Skrócona karta informacyjna Emerson Ed150

Emerson Ed150 to wielofunkcyjny sterownik zintegrowany z wyświetlaczem LCD o przekątnej 5 cali, który zapewnia prosty interfejs użytkownika i szeroką gamę funkcji sterowania. Posiada on 32 wejścia i 16 wyjść, które można skonfigurować do różnych typów sygnałów, w tym 0-10 V, 4-20 mA, przełącznik, styk bezpotencjałowy itp. Obsługuje on również kilka typów protokołów komunikacyjnych, w tym Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet / IP i BACnet / IP. Ma również możliwość monitorowania parametrów i przesyłania sygnałów alarmowych, a także funkcję zdalnego sterowania. Ponadto, Emerson Ed150 posiada szeroki zakres napięć zasilania, co czyni go wysoce kompatybilnym z różnymi systemami.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona karta informacyjna Emerson Ed150

Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008, zwanego w skrócie REACH. Rozporządzenie określa w jakich przypadkach należy opracować kartę i co powinno się na niej znajdować. Ważna jest świadomość, że karty charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie substancji niebezpiecznych, a nie w ogóle wszystkich substancji chemicznych. Dlatego w przypadku substancji innych niż niebezpieczne producent nie musi wystawiać karty charakterystyki, a użytkownicy substancji nie mogą tego wymagań.

Dla kogo ważne są karty charakterystyki?

Użytkownikiem substancji chemicznych jest każdy z nas. Na co dzień spotykamy się z środkami niebezpiecznymi, takimi na przykład, jak środki do dezynfekcji. W przypadku środków niebezpiecznych używanych w celach domowych, producent ma obowiązek przedstawienia na etykiecie opakowania wszystkich informacji ważnych pod kątem bezpiecznego użytkowania danego środka. Nie ma natomiast obowiązku sprzedawania środka razem z jego kartą charakterystyki.

Inaczej sytuacja wygląda podczas wykorzystywania substancji niebezpiecznych w firmach (niezależnie od tego, czy środek jest kupowany na potrzeby własne, np. do sprzątania, czy na cele produkcyjne). Wówczas producent „chemii” ma obowiązek przekazania karty charakterystyki wraz ze sprzedawaną substancją. Natomiast użytkownik substancji (firma kupująca i wykorzystująca substancję) ma obowiązek pozyskania od producenta karty charakterystyki i stosowania jej. Co to w praktyce oznacza?

Temat kart charakterystyki można rozpatrzyć dwukierunkowo:

- substancja niebezpieczna jako surowiec używany do produkcji wyrobu,

- substancja niebezpieczna jako czynnik szkodliwy występujący na stanowisku pracy pracownika firmy.

Substancja niebezpieczna jako surowiec używany do produkcji wyrobu

W przypadku substancji stosowanej jako składnika wyrobu gotowego, producent wyrobu musi wziąć pod uwagę skład chemiczny substancji i odnieść go do wymagań prawnych, które obowiązują dla wyrobów, które tworzy. Dyrektywy nowego podejścia, w tym dyrektywa zabawkowa (2009/48/WE), dyrektywa RoHS 2 (2011/65/WE) oraz dyrektywa o wyrobach medycznych (93/42/EWG) zawierają wprost zakaz stosowania niektórych substancji w zabawkach, sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wyrobach medycznych. Dotyczy to na przykład ftalanów, szeregu metali ciężkich, w tym kadmu i rtęci, a także PBB (polibromowanych bifenyli) i innych. Oprócz zakazów stosowania niektórych substancji producenci zabawek i innych typów wyrobów mają obowiązek umieszczania na swoich wyrobach (lub w ich dokumentacji) informacji o związkach uczulających. To czy związek o ograniczonym stosowaniu znajduje się w wyrobie można ustalić właśnie z kart charakterystyki substancji, których użyto do produkcji wyrobu. Stosowanie kart charakterystyki jest więc niezbędne przy nadawaniu oznaczenia CE na wyroby podlegające pod dyrektywy europejskie.

