Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Asus Et2400in

Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Asus Et2400in są ważnym elementem użytkowania tego popularnego urządzenia. Urządzenie ma wiele funkcji, które mogą być przydatne dla użytkowników, ale niektóre z nich wymagają specjalnych instrukcji. Przepisy i wskazówki Asus Et2400in pomogą użytkownikom w pełni wykorzystywać możliwości urządzenia, zapewniając bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Przepisy i wskazówki dotyczące Asus Et2400in są dostępne na stronie producenta. Zawierają one informacje na temat ustawień, konfiguracji, aktualizacji, instalacji i naprawy sprzętu. Użytkownicy mogą także skorzystać z pomocy technicznej, jeśli napotkają trudności związane z użytkowaniem urządzenia. Przepisy i wskazówki dotyczące Asus Et2400in są ważnym elementem korzystania z tego urządzenia, aby móc cieszyć się jego pełnym potencjałem.

Ostatnia aktualizacja: Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Asus Et2400in

Już kilka dni temu Główny Inspektor Pracy apelował do pracodawców o zorganizowanie pracy w upalne, gorące dni zgodnie z zasadami BHP. Jak zorganizować pracę w wysokich temperaturach? Kiedy trzeba zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje? Czy przepisy BHP określają maksymalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniu? Jakie są inne wymogi BHP odnośnie pracy w wysokiej temperaturze otoczenia?

  • Nieodpłatne zimne napoje i woda dla pracowników
  • Maksymalna temperatura w miejscu pracy (pomieszczeniach)
  • Woda do celów higienicznych
  • Rolety, żaluzje, sprawne urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Strumień powietrza z klimatyzacji, czy wentylacji nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy
  • Organizacja pracy w czasie upałów, dodatkowe przerwy w pracy
  • Kobiety w ciąży a temperatura w miejscu pracy
  • Zacienione miejsce do odpoczynku przy pracy na otwartej przestrzeni
  • Wysoka temperatura a zdrowie. Nadmierne obciążenie termiczne. Udar cieplny
  • Pierwsza pomoc przy przegrzaniu organizmu

rozwiń >

Nieodpłatne zimne napoje i woda dla pracowników

Jeżeli temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28⁰ C, a na otwartej przestrzeni 25⁰ C - pracodawcy powinni zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje. Napoje powinny być dostępne stale w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych – apeluje Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.
W przypadku pracy w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 250C, pracodawca powinien zapewnić zimne napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy. (§ 4 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

Wskaźnik WBGT (wet bulb globe temperature), wyrażony w stopniach Celsjusza (°C), służy do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich (kilkuminutowych) okresów.

Miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy. (§ 112 i § 113 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej: „rozporządzenie BHP”)

Maksymalna temperatura w miejscu pracy (pomieszczeniach)

Przepisy prawa pracy i BHP nie określają maksymalnej dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy (w tym w pomieszczeniach) dla wszystkich pracowników. Jedynie w przypadku młodocianych przepisy wskazują, że nie mogą być oni zatrudniani przy pracach w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65% (pkt 11 Wykazu prac wzbronionych młodocianym – załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac).

Jednak § 30 Rozporządzenia BHP wskazuje ogólnie, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania).

Eksperci z zakresu BHP przyjmują, że temperatura w miejscu pracy nie powinna przekraczać:
- 30°C w pomieszczeniach biurowych,
- 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej w hali,
- 26°C w warunkach szczególnych.

Woda do celów higienicznych

Pracownikom zatrudnionym przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca ma obowiązek zapewnić co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika do celów higienicznych (§ 13 rozporządzenia BHP).

Rolety, żaluzje, sprawne urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Strumień powietrza z klimatyzacji, czy wentylacji nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy

Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje też, że pracodawcy powinni zadbać o
- używanie w pomieszczeniach pracy urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych i utrzymywanie ich w stałej sprawności i czystości a także
- zabezpieczeniu okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, np. poprzez rolety i żaluzje.

Zdaniem PIP klimatyzacja i wentylacja stosowana w pomieszczeniach pracy nie może powodować przeciągów ani wyziębienia pomieszczeń – strumień powietrza nie powinien być kierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.

