Podstawowe operacje Aeg Ep 6 03

Podstawowe operacje Aeg Ep 6 03 obejmują dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Może on wykonywać te operacje do 3 sekund dla dodawania i 6 sekund dla pozostałych. Urządzenie to jest wyposażone w podświetlane wyświetlacze, dzięki którym możesz dokładnie zobaczyć wynik każdej operacji. Posiada także tryb pracy offline, dzięki czemu możesz wykonywać operacje bez korzystania z sieci internetowej.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje Aeg Ep 6 03

Operator logiczny w programowaniu – operator dostępny w określonym języku programowania (a także w innych językach komputerowych), który działając na argumentach reprezentujących wartości logiczne, w wyniku zwraca również wartość logiczną, realizując podstawowe operacje algebry Boole’a.

To jakie operatory logiczne są dostępne w konkretnym języku programowania zależy od jego składni, a to jakie są zasady ich stosowania, w tym priorytet tych operatorów i kolejność opracowywania argumentów, od przyjętej przez autorów języka lub implementacji konwencji. Zróżnicowany jest również sposób zapisu operatorów logicznych w poszczególnych językach: stosuje się zapis, bądź w postaci słów kluczowych, bądź symboli (znaku lub znaków niebędących literami). Stosowane są operatory logiczne jednoargumentowe – operator negacji, oraz dwuargumentowe – np. suma logiczna, iloczyn logiczny i inne.

Dostępne operatory logiczne[edytuj | edytuj kod]

Operatory logiczne udostępnione w językach komputerowych realizują następujące operacje logiczne:

 • jednoargumentowe:
  • negacja;
 • dwuargumentowe:
  • koniunkcja,
  • alternatywa,
  • alternatywa rozłączna,
  • implikacja,
  • równoważność.

Zapis operatorów logicznych[edytuj | edytuj kod]

Jak wyżej zaznaczono zapis w kodzie źródłowym operatorów logicznych zależne jest od przyjętej w składni danego języka sposobu reprezentacji znakowej operatorów, przy czym stosowane są zasadniczo dwa rozwiązania:

 • zapis za pomocą słów kluczowych, odpowiadających nazwom operacji przez nie wykonywanych, np. and, or, xor, itp., takie rozwiązanie dostępne jest m. in. w języku Pascal[1], Visual Basic[2][3] i innych,
 • zapis za pomocą symboli składających się ze znaku lub znaków innych niż litery, np. &&, ||, itp. takie rozwiązanie dostępne jest m. org/wiki/C_(j%C4%99zyk_programowania)" title="C (język programowania)">C[4][5][6], C++[6] i innych.

W językach programowania oprócz operatorów logicznych występują także i inne, w tym operatory bitowe, realizujące odpowiednie operacje logiczne na pojedynczych bitach. W pewnych językach, np. C[4][5][6], C++[6], zapis tych operatorów jest różny, np. dla iloczynu bitowego jest to symbol: &, natomiast dla iloczynu logicznego jest to symbol: &&. W innych językach stosowany jest jednolity zapis tych operatorów, a to czy realizowana jest operacja logiczna czy bitowa zależne jest od typu argumentów, tak jest m. w języku Pascal[1], np. iloczyn bitowy oraz iloczyn logiczny realizowany jest za pomocą operatora reprezentowanego przez słowo kluczowe: and, co stanowi tzw. org/wiki/Przeci%C4%85%C5%BCanie_operator%C3%B3w" title="Przeciążanie operatorów">przeciążanie operatorów.

Stosowanie operatorów logicznych[edytuj | edytuj kod]

Operatory logiczne stosuje się w wyrażeniach, których rezultat jest typu logicznego, zarówno w przypisaniu jak i w wyrażeniach reprezentujących określone warunki realizacji algorytmu, np. w instrukcji warunkowej, pętli repetycyjnej i inne. Dają one możliwość budowania złożonych warunków, badających spełnienie bądź niespełnienie wielu różnych kryteriów równocześnie.