Substancja niebezpieczna jako czynnik szkodliwy występujący na stanowisku pracy pracownika firmy

Drugim przypadkiem, który należy rozpatrzyć są obowiązki pracodawcy, którego pracownicy użytkują w firmie substancje niebezpieczne. Zgodnie z kodeksem pracy taki pracodawca musi prowadzić wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych w zakładzie. Powinien także zapoznać pracowników z warunkami bezpiecznego użytkowania takich substancji oraz zapewnić im ochrony indywidualne, jeśli wymagają tego warunki pracy. O tym, jakie ochrony należy zapewnić pracodawca dowie się z kart charakterystyki. Oprócz tego, w kartach znajdują się informacje jak reagować w razie wypadku (np. oblanie się substancją niebezpieczną), wycieku substancji do środowiska, a także magazynowania i transportu tych substancji. Kwestia magazynowania jest szczególnie istotna w przypadku substancji łatwopalnych i wybuchowych, gdy niewłaściwe przechowywanie zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu. W praktyce pracodawca chcąc wypełnić właściwe swoje obowiązki powinien:

- posiadać aktualne karty charakterystyki wszystkich używanych w zakładzie substancji niebezpiecznych i przygotować wykaz takich substancji wraz z odniesieniem do kart,

- zapoznać pracowników z treścią kart i posiadać potwierdzenie takiego zapoznania, w postaci podpisu pracownika,

- zapewnić, jeśli to konieczne, instrukcje postępowania z substancjami oraz wszelkie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej potrzebne do bezpiecznego stosowania i przechowywania substancji.

Informacje zawarte na kartach charakterystyki

Karta charakterystyki ma określoną w rozporządzeniu REACH treść, a także powinna być aktualizowana, jeśli zmieni się skład substancji niebezpiecznej, zmieni się prawo dotyczące „chemii”, lub zmieni się wiedza naukowa dotycząca danej substancji, która będzie miała wpływ na ocenę bezpieczeństwa tej substancji. Karta charakterystyki musi posiadać następujące informacje:

 • identyfikacja substancji/preparatu;
 • identyfikacja przedsiębiorstwa;
 • identyfikacja zagrożeń;
 • skład/informacja o składnikach;
 • pierwsza pomoc;
 • postępowanie w przypadku pożaru;
 • postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska;
 • postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie;
 • kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej;
 • właściwości fizyczne i chemiczne;
 • stabilność i reaktywność;
 • informacje toksykologiczne;
 • informacje ekologiczne;
 • postępowanie z odpadami; informacje o transporcie;
 • informacje dotyczące przepisów prawnych;
 • inne informacje.

Na co zwracać uwagę w przypadku zakupu substancji niebezpiecznej?

 1. Wraz z zakupem substancji chemicznej trzeba obowiązkowo otrzymać od producenta lub dystrybutora kartę charakterystyki. Karta powinna być bezpłatnie dołączona do substancji.
 2. Karta charakterystyki powinna być aktualna. W praktyce oznacza to, że powinna być wydana lub zaktualizowana nie wcześniej niż w maju 2010 r., gdyż wtedy zmieniło się rozporządzenie REACH w zakresie dotyczącym wyglądu kart.
 3. Karta charakterystyki musi posiadać informacje określone w poprzednim punkcie. 

Brak którejkolwiek z informacji powinien wzbudzić podejrzliwość użytkownika substancji, co do wiarygodności karty.

Zakładka [Ogólne] zawiera podstawowe informacje dotyczące nazwy oraz siedziby kontrahenta.

Na karcie zduplikowanego kontrahenta na zakładce [Ogólne] widoczna jest informacja: To jest karta duplikująca kontrahenta [Kod kontrahenta głównego]. Używaj karty głównej. Karta oznaczona w ten sposób jest nieaktywna (nie można wprowadzać na niej żadnych zmian).

Pola na formularzu widoczne jako pogrubione muszą być koniecznie wypełnione:

Kod – pole pozwalające na wprowadzenie 20 znakowego kodu, identyfikującego kontrahenta. Pole to może zawierać dowolny ciąg znaków (liter, cyfr), przy czym powinien być on nadawany w sposób pozwalający na łatwą identyfikacje kontrahenta (np. może być to skrót nazwy). Kod musi posiadać unikalną wartość, tzn. W ewidencji nie może znaleźć się dwóch kontrahentów o identycznym kodzie (program posiada zabezpieczenie uniemożliwiające wprowadzenie dwóch kontrahentów o identycznych kodach). Kod może być nadawany automatycznie po zaznaczeniu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry: Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu.

