Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Emp 1700

Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Emp 1700 zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące korzystania z drukarki Epson Emp 1700. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania drukarki. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa, w tym zalecanych praktyk i procedur, jak również informacje na temat zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Podręcznik stanowi idealne źródło informacji dla użytkowników drukarki Epson Emp 1700, aby upewnić się, że używają produktu w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Emp 1700

System bezpieczeństwa narodowego tworzą podmioty, środki i zasoby, które zostały wyznaczone przez państwo do realizacji różnorodnych zadań w dziedzinie bezpieczeństwa. Profesjonalne przygotowanie, odpowiednie zorganizowanie pracy i właściwa koordynacja są niezbędne dla zapewnienia ich skutecznego działania.

Już wiesz

 • w jaki sposób Rzeczpospolita Polska realizuje ochronę obywateli przed zagrożeniami w czasie pokoju i w czasie wojny;

 • z jakich podsystemów składa się system bezpieczeństwa narodowego RP;

 • że podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym odgrywa istotną rolę w realizacji zadań RP w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Nauczysz się

 • charakteryzować specyfikę podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;

 • wymieniać kompetencje najwyższych organów państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego;

 • przedstawiać zależności najwyższych władz RP uczestniczących w kierowaniu bezpieczeństwem państwa;

 • wymieniać organy doradcze instytucji tworzących podsystem kierowania.

iBY0QEVOG6_d5e204

Podsystem kierowania jest podstawowym i zasadniczym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. W jego skład wchodzą instytucje władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz procedurami i stosowną infrastrukturą. Podstawą jego funkcjonowania są trwałe zasady ustrojowe. Szczególną rolę w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełnią: Parlament RP, Prezydent RP i Rada Ministrów.

RX0MKvuW0DrrV1

W Sejmie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa naszego państwa

Podsystem kierowania ma fundamentalne znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny. Zapewnia on uzyskiwanie informacji o zagrożeniach i ich analizę, planowanie przygotowania i działania pozostałych podsystemów oraz zarządzanie (dowodzenie) nimi w trakcie działań.

W związku z tym można zidentyfikować 4 strategiczne obszary zadań podsystemu kierowania:

 • monitorowanie zagrożeń (z uwzględnieniem ich skali, rodzaju i miejsca występowania),

 • zapobieganie powstawaniu zagrożeń (zarówno na terytorium kraju, jak i poza jego granicami),

 • działania związane z usuwaniem skutków katastrof (gdy nie udało się im zapobiec),

 • kierowanie obroną państwa w razie bezpośredniej agresji militarnej.

iBY0QEVOG6_d5e262

Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władz stanowi, że władzę ustawodawczą pełnią w Polsce Sejm i Senat, władzę wykonawczą sprawują Prezydent RP i Rada Ministrów, zaś władzę sądowniczą – niezależne i niezawisłe sądy oraz trybunały. Podstawowe znaczenie w kwestii kształtowania rozwiązań w systemie bezpieczeństwa mają organy władzy ustawodawczej i wykonawczej.

2. 1. Sejm

Kompetencje Sejmu w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego wynikają z funkcji pełnionych przez ten organ w systemie politycznym RP (ustawodawczej, kontrolnej i kreacyjnej). Najważniejsze z nich prezentuje poniższa grafika interaktywna.

R1UzBOixS9M2b1
Aplikacja składa się z 9 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: Funkcje Sejmu w systemie bezpieczeństwa narodowego. Pierwsze koło na 12-tej: Ustanowienie prawa. Następne piktogramy z godnie z kierunkiem wskazówek zegara. Koło nr 2 to kształtowanie na przykład poprzez działalność. Koło nr 3 to określenie w ustawie zasad. Koło nr 4 to decydowanie w imieniu RP. Koło nr 5 to akceptacja lub uchylenie. Koło nr 6 to wyrażanie zgody na przedłużenie... Koło nr 7 to nadzór nad podsystemami operacyjnymi. Koło nr 8 to upoważnianie prezydenta.. Koło nr 9 to korzystanie z możliwości...

