Specyfikacja i instrukcja obsługi Aeg Sb2e 760 R

Specyfikacja i instrukcja obsługi Aeg Sb2e 760 R to dokumenty, które opisują wszystkie funkcje i szczegóły techniczne dla tego modelu urządzenia marki Aeg. Specyfikacja zawiera informacje o konstrukcji, komponentach i instalacji urządzenia, jak również o jego wymiarach i wagach. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia, włącznie z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zaleceniami dotyczącymi użytkowania. Oba dokumenty są ważne, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja i instrukcja obsługi Aeg Sb2e 760 R

OSTRZEŻENIE Przeczytać wszystkie wskazówki

bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje i dane dołączone do

urządzenia. Jeśli nie będą przestrzegane następujące przepisy, może

dojść do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki

bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WIERTAREK

1) Instrukcje bezpieczeństwa dla wszystkich czynności

a) Do wiercenia udarowego należy zakładać ochronniki

słuchu. Hałas może powodować utratę słuchu.

b) Używać zewnętrznych uchwytów. Utrata kontroli może

spowodować obrażenia.

c) Podczas wykonywania czynności trzymać elektronarzędzie

za izolowane powierzchnie uchwytu, ponieważ narzędzia

tnące lub elementy mocujące mogą wejść w kontakt z ukry-

tymi kablami lub z przewodem własnym urządzenia. Wejście

Pol

narzędzi tnących lub elementów mocujących w kontakt z przewodem

będącym pod napięciem może spowodować, że zewnętrzne metalowe

części elektronarzędzia znajdą się pod napięciem, stanowiąc dla

operatora ryzyko porażenia prądem.

2) Postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa podczas

używania wierteł

a) Nigdy nie pracować z prędkością wyższą niż maksymalna

dopuszczalna prędkość obrotowa wiertła. Przy wyższych

prędkościach obrotowych, w przypadku swobodnego obracania się

wiertła bez kontaktu z obrabianym przedmiotem, może dojść do jego

zgięcia, co prowadzi do obrażeń ciała.

b) Wiercenie należy rozpoczynać zawsze z małą prędkością

obrotową i końcówką wiertła będącą w kontakcie z obrabia-

nym przedmiotem. Przy wyższych prędkościach obrotowych, w przy-

padku swobodnego obracania się wiertła bez kontaktu z obrabianym

przedmiotem, może dojść do jego zgięcia, co prowadzi do obrażeń ciała.

c) Dociskać wiertło tylko osiowo i nie wywierać nadmiernego

nacisku. Wiertła mogą się wyginać, powodując złamanie lub utratę

kontroli, co może prowadzić do obrażeń ciała.

DODATKOWE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJE

ROBOCZE

Stosować wyposażenie ochronne. Przy pracy maszyną zawsze

nosić okulary ochronne. Zalecana jest odzież ochronna, jak maska

pyłochronna, rękawice ochronne, mocne i chroniące przed poślizgiem

obuwie, kask i ochronniki słuchu.

English

Polski

60

Kabel zasilający nie może znajdować się w obszarze roboczym

elektronarzędzia. Powinien on się zawsze znajdować się za operatorem.

Nie wolno obrabiać materiałów, które mogą być przyczyną zagrożenia

zdrowia (na przykład azbestu).

Podczas pracy przy ścianach, sufitach i podłodze należy uważać na

kable elektryczne, przewody gazowe i wodociągowe.

Należy zabezpieczyć przedmiot poddawany obróbce za pomocą

urządzenia mocującego. Niezabezpieczone przedmioty poddawane

obróbce mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała i uszkodzenia.

W przypadku zablokowania narzędzia nasadzanego należy natychmiast

wyłączyć urządzenie! Nie należy ponownie włączać urządzenia tak

długo, jak długo narzędzie nasadzane jest zablokowane; przy tym

mógłby powstać odrzut zwrotny o dużym momencie reakcyjnym.

Należy wykryć i usunąć przyczynę zablokowania narzędzia nasadzane-

go uwzględniając wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Możliwymi przyczynami mogą być:

• Skośne ustawienie się w poddawanym obróbce przedmiocie

obrabianym

• Przełamanie obrabianego materiału

• Przeciążenie narzędzia elektrycznego

Nie należy sięgać do wnętrza maszyny będącej w ruchu.

Narzędzie nasadzane może w trakcie użytkowania stać się gorące.