Grupa – wybierana jest z listy pomocniczej przez przyciśnięcie klawisza. Aby dodać nową grupę należy wybrać <NOWA…>, wpisać nazwę, opis i zapisać zmiany dyskietką. Lista grup dostępna jest w konfiguracji firmy.

Rodzaj – pomocnicze pole pozwalające klasyfikować kontrahentów wg rodzaju. Program umożliwia przypisanie kontrahentowi statusu: odbiorca, dostawca, konkurencja lub partner: , gdzie:

O – odbiorca,

D – dostawca,

K – konkurencja,

P – partner,

PT – klient potencjalny

Istnieje możliwość zaznaczenia kilku parametrów równocześnie. Dzięki temu można określić dokładnie rodzaj kontrahenta w przypadku, gdy jest on zarówno dostawcą jak i odbiorcą. Określony rodzaj kontrahenta jest wykorzystywany podczas domyślnego zawężania listy wywoływanej na dokumentach przychodowych (kontrahenci typu Dostawca) i rozchodowych (kontrahenci typu Odbiorca).

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej. Numer zapamiętywany jest w bazie w postaci pozwalającej na identyfikację kontrahenta wg numeru NIP niezależnie od sposobu wprowadzenia separatorów (kresek).

Format numeru jest dostosowany do standardów numeracji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Numer NIP składa się z dwuliterowego przedrostka oraz unikalnego ciągu liter/ cyfr. Zarówno na karcie kontrahenta jak i wszystkich formularzach (dokumentach), gdzie numer NIP jest podawany, istnieje dodatkowe pole, gdzie można wpisać przedrostek. Lista jest zdefiniowana w programie i zawiera przedrostki określone dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Użytkownik ma możliwość wyboru odpowiedniej pozycji z rozwijanej listy.

Podczas zakładania nowej karty kontrahenta pole przeznaczone na przedrostek nie jest wypełniane.

Program posiada mechanizm ostrzegający w przypadku próby wprowadzenia dwóch kontrahentów o tym samym numerze NIP – w takim przypadku pojawia się odpowiedni komunikat, przy czym po wybraniu OK, program pozwala na wprowadzenie dwóch kontrahentów o takim samym numerze NIP.

Program sprawdza także poprawność podanego numeru NIP, w zależności od ustawień parametru konfiguracyjnego (Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Parametry). Jeśli parametr jest aktywny program będzie sprawdzał poprawność wprowadzanych numerów tylko w takim przypadku, gdy pole przeznaczone na przedrostek jest puste lub zawiera skrót PL. W takim przypadku program nie pozwoli zatwierdzić formularza, jeśli numer nie będzie spełniał określonych algorytmów. Jeśli status sugeruje, że dany kontrahent jest kontrahentem zagranicznym – poprawność numeru NIP nie jest kontrolowana.

Podczas dodawania nowego kontrahenta i uzupełnieniu jego numeru NIP (bądź zmianie numeru NIP na karcie istniejącego już kontrahenta) i przejściu do innego pola, uruchamiany jest proces pobierania informacji o kontrahencie z GUS oraz weryfikacji statusu VAT. Jeżeli przed wpisaniem numeru NIP kontrahenta wybrano przedrostek kraju UE inny niż PL, program rozpocznie pobieranie informacji o kontrahencie z bazy VIES (VAT Information Exchange System). Warunkiem jest zaznaczenie w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Automatyczne pobieranie danych kontrahenta z bazy REGON/VIES oraz weryfikacja statusu w VAT. Dzięki temu Użytkownik może przenieść dane z bazy GUS na formularz kontrahenta w programie (przycisk Przenieś na formularz), jak również następuje ustawienie kontrahentowi statusu VAT zgodnie z danymi w bazie Ministerstwa Finansów. Przed przeniesieniem na formularz dane kontrahenta mogą zostać przez Użytkownika zmienione. Warunkiem uruchomienia weryfikacji kontrahenta jest połączenie z siecią internet oraz to żeby wpisany numer był poprawnym numerem NIP kontrahenta krajowego lub wewnątrzwspólnotowego.