Przykłady:
język programowaniaw przypisaniuw instrukcji warunkowejw pętli repetycyjnej
C[4][5][6]
{ int v, *pa; v = ! pv==v || v==0;}
if(a<c && c>d) { /* instrukcje */ }
dowhile(! (v || c<b));
Pascal[1]
var b : boolean;beginb:=(a<c) and (c>d);end;
if (a<c) and (c>d) then{ instrukcje}
repeatuntil not(v or (c<b));

Implementacja operatorów logicznych[edytuj | edytuj kod]

Zagadnienie implementacji operatorów logicznych w językach komputerowych wiąże się jak wyżej zaznaczono ustalenie reguł ich stosowania obejmujących między innymi ich priorytet, łączność, zasady opracowywania argumentów i inne aspekty.

Z priorytetem operatorów logicznych wiąże się zagadnienie kolejności wykonywania obliczeń w wyrażeniach, co ma szczególne znaczenie przy budowaniu warunków złożonych w wyrażeniach reprezentujących określone warunki realizacji algorytmu. Istotne jest również, czy zawsze opracowywane są dla takich operatorów wszystkie argumenty, nawet wtedy, gdy już na podstawie jednego z nich można określić wynik operacji, oraz ich kolejność (np. w systemie programowania Turbo C[4] argumenty operatorów logicznych opracowywane są zawsze od lewej do prawej, a drugi z argumentów nie jest opracowywany, gdy już na podstawie wartości pierwszego z nich można określić rezultat operacji, co stanowi optymalizację programu). Istnieją języki które posiadają w swoim repertuarze operatory, dla których zawsze opracowywane są wszystkie argumenty (np. w języku Visual Basic[2][3] operatory And i Or), oraz odpowiadające im operatory realizację te same operacje logiczne, ale pomijające wykonywanie obliczeń dla drugiego argumentu, jeżeli rezultat operacji jest znany już po obliczeniu pierwszego z nich (np. w języku Visual Basic[2][3] operatory AndAlso i OrElse). Ma to szczególne znaczenie w przypadku wykorzystywania przez programistę tzw. org/wiki/Skutek_uboczny_(informatyka)" title="Skutek uboczny (informatyka)">efektów ubocznych, których stosowanie jednak przez literaturę przedmiotu nie jest zalecanie, a wręcz jest krytykowane i negatywnie oceniane.

W zakresie priorytetów operatorów można wyróżnić między innymi przypadki krańcowe:

 • priorytet operatorów logicznych jest wyższy niż pozostałych operatorów,
 • priorytet operatorów logicznych jest niższy niż pozostałych operatorów.

Jeżeli priorytet operatorów logicznych jest wyższy niż innych operatorów, wykonywane są przed nimi. Oznacza to, że w tym przypadku, aby prawidłowo zbudować warunek składający się z kilku badanych kryteriów połączonych odpowiednią funkcją logiczną, niezbędne jest ujęcie poszczególnych warunków łączonych operatorami logicznymi w nawiasy wymuszającymi określoną kolejność operacji. W przeciwnym razie wynik wyrażenie nie będzie zgodny z oczekiwaniami.

Przykład w języku Pascal[1] (operatory logiczne mają najwyższy priorytet):

{ warunek złożony z dwóch kryteriów, pominięcie nawiasówzmieni sposób obliczeń: w pierwszej kolejnościwykonana by została operacja bitowana wyrażeniu 2 and c, co jest niezgodne z oczekiwaniami}if (a<b*2) and (c+1>d-2) then

W językach, w których operatory logiczne mają niższy priorytet niż pozostałe stosowanie nawiasów nie jest konieczne.