Organizacja pracy w czasie upałów, dodatkowe przerwy w pracy

Podczas upałów PIP szczególnie zwraca uwagę na organizację pracy wykonywanej w warunkach szczególnie niebezpiecznych i wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także na bezpieczeństwo kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Główny Inspektor Pracy apeluje także do pracodawców o skracanie czasu pracy podczas trwających upałów, w szczególności tym pracownikom, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. Pracodawcy mogą też wprowadzać rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom ochłodzenie się i regenerację sił. Skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.

Kobiety w ciąży a temperatura w miejscu pracy

Kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Do tych prac zaliczamy m. in. :

- prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV jest większy od 1, 0;

PMV jest wskaźnikiem, który przewiduje średnią ocenę dużej grupy osób określających swoje wrażenia cieplne w siedmiostopniowej skali ocen od –3 (zimno) do +3 (gorąco).

- prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskaźnik PMV jest mniejszy od −1, 0;

- prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej.

Zacienione miejsce do odpoczynku przy pracy na otwartej przestrzeni

PIP zaleca pracodawcom, że w czasie pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Trzeba także zadbać, aby pracownicy nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV oraz – jeśli to możliwe – wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia.

Wysoka temperatura a zdrowie. Udar cieplny

Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje typowe objawy nadmiernego obciążenia termicznego (przegrzania organizmu człowieka): suchość w ustach, mało śliny, spierzchnięte wargi, zaburzenia widzenia, zaparcia, oddawanie mniejszej ilości moczu, podwyższona temperatura, przyśpieszony oddech, utrata elastyczności skóry, bóle i zawroty głowy, skurcze, zmiany na skórze, nudności, wymioty, utrata orientacji, majaczenie, utrata przytomności.

Udar cieplny albo jego następstwa i wyczerpanie cieplne albo jego następstwa znajdują się w wykazie chorób zawodowych wywołanych działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia. Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, to 1 rok.

Pierwsza pomoc przy przegrzaniu organizmu

PIP ostrzega, że jeżeli doszło do przegrzania organizmu (nadmiernego obciążenia termicznego), należy szybko reagować, by nie dopuścić do poważnych konsekwencji.

Powinno się:
- jak najszybciej wejść do pomieszczenia i zapewnić dopływ świeżego powietrza, a jeżeli nie ma takiej możliwości – znaleźć zacienione miejsce;

- rozluźnić ubranie (np. kołnierzyk);
- pić schłodzoną wodę;
- zrobić chłodną kąpiel (woda nie powinna być jednak lodowata – może wówczas dojść do szoku termicznego);
- robić chłodne okłady (np. z lodu owiniętego ręcznikiem);
- zastosować żel chłodzący na skórę.

oprac. Paweł Huczko

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Zasady stosowania terminu „probiotyk” są skomplikowane. Generalnie samo słowo probiotyk, a także prebiotyk i określenia probiotyczny (np. szczep) i prebiotyczny (np. błonnik) uznawane są za oświadczenia zdrowotne. Takie stanowisko zostało ustalone w 2007 roku, w dokumencie „Wskazówki dotyczące wdrażania rozporządzenia nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności – Wnioski Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (SCFCAH). Stanowisko to miało ogromne negatywne konsekwencje dla produktów zawierających probiotyki.

Jakie znaczenie ma stanowisko Stałego Komitetu?

Komitet, który w międzyczasie zmienił nazwę na Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF Committee), składa się z reprezentantów rządów państw członkowskich UE i przedstawicieli Komisji Europejskiej. Komitet ten odgrywa ważną rolę w procedurach legislacyjnych m. in. w ramach tego Komitetu odbywają się głosowania dotyczące autoryzacji nowych oświadczeń, decyzji w sprawie nowej żywności czy substancji dodatkowych. Stałego Komitetu nie należy mylić z grupami roboczymi, chociaż często zasiadają w nich ci sami eksperci.