Dotyczy wersji: 2018. 6. 1

Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP następuje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez Użytkownika.

Funkcja ta dostępna jest wyłącznie dla programów na gwarancji.

Kontrahent może nie mieć wpisanego numeru NIP. W trakcie zapisu dokumentu, np. faktury sprzedaży, program o tym poinformuje odpowiednim komunikatem i umożliwi uzupełnienie brakującego numeru.

REGON – pole na wprowadzenie numeru REGON

PESEL – pole na wprowadzenie numeru PESEL. Program sprawdza poprawność numeru PESEL. W przypadku wpisania numeru nie spełniającego algorytmu poinformuje o tym odpowiednim komunikatem.

Nazwa – program pozwala na wprowadzenie nazwy kontrahenta składającej się z trzech linii. W dwóch pierwszych można wprowadzić po 50 znaków, w trzeciej 250 znaków.

Centralizacja jednostek budżetowych:

Jednostka podlega pod – możliwość wskazania głównej jednostki samorządowej (np. gminy), której podlega kontrahent.

Dane teleadresowe:

Kraj – kraj siedziby kontrahenta.

Kraj ISO – dwuznakowy kod kraju wg standardu ISO 3166-1 alpha-2. Wykorzystywany podczas wysyłania danych kontrahenta do Comarch e-Sklep.

Miasto – miejscowość, w której kontrahent ma siedzibę. Zarówno miasto, jak i pocztę można podać korzystając ze słownika miejscowości (po wciśnięciu odpowiedniego przycisku obok pola). Słownik miejscowości jest dostępny w menu Ogólne/ Inne/ Miejscowości. Pole można również uzupełnić, wpisując nazwy bezpośrednio w pole.

Kod pocztowy – kod pocztowy siedziby kontrahenta. W systemie nie jest prowadzona kontrola formatu kodu pocztowego. Oznacza to, że w polu przeznaczonym na kod pocztowy można wpisywać dowolny ciąg znaków. Dzięki temu możliwe jest wpisywanie adresów dla kontrahentów zagranicznych

Uwaga

Jeśli podczas uzupełniania danych kontrahenta użytkownik w polu Kraj wpisze Polska, a w polu przeznaczonym na kod pocztowy – pięć cyfr, to przy zatwierdzaniu kodu program automatycznie dostosuje wpisany kod do formatu ##-### obowiązującego w Polsce.

Dodatkowe – w pole to można wprowadzić dodatkowe informacje związane z adresem, do 40 znaków.

Województwo – w polu tym można określić województwo, w jakim znajduje się siedziba kontrahenta. Województwo wybiera się z listy pomocniczej zawierającej wykaz aktualnych województw.

Telefony – karta zawiera dwa pola na podanie numerów telefonów kontrahenta. Ponieważ miejsce na wpisanie numeru telefonu nie zawiera dodatkowych pól na wpisanie numeru kierunkowego, numery telefonu oraz faksu należy wpisywać wraz z numerami kierunkowymi, np. (022) 278-12-87; +39 (25) 239-01-23

Telefon SMS – pole służy do wpisania numeru telefonu, wykorzystywanego przy wysyłaniu wiadomości sms. Funkcja jest dostępna dla użytkowników modułu CRM. Szczegółowy opis tej funkcjonalności jest dostępny w podręczniku do modułu CRM.

Fax – pole przeznaczone na wpisanie numeru faksu kontrahenta

E-Mail – pole to służy do wpisania adresu elektronicznego firmy. Obok adresu e-mail znajduje się przycisk  – wyślij pocztę. Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy wypełniony jest adres elektroniczny kontrahenta, a jego wciśnięcie powoduje otwarcie okna wysyłającego wiadomość w programie pocztowym lub w module CRM (jeżeli w Konfiguracji programu/ CRM/ Konta e-mail zostało zdefiniowane konto pocztowe oraz Operator należy do użytkowników takiego konta) z automatycznie wpisanym adresem. W przypadku, kiedy na zakładce [e-Sklep] został wskazany co najmniej jeden sklep, pole E-Mail jest nieaktywne. Zmiana adresu e-mail jest wówczas możliwa z poziomu sklepu internetowego.