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo oparzenia się

• przy wymianie narzędzia

• przy odstawianiu urządzenia

Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin ani drzazg.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z

elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, czy urządzenie jest

wyłączone.

PROCES CIĘCIA

Zimny rozruch

Jeśli narzędzie to jest nieużywane przez długi czas lub przechowywane

w niskich temperaturach, może początkowo nie zadziałać, ponieważ

smar uległ degradacji.

Rozgrzewanie narzędzia

1. Włożyć i zamocować wiertło lub dłuto do narzędzia.

2. Wcisnąć przycisk i przez kilka sekund dociskać wiertło lub dłuto do

betonowej lub drewnianej powierzchni. Zwolnić przycisk.

3. Powtarzać, aż narzędzie zacznie pracować. Im zimniejsze jest

narzędzie, tym dłużej potrwa rozgrzewanie.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Elektroniczna wiertarka udarowa/wkrętarka może być uniwersalnie

stosowana do wiercenia udarowego i wkręcania.

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 8014 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 31. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

  • Piekarniki
  • Pralki
  • Zmywarki

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

  • AEG Competence
  • AEG Ultimate 8000
  • AEG T8DE86ES

Zobacz poniższy poradnik dla AEG SB2E 12 STX. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG SB2E 12 STX, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG SB2E 12 STX. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG SB2E 12 STX tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG SB2E 12 STX