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

2. 2. Senat

Podobnie jak w przypadku Sejmu, kompetencje Senatu w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego wynikają z funkcji pełnionych przez ten organ w systemie politycznym RP. Są one tożsame z funkcjami Sejmu i dotyczą aktywności ustawodawczej, kontrolnej i kreacyjnej.

Wypełniając funkcję ustawodawczą, Senat RP ma możliwość wpływania na ustrój państwa i dokonywania zmian w obowiązującej konstytucji. Nie uchwala on jednak ustaw, lecz jedynie inicjuje proces ustawodawczy i opiniuje ustawy uchwalone przez Sejm. Ponadto Senat RP wyraża zgodę na zarządzenie przez prezydenta referendów ogólnokrajowych w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, które mogą dotyczyć również kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Funkcja kontrolna Senatu nie ma charakteru bezpośredniego. Może on wykonywać czynności sprawdzające lub też formułować wnioski na temat uchybień i potrzebnych zmian. W tym zakresie marszałek Senatu lub 30 senatorów mogą wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie), zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami oraz zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych.

R6IJlt7mwGS1U1

Senat RP jest izbą wyższą Parlamentu i liczy stu senatorów

Pełniąc funkcję kreacyjną, Senat RP uczestniczy w powoływaniu i ewentualnie odwoływaniu organów państwa stojących na straży praw i wolności obywatelskich oraz dbających o inne istotne sfery bezpieczeństwa. Należą do nich: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ponadto Ponadto Senat powołuje jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz trzech członków Rady Polityki Pieniężnej.

2. 3. Prezydent RP

Pozycję Prezydenta w systemie bezpieczeństwa narodowego określają przepisy Konstytucji RP, zgodnie z którymi:

 • pełni on funkcję głowy państwa, będąc najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej,

 • czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji RP,

 • stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Większość kompetencji głowy państwa jest ściśle związana z Radą Ministrów, która wnioskuje o podjęcie konkretnych czynności przez prezydenta. Funkcje i kompetencje Prezydenta RP w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego zostały ujęte poniżej.

R1EOCFP7yzptg1
Aplikacja składa się z 8 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: funkcje i kompetencje prezydenta RP w odniesieniu do systemy bezpieczeństwa narodowego. Pierwsze koło na 12-tej: stoi na straży podstawowych.... Koło nr 2: jest najważniejszym zwierzchnikiem. Koło nr 3: zatwierdza na wniosek prezesa.... Koło nr 4: na wniosek Prezesa Rady Ministrów.... Koło nr 5: na wniosek ministra obrony narodowej... Koło nr 6: na wniosek Rady Ministrów... Koło nr 7: wprowadza stan wojenny. Koło nr 8: wprowadza stan wyjątkowy.

Polecenie 1

Po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r. urząd prezydenta RP sprawowały 4 osoby: Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Odszukaj w Internecie lub w innych źródłach informacje na temat podejmowanych przez nich inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i opisz wybrane z nich.

Organem doradczym Prezydenta RP w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Pełni ona funkcje doradcze, zatem nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek decyzji. Jednak w zakresie swoich kompetencji może rozpatrywać i opiniować założenia polityki zagranicznej, strategicznych problemów bezpieczeństwa narodowego i projektów jego strategii, doktryny obronnej, kierunki rozwoju sił zbrojnych, a także problemy pozamilitarne dotyczące przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego.

R1aexnBKoLOyp1

Źródło: Lukas Plewnia (http://flickr.

2. 4. Rada Ministrów

Zdecydowanie najważniejszą funkcję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełni Rada Ministrów, która jest liderem administracji publicznej i kieruje jej działalnością. Taką szczególna pozycję nadają Radzie Ministrów przepisy Konstytucji, zgodnie z którymi odpowiada ona za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju. Zgodnie z ustawą zasadniczą Rada Ministrów w zakresie bezpieczeństwa państwa:

 • zapewnia wewnętrzne bezpieczeństwo państwa oraz porządek publiczny,

 • zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,

 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju,

 • określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Polecenie 2

Na czele Rady Ministrów stoi prezes (premier). Odszukaj w Internecie i w innych źródłach (np. Konstytucji RP) informacje na temat realizowanych przez niego zadań związanych z pełnioną funkcją.