URL – miejsce na wpisanie adresu serwera WWW zawierającego dane o kontrahencie. Obok adresu URL znajduje się przycisk  – otwórz stronę www. Przycisk ten umożliwia otwarcie przeglądarki internetowej z automatycznym wpisaniem podanego adresu URL.

Kopiuj dane adresowe – funkcja jest dostępna pod przyciskiem. Umożliwia ona kopiowanie danych adresowych do schowka. Skopiowana zostaje zawartość pól: Nazwa, Kod pocztowy, Miasto/Poczta (jeśli pole Miasto jest puste), Ulica z numerami, NIP. Skopiowane dane można następnie wkleić poprzez <CTRL>+<V> do dokumentu Word lub Excel. Po rozwinięciu dodatkowych opcji dla tego przycisku pojawia się funkcja Kopiuj do adresu korespondencyjnego służąca do skopiowanie danych adresowych do adresu korespondencyjnego kontrahenta.

Adres korespondencyjny:

Grupę Adres korespondencyjny można rozwinąć przyciskiem . Obejmuje ona następujące pola: Miasto, Kraj, Poczta, Kod pocztowy, Ulica, Numer lokalu, Numer domu. Dane z grupy Adres korespondencyjny są drukowane na wydruku Etykiety adresowe (Gen Rap), jeżeli przed wykonaniem wydruku użytkownik zaznaczy parametr Etykiety wg adresu korespondencyjnego.

Inne:

Kategoria sprzedaży – po wyborze pola Kategoria sprzedaży użytkownik domyślnie dokonuje wyboru kategorii typu Przychody. Kategoria sprzedaży jest przenoszona przy dodawaniu dokumentów przychodowych, np. faktury sprzedaży, paragony, faktury Pro Forma, rezerwacje, wydania zewnętrzne, zapisy kasa/bank oraz zdarzenia kasa/bank typu wpłata, noty odsetkowe, dokument w Rejestrze sprzedaży VAT oraz Ewidencji przychodów.

Kategoria zakupu – po wyborze pola Kategoria zakupu wyboru domyślnie dokonujemy z listy kategorii typu Koszty. Kategoria zakupu jest przenoszona przy dodawaniu dokumentów rozchodowych, np. faktury zakupu, przyjęcia zewnętrzne, zapisy kasa/bank oraz zdarzenia kasa/bank typu wypłata, dokument w Rejestrze zakupów VAT oraz Ewidencji kosztów.

W trakcie przekształcania dokumentów, np. faktury zakupu do faktury wewnętrznej sprzedaży, na dokumenty powstałe z przekształcenia przenoszona jest kategoria z dokumentu źródłowego.

Nr zezwolenia miejsce na wpisane numeru zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

ILN/GLN – globalny numer identyfikacyjny nadawany firmie w Polsce przez EAN Polska (http://www. pl/). Identyfikator (numer) wykorzystywany jest w elektronicznej wymianie informacji w formacie EDI (Electronic Data Interchange) pomiędzy Comarch ERP Optima, a innymi systemami informatycznymi (np. firmy Ahold).

EAN (karta) – kod kreskowy.

 • Kup
 • AktywujPotwierdź tożsamośćPrzekaż dokumentyZainstaluj oprogramowaniePobierz certyfikat

Kup podpis elektroniczny

Możesz to zrobić na jeden z trzech wygodnych sposobów:

 • korzystając ze sklepu internetowego;
 • łącząc się z Infolinią Certum dostępną pod numerem telefonu: +48 91 4472 850;
 • odwiedzając jeden z Punktów Sprzedaży (zobacz mapę).
 • Wskazówka: Certyfikat kwalifikowany jest potrzebny do złożenia podpisu elektronicznego – dlatego w dalszych krokach instrukcji spotkasz się również z terminem 'certyfikat’.

  Aktywuj samodzielnie – wypełniając wniosek

  Wejdź na panel. pl, załóż konto i zaloguj się. Aby wypełnić nowy wniosek o wydanie certyfikatu – kliknij przycisk 'Wypełnij wniosek’ – serwis przeprowadzi Cię przez cały proces krok po kroku.