Przykład w języku C[4][5][6] (operatory logiczne mają niższy priorytet):

/* warunek złożony z dwóch kryteriów, pominięcie nawiasównie zmieni zgodnego z oczekiwaniami badania warunku złożonego */if (a<b*2 && c+1>d-2)

Operatory logiczne w językach programowania[edytuj | edytuj kod]

Poniższe zestawienie zawiera dostępne operatory logiczne w wybranych językach komputerowych.Operatory logiczne w językach komputerowychjęzyk komputerowyjednoargumentowedwuargumentowenegacjakoniunkcjaalternatywaalternatywa rozłącznaimplikacjarównoważnośćinneABAP[7]NOTANDORAda[8]notand
and thenor
or elsexorC[4][5][6], C++[6]! &&||! ===Clipper[9]. not. . and. or. COBOL[10]Forth[11]XORFortran 1900[12]. NOT. AND. OR. org/wiki/Fortran" title="Fortran">Fortran 77[13]. NEQV. EQV. org/wiki/JEAN" title="JEAN">JEAN[14][15]ISJava[16]Modula-2[17]AND
&Pascal[1]andorPerl[18]!
not&&
and||//
orPHP[19]||
orPL/I[20]¬&|PL/M[21][22]Python[23]REXX[24][25]\
¬VHDL[26]nxornand
norVisual Basic[2][3], VBA[27]NotAnd
AndAlsoOr
OrElseXorImpEqv