Strona: 1

28SB2E 12 STX SB2E 14 STX SB2E 18 STX BDSE 12 STX BDSE 14 STX BDSE 18 STX........ 12 mm................ 13 mm................. 13 mm................ 13 mm........ 32 mm................ 36 mm................. 38 mm................ 36 mm................ 38 mm........ 10 mm................ 16 mm................... -......................... -.......... 8 mm................ 10 mm................. 10 mm.................. 10 mm... 0-380 min-1......... 0-450 min-1......... 0-500 min-1......... 0-500 min-1. 0-1200 min-1....... 0-1500 min-1....... 0-1600 min-1....... 0-1600 min-1........ 21 Nm................. 24 Nm................. 30 Nm................ 21 Nm................ 24 Nm................ 30 Nm........ 44 Nm................. 54 Nm................. 62 Nm................ 44 Nm................ 54 Nm................ 62 Nm........ 32 Nm................. 38 Nm................. 42 Nm................ 32 Nm................ 38 Nm................ 42 Nm......... 280..................... 340..................... 420..................... 280.................... 420......... 380..................... 340.................... 450..................... 480..................... 525..................... 450.................... 525........ 12 V................. 14, 4 V.................... 18 V................... 12 V................ 14, 4 V................... 18 V.. 1, 5-13 mm......... 1, 5-13 mm.......... 1, 5-13 mm....... 2, 4 kg.................. 2, 6 kg.................. 2, 8 kg................. 2, 2 kg................. 2, 4 kg................. 2, 6 kg........ 90 dB (A)............ 90 dB (A)........ < 70 dB (A)......... < 70 dB(A)...... 101 dB (A).......... 101 dB (A)........................................................................... 11 m/s2............... 11 m/s2................ 11 m/s2........... < 2, 5 m/s2........... < 2, 5 m/s2POLSKIDANETECHNICZNEZdolność wiercenia w stali...................................Zdolność wiercenia w drewnie.............................Zdolność wiercenia w cegła i płytki ceramiczne..Wkręty do drewna (bez nawiercania wstępnego).Prędkość bez obciążenia.....................................Moment obrotowy *1Drewno miękkie maks.......................................Blacha stalowa maks........................................Moment statyczny zakleszczenia......................Zdolność wkręcania za pomocą jednej całkowicienaładowanej wkładki akumulatorowej (2, 4 Ah): *25x40 drewno miękkie........................................Zdolność wiercenia za pomocą jednej całkowicienaładowanej wkładki akumulatorowej (2, 4 Ah):ø 3 mm blacha stalowa 1, 6 mm........................ø 6 mm drewno miękkie 20 mm.......................Napięcie baterii akumulatorowej..........................Zakres otwarcia uchwytu wiertarskiego...............Ciężar z akumulatorem.........................................Typowy poziomciśnieniaakustycznegomierzonywgkrzywejA:Poziom ciśnienia akustycznego.......................Poziom mocy akustycznej...............................Poziom hałasu podczas pracy może przekroczyć 85dB(A). Należy używać ochroniaczy uszu!Typowe przyspieszenie ważone w obszarze ręka-ramię.....INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWANależy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych wzałączonej broszurze!Podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne. Zalecanejest także noszenie rękawic, mocnego, nie ślizgającego się obuwiaoraz ubrania roboczego.Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin anidrzazg.Podczas pracy przy ścianach, sufitach i podłodze należy uważać nakable elektryczne, przewody gazowe i wodociągowe.Pył wydzielający się przy pracy z materiałami zawierającymi azbestlub przy pracy w kamieniu zawierającym krystaliczny kwaskrzemowy jest szkodliwy dla zdrowia. Należy przestrzegaćprzepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziunależy wyjąć wkładkę akumulatorową.Zużytych akumulatorów nie wolno wrzucać do ognia ani traktowaćjako odpadów domowych. AEG oferuje ekologiczną utylizacjęzużytych akumulatorów.Nie przechowywać akumulatorów wraz z przedmiotami metalowymi(niebezpieczeństwo zwarcia).Akumulatory Systemu 3000 należy ładować wyłącznie przy pomocyładowarek Systemu 3000. Nie ładować przy pomocy tychładowarek akumulatorów innych systemów.Do ładowarki nie wolno wkładać żadnych przedmiotów metalowychNie otwierać wkładek akumulatorowych i ładowarek. Przechowywaćw suchych pomieszczeniach. Chronić przed wilgocią.W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo dużymobciążeniu może dochodzić do wycieku kwasu akumulatorowego zuszkodzonych baterii akumulatorowych. W przypadku kontaktu zkwasem akumulatorowym należy natychmiast przemyć miejscekontaktu wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należydokładnie przepłukiwać oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrócićsię natychmiast o pomoc medyczną.WARUNKI UŻYTKOWANIABDSE 12 STX, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX: Uniwersalna wiertarko-wkrętarka akumulatorowa przeznaczona jest do wiercenia iwkręcania z dala od źródła zasilania sieciowego.SB2E 12 STX, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX: Elektronicznaakumulatorowa wiertarka udarowa/wkrętarka przeznaczona jest dowiercenia, wiercenia udarowego, a także wkręcania przy pracy zdala od źródła zasilania sieciowego.Produkt można użytkować wyłącznie zgodnie z jego normalnymprzeznaczeniem.ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI CEOświadczamy na naszą wyłączoną odpowiedzialność, że produktten odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentównormatywnych: EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, i jest zgodny zwymaganiami dyrektyw: 98/37/EEC, 89/336/EEC.Rainer WarnickiManager Product Marketingand DevelopmentBATERIE AKUMULATOROWENowe baterie akumulatorowe osiągają swoją pełną pojemność po 4- 5 cyklach ładowania i rozładowywania. Akumulatory, które nie byłyprzez dłuższy czas użytkowane, należy przed użyciem naładować.W temperaturze powyżej 50°C następuje spadek osiągów wkładkiakumulatorowej. Unikać długotrwałego wystawienia naoddziaływanie ciepła lub promieni słonecznych (niebezpieczeństwoprzegrzania).Styki ładowarek i wkładek akumulatorowych należy utrzymywać wczystościUTRZYMANIE I KONSERWACJANależy stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i częścizamienne AEG. W przypadku konieczności wymiany części, dlaktórych nie podano opisu, należy skontaktować się zprzedstawicielami serwisu AEG (patrz lista punktów obsługigwarancyjnej/serwisowej).Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołu rozebranego.Przy zamawianiu należy podać dziesięciocyfrowy numer oraz typelektronarzędzia umieszczony na tabliczce znamionowej.Zamówienia można dokonać albo u lokalnych przedstawicieliserwisu, albo bezpośrednio w Atlas Copco ElectricTools GmbH,Postfach 320, D-71361 Winnenden.SYMBOLEWyposażenie dodatkowe dostępne osobno.Przed przystąpieniem do jakichkolwiek pracna elektronarzędziu należy wyjąć wkładkęakumulatorową.Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 50 260*1 Zmierzone zgodnie z normą Atlas Copco N 877318*2 Podane wartości mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od materiału i jakości wkrętów.

Specyfikacja i instrukcja obsługi Aeg Sb2e 760 R

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja i instrukcja obsługi Aeg Sb2e 760 R

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja i instrukcja obsługi Aeg Sb2e 760 R