  Potwierdź tożsamość

  Weryfikacja tożsamości jest niezbędnym krokiem w procesie ubiegania się o kwalifikowany podpis elektroniczny.
  Tożsamość możesz potwierdzić na dwa sposoby:

 • w Punkcie Sprzedaży lub dowolnej kancelarii notarialnej. W tym celu przygotuj dowód osobisty lub paszport oraz komplet dokumentów;
 • za pomocą eID (Nowość) – elektroniczne potwierdzenie tożsamości do usługi e-podpisu SimplySign (dotyczy osób posiadających konto bankowe w Santander Bank Polska).
 • Przekaż dokumenty

  Jeżeli skorzystasz z usług Punktu Sprzedaży lub eID – wszystkie formalności załatwisz od ręki.

  Jeżeli w celu potwierdzenia tożsamości skorzystasz z usług kancelarii notarialnej – zgromadzone dokumenty, w formie tradycyjnej (papierowej), wyślij na nasz adres:

  Certum
  ul. Bajeczna 13
  71-838 Szczecin

  Zainstaluj oprogramowanie

  Zainstaluj oprogramowanie

  Zanim pobierzesz certyfikat kwalifikowany zainstaluj:

 • dla mobilnego podpisu SimplySign:
 • najnowszą wersję aplikacji mobilnej SimplySign (link);
 • najnowszą wersję oprogramowania proCertum SmartSign + SimplySign Desktop (link) – w celu podpisywania dokumentów na komputerze osobistym/ laptopie.
 • dla podpisu elektronicznego Certum (karta + czytnik):
 • najnowszą wersję oprogramowania proCertum SmartSign (link);
 • najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManager (link).
 • Pobierz certyfikat

  Certyfikat kwalifikowany zostanie wydany natychmiast w przypadku wyboru ścieżki eID.

  W pozostałych sytuacjach certyfikat zostanie wydany do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia poprawnych dokumentów do Certum.

  Podpis kwalifikowany będzie można pobrać drogą elektroniczną, link do jego pobrania otrzymasz na podany w dokumentach adres e-mail. Jeżeli wybierzesz wizytę w jednym z naszych Punktów – możesz skorzystać z dodatkowo płatnej usługi i uzyskać certyfikat w 30 minut lub następnego dnia roboczego.

  Certyfikat kwalifikowany w zależności od zakupionej opcji należy zapisać na karcie Certum lub karcie chmurowej SimplySign.

  Najpopularniejsze pytania

  Przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego konieczne jest zweryfikowanie Państwa tożsamości.

  W tym celu, z przygotowanymi dokumentami, prosimy o udanie się do:

 • Punktu Partnerskiego,
 • Punktu Rejestracji Certum,
 • dowolnej kancelarii notarialnej.
 • Prosimy o przygotowanie:

 • kompletu wypełnionych dokumentów,
 • dokumentu tożsamości wskazanego podczas wypełniania formularza (dowód osobisty lub paszport),
 • w przypadku certyfikatu z dodatkowymi danymi prosimy przygotować dokumenty (szczegółowa lista wymaganych dokumentów).
 • Dokument potwierdzający pełnioną funkcję***

  Pełnomocnictwo – wymagane w przypadku braku uprawnień do reprezentowania podmiotu

  PrzedsiębiorcaInstytucja publiczna

  1. Potwierdzenia nadania numeru NIP

  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON – jeżeli posiadasz odpis lub wydruk z CEiDG i GUS nie trzeba dostarczać Regonu.

  Dokument będący podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa np. :

 • Odpis lub wydruk KRS* nie starszy niż 6 miesięcy
 • albo odpis lub wydruk z CEiDG**
 • (Istnieje możliwość skorzystania z wydruków ze stron KRS lub CEiDG)
  Pełnomocnictwo – wymagane w przypadku braku uprawnień do reprezentowania podmiotu

  PrzedsiębiorcaInstytucja publiczna

  Dostarczone dokumenty mogą być w formie:

 • wydruku ze strony KRS i CEiDG
 • oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza / Radcę Prawnego lub osobę w danym podmiocie upoważnioną do tego typu czynności (zgodnie z dokumentami określającymi zasady reprezentacji).
 • * KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
  ** CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  *** Akt powołania / mianowania / wyboru – dostarcza osoba która podpisuje w imieniu danej instytucji pełnomocnictwo dla danego Subskrybenta.
  Jeżeli pragną Państwo skorzystać z pomocy Punktu Partnerskiego przed wysyłką dokumentów do Certum, prosimy także zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty zgodnie z otrzymaną (pocztą elektroniczną) listą.