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Andrzej Marciniak: Borland Pascal 7. 0. Poznań: Nakom, 1994, s. 370, 380–385, seria: Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8385060537" title="Specjalna:Książki/8385060537">ISBN 83-85060-53-7. ISSN 0867-6011. (pol. ).
 2. a b c d Logical/Bitwise Operators (Visual Basic). msdn. com. [dostęp 2011-09-08]. (ang.
 3. a b c d Logical and Bitwise Operators in Visual Basic.
 4. a b c d e f Jan Bielecki: Turbo C z grafiką na IBM PC. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990, s. 54, 65–66, seria: Mikrokomputery. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8320411017" title="Specjalna:Książki/8320411017">ISBN 83-204-1101-7. btitle=Turbo+C+z+grafik%C4%85+na+IBM+PC&rft. au=Jan+Bielecki&rft. pub=Wydawnictwa+Naukowo-Techniczne&rft. place=Warszawa&rft. pages=54%2C+65%E2%80%9366&rft. series=%5B%5BMikrokomputery%5D%5D&rft. isbn=83-204-1101-7"> (pol.
 5. a b c d e Jan Bielecki: Encyklopedia języka C dla IBM PC. T. I: Opis języka. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989, s. 98–99. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8320609194" title="Specjalna:Książki/8320609194">ISBN 83-206-0919-4. btitle=Encyklopedia+j%C4%99zyka+C+dla+IBM+PC&rft. pub=Wydawnictwa+Komunikacji+i+%C5%81%C4%85czno%C5%9Bci&rft. pages=98%E2%80%9399&rft. isbn=83-206-0919-4"> (pol.
 6. a b c d e f g h Jan Bielecki: Od C do C++, programowanie obiektowe w języku C. 60–61, 69–70. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/832041332X" title="Specjalna:Książki/832041332X">ISBN 83-204-1332-X. btitle=Od+C+do+C%2B%2B%2C+programowanie+obiektowe+w+j%C4%99zyku+C&rft. pages=60%E2%80%9361%2C69%E2%80%9370&rft. isbn=83-204-1332-X"> (pol.
 7. Combining Several Logical Expressions. [w:] ABAP Programming (BC-ABA) [on-line]. help. com – SAP Library.
 8. Michał Morawski, Antoni M. Zajączkowski: Wstęp do programowania w języku Ada’95. Wyd. drugie. Łódź: 2004, s. 41–45. [dostęp 2011-01-29]. btitle=Wst%C4%99p+do+programowania+w+j%C4%99zyku+Ada%E2%80%9995&rft. au=Micha%C5%82+Morawski&rft. edition=drugie&rft. place=%C5%81%C3%B3d%C5%BA&rft. pages=41%E2%80%9345&rft_id=http%3A%2F%2Fcybra. pl%2FContent%2F3698%2FAda_95_Skrypt_Wyd_II. pdf"> (pol.
 9. Wojciech Rogowski, Arkadiusz Serodziński: Clipper 5. Warszawa: Wydawnictwo PLJ, 1991, s. 58–59. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8385190201" title="Specjalna:Książki/8385190201">ISBN 83-85190-20-1. btitle=Clipper+5. au=Wojciech+Rogowski&rft. pub=Wydawnictwo+PLJ&rft. pages=58%E2%80%9359&rft. isbn=83-85190-20-1"> (pol.
 10. Eugeniusz Kurzydrem, Andrzej Macieliński, Urszula Szmidt, Eugeniusz Więcek: COBOL. Język programowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1978, s. 113–115. btitle=COBOL. +J%C4%99zyk+programowania&rft. au=Eugeniusz+Kurzydrem&rft. pub=Pa%C5%84stwowe+Wydawnictwo+Ekonomiczne&rft. pages=113%E2%80%93115"> (pol.
 11. Jan Bielecki: Język FORTH. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988, s. 26–27, 112, 135, 147, seria: ISBN 83-204-0930-6. btitle=J%C4%99zyk+FORTH&rft. pages=26%E2%80%9327%2C+112%2C135%2C147&rft. isbn=83-204-0930-6"> (pol.
 12. Joanna Jonkisz, Jan Makuch, Stanisław Starzak: Programowanie w językach Algol 60 i Fortran 1900. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka, Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, 1982, s. 207–209, seria: Skrypty dla szkół wyższych. btitle=Programowanie+w+j%C4%99zykach+Algol+60+i+Fortran+1900&rft. au=Joanna+Jonkisz&rft. pub=Wydawnictwo+Politechniki+%C5%81%C3%B3dzkiej%2C+Politechnika+%C5%81%C3%B3dzka%2C+O%C5%9Brodek+Elektronicznej+Techniki+Obliczeniowej&rft. pages=207%E2%80%93209&rft. series=Skrypty+dla+szk%C3%B3%C5%82+wy%C5%BCszych"> (pol.
 13. Ryszard K. Kott, Krzysztof Walczak: Programowanie w języku Fortran 77. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991, s. 44–45. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8320413621" title="Specjalna:Książki/8320413621">ISBN 83-204-1362-1. btitle=Programowanie+w+j%C4%99zyku+Fortran+77&rft. au=Ryszard+K. +Kott&rft. pages=44%E2%80%9345&rft. isbn=83-204-1362-1"> (pol.
 14. Jerzy Bettek, Bronisław Rudak, Barbara Rudakowa: Język konwersacyjny JEAN. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1975, s. 89–92, seria: Skrypt wydany w serii Biblioteka WASC. btitle=J%C4%99zyk+konwersacyjny+JEAN&rft. au=Jerzy+Bettek&rft. pub=Wydawnictwo+Politechniki+Wroc%C5%82awskiej&rft. place=Wroc%C5%82aw&rft. pages=89%E2%80%9392&rft. series=Skrypt+wydany+w+serii+%5B%5BBiblioteka+WASC%5D%5D"> (pol.
 15. Kazimierz Orlicz: Język konwersacyjny JEAN z elementami programowania w Fortranie. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1977, s. 193, seria: Skrypt wydany w serii
 16. Artur Tyloch: Kurs Java. Opis języka, składni. Polski podręcznik. . www. webdeveloper. pl. (pol.
 17. Niklaus Wirth: Modula 2. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987, s. 23–24, 40–42, seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8320408288" title="Specjalna:Książki/8320408288">ISBN 83-204-0828-8. btitle=Modula+2&rft. au=Niklaus+Wirth&rft. pages=23%E2%80%9324%2C+40%E2%80%9342&rft. series=%5B%5BBiblioteka+In%C5%BCynierii+Oprogramowania%5D%5D&rft. isbn=83-204-0828-8"> (pol.
 18. Language reference > perlop. org. [dostęp 2018-06-12].
 19. PHP Manual: Logical Operators. php. net. [dostęp 2018-04-09].
 20. Jan Bielecki: Rozszerzony PL/I i JCL w systemie OS/RIAD. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 100–101, seria: Biblioteka Informatyki. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8301061464" title="Specjalna:Książki/8301061464">ISBN 83-01-06146-4. btitle=Rozszerzony+PL%2FI+i+JCL+w+systemie+OS%2FRIAD&rft. pub=Pa%C5%84stwowe+Wydawnictwo+Naukowe&rft. pages=100%E2%80%93101&rft. series=Biblioteka+Informatyki&rft. isbn=83-01-06146-4"> (pol.
 21. Jan Bielecki: PL/M język programowania mikroprocesorów. drugie uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1987, s. 17, seria: Elektronizacja. zeszyt 25. btitle=PL%2FM+j%C4%99zyk+programowania+mikroprocesor%C3%B3w&rft. edition=drugie+uzupe%C5%82nione&rft. pages=17&rft. series=%5B%5BElektronizacja%5D%5D"> (pol.
 22. Jan Bielecki: System operacyjny ISIS-II. 73, seria: ISBN 83-204-0893-8. btitle=System+operacyjny+ISIS-II&rft. pages=73&rft. isbn=83-204-0893-8"> (pol.
 23. The Python Language Reference 2. 7. docs. org, August 04, 2011.
 24. The REXX language. killbox. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].
 25. Open Object Rexx™: Reference.
 26. Wyrażenia. [w:] Prezentacja języka VHDL [on-line]. home. [dostęp 2011-09-12].
 27. John Walkenbach: Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. . HELION, 2004. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8373615040" title="Specjalna:Książki/8373615040">ISBN 837361-504-0. btitle=Excel+2003+PL. +Programowanie+w+VBA. &rft. au=John+Walkenbach&rft. pub=HELION&rft. isbn=837361-504-0"> (pol.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • John E. Nicholls: Struktura języków programowania. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980, s. 294–295, seria: Informatyka. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/8320402468" title="Specjalna:Książki/8320402468">ISBN 83-204-0246-8. btitle=Struktura+j%C4%99zyk%C3%B3w+programowania&rft. au=John+E. +Nicholls&rft. pages=294%E2%80%93295&rft. series=%5B%5BInformatyka+%28seria+wydawnicza%29%7CInformatyka%5D%5D&rft. isbn=83-204-0246-8"> (pol.

