Podręcznik wyboru Frigidaire Cpgf3081kfg

Frigidaire Cpgf3081kfg to wielofunkcyjny podręcznik wyboru, który oferuje użytkownikom szeroki wybór funkcji, w tym regulację temperatury, zarządzanie zużyciem energii i funkcje zabezpieczające. Podręcznik wyboru Frigidaire Cpgf3081kfg zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystać wszystkie funkcje swojego produktu. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi, ustawień i funkcji, a także informacje na temat konserwacji i bezpieczeństwa produktu. Podręcznik wyboru Frigidaire Cpgf3081kfg to niezbędny element każdego produktu Frigidaire, który pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać wszystkie dostępne funkcje.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wyboru Frigidaire Cpgf3081kfg

W roku szkolnym dotacja celowa jest przeznaczona na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 3 i 6 oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas 1, 2, 4, 5, 7 i 8 szkoły podstawowej.

Aby zapewnić swojej szkole najdogodniejszy termin dostawy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, warto jak najszybciej przesłać wypełnione wnioski do jednostki samorządu terytorialnego.

Nowa Era zapewnia możliwość elastycznego skonstruowania własnego zestawu szkolnego z bogatej gamy tytułów najlepszych jakościowo wydawców. Zapewniamy wybór nowych edycji i nowości na lata 2022–2024 do wszystkich przedmiotów i wszystkich klas objętych reformą. Zaktualizowana oferta Nowej Ery jest dostosowana do wymagań MEiN oraz uwzględnia wytyczne dotyczące kwot dotacji przeznaczonych na jednego ucznia w 2022 roku.

W trosce o terminowe wypełnienie i przesłanie dokumentacji przygotowaliśmy dla Państwa w jednym miejscu odpowiednie formularze, akty prawne oraz niezbędne informacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wnioski o udzielenie dotacji

Zachęcamy do pobrania aktualnych wniosków. Wystarczy je wypełnić i przesłać do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.


Wnioski o udzielenie dotacji

Pełne nazwy formularzy:

(3) Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 r.

(4) Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

(5) Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2022 r. *

* Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz.

(1) Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

(2) Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2022 r. *

(6) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2022 r.

(7) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2022 r.

(8) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2022 r.

(9) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymanej w 2022 r. *

Akty prawne i informacje

Podstawą do wyliczenia kwot dotacji są wskaźniki z rozporządzenia Rady Ministrów: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (z dnia 26 czerwca 2020 r. ).

W dniu 31 marca 2022 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 716).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.


Ustawa i Rozporządzenie

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Harmonogram przekazywania dotacji na podręczniki w 2022 roku

Dotacja celowa na podręczniki i materiały ćwiczeniowe jest udzielana w następujących terminach:

 • 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;
 • 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;
 • 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.
 • Rozliczenia wykorzystania dotacji celowej dokonuje dyrektor szkoły do końca roku budżetowego, na który została przyznana. Rozliczenie składa się na odpowiednich formularzach do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

  Wysokość kwot dotacji

  Dotacja celowa jest obliczana i przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

  Dla klas 1–3:

 • na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości 90 zł na ucznia
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia.
 • Dla klas 4–8:

 • na podręczniki lub materiały edukacyjne w kwocie do wysokości:
  168 zł na ucznia (klasy 4)
  216 zł na ucznia (klasy 5 i 6)
  300 zł na ucznia (klasy 7 i 8)
 • na materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia (klasy 4–8).
 • Wysokość kwot dotacji dla uczniów
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

  Uczniom szkół podstawowych posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji niż dla uczniów neurotypowych. Z budżetu państwa finansowany jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w szczególności tych dostosowanych do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

  Rodzaj materiału

  Niepełnosprawność intelektualna
  w stopniu lekkim

  Niepełnosprawność intelektualna
  w stopniu umiarkowanym
  lub znacznym

  Spektrum autyzmu

  materiały ćwiczeniowe

  123, 75 zł

  138, 60 zł

  128, 70 zł

  Klasa 3

  podręczniki i materiały edukacyjne

  249, 48 zł

  178, 20 zł

  Klasy 4-8

  61, 88 zł

  69, 30 zł

  64, 35 zł

  Klasa 6

  449, 06 zł

  427, 68 zł

  Poziom nauczania

  Klasy 1-3

  Kwoty dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe różnią się w zależności od poziomu nauczania i rodzaju niepełnosprawności. Powyżej podana jest maksymalna wysokość dotacji na ucznia dla trzech najczęściej występujących orzeczeń.

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

  Ze wszelkimi pytaniami możecie się Państwo zwrócić do naszego Centrum Kontaktu:
  pod numerem 587 214 800
  lub przez Formularz Kontaktu.

  Dotacje MEN

  Podręczniki i zeszyty ćwiczeń wydawnictwa Macmillan do klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz do klasy I i II gimnazjum dostępne są w ramach dotacji rządowej. Mogą je Państwo zamawiać zarówno poprzez oferty wydawnictw edukacyjnych, jak i bezpośrednio w naszym wydawnictwie. Aby złożyć zamówienie, prosimy skorzystać z poniższych odnośników.