  Poświadczenie podpisu w Punktach Potwierdzania Tożsamości jest usługą odpłatną. Informacje na temat cen usług można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z operatorami w poszczególnych Punktach Potwierdzania Tożsamości.

  Udając się do Punktu Rejestracji prosimy o przygotowanie:

 • dokumentów określających zasady reprezentacji, zgodnie z otrzymaną listą (e-mail z Certum).
 • Weryfikacja tożsamości – usługą odpłatna:

 • standardowa: 20, 00 PLN netto + VAT
 • turbo ekspres (wydanie w 30 minut): 49, 99 PLN netto + VAT
 • Wykaz kancelarii notarialnych znajduje się na stronie Krajowej Rady Notarialnej – www. krn. pl

  Poświadczenie podpisu u notariusza jest usługą odpłatną i zgodnie z taksa notarialną kosztuje 20, 00 PLN netto + VAT.

  Najnowszą wersję oprogramowania proCertum CardManger możesz pobrać tutaj.

  Najnowszą wersję oprogramowania podpisującego i weryfikującego proCertum SmartSign możesz pobrać tutaj.

  Należy natychmiast unieważnić certyfikat. Informacje jak unieważnić certyfikat znajdują sie tutaj.

  W świetle ustawy o podpisie elektronicznym certyfikat kwalifikowany może być przypisany tylko do jednej osoby i jest równoważny z podpisem odręcznym. W przypadku certyfikatu uniwersalnego, można go używać wszędzie tam gdzie znajduje on swoje zastosowanie.

  Jest to uzależnione od pracodawcy oraz typu certyfikatu. W przypadku certyfikatu uniwersalnego zależy od pracodawcy czy karta kryptograficzna wraz z certyfikatem kwalifikowanym może zostać zatrzymana przez pracownika, czy zwrócona pracodawcy, a certyfikat unieważniony. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku certyfikatu kwalifikowanego z dodatkowymi danymi – w przypadku odejścia z pracy posługującego się nim pracownika, pracodawca powinien wystąpić z wnioskiem o unieważnienie certyfikatu w Certum. Do wniosku o unieważnienie, należy dołączyć dokument stwierdzający anulowanie pełnomocnictwa/anulowanie mianowania bądź odwołanie ze stanowiska Subskrybenta, którego certyfikat ma być unieważniony.

  TAK. Trzeba jednak pamiętać, że zagraniczne urzędy mogą nie być przygotowane do obsługi polskich certyfikatów. Teoretycznie od strony prawnej certyfikaty wydane w ramach dowolnego kraju UE mogą być używane na jej terenie bez ograniczeń. Praktycznie mogą natomiast pojawić się utrudnienia technologiczne. W celu ich uniknięcia, zalecamy skorzystanie z usługi kwalifikowanej e-Notarius, dzięki której można uzyskać poświadczenie równoważne z aktem notarialnym.

  Numer PIN zabezpiecza klucz prywatny przechowywany na karcie i jest podawany zawsze, gdy składany jest bezpieczny podpis elektroniczny na dokumentach. Numer PUK służy do odblokowania karty w przypadku jej zablokowania poprzez trzykrotne podanie błędnego kodu PIN.

  UWAGA: trzykrotne błędne podanie PUK powoduje całkowite zablokowanie karty, co wiąże się z koniecznością wydania nowego certyfikatu kwalifikowanego na nowej karcie kryptograficznej – w tym celu należy zakupić usługę Wymiany karty kryptograficznej i ponownie dokonać aktywacji karty.

  Kod PIN dla profilu bezpiecznego musi składać się wyłącznie z cyfr (od 6 do 8 cyfr).
  Kod PUK dla profilu bezpiecznego może mieć długość od 6 do 8 znaków.
  Uwaga!
  Zaleca się, aby kod PUK składał się ze standardowych znaków takich jak cyfry oraz duże i małe litery alfabetu angielskiego.