Wejdż do pierwszej na świecie prawdziwie interaktywnej przestrzeni kulinarnej.

Pierwsza na świecie prawdziwie interaktywna przestrzeń kulinarna.

Odkryj

Chłodziarki do wina

Z dumą prezentujemy chłodziarki do wina, które spełniają 5 podstawowych kryteriów niezbędnych do prawidłowego przechowywania wina.

Dowiedz się więcej

Przełomowe podejście do pielęgnacji ulubionych ubrań.

Szuflada UniversalDose

Umożliwia umieszczenie każdego rodzaju detergentu, w tym kapsułki.

Zmywarki ComfortLift

Rewolucja w zmywaniu naczyń.

Piekarnik parowy

BSE778380B55 (3 Opinie)

Aplikacja SideChef

Odkryj aplikację SideChef

Ciesz się zupełnie nowymi doznaniami kulinarnymi dzięki przepisom i wskazówkom szefów kuchni.

Połączenie wydajnej płyty indukcyjnej z okapem w jednym urządzeniu

Swoboda w projektowaniu kuchni

Zarejestruj produkt

Zarejestruj swoje urządzenie i odbierz kod rabatowy.

Akcesoria kuchenne

Dowiedz się więcej

Pakiety ochronne

Więcej spokoju w codziennym życiu. pl/overlays/new-energy-label/" data-gtm-id="pap____new-energy-label">Etykiety energetyczneNowa etykieta energetyczna

Nowe etykiety klasy energetycznej, pozwalające łatwo identyfikować najbardziej wydajne urządzenia.