W 2007 r. Komitet przedstawił stanowisko na temat tego, jak należy interpretować wybrane przepisy rozporządzenia 1924/2006[1] w sprawie oświadczeń. Jedno zdanie w znaczącym stopniu przesądziło o tym, że słowo „probiotk” musiało zniknąć z etykiet setek produktów w całej Unii. Chodzi o to zdanie:

„Oświadczenie jest oświadczeniem zdrowotnym, jeśli w nazwie substancji lub kategorii substancji pojawia się opis lub wskazanie funkcji albo nie wyrażony wprost wpływ na zdrowie; Przykłady: […] „zawiera probiotyki / prebiotyki” (wzmianka o probiotykach / prebiotykach daje do zrozumienia, że produkt ma korzystny wpływ na zdrowie);”.

Rozumowanie przedstawicieli urzędów było następujące: jeśli słowo „probiotyk” jest oświadczeniem zdrowotnym i takiego oświadczenia nie ma w wykazach dozwolonych oświadczeń, to nie może ono być stosowane.

Dla sprawy ogromnie ważny jest fakt, że stanowisko Komitetu nie jest źródłem praw i obowiązków, prezentuje wyłącznie pogląd Komitetu. Trybunał Sprawiedliwości UE w jednym ze swoich wyroków, wyraźnie to podkreślił dokonując wykładni przepisów w sposób odmienny od tego, co zaproponowano w dokumentach, które nie mają mocy prawnej.

Dlaczego probiotyków nie ma w wykazach dozwolonych oświadczeń?

Powodów jest kilka. Po pierwsze we wnioskach dotyczących oświadczeń w sposób niewystarczający scharakteryzowano szczepy, co uniemożliwiało przeprowadzenie właściwej oceny. Po drugie wiele uzasadnień naukowych dotyczyło efektu dla zdrowia u osób chorych. W efekcie, poza dwoma (pośrednimi) wyjątkami, oświadczeń w wykazach nie ma. Oczywiście trwają zaawansowane prace nad licznymi wnioskami w sprawie autoryzacji oświadczeń, również w Polsce. Takie działania mogą wpłynąć na wzbogacenie się wykazów dozwolonych oświadczeń o te dotyczące probiotyków.

Jak deklarować probiotyki na etykiecie?

Podejście do tej kwestii różni się pomiędzy państwami członkowskimi. Nie ma legalnej definicji probiotyku, wiele osób i instytucji posiłkuje się definicją WHO, zgodnie z którą probiotyki to „żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza”. Większość państw członkowskich stosuje stanowisko przedstawione w ww. Wytycznych. Jednak liczba państw członkowskich, które nie zgadzają się z tym stanowiskiem i zezwalają na stosowanie określenia „probiotyk” jako identyfikację składników obecnych w produkcie, powiększa się. Pod koniec października br. do grupy tych państw dołączyła Hiszpania. Hiszpański urząd AESAN (La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) w swoim stanowisku[2] stwierdza, że „… dopóki nie zostanie ustalone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej jednolite kryterium, można zaakceptować, termin „probiotyk / -y” na etykietach żywności, wyprodukowanej zarówno w kraju, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. We wszystkich przypadkach produkty te muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa. ” Urząd jednocześnie zauważa, że akceptacja stosowania terminu probiotyk nie oznacza, że może mu towarzyszyć oświadczenie zdrowotne, chyba że jest to oświadczenie autoryzowane na poziomie UE.

Podejście słuszne i racjonalne.

Autor: Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGIFC

Więcej o stosowaniu oświadczenia probiotyk, prebiotyk, prebiotyczny – w artykule autorstwa Izabeli Tańskiej, Doradcy ds. Prawa Żywnościowego, IGIFC „Oświadczenie „Probiotyk” w oznakowaniu i reklamie żywności – podstawy prawne i zasady stosowania”, który za kilka dni zostanie opublikowany. Zapraszamy do śledzenia strony www. pl.

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące zasad stosowania oświadczeń w oznakowaniu i reklamie oraz weryfikacji ich poprawności – zapraszamy do kontaktu igifc@igifc. pl

[1] ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
[2] https://www. pdf

Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Asus Et2400in

Bezpośredni link do pobrania Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Asus Et2400in

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przepisy i wskazówki dotyczące stosowania Asus Et2400in