  Użycie niestandardowych znaków (innych niż wymienione powyżej, a w szczególności polskich znaków diakrytycznych) może skutkować niemożliwością zweryfikowania wprowadzanego kodu na stanowisku pracującym pod kontrola innego systemu operacyjnego lub na stanowisku z zainstalowaną inną stroną kodową. W przypadku próby wprowadzenia znaków niestandardowych proCertum CardManager wyświetla komunikat ostrzegający przed konsekwencjami jakie może to spowodować.

  Na jedną kartę kryptograficzną cryptoCertum, dostępną np. w ramach Zestawu Certum można uzyskać drogą elektroniczną do 3 certyfikatów kwalifikowanych, wydanych dla tego samego Subskrybenta.

  Najprostszą metodą identyfikacji danych podmiotu, który wydał certyfikat kwalifikowany jest odczytanie danych producenta na posiadanej karcie kryptograficznej. Karta powinna zawierać oznaczenia graficzne Certum oraz ASSECO DATA SYSTEM.

  W przypadku kart niestandardowych (np. spersonalizowanych) nazwę wystawcy certyfikatu można uzyskać za pośrednictwem oprogramowania do składania podpisu lub zarządzania kartą kryptograficzną. W momencie wyświetlenia informacji na temat zapisanego na karcie certyfikatu kwalifikowanego można odczytać dane jego wystawcy.

  Informujemy, iż Certum świadczy usługę wydania kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego zgodnych z nowymi strukturami i przy wykorzystaniu algorytmu skrótu SHA-256 zgodnie z Polityką certyfikacji i kodeksem postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług

  Certum, bazując na certyfikacie (zaświadczeniu) wydanym przez NCCert dla Certum QCA 2017. W celu uzyskania dodatkowych informacji jak przejść proces aktywacji prosimy o kontakt z naszą Infolinią w dniach roboczych (pon-pt) w godzinach 7-17:

 • 801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
 • +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)
 • *- stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

  Informujemy, iż wybierając tę opcję, certyfikat może nie być obsługiwany przez niektóre aplikacje administracji publicznej obecnie działające na rynku polskim. Dostawcy aplikacji oraz systemów pracują nad wdrożeniem obsługi nowych typów certyfikatów (m. in. algorytm SHA-2), zgodnie z rozporządzeniem eIDAS obowiązującym w Unii Europejskiej.

  Informujemy, iż Certum świadczy usługę wydania kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego zgodnych z nowymi strukturami i przy wykorzystaniu algorytmu skrótu SHA-2 (SHA-256) zgodnie z Polityką certyfikacji i kodeksem postępowania certyfikacyjnego kwalifikowanych usług Certum, bazując na certyfikacie (zaświadczeniu) wydanym przez NCCert dla Certum QCA 2017.

  Jak wymienić obecny certyfikat SHA-1 na SHA-2?

  Zmianę algorytmu SHA-1 na SHA-2 można zrealizować on-line poprzez zastosowanie procedury odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.
  Prosimy wykonać następujące kroki:

  1. Kupić odnowienie certyfikatu kwalifikowanego:

  a. W sklepie internetowym Certum – przejdź
  b. W punktach partnerskich/Firmowych punktach Certum – przejdź
  c. Za pośrednictwem Infolinii Certum (7-17 – dni robocze):

  +48 91 44 72 850 lub +48 91 48 01 340,
  Należy wybrać numer wew. „1”

  2. Aktywować zakupione odnowienie:
  a. Film instruktażowy – zobacz
  b. Instrukcja PDF – pobierz
  W celu uzyskania dodatkowych informacji jak przejść proces aktywacji prosimy o kontakt z naszą Infolinią
  w dniach roboczych (pon-pt) w godzinach 7-17:

  +48 91 44 72 850 lub +48 91 4801 340 (dla połączeń z tel. komórkowych)*
  801 540 340 (dla połączeń z tel. stacjonarnych)*
  *- stawka za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora

  Wsparcie na każdym etapie

  Skrócona karta informacyjna Emerson Ed150

  Bezpośredni link do pobrania Skrócona karta informacyjna Emerson Ed150

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Skrócona karta informacyjna Emerson Ed150