W Radzie Ministrów szczególną pozycję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełnią minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych i administracji. Pierwszy z nich stoi na czele Ministerstwa Obrony Narodowej (które zapewnia jego obsługę), a jego główne zadania zostały przedstawione poniżej.

Rd6h0fZJt3mHs1
Aplikacja składa się z 8 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: główne zadania ministra obrony narodowej. Pierwsze koło na 12-tej:tworzenie organizacji i kierowanie.... Koło nr 2:kierowanie w czasie pokoju... Koło nr 3:zawieranie umów międzynarodowych.... Koło nr 4:sprawowanie ogólnego kierownictwa.... Koło nr 5:sprawowanie ogólnego nadzoru... Koło nr 6:realizowanie generalnych założeń... Koło nr 7:przygotowywanie założeń obronnych. Koło nr 8:zapenianie odpowiednich warunków.

Zgodnie z przepisami ustawy o działach administracji rządowej, dział kierowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji obejmuje sprawy m. in. :

 • ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 • ochrony granicy państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa,

 • zarządzania kryzysowego,

 • obrony cywilnej,

 • ochrony przeciwpożarowej,

 • nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym.

Ponadto organami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych lub nadzorowanymi przez niego są:

 • Dyrektor Zakładu Emerytalno‑Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

 • Komendant Główny Policji,

 • Komendant Główny Straży Granicznej,

 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

 • Szef Obrony Cywilnej Kraju,

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

iBY0QEVOG6_d5e646
 • Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym ma duże znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 • Podsystem kierowania zapewnia uzyskiwanie informacji o zagrożeniach oraz ich analizę, planowanie przygotowania i działania podsystemów operacyjnych oraz wsparcia, a także zarządzanie (dowodzenie) nimi w trakcie działań.

 • Szczególna rola w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym przypada Parlamentowi RP, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów.

 • Pozycję Prezydenta RP w systemie bezpieczeństwa narodowego określają przepisy Konstytucji RP, zgodnie z którymi pełni on funkcję głowy państwa, będąc najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa również nad przestrzeganiem Konstytucji RP, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

 • Najważniejszą funkcję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełni Rada Ministrów, która w systemie politycznym RP jest liderem administracji publicznej i kieruje jej działalnością.

 • Szczególną pozycję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełnią minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych.

Praca domowa

Polecenie 3. 1

Przygotuj krótką wypowiedź pisemną, w której odpowiesz na następujące pytanie: W jaki sposób podsystem kierowania bezpieczeństwem państwa zapewnia odpowiednie funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego RP?

iBY0QEVOG6_d5e708
podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym

Definicja: podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym

podsystem systemu bezpieczeństwa narodowego RP zapewniający uzyskiwanie wiedzy o zagrożeniach i ich analizę, planowanie przygotowania i działania podsystemów operacyjnych oraz wsparcia, a także zarządzanie (dowodzenie) nimi w trakcie działań

iBY0QEVOG6_d5e1079

Ćwiczenie 1

RmdmNKdG011Dg1
zadanie interaktywne

Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

PrawdaFałszDo podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym nie zalicza się aparatu administracyjnego oraz kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem narodowym.□ Strategiczne obszary zadań podsystemu kierowania to m. monitorowanie zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń oraz działania związane z usuwaniem skutków zagrożeń.Władzę ustawodawczą pełnią w Polsce Sejm i Senat, władzę wykonawczą – Prezydent RP i Rada Ministrów, zaś władzę sądowniczą – niezależne i niezawisłe sądy i trybunały.Dla kształtowania rozwiązań w systemie bezpieczeństwa podstawowe znaczenie mają organy władzy wykonawczej i sądowniczej.Funkcje i kompetencje instytucji władzy publicznej w odniesieniu do sfery bezpieczeństwa określane są przez Konstytucję RP oraz odpowiednie ustawy.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R14NXWF5ryzDZ1
zadanie interaktywne

Połącz nazwy organów z pasującymi do nich opisami.