  Pomoc w sprawie zamówień dotacyjnych: zamowienia@macmillan. pl

  • W ofercie z WSiP

  • W ofercie z Nową Erą

   W ofercie z GWO

   W ofercie z MAC Edukacja i Juka

   W ofercie z Didasko

   W ofercie z Operon

  (podręczniki i ćwiczenia)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników: Pobierz »
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe: Pobierz »
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw: Pobierz »
 • Nie. Ustawa zabrania przekazywania szkole lub nauczycielowi jakichkolwiek korzyści związanych z wyborem podręcznika.

  Art. 22d. 1. Zakazane jest:
  1) Oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.Zgodnie z ustawą za zapewnienie pełnej obudowy metodycznej umożliwiającej realizację podstawy programowej i przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów odpowiedzialny jest organ prowadzący szkołę, czyli gmina (w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów) lub powiat (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych).

  Art. 5 ust. 7 pkt 4.
  Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
  4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacjiprogramów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminóworaz wykonywania innych zadań statutowych.Mając na uwadze ograniczone środki organów prowadzących szkoły, przygotowaliśmy oferty specjalne, umożliwiające zakup niezbędnych komponentów dla nauczyciela w przystępnych cenach. Wszystkie informacje znajdą Państwona stronie www. pl/zestawy.

  Od maja 2015 roku nauczyciele będą mogli również korzystać z Macmillan Online Staffroom, skąd można bezpłatniepobrać wybrane komponenty zestawów nauczycielskich. Wszystkie informacje będą pojawiały się na bieżącona stronie www. pl/staffroom.

  Jak pracować z podręcznikiem? (wkrótce)Zgodnie z ustawą wyboru podręcznika dokonuje zespół przedmiotowy nauczycieli uczący w danej szkole, biorącpod uwagę wartości merytoryczne oraz poziom dopasowania podręcznika i zeszytu ćwiczeń do potrzeb uczniów.Ustawodawca wskazuje ponadto na konieczność opiniowania powyższego wyboru przez radę pedagogiczną i radęrodziców. W przypadku braku porozumienia decydujący głos ma dyrektor szkoły.

  Art. 22ab.
  1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz zespółnauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VI szkoły podstawowej,w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
  1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczeji społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;
  (…)

  2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcejniż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:
  1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczaniajęzyków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkołyponadgimnazjalnej;
  2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowylub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1,oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycjipodręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:
  1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danejklasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
  2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
  – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców (…)

  Wybór podręczników dokonywany jest raz na trzy lata. Wyjątkiem jest wybór podręczników w klasie I szkołypodstawowej w roku szkolnym 2015/2016, kiedy to nauczyciele dokonują ich wyboru na co najmniej dwa lata.Na pozostałych etapach edukacyjnych podręcznik wybrany w roku szkolnym 2015/2016 będzie obowiązywał przeztrzy kolejne lata.Ustawa nie precyzuje daty wyboru. Zgodnie z ustawą dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestawpodręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. Ustawa zniosła obowiązekpodania tej informacji do 15 czerwca.

  Art.
  6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałówedukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

  Tak, nauczyciele języka obcego mogą wybrać więcej niż jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów II, III i IV etapuedukacyjnego, pod warunkiem że uczniowie są na różnym poziomie znajomości języka oraz realizują różne podstawyprogramowe.

  Jeden podręcznik wybierają natomiast nauczyciele I etapu edukacyjnego.

  Aby ułatwić Państwu określenie poziomu początkowego uczniów i lepsze dobranie odpowiedniego poziomupodręcznika, proponujemy przeprowadzenie testów na początku roku szkolnego. Testy do wszystkich etapówedukacyjnych dostępne są na platf ormie diagnostycznej Macmillan Diagnostic Tools. Więcej informacji znajdą Państwona stronie www. pl/diagnoza.

  Jak pracować z podręcznikami? (wkrótce)Rodzice mają wpływ na wybór podręcznika. Zgodnie z ustawą wybór dokonany przez zespół przedmiotowy nauczycieli powinien być opiniowany przez radę rodziców.Zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie, dotyczą tylko szkoły i nauczycieli, nie dotyczą natomiast rodziców, którzy w dalszym ciągu mogą swobodnie kupować swojemu dziecku wszelkie materiały niezbędne do nauki.

   II. Kto i jak wybiera podręcznik? (GIM/LO)III. Jaka jest rola rodzica? (SP)VI. Jak zapewnić nauczycielowi pomoce dydaktyczne? (SP)I. Jak zmienia się podręcznik (GIM/LO)
  Podręcznik wybor

  Podręcznik wyboru Frigidaire Cpgf3081kfg

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wyboru Frigidaire Cpgf3081kfg

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik wyboru Frigidaire Cpgf3081kfg