Poznaj naszą ofertę

Piekarniki

Płyty do zabudowy

Okapy

Lodówki

Zmywarki

Pralki

Suszarki

Pralko-suszarki

PODSTAWY ELEKTORTECHNIKI

I TECHNIKI

MIKROPROCESOWEJ

Sprawozdanie nr.

1. Podstawowe operacje arytmetyczne i

logiczne w mikrokontrolerach

2. Przerwania sprzętowe w

mikrokontrolerach

Prowadzący: dr inż. Andrzej Drwal
Data oddania: 30/11/2020r.
1. Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne w mikrokontrolerach
1 Wstęp teoretyczny
Mikrokontroler- zminiaturyzowana jednostka

kontrolująca. Właściwie to scalony systemmikroprocesorowy, który ma postać pojedynczego układuscalonego. Można spotkać się też z inną nazwąmikrokontrolerów – mikrokomputer jednoukładowy, wskrócie MCU.

Budowa mikrokontrolera - Wśród wbudowanych w typowy mikrokontroler bloków

funkcjonalnych można wyróżnić:

 jednostkę obliczeniową (ALU) – przeważnie 8-bitową, ale także 16-, 32- lub 64-bitową; pamięć danych (RAM); pamięć programu (FRAM, MRAM, ROM lub Flash); uniwersalne porty wejścia-wyjścia (na ogół przypisane do konkretnych wyprowadzeńukładu scalonego); część tych portów może pełnić alternatywne funkcje wybieraneprogramowo – np. mogą to być elementy opcjonalnej magistrali adresowej i danych; układy czasowo-licznikowe; kontrolery przerwań.

Mikrokontroler stanowi użyteczny icałkowicie zautomatyzowany,niezależny systemmikroprocesorowy, który niewymaga do poprawnego działaniaużycia jakichkolwiek dodatkowychelementów. Odróżnia tomikrokontrolery od tradycyjnychmikroprocesorów.

Zdjęcie 1 Mikrokontroler PIC18F8720 irmyMicrochip Technology; wikipedia

Zdjęcie 2 schemat blokowy typowego systemu komputerowego;elportal

Elementy układu 8051
 • układ arytmetyczno- logiczny (ALU, RF, A, RP)

-blok rejestrów specjalnych (SFR)

-pamięć danych (RAM) 128B

-pamięć programu (EROM) 4kB

-porty wejścia/wyjścia (P0, P1, P2 i P3)

-programowany układ czasowy (T0 i T1)

 • układ transmisji szeregowej
 • -blok przerwań

  -generator sygnału taktującego

  -układ sterowania

  CPU- (inaczej zwane procesorem) to centralna jednostka obliczeniowa, a więc serce każdego

  systemu komputerowego, sekwencyjne urządzenie cyfrowe, które pobiera dane z pamięci operacyjnej,interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Procesory wykonują ciągi prostych operacji matematyczno-logicznych ze zbioru operacji podstawowych. Zajmują się wykonywaniem uruchamianychprogramów i przetwarzaniem danych.

  Do typowych rozkazów wykonywanych przez procesor należą:

   kopiowanie danych (np. z pamięci do rejestru i odwrotnie) działania arytmetyczne (np. dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb) działania na bitach (np. iloczyn logiczny AND, negacja NOT, przesunięcie lub rotacja bitów) skoki ( warunkowe, bezwarunkowe)

  Głównymi producentami procesorów są: Fujitsu, AMD, Intel, Toshiba, Sony, IBM, Freescale (dawniejjako Motorola), Texas Instruments, VIA Technologies, Qualcomm.

  Pamięć programu- pamięć nieulotna. Przechowuje program w języku maszynowym.