Kompetencje tego organu w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego wynikają z funkcji pełnionych w systemie politycznym RP., Odpowiada za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju., Jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej., Opiniuje m. założenia polityki zagranicznej, strategicznych problemów bezpieczeństwa narodowego i doktryny obronnej., Podlega mu Szef Obrony Cywilnej Kraju., Kieruje Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju.

Sejm Prezydent RPRada Bezpieczeństwa NarodowegoRada Ministrówminister obrony narodowejminister spraw wewnętrznych

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

Rd2AhkG1NGRvm1

Zaznacz zadania Prezydenta RP w dziedzinie bezpieczeństwa.

 • Stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
 • Pełnienie funkcji najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RP.Wprowadzanie stanu wojennego i wyjątkowego.Zatwierdzanie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.Wydawanie (w drodze postanowienia) Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP.Wydawanie postanowienia o użyciu polskich kontyngentów wojskowych w operacjach poza granicami kraju.Określanie głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP.Ustanawianie prawa.Kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych RP.Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych.Zawieranie umów międzynarodowych.Sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.Sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju.Decydowanie w imieniu Rzeczypospolitej o stanie wojny i zawarciu pokoju.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R1NMreDlLW4Kr1

Zaznacz zadania Sejmu RP w dziedzinie bezpieczeństwa.

Decydowanie o stanie wojny i zawarciu pokoju.Wyrażanie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.Akceptacja rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego.Wyrażanie zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendów ogólnokrajowych.Przygotowywanie założeń obronnych państwa.Nadzorowanie działalności Komendanta Głównego Policji.Zapewnianie porządku publicznego.Nadzór nad ratownictwem górskim i wodnym.Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisybibliograficzne iteksty aktów prawnych opublikowanychw wydawnictwachurzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim,wydawanych przezPrezesa Rady Ministrów.

Uwaga!

Nie dokonujemy wyszukiwania na zamówienie, a jedynie udostępniamyswoje zasoby. Nie interpretujemyobowiązujących przepisów jak równieżnie udzielamy wyjaśnień w sprawach związanych z ichstosowaniem.

 1. Dziennik Ustaw
 2. 2003
 3. 229
 4. poz. 2275

Status aktu prawnego:

akt posiada tekst jednolity

Data ogłoszenia:

2003-12-31

Data wejścia w życie:

2004-01-31

Data obowiązywania:

2004-01-31

Uwagi:

Przepisy art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 3, art. 20 ust. 4, art. 28, art. 29, art. 33 i art. 39 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.

Organ uprawniony:

RADA MINISTRÓW

Organ zobowiązany:

RADA MINISTRÓW
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA

Akty zmienione (4)

Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
Dz. U. 2003 nr 170 poz. 16522004-01-31obowiązującyUstawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz. 2002 nr 166 poz. 13602004-01-31akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Dz. 2002 nr 153 poz. 12712004-01-31obowiązującyUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz. 2001 nr 4 poz. 252004-01-31akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

Akty uchylone (1)

Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
Dz. 2000 nr 15 poz. 1792004-01-31uchylonyUstawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Akty uznane za uchylone (7)

Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
Dz. 2003 nr 143 poz. 13892004-04-30nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych
Dz. 2002 nr 91 poz. 8092004-04-30uznany za uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie produktów podlegających zatrzymaniu podczas kontroli celnej, trybu postępowania organów celnych przy ich zatrzymywaniu oraz właściwości i zadań organów wydających opinię o tych produktach.
Dz. 2001 nr 144 poz. 16162004-04-30uznany za uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych.
Dz. 282004-03-30uznany za uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.
Dz. 2001 nr 1 poz. 12004-04-30nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich.
Dz. 2000 nr 110 poz. 11692004-04-30nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne przeznaczenie niż rzeczywiste.
Dz. 11682004-04-30nieobowiązujący - uchylona podstawa prawnaRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom.

