KB

Beko CRT Television 24"

Marka: Beko

Produkt: CRT Television

Beko CRT Television 28C769IDS

Marka: Beko

Rozmiar: 1. com/beko-crt-television-32wla530hid. html">Beko CRT Television 32WLA530HID

Marka: Beko

Rozmiar: 2. 81 MB

Beko CRT Television 32WLU530HID

Marka: Beko

Rozmiar: 1. 46 MB

 • 1
 • 2
 • 6
 • 7
 • Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Beko Oim 25503

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Beko Oim 25503

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja montażu Beko Oim 25503