  Najczęściej wykonywana jest jako pamięć typu:

   ROM- programowana przez producenta PROM- programowana jednorazowo przez użytkownika EPROM, EEPROM- do wielokrotnego programowania przez użytkownika

  Pamięć danych- pamięć typu odczyt/zapis, która służy do przechowywania danych podczas

  realizacji programu

  Układ wejścia/wyjścia- układ elektroniczny pośredniczący w wymianie informacji pomiędzy

  mikroprocesorem i pamięcią systemu z jednej strony a urządzeniami peryferyjnymi z drugiej.Prościej: umożliwiają komunikację między mikroprocesorem a otoczeniem.

   Jak dzielimy układ wejścia-wyjścia?- współadresowane z pamięcią operacyjną (Wybieramy na którym dokonujemy operacji(komórka pamięci lub rejestr układu wejścia-wyjścia) za pomocą adresu)- izolowane (Wybieramy na którym dokonujemy operacji (komórka lub rejestr układuwejścia/wyjścia) za pomocą sygnałów sterujących) Co to są operacje wejścia-wyjścia?

  Operacje wejścia-wyjścia to wszystkie działania potrzebne do realizacji wymiany informacjiw układach wejścia -wyjścia.

  Rejestr stanu, rejestr flag- rejestr procesora opisujący i kontrolujący jego stan. Zawartość

  tego rejestru może zależeć od ostatnio wykonanej operacji (zmiana pośrednia), bądź trybu pracyprocesora, który można ustawiać (zmiana bezpośrednia). Pojedynczy bit rejestru stanu nazywa sięflagą bądź znacznikiem.

  FLAGA NAZWA OPIS
  Z Flaga zera Wynikiem operacji arytmetycznej/ logicznej było
  zero
  S/N Flaga znaku
  (ujemności)
  Wynik operacji był ujemny
  P Flaga parzystości Liczba bitów ostatniego wyniku jest parzysta/
  nieparzysta

  Tabela 1 Popularne lagi; opracowanie własne

  Rejestry robocze - Mogą pełnić różną rolę, w zależności od realizowanego rozkazu. Mogą

  służyć do przechowywania danych lub adresów. Na rejestrach można wykonywać niektóre operacjewynikające z listy rozkazów.

  Akumulator - rejestr związany z jednostką arytmetyczną- z akumulatora jest domyślnie

  pobierany jeden z argumentów operacji dwuargumentowej, w akumulatorze jest umieszczany wynikoperacji. Akumulator jest również wykorzystywany podczas komunikacji z urządzeniamizewnętrznymi.

  SYMULACJA W PROGRAMIE μVISION 4

  Na potrzeby sprawozdania zainstalowany został program μVISION 4, gdzie utworzono dokument pod

  ####### nazwą mikrokontroler z rozszerzeniem. a51. Symulowane przez nas urządzenie to

  ####### mikrokontroler Intel 8051AH.

  Do dokumentu wklejonyzostał program dostępny w materiałach do zajęć

  ####### Do licznika rozkazów dodajemy kroki, które wykonaliśmy

   ENDZamykamy program

  Po wklejeniu programu, należało go skompilować. Program nie wykrył błędów, więc możliwe byłoprzejście do symulacji.

  Po rozpoczęciu symulacjipojawiło się okno, w którym możemy zobaczyć poszczególne wartości każdego elementu. Po

  zapoznaniu się z programem, możemy zobaczyć też, że dostępna jest zakładka „Symbols”, w którejwidzimy lokalizację portów P0, P1, P2, P

  Podsumowanie.

  Dzięki operacjom arytmetycznym i logicznym możemy tworzyć bardziej lub mniej

  ####### skomplikowane programy, a charakter kreatora sprawia, że podstawowa obsługa mikrokontrolera

  ####### 8051 jest prosta, logiczna i zrozumiała. Program ( z obserwacji podczas robienia symulacji)

  ####### posiada dużo funkcji, które mogą okazać się bardzo przydatne.

Podstawowe operacje Aeg Ep 6 03

Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje Aeg Ep 6 03

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje Aeg Ep 6 03