Akty wykonawcze (39)

Adres publikacyjnyStatusTytuł
M. P. 2022 poz. 912Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2020 poz. 913Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2019 poz. 219Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2017 poz. 818Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2016 poz. 193Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2015 poz. 1001Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 194Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2013 poz. 548Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2012 poz. 612Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 58Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2010 nr 67 poz. 852Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
M. 2009 nr 47 poz. 699Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów
M. 2008 nr 54 poz. 482Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów
M. 2008 nr 7 poz. 85Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie numerów i tytułów Polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez Komisję Europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów
M. 2007 nr 49 poz. 570Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie numerów i tytułów polskich Norm, będących transpozycją norm europejskich, uznanych przez komisję europejską za zgodne z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów
Dz. 914akt jednorazowyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek
Dz. 1002akt jednorazowyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu
Dz. 852obowiązującyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do noży bijakowych do ręcznych przenośnych kos do zarośli
Dz. 485akt jednorazowyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych
Dz. 2010 nr 135 poz. 905uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie określenia liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz. 904uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych
Dz. 2010 nr 125 poz. 844uznany za uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Dz. 2009 nr 179 poz. 1390akt jednorazowyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych
Dz. 2009 nr 72 poz. 621uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu
Dz. 2008 nr 105 poz. 668uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zabawek magnetycznych
Dz. 2007 nr 192 poz. 1384uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych
Dz. 2007 nr 78 poz. 526uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych
Dz. 2007 nr 77 poz. 515uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do zapalniczek
Dz. 2006 nr 214 poz. 1573akt jednorazowyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie
Dz. 2005 nr 80 poz. 694obowiązującyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru powiadomienia o produkcie, który nie jest bezpieczny
Dz. 2005 nr 68 poz. 586uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych
Dz. 2004 nr 240 poz. 2409obowiązującyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedaży konsumentom
Dz. 2004 nr 104 poz. 1100obowiązującyRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich
Dz. 2004 nr 87 poz. 816uznany za uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, ze nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa
Dz. 815uznany za uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych
Dz. 814obowiązującyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych
Dz. 2004 nr 81 poz. 743uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych
Dz. 2004 nr 73 poz. 656uchylonyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie
Dz. 2004 nr 71 poz. 644obowiązującyRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie

Informacja o tekście jednolitym (3)

Adres publikacyjnyStatusTytuł
Dz. 2021 poz. 222obowiązującyObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Dz. 2047wygaśnięcie aktuObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Dz. 322wygaśnięcie aktuObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Akty zmieniające (10)

Adres publikacyjnyData:StatusTytuł
Dz. 13372020-08-19obowiązującyUstawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw
Dz. 12282016-08-20obowiązującyUstawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz. 5422016-04-20akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz. 2014 poz. 16622015-01-01obowiązującyUstawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
Dz. 2011 nr 102 poz. 5862011-06-02obowiązującyUstawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw
Dz. 2011 nr 63 poz. 3222011-04-08akt posiada tekst jednolityUstawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Dz. 2009 nr 20 poz. 1062009-02-24obowiązującyUstawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz. 2009 nr 18 poz. 972009-03-07obowiązującyUstawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz. 2008 nr 157 poz. 9762008-12-31obowiązującyUstawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw
Dz. 2007 nr 35 poz. 2152007-03-30akt objęty tekstem jednolitymUstawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Dyrektywy europejskie (2)

DyrektywaDataTytułEUR-Lex
32001L00952001-12-03DYREKTYWA 2001/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktówEUR-Lex
32008R07652008-07-09ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG)EUR-Lex
 • kontrola
 • nadzór
 • rejestry
 • bezpieczeństwo produktów
 • karne prawo
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Unia Europejska
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Inspekcja Handlowa

Drukuj

Ostatnio sprawdzono: 12/09/2022

Producent musi przeprowadzić analizę ryzyka i zapewnić zgodność produktów z unijnymiprzepisami przed wprowadzeniem ich do obrotu w UE.

Procedura ta nazywana jest oceną zgodności i jest przeprowadzana zarówno na etapie projektowania, jak i na etapie produkcji. Nawet jeżeli zlecisz wykonanie projektu lub produkcję podwykonawcy, to Ty odpowiadasz za przeprowadzenie oceny zgodności.Informacje uzyskane w ramach oceny zgodności muszą zostać włączone do dokumentacji technicznej.

Jak wykazać, że produkt jest zgodny z unijnymi wymogami

Należy sprawdzić, czy jakiekolwiek przepisy unijne mają zastosowanie do Twojego produktu. Jeżeli tak, przed wprowadzeniem produktu narynek, musisz sprawdzić, czy spełnia on określone wymogi.Jeżeli istnieją zharmonizowane normy dotyczące Twojego produktu, mogą pomóc w wykazaniu, że spełnia on unijne wymogi.

Czym są zharmonizowane normy?

Zharmonizowane normy to standardy opracowane przez oficjalne europejskie organizacje normalizacyjne: CENen, CENELECenlub ETSIen. Przestrzeganie zharmonizowanych norm przy projektowaniu i produkcji zagwarantuje,że Twoje produkty będą zgodne z odpowiednimi przepisami UE. Tę zasadę nazywamy „ domniemaniem zgodności".Czy koniecznie trzeba stosować się do zharmonizowanych norm?Nie. Stosowanie się do zharmonizowanych norm jest nadal nieobowiązkowe. Możesz zdecydować się na inne rozwiązanie techniczne, które pozwoli wykazać, żeTwoje produkty spełniają obowiązkowe wymogi prawne.Jeżeli postanowisz nie stosować zharmonizowanych norm w swojej ocenie, możesz do wykazania zgodności z przepisami użyć specyfikacji technicznych takich jak normy krajowe, niezharmonizowanenormy europejskie i międzynarodowe lub Twoje własne specyfikacje techniczne. W takimprzypadku będziesz musiał podać więcej informacji w swojej dokumentacji techniczneji wyjaśnić, dlaczego Twoje produkty są zgodne z wymogami prawnymi.Ocena zgodności produktu z przepisamiW niektórych sytuacjach producent może sam dokonać oceny swojego produktu, a w innychbędzie musiał w tym celu zwrócić się do organizacji przeprowadzającej ocenę zgodności (nazywanej również jednostką notyfikowanąen).Informacje o tym, czy o dokonanie oceny zgodności musisz się zwrócić do jednostkinotyfikowanej, znajdziesz w unijnych przepisach dotyczących Twoich produktów.Organizacje przeprowadzające ocenę zgodnościJednostki notyfikowane to organizacje wyznaczone przez kraje UE do przeprowadzaniaoceny zgodności niektórych produktów przed wprowadzeniem ich do obrotu.Konkretną jednostkę notyfikowaną możesz wybrać z listy na stronie systemu informacyjnegoNANDOen(ang. New Approach Notified and Designated Organisations).Samodzielna ocena zgodności produktu w przepisamiJeżeli Twój produkt nie wymaga weryfikacji przez niezależną jednostkę, możesz dokonaćsamodzielnej oceny zgodności produktu. Wiąże się to z dokonaniem oceny Twojego produktui sporządzeniem dokumentacji dotyczącej ewentualnych zagrożeń dla użytkowników.Opracowanie dokumentacji technicznejDokumentacja techniczna powinna obejmować wszystkie dokumenty, które potwierdzajązgodność wyrobu z wymaganiami technicznymi. Jak sporządzić dokumentację techniczną

Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Emp 1700

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Emp 1700

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Epson